Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr Grzegorz Sibiga Instytut Nauk Prawnych PAN

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr Grzegorz Sibiga Instytut Nauk Prawnych PAN"— Zapis prezentacji:

1 dr Grzegorz Sibiga Instytut Nauk Prawnych PAN Problemy wykonywania przepisów o dostępie do informacji publicznej Kraków,

2 Źródła prawa krajowego w zakresie dostępu do informacji publicznej
1. art.61 Konstytucji RP 2. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198 ze zm.) 3. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10, poz. 68) 4. Inne przepisy prawa (ustawy, rozporządzenia), które odsyłają do przepisów o dostępie do informacji publicznej. 5. Ustawy, które określają własne zasady i tryb udostępniania informacji.

3 Źródła prawa do informacji
Rodzaje przepisów odsyłających Odesłania generalne, np. art. 139 ust.3 ustawa z dnia r. Prawo zamówień publicznych: "Umowy [w sprawach zamówień publicznych - przyp.] są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej" Odesłanie do Biuletynu Informacji Publicznej, np. ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. Nr 169, poz. 1414): „Organy władzy publicznej są obowiązane niezwłocznie udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o działaniach podejmowanych wobec nich przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową, wraz ze wskazaniem oczekiwanego przez te podmioty sposobu rozstrzygnięcia.”

4 Pojęcie „informacji publicznej”?
Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie (art.1 ust.1 ustawy) Wyliczenie zawarte w art. 6 ust.1 u.d.i.p. ma jedynie charakter przykładowy. Informacja publiczna to „każda wiadomość wytworzona lub odnosząca się do szeroko rozumianej władzy publicznej oraz osoby pełniącej funkcje publiczne, a także do innych podmiotów, które tę władze realizują lub gospodarują mieniem komunalnym, lub majątkiem Skarbu Państwa w zakresie tych kompetencji” (wyrok NSA z dnia r., II SA 1956/02, MoP 23/2002).

5 Pojęcie „informacji publicznej”?
Problemy w ustaleniu zakresu pojęcia informacja publiczna: Informacja publiczna (art. 1 ust.1) a „dokument urzędowy” (art. 6 ust.2) Informacja publiczna a „dokument wewnętrzny” (brak ustawowej ochrony integralności procesu decyzyjnego przed zakłóceniami spowodowanymi ujawnieniem jego przebiegu) Informacja publiczna a „dokument prywatny” (np. włączony do akt sprawy).

6 Informacja publiczna (art. 6 ust.1)
Polityce zewnętrznej i organizacyjnej O podmiotach objętych zakresem stosowania ustawy, Zasadach funkcjonowania podmiotów objętych zakresem ustawy Danych publicznych (w tym treść i postać dokumentów urzędowych) Majątku publicznym

7 Ochrona dokumentu wewnętrznego w prawie polskim
Wyrok NSA z dnia 16 czerwca 2009 r. (I OSK 89/09) „Nie każda opinia prawna sporządzona przez organ administracji publicznej posiada walor informacji publicznej. O zakwalifikowaniu opinii prawnej do dokumentów podlegających udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej decyduje cel w jakim została opracowana. Opinia prawna sporządzona na użytek organu administracji publicznej w przedmiocie zasadności wszczęcia w przyszłości postępowania w konkretnej sprawie cywilnej, nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.” „Wniosek o udostępnienie treści opinii prawnej był środkiem służącym pozwanym w sprawie cywilnej, dostarczeniu informacji istotnych z punktu widzenia toczącego się postępowania sądowego. W drodze ustawy o dostępie do informacji publicznej niedopuszczalne jest pozyskiwanie informacji co do prawnych argumentów uzasadniających stanowisko przeciwnika procesowego. Takie działanie pozostaje też bez żadnego związku z interesem publicznym, lecz służy wyłącznie indywidualnemu interesowi jednej ze stron postępowania sądowego.”

8 Ochrona dokumentu wewnętrznego w prawie polskim
Wyrok NSA z dnia 9 października 2009 r. (I OSK 173/09), sprawozdanie „Rzeczpospolita” Wynik kontroli MF decyzji podatkowych nie jest informacją publiczną, lecz dotyczy postępowań wewnętrznych w sprawie decyzji podatkowych. Nie można za pomocą u.d.i.p., na którą powołuje się wnioskodawca , załatwiać czegokolwiek w indywidualnej sprawie.

9 Dostęp do informacji publicznej
Zasady i tryb dostępu do informacji mogą zostać określone w: ustawie o dostępie do informacji publicznej, ustawach szczególnych. art.1 ust.2 u.d.i.p. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi

10 Dostęp do informacji publicznej na podstawie ustaw szczególnych
I. Przykłady ustaw, o których mowa w art.1 ust.2 u.d.i.p. według orzecznictwa sądowoadministracyjnego: Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, Ustawa o normalizacji, Ustawa o IPN – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa Prawo farmaceutyczne (art. 34 – Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP), Ustawa Kodeks Spółek Handlowych (art. 212 – dostęp do ksiąg i dokumentów spółki), Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych Ustawa o księgach wieczystych i hipotece II. Problem dostępu do akt sprawy. Wzajemne relacje k.p.a. (art ) oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.

11 Art. 5 ust. 3 i 4. 3. Nie można, z zastrzeżeniem ust
Art. 5 ust. 3 i Nie można, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2, ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne – w zakresie tych zadań lub funkcji. 4.Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o których mowa w ust. 3, nie naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących postępowania, w szczególności o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności rozpatrywania spraw.

12 Informacja o środowisku i jego ochronie
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) określa: katalog informacji objętych zakresem regulacji, własne zasady ograniczania dostępności (przesłanki obligatoryjnej i fakultatywnej odmowy udostępnienia informacji), tryby udostępniania informacji, odesłania do przepisów u.d.i.p.

13 Prawo autorskie a dostęp do informacji publicznej
Wyrok WSA w Warszawie z dnia r. (II SAB/Wa 58/07) „Nie jest natomiast informacją publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej informacja, która korzysta z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych” „Mapa (stanowiące przedmiot wniosku – przyp. aut.) jako dzieło stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Stosownie zaś do przepisu art. 64 tejże ustawy umowa obowiązująca do przeniesienia autorskich praw majątkowych przenosi na nabywcę, z chwilą przyjęcia utworu (dzieła), prawo do wyłącznego korzystania z utworu (dzieła) na określonym w umowie polu eksploatacji, chyba że postanowiono w niej inaczej”.

14 Kto jest zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej?
Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, będące w posiadaniu takich informacji (art. 4 ust.1 i 3 ustawy). Dwie przesłanki: status „władzy publicznej lub innego podmiotu wykonującego zadania publiczne”, fakt posiadania informacji.

15 Kto jest zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej?
Obowiązek udostępniania informacji publicznej obejmuje w szczególności: organy władzy publicznej osoby prawne, samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

16 Kto jest uprawniony do dostępu do informacji publicznej?
Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej („prawo do informacji publicznej”; art.2 ust.1 ustawy). Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art.2 ust.2 ustawy).

17 Kto jest uprawniony do dostępu do informacji publicznej?
Uzyskanie informacji przetworzonej jest możliwe w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego (art.3 ust.1 pkt 1 ustawy) Rodzaje informacji publicznej: „informacja prosta”, informacja przetworzona (warunek „interesu”).

18 Udostępnianie informacji dziennikarzom
Art. 3a Prawa prasowego: „W zakresie prawa dostępu prasy do informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy (...) o dostępie do informacji publicznej”. Udostępnianie informacji dziennikarzom: informacji publicznej na zasadach i w trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, innych informacji (prezentowanie działań, przedstawianie stanowiska, komentowanie, wyjaśnianie).

19 Ograniczenie dostępu do informacji publicznej
Zasada dostępu do informacji publicznej jest ograniczona w przypadkach: informacji niejawnej (tajemnicy państwowej i służbowej) B. informacji stanowiącej tajemnicę ustawowo chronioną (tajemnicę zawodową lub jednostki organizacyjnej) C. tajemnicy przedsiębiorcy, z wyjątkiem, gdy: przedsiębiorca rezygnuje z przysługującej ochrony. D. ze względu na prywatność osoby fizycznej, z dwoma wyjątkami: ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizycznych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony jej prywatności.

20 Ograniczenia podmiotowe w dostępie do informacji publicznej
Prywatność osoby fizycznej/ochrona danych osobowych, za wyjątkiem informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji. 1) Zakres przedmiotowy pojęć: „osoby pełniące funkcje publiczne”, „informacje mające związek z pełnieniem funkcji publicznych”. 2) Przesłanka „rezygnacja z ochrony” i jej zastosowanie w sprawach o udostępnienie informacji publicznej

21 Ograniczenia podmiotowe w dostępie do informacji publicznej
Relacje pomiędzy pojęciami „prywatność osoby fizycznej” oraz „dane osobowe” Definicja „danych osobowych” (art. 6 ust.1 u.o.d.o. „wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej”) 2) Przepis art. 5 ust.2 u.d.i.p. przewiduje jako przesłankę ograniczenia prawa jedynie „prywatność osoby fizycznej” 3) W art. 22 ust.1 „prawo do prywatności” oraz „ochrona danych osobowych” to dwie odrębne przesłanki ograniczenia prawa do informacji

22 Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej
Tajemnica przedsiębiorstwa – „nieujawnione do wiadomości publicznej, informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności” (art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Różnice terminologiczne: „tajemnica przedsiębiorcy” (art. 5 ust.2 u.d.i.p.) – „tajemnica przedsiębiorstwa” (art. 11 ust.4 u.z.n.k.). Przesłanki ochrony: 1) informacja dotyczy przedsiębiorstwa prowadzonego przez przedsiębiorcę, 2) informacja ma wartość gospodarczą, 3) informacja jest nieujawniona do wiadomości publicznej, 4) przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania informacji w poufności.

23 Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej – tajemnica przedsiębiorcy
Sytuacje, gdy podmiot objęty zakresem stosowania u.d.i.p. wchodzi w posiadanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa: Podmiot administracji publicznej gromadzi informacje na temat przedsiębiorcy ze względu na: wykonywanie swoich kompetencji władczych wobec przedsiębiorcy (np. kontrolnych), wykonywanie zadań organu założycielskiego przedsiębiorcy albo udziałowca lub akcjonariusza spółki, usługi świadczone podmiotowi administracji przez przedsiębiorcę lub jego udział w procedurach przetargowych, 2) W ramach własnej działalności gospodarczej

24 Tryby udostępniania informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej. Wstęp na posiedzeniach kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów powszechnych W drodze wyłożenia lub wywieszania informacji w miejscach ogólnie dostępnych, albo też przez zainstalowane w tych miejscach urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją (forma fakultatywna). 4) Na indywidualny wniosek osoby żądającej udostępniania informacji (postępowanie w sprawie udostępnienie informacji publicznej).

25 Biuletynu Informacji Publicznej:
Art.8 ust.1 „Tworzy się urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej - w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej” Podstawowe cechy charakterystyczne: 1) powszechna dostępność strony 2) urzędowy charakter 3) ujednolicony struktura stron 4) prowadzona w formie bazy danych

26 Biuletyn Informacji Publicznej
Przepisy prawa określają w szczególności: 1) Standardy ujednoliconego systemu stron BIP (tworzenie i prowadzenie stron www) 2) Zakres informacji publicznych umieszczanych na stronie głównej i stronach podmiotowych

27 Biuletyn Informacji Publicznej
1. Strona główna prowadzona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ( zadanie prowadzenie BIP spoczywa na ministrze właściwym do spraw informatyzacji 2. Strony www podmiotowe prowadzone przez poszczególne podmioty zobowiązane (przepisy nie wskazują adresu strony)

28 Zakres informacji umieszczanych w BIP
minimalny, tj. określony w: - w formie katalogu zamkniętego w ustawie o dostępie do informacji publicznej (wskazane w art. 6 ust.1 pkt 1-3, pkt 4 lit.a tiret drugie, lit. c i d, pkt 5). - w przepisach szczególnych, np. oświadczenia majątkowe składane przez osoby sprawujące funkcje publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. 2) maksymalny - każda informacja publiczna, tj. „każda informacja o sprawach publicznych”.

29 Informacja publiczna umieszczana w BIP
Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotów objętych mocą ustawy, w tym o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, a także o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania (art.6 ust.1 pkt 3 lit. d) i e) u.d.i.p.).

30 Postępowanie osób obsługujących udostępnianie informacji w BIP
Osoba wytwarzająca informację publiczną lub odpowiedzialna za jej treść 2) Osoba wprowadzająca informację do BIP 3) Redaktorzy BIP

31 Udostępnianie informacji publicznej na wniosek indywidualny – podstawowe problemy
1) Sposoby składania żądanie 2) Prawne formy działania adresata wniosku 3) Właściwe przepisy proceduralne 4) Terminy 5) Opłaty za udostępnienie informacji

32 Udostępnianie informacji na żądanie indywidualne
Udostępnieniu na wniosek indywidualny podlegają informacje, które nie zostały zamieszczone w BIP. 2) „Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku” (art.10 ust.2 u.d.i.p.)

33 UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
NA WNIOSEK wprost: art 10 ust.1, art. 13 ust.1, art. 14, art. 15, pośrednio: art. 12 ust.1 (poprzez odwołanie do art. 10), art. 16 ust.1 (poprzez odwołanie do art. 14 ust.2) „BEZ PISEMNEGO WNIOSKU” wprost: art. 10 ust.2, pośrednio art. 12 ust.1 (poprzez odwołanie do art. 10)

34 Sposoby załatwienia wniosku o udostępnienie informacji
Zawiadomienie o braku zastosowania trybu wnioskowego udostępnienia informacji publicznej Udostępnienie informacji publicznej (czynność materialno-techniczna) Decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

35 Właściwe przepisy proceduralne
1) W przypadku odmowy udostępnienia informacji oraz umorzenia postępowania stosuje się przepisy KPA 2) W przypadku udostępniania informacji – jedynie przepisy określone w u.d.i.p. Wymogi co do treści udostępnienia: oznaczenie podmiotu udostępniającego, dane osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za jej treść, dane osoby udostępniającej informację, data udostępnienia.

36 Udostępnienie informacji publicznej
udostępnienie informacji bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni wniosek o udostępnienie Informacji publicznej powiadomienie o przyczynach przedłużenia terminu udostępnienia informacji oraz terminie udostępnienia, nie dłuższym niż 2 miesiąca (od dnia złożenia wniosku) wniosek o udostępnienie informacji publicznej udostępnienie informacji publicznej

37 O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Źródło: Dostęp do informacji publicznej. Wdrażanie ustawy (red.prof. H.Izdebski) , USC,W-wa Nazwa urzędu Adres urzędu DANE WNIOSKODAWCY Imię i nazwisko Adres Nr telefonu WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Na podstawie art.. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. ( Dz.U. Nr 112, poz ) zwracam się z prośbą o udostępnie informacji w następujacym zakresie: SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:* dostęp do przeglądania informacji w urzędzie kserokopie pliki komputerowe Przekazanie informacji: jako kserokopii w formie elektronicznej: Udostępnienie na nośniku elektromagnetycznym: dyskietka 3,5 Dysk napędu ZIP CD-ROM Inne formy: przesłanie informacji do skrzynki poczty elektronicznej pod adresem: przesłanie informacji pocztą pod adresem** odbiór osobiście przez wnioskodawcę Data i podpis wnioskodawcy * Właściwe pole zakreślić krzyżykiem ** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej.

38 Postępowanie w przypadku braku możliwości udostępnienia w sposób lub w formie określonych we wniosku (art. 14 ud.i.p.) powiadomienie o przyczynach braku możliwości + wskazanie w jaki sposób i w jakiej formie informacje mogą zostać udostępnione niezwłocznie (brak terminu w u.d.i.p.) wniosek o udostępnienie Informacji publicznej złożenie wniosku w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu (w terminie 14 dni) – - udostępnienie informacji publicznej brak oświadczenia o zmianie treści wniosku (w terminie 14 dni) decyzja o umorzeniu postępowaniu wycofanie wniosku - - decyzja o umorzeniu

39 Odpłatność udostępnienia informacji publicznej
Zasada: dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny 2) Wyjątek: poniesienie dodatkowych kosztów ze strony organu; opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom. 3) Art. 15 ust.2: „Podmiot w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek”.

40 Postępowanie w przypadku pobrania od wnioskodawcy opłaty za udostępnienie informacji (art. 15)
powiadomienie wnioskodawcy o wysokości opłaty za udostępnienie informacji publicznej (w terminie 14 dni) wniosek o udostępnienie Informacji publicznej Udostępnienie informacji (w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy) zmiana wniosku co do formy lub treści (w terminie 14 dni) - - udostępnienie informacji wycofanie wniosku (w terminie 14 dni) - decyzja o umorzeniu

41 Postępowanie w sprawie udostępnienia inf. publicznej
Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w formie decyzji (art. 16 ustawy), Do decyzji o odmowie udostępnienia informacji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, za wyjątkiem dwóch odmienności proceduralnych wynikających z art. 16 ust. 2 ustawy przepisy k.p.a. stosuje się nie tylko wobec „organów władzy publicznej”, ale odpowiednio wobec wszystkich podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznych, co należy uznać za rozszerzenie zakresu podmiotowego mocy obowiązującej ustawy (jeśli chodzi o stosowania kpa) w stosunku do art. 1 kpa (patrz art. 17 ustawy).

42 Środki przysługujące w przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej
Środki przysługujące w przypadku bezczynności podmiotu zobowiązanego Środki zaskarżenia decyzji umarzającej postępowanie oraz odmawiającej udostępnienia informacji przetworzonej (brak szczególnych przepisów w u.d.i.p.) Prawo podmiotu, któremu odmówiono udostępnienia informacji do wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie informacji, jeśli wyłączono jawność z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna (art.22 ustawy), Skarga do sądu administracyjnego na decyzję o odmowie udostępnienia informacji stanowiących tajemnicę państwową, służbową, skarbową lub statystyczna (art.. 21 ustawy), Przepis karny „Kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku” (art.23 ustawy).

43 Projektowane zmiany w ustawie
Ponowne wykorzystanie informacji - wykonanie Dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r.w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. 2) Zmiany dotyczące BIP.

44 Źródła prawa UE Relacje pomiędzy
Dyrektywą 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r.w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego a polską ustawą o dostępie do informacji publicznej.

45 Przyczyny negatywnego stanowiska KE
Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r.w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Stanