Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Techniczne bezpieczeństwo pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Techniczne bezpieczeństwo pracy"— Zapis prezentacji:

1 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Powodzenia na studiach podyplomowych  podarki z prof .nzw. dr hab .inż. Tomasz Węgrzyn, tel (godz: 9-16)

2 Techniczne bezpieczeństwo pracy
TREŚCI PROGRAMOWE W 1 Zalecenia i dyrektywy Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na temat Technicznego Bezpieczeństwa Pracy. Techniczne zagadnienia bezpieczeństwa pracy. Techniczne bezpieczeństwo pracy w produkcji (urządzenia podlegające UDT).

3 Techniczne bezpieczeństwo pracy
TREŚCI PROGRAMOWE W 2 Warunki techniczne obiektów budowlanych. Rodzaje prac szczególnie niebezpiecznych. Techniczne bezpieczeństwo pracy w magazynach. Zasady transportu wewnątrzzakładowego.

4 Techniczne bezpieczeństwo pracy
TREŚCI PROGRAMOWE W 3 Zagrożenia mechaniczne w różnych środowiskach pracy. Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej. Definicje, przykłady.

5 Techniczne bezpieczeństwo pracy
TREŚCI PROGRAMOWE W 1 Zalecenia i dyrektywy Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na temat Technicznego Bezpieczeństwa Pracy. Techniczne zagadnienia bezpieczeństwa pracy. Techniczne bezpieczeństwo pracy w produkcji (urządzenia podlegające UDT).

6 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Blaszkiewicz, “Podstawy techniki”, eMPi2, 2003 PN-N-18001:2011, Systemy Zarzadzania BHP. Wymagania. Zawieski W, Ocena ryzyka zawodowego, CIOP, 2004 Dąbrowki, Kowalewski „Zagrożenia mechaniczne”, CIOP Warszawa 2002 BHP w przedsiebiorstwach transportowych, Serwałski, Wieczorek , CIOP 1998 Rozporządzenie Rady Ministrów (2005r) w sprawie wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa Markowski A., Zapobieganie stratom w przemysle cz II, Zarządzanie BHP, Politechnika Łódzka,

7 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Technika (z gr. technē, sztuka, umiejętność) to w znaczeniu ogólnym – całokształt środków i czynności wchodzących w zakres działalności ludzkiej związanej z wytwarzaniem dóbr materialnych, a także reguły posługiwania się nimi. A zagrożenia?

8 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Technika a zagrożenia Technika jest ściśle związana z produkcją. Wraz z rozwojem techniki oraz postępem nauki nastąpiło rozszerzenie pojęcia techniki na nauki techniczne (między innymi maszynoznawstwo, techniczne bezpieczeństwo pracy, itp).

9 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę (PN-N-18001:2011, Systemy zarządzania BHP. Wymagania).

10 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Zagrożenie: Charakteryzuje się określoną wielkością: fizyczną, chemiczną, biologiczną. Określane są wspólnym mianem czynników zagrożeń.

11 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Zgodnie z artykułem. 226 Kodeksu Pracy, Pracodawca jest zobowiązany do informowania pracowników o ryzyku zawodowym w środowisku pracy oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

12 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Źródła zagrożeń: niebezpieczne warunki pracy, niebezpieczne zachowania.

13 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Kategorie źródeł zagrożeń: Związane z maszynami i wyposażeniem Związane z materiałami i substancjami Związane z miejscem pracy Związane ze środowiskiem Związane z organizacją i metodami pracy.

14 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Różne skutki zagrożeń: Czynniki niebezpieczne (może prowadzić do urazu, działają na pracownika w sposób gwałtowny i nagły), Czynniki szkodliwe (może prowadzić do schorzenia traktowanego jako choroba zawodowa, długotrwałe oddziaływanie), Czynniki uciążliwe (to czynniki, których oddziaływanie na pracownika może być przyczyną złego samopoczucie lub nadmiernego zmęczenia).

15 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Czynniki niebezpieczne a zagrożenia mechaniczne: Ruchome elementy maszyn, poruszające się maszyny i mechanizmy, spadające materiały, śliskie i nierówne powierzchnie, ostre krawędzie, wystające elementy, prace wysokościowe, itd.

16 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Ważniejsze urazy: krwotok, zranienie, zwichniecie, złamanie, skręcenie, stłuczenie, wszelkie urazy wewnętrzne.

17 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Dyscypliny związane z techniką (wszędzie zagrożenia): akustyka architektura i urbanistyka atomistyka automatyka i robotyka biocybernetyka i inżynieria biomedyczna budowa i eksploatacja maszyn budownictwo elektronika elektroniczny sprzęt elektrotechnika radiolokacja geodezja i kartografia górnictwo informatyka Tu skończyłem

18 Techniczne bezpieczeństwo pracy
inżynieria chemiczna inżynieria materiałowa inżynieria środowiska maszynoznawstwo materiałoznawstwo mechanika motoryzacja metalurgia poligrafia pożarnictwo telekomunikacja radiokomunikacja transport kolejnictwo lotnictwo włókiennictwo

19 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Nowość wydawnicza: Piwnik J., Bezpieczeństwo w organizacji i technice, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2013

20 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Współpraca międzynarodowa: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (European Agency for Safety and Health at Work ) została powołana na podstawie Postanowienia Rady Europy nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. Siedziba w Bilbao.

21 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Cele: Gromadzenie i rozpowszechnianie w krajach członkowskich Unii Europejskiej (UE) informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej; zbiór informacji ma służyć określaniu krajowych priorytetów i programów oraz stanowić punkt wyjścia dla określania priorytetów i programów w skali całej UE.

22 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Gromadzenie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej o badaniach w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i innej działalności badawczej związanej z tą tematyką oraz upowszechnianie wyników badań i działalności naukowej.

23 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Promocja i działanie na rzecz współpracy oraz wymiany informacji i doświadczeń wśród krajów członkowskich UE w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym informacji o programach szkoleniowych. Organizacja konferencji i seminariów oraz wymiana ekspertów z krajów członkowskich UE w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy !!!

24 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Stworzenie, we współpracy z krajami członkowskimi UE, sieci i koordynowanie jej funkcjonowania, mając na względzie organy i instytucje krajowe, działające w ramach UE oraz międzynarodowe tworzące informacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i świadczące w tej dziedzinie usługi.

25 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Gromadzenie i udostępnianie informacji dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z krajów trzecich i organizacji międzynarodowych (Światowa Organizacja Zdrowia, Międzynarodowa Organizacja Pracy, Pan-Amerykańska Organizacja Zdrowia, Międzynarodowa Organizacja Morska itp.)

26 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Udostępnianie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej o metodach i narzędziach niezbędnych do prowadzenia działań prewencyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych problemów małych i średnich przedsiębiorstw. Działanie na rzecz rozwoju przyszłych wspólnych działań programowych Wspólnoty Europejskiej związanych z bezpieczeństwem i ochroną pracy.

27 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Najważniejsze zagrożenia mechaniczne: 1. Frezowanie drewna (zagrożenie odrzutem materiału obrabianego) Odrzut przedmiotu (lub materiału obrabianego) jest, obok bezpośredniego kontaktu części ciała operatora z pracującym narzędziem skrawającym, najczęstszą przyczyną wypadków ciężkich i śmiertelnych przy obsłudze frezarek do drewna. Sposobem zmniejszenia ryzyka odrzutu może być między innymi stosowanie odpowiednich narzędzi i dobór parametrów technologicznych przy których odrzut występuje rzadziej lub jego energia jest mniejsza.

28 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Najważniejsze zagrożenia mechaniczne: 2. Użytkowanie przenośnych pilarek z piłą łańcuchową do drewna. Stwierdzono, że najwięcej wypadków w pierwszej grupie powodowanych jest przez piłę łańcuchową chociaż występują także wypadki powodowane przez czynniki elektryczne i termiczne związane z pilarką. W drugiej grupie przyczynami wypadków są między innymi: praca na wysokości, obalane drzewa, sprężynujące gałęzie lub pnie drzew, spadające gałęzie drzew, napowietrzne linie wysokiego napięcia oraz warunki środowiska pracy (oblodzony i mokry grunt, wiatr, opady atmosferyczne, niska temperatura powietrza).

29 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Najważniejsze zagrożenia mechaniczne: 3. Rozpad lub oderwanie się fragmentów wirującego narzędzia do obróbki drewna

30 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Najważniejsze zagrożenia mechaniczne: Wypadki w przedsiębiorstwach Transportowych. Bezpieczeństwo czynne i bierne. Dla kierowców samochód jest miejscem pracy!

31 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Najważniejsze zagrożenia mechaniczne: Zagrożenia w budownictwie: Zagrożenie uderzeniem i przygnieceniem przez materiały budowlane: surowce mineralne, materiały budowlane, wyroby budowlane (przy obsłudze podnośników uniwersalnych wciągników, żurawi.

32 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Najważniejsze zagrożenia mechaniczne: Zagrożenia w budownictwie cd. Zagrożenie przecięciem przez ostre, wystające elementy, ostre krawędzie i naroża, ostrza oraz chropowate, postrzępione powierzchnie narzędzi, maszyn i materiałów, mogące powodować urazy

33 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Najważniejsze zagrożenia mechaniczne: Zagrożenie przecięciem przez ostre, wystające elementy, ostre krawędzie i naroża, ostrza oraz chropowate, postrzępione powierzchnie narzędzi, maszyn i materiałów, mogące powodować urazy

34 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Najważniejsze zagrożenia mechaniczne: Zagrożenie urazami powodowanymi ruchomymi częściami maszyn, narzędziami lub przedmiotami obrabianymi podczas pracy: nożycami mechanicznymi, wiertarkami, szlifierkami:

35 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Najważniejsze zagrożenia mechaniczne: Zagrożenie urazami powodowanymi poślizgnięciami, potknięciami i upadkami na: stanowiskach pracy, przejściach i dojściach, drogach komunikacyjnych, drabinach

36 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Najważniejsze zagrożenia mechaniczne: Zagrożenia urazami powodowanymi upadkami osób i przedmiotów z wysokości

37 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Najważniejsze zagrożenia mechaniczne: Narażenie na hałas pochodzący od: środków transportowych, innych maszyn Narażenia na promieniowanie i gorące odpryski ciał stałych powstające podczas spawania Porażenia prądem elektrycznym podczas obsługi urządzeń pod napięciem (instalację elektrycznych, przewodów, osprzętu w postaci gniazd, wtyczek, tablic rozdzielczych).

38 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Najważniejsze zagrożenia mechaniczne: Zagrożenia podczas spawania: Odpryski Zjonizowane powietrze Pary metali, Toksyczne gazy, Możliwości poparzenia, zranienia, etc

39 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Euro Normy Klasyfikacja zagrożeń

40 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Euro Normy Wynikające z kształtu, powodowane przez części maszyn lub elementy obrabiane. Wynikające z wzajemnego położenia, powodowane przez części maszyn lub elementy obrabiane.

41 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Euro Normy wynikające z masy i stateczności (energii potencjalnej części, które mogą się poruszać pod wpływem siły ciężkości); powodowane przez części maszyn lub elementy obrabiane

42 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Euro Normy wynikające z masy i prędkości (energii kinetycznej części związaną z kontrolowanym lub niekontrolowanym ruchem); powodowane przez części maszyn lub elementy obrabiane.

43 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Euro Normy wynikające z niewystarczającej wytrzymałości mechanicznej (powodowane przez części maszyn lub elementy obrabiane) powodowane przez energię zmagazynowaną w maszynie

44 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Euro Normy Zagrożenie zgnieceniem (zmiażdżeniem) Zagrożenie ścinaniem, przecięciem Zagrożenie cięciem lub odcięciem

45 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Zagrożenie wplątaniem Zagrożenie wciągnięciem lub pochwyceniem Zagrożenie uderzeniem Euro Normy

46 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Euro Normy Zagrożenie przekłuciem lub przebiciem Zagrożenie starciem lub otarciem Zagrożenie wytryskiem cieczy pod wysokim ciśnieniem

47 Techniczne bezpieczeństwo pracy
2 GRUPA ZAGROŻEŃ Zagrożenia elektryczne Euro Normy

48 Techniczne bezpieczeństwo pracy
3 Grupa zagrożeń Zagrożenia termiczne Euro Normy

49 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Euro Normy 4 grupa zagrożeń Zagrożenia hałasem

50 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Euro Normy 5. Grupa zagrożeń: Zagrożenia powodowane drganiami mechanicznymi : Powstające podczas stosowania maszyn prowadzonych ręcznie, powodujące zaburzenia neurologiczne i naczyniowe. Powodujące drgania całego ciała szczególnie w przypadku niewłaściwej pozycji

51 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Euro Normy 6 Grupa zagrożeń Zagrożenia powodowane promieniowaniem

52 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Euro Normy 7 grupa zagrożeń: Zagrożenia powodowane materiałami i substancjami (i ich składnikami) przetwarzanymi lub stosowanymi w maszynie

53 Techniczne bezpieczeństwo pracy
8 grupa zagrożeń: Zagrożenia pozostałe Euro Normy

54 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Rozporządzenie Rady Ministrów (2005)s podarki z 1. Maszyna powinna być wykonana w taki sposób, aby nadawała się do realizowania swojej funkcji oraz mogła być w warunkach przewidzianych przez producenta regulowana i konserwowana, nie powodując zagrożenia dla osób wykonujących te czynności .

55 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Rozporządzenie Rady Ministrów (2005)s podarki z 2. W celu przeciwdziałania zagrożeniom, o których mowa w ust. 1, powinny być przedsięwzięte środki mające na celu wyeliminowanie wszelkiego ryzyka wypadku, w tym powstałego w wyniku możliwych do przewidzenia sytuacji odbiegających od normalnych w przewidywanym okresie eksploatacji maszyny, włącznie z jej montażem i demontażem.

56 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Rozporządzenie Rady Ministrów (2005)s podarki z Producent powinien przeanalizować zagrożenia w celu zidentyfikowania wszystkich zagrożeń odnoszących się do danej maszyny oraz ją zaprojektować i wykonać, biorąc pod uwagę dokonaną przez siebie ocenę.

57 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Urząd Dozoru Technicznego jest państwową instytucją prawną realizującą zadania związane z wykonywaniem dozoru technicznego w zakresie ustalonym w ustawie o dozorze technicznym i aktach wykonawczych do tej ustawy.

58 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Dozór techniczny to działalność zmierzająca do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub srodowiska.

59 Techniczne bezpieczeństwo pracy
W fazie eksploatacji działania dozoru technicznego obejmują: wykonywanie badań okresowych, nadzwyczajnych i doraźnych urządzeń technicznych u użytkowników (eksploatujących) wydawanie uprawnień zakładom wykonującym naprawy i modernizacje urządzeń technicznych wyrażanie zgody na dokonanie przeróbek urządzenia sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających, obsługujących i konserwujących określone urządzenia wykonywanie badań mających na celu określenie przyczyn i wdrożenie działań zapobiegawczych po wystąpieniu niebezpiecznego uszkodzenia lub nieszczęśliwego wypadku

60 Techniczne bezpieczeństwo pracy
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

61 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Pojęcie prac szczególnie niebezpiecznych. Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się: prace o których mowa w niu ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(§ 80 do § 110), prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.

62 Techniczne bezpieczeństwo pracy
2. Wybrane prace szczególnie niebezpieczne. 2.1 Prace na wysokości. 2.2 Prace poniżej gruntu. 2.3 Prace w zbiornikach, wnętrzach urządzeń technicznych oraz innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych. 2.4 Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych.

63 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Opis czynności Prace magazynowe obejmują czynności związane z rozładunkiem i załadunkiem towarów, obsługą urządzeń transportu wewnątrzmagazynowego, np. wózków paletowych i widłowych, dźwignic (elektrowciągów linowych i łańcuchowych, suwnic) oraz ręcznym przenoszeniem i podnoszeniem ładunków. W pracach tych wykorzystywane są również drabiny i podesty.

64 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Główne zagrożenia w magazynach przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego podczas ręcznego podnoszenia i przenoszenia materiałów upadki z wysokości (np. z drabiny lub podestu) potknięcia, poślizgniecia i upadki na powierzchni przygniecenia, zmiażdżenia przez poruszające się maszyny i urządzenia uderzenia przez spadające i przenoszone przedmioty zagrożenia związane z przechowywaniem substancji toksycznych i wybuchowych (zatrucia, pożar i wybuch)

65 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Zasady transportu wewnątrzzakładowego.

66 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej. Definicje, przykłady.

67 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Środki ochrony indywidualnej określane są też często pojęciem ochron osobistych. Ich podstawą prawną jest: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku Nr 204, poz ze zmianami); oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173) wdrażające do polskiego prawa dyrektywę 89/686/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej.

68 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej. Definicje, przykłady.

69 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Środki ochrony indywidualnej to wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu (def. wg. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy- jednolity tekst Dz.U. z 2003 roku Nr 69, poz z późniejszymi zmianami

70 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Środki ochrony zbiorowej – to środki, przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi, w tym i pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi pojedynczo lub łącznie w środowisku pracy, będące rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urządzeniach

71 Techniczne bezpieczeństwo pracy
1.Podstawowe wymagania dotyczące wybranych środków ochrony indywidualnej

72 Techniczne bezpieczeństwo pracy
1.1. Ochrona układu oddechowego Środki ochrony indywidualnej przeznaczone do ochrony układu oddechowego powinny umożliwiać dostarczenie użytkownikowi powietrza nadającego się do oddychania, gdy znajduje się on w zanieczyszczonej atmosferze lub w atmosferze o niedostatecznej zawartości tlenu. Powietrze nadające się do oddychania powinno być otrzymywane w szczególności przez oczyszczenie zanieczyszczonego powietrza przez urządzenie ochronne (filtry), albo przez dostarczanie przewodami z niezanieczyszczonego źródła.

73 Techniczne bezpieczeństwo pracy
1.2. Zapobieganie upadkom z wysokości Te ŚÓI powinny zawierać uprząż i podsystem łącząco-amortyzujący połączony z punktem kotwiczenia. Środki powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby w przewidywanych warunkach ich używania droga spadania pracownika była możliwie minimalna w celu ochrony przed kolizją z przeszkodami, a siła hamowania nie przekraczała wartości progowej, której przekroczenie mógłby spowodować obrażenia ciała wskutek samego spadania lub nastąpiłoby zerwanie lub pęknięcie któregokolwiek z elementów, powodując upadek pracownika.

74 Techniczne bezpieczeństwo pracy
1.3. Zapobieganie szkodliwym skutkom hałasu Środki ochrony indywidualnej przeznaczone do zapobiegania szkodliwym skutkom hałasu - powinny zmniejszać hałas w takim stopniu, aby równoważny poziom dźwięku A, odbierany przez użytkownika, nie przekraczał wartości dopuszczalnych, określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz z późn. zm.)

75 Techniczne bezpieczeństwo pracy
1.3. Zapobieganie szkodliwym skutkom hałasu c.d. Środki te, powinny mieć etykiety z informacją o wartości tłumienia hałasu i wartości wskaźnika komfortu zapewnianego przez dany środek, a jeśli nie jest to możliwe, etykiety powinny być umieszczone na opakowaniu tego środka.

76 Techniczne bezpieczeństwo pracy
 1.4. Zapobieganie skutkom drgań mechanicznych Środki ochrony indywidualnej zapobiegające skutkom drgań mechanicznych (środki antywibracyjne) - powinny zapewniać odpowiednie tłumienie wibracji szkodliwych dla zagrożonych części ciała użytkownika. Wartość przyspieszeń drgań przenoszonych na użytkownika nie powinna przekraczać dopuszczalnych wartości (NDN), określonych w r.s.n. dotyczących maksymalnego, przewidywanego, dziennego narażenia użytkownika na te drgania.

77 Techniczne bezpieczeństwo pracy
 1.5. Ochrona przed skutkami działania wysokiej temperatury albo ognia ŚOI przeznaczone do ochrony przed skutkami działania wysokiej temperatury albo ognia – powinny mieć izolacyjność cieplną i odporność mechaniczną dostosowane do przewidywanych warunków używania tych środków i skutecznego chronienia części lub całego ciała pracownika przed oparzeniem. Dla spełnienia tego wymogu, materiały z których są wykonane środki ochrony indywidualnej i składniki tych środków, powinny mieć odpowiedni współczynnik przenikania strumienia cieplnego i wykluczać zapalenie się tych środków.

78 Techniczne bezpieczeństwo pracy
1.6. Ochrona przed zimnem Środki ochrony indywidualnej przeznaczone do ochrony całego lub części ciała użytkownika przed zimnem - powinny charakteryzować się izolacyjnością cieplną i odpornością mechaniczną, odpowiednią w przewidywanych warunkach używania. Kompletne i gotowe do użytku środki ochrony indywidualnej przeznaczone do ochrony całego ciała pracownika przed utratą ciepła powinny spełniać następujące wymagania:

79 Techniczne bezpieczeństwo pracy
wymagania: 1) ilość zimna przenikającego przez środki ochrony indywidualnej do ciała pracownika powinna być na tyle mała, aby podczas noszenia tych środków nie dopuścić do akumulacji zimna w jakimkolwiek punkcie chronionej części ciała - łącznie z końcami palców u rąk i nóg - do poziomu, który mógłby spowodować odczucie bólu lub zagrożenia zdrowia (odmrożenia); 2) zapobiegać przenikaniu wody deszczowej lub innych cieczy i nie powodować obrażeń wynikających z kontaktu między ich powłoką ochronną a użytkownikiem.

80 Techniczne bezpieczeństwo pracy
1. 7. Ochrona przed skutkami działania prądu elektrycznego ŚOI przeznaczone do ochrony całego ciała lub jego części przed skutkami działania prądu elektrycznego - powinny skutecznie izolować pracownika przed napięciem, na które może być on narażony w najbardziej niekorzystnych przewidywanych warunkach używania tych środków.

81 Techniczne bezpieczeństwo pracy
c.d. Ochrony te, powinny być tak dobrane, aby zapewniały jak najmniejszy przepływ prądu elektrycznego przez powłokę ochronną tych środków, mierzony podczas wykonywanych prób przy napięciach odpowiadających napięciom, jakie mogą wystąpić w warunkach rzeczywistych.

82 Techniczne bezpieczeństwo pracy
1.8. Ochrona wzroku przed promieniowaniem niejonizującym Środki ochrony indywidualnej chroniące wzrok przed promieniowaniem niejonizującym - powinny pochłaniać lub odbijać większość energii promieniowania w szkodliwym paśmie długości fal, jednocześnie nie pogarszając widzenia, czyli nie wpływając ujemnie na przepuszczanie nieszkodliwej części pasma widzialnego, postrzeganie kontrastów i możliwość rozpoznawania kolorów w przewidywanych warunkach używania.

83 Techniczne bezpieczeństwo pracy
c.D Środki stosowane do ochrony oczu powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby dla każdej szkodliwej długości fali widmowy współczynnik przepuszczania był jak najmniejszy i gęstość strumienia energii szkodliwego promieniowania, jaka może dotrzeć do oczu użytkownika przez filtr stosowanych środków, nie przekraczała dopuszczalnej wartości tego promieniowania.

84 Techniczne bezpieczeństwo pracy
1.9. Ochrona przed skażeniami radioaktywnymi 1.10. Ochrona przed zewnętrznym napromieniowaniem 1.11. Ochrona przed kontaktem powierzchniowym z substancjami niebezpiecznymi lub czynnikami zakaźnymi 1.12. Przed utonięciem (spawacze podwodni)

85 Techniczne bezpieczeństwo pracy
1.13. Ochrona w atmosferze wybuchowej Środki ochrony indywidualnej przeznaczone do używania w atmosferze wybuchowej - powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby nie mogły być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem, i nie mogły spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej;

86 Techniczne bezpieczeństwo pracy
14. Środki używane w nagłych wypadkach Środki przeznaczone do używania w nagłych wypadkach lub do szybkiego zakładania albo zdejmowania - powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby czas potrzebny do ich zakładania albo zdejmowania był jak najkrótszy. Wszystkie elementy środków ochrony indywidualnej, pozwalające na prawidłowe ich zakładanie albo zdejmowanie, powinny umożliwiać szybką i łatwą ich obsługę.

87 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Jeżeli środki ochrony indywidualnej są wyposażone w urządzenia alarmowe uruchamiane w przypadku braku przewidzianego poziomu ochrony, urządzenia te powinny być zaprojektowane i umieszczone w taki sposób, aby użytkownik odbierał sygnał alarmowy z tych urządzeń podczas ich używania w warunkach, do których są przeznaczone.

88 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Ćwiczenie: Omówić: Techniczne bezpieczeństwo pracy w spawalnictwie: -metody spawalnicze -zagrożenia -ŚOZ i ŚOI - Nowości, zagrożenia, bezpieczeństwo

89 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Dziękuję Państwu za uwagę ! Powodzenia w pisaniu pracy końcowej!owioPoP podarki z Tomasz Węgrzyn, tel

90 Techniczne bezpieczeństwo pracy
Dziękuję Państwu za uwagę ! Powodzenia w pisaniu pracy końcowej!owioPoP podarki z Tomasz Węgrzyn, tel


Pobierz ppt "Techniczne bezpieczeństwo pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google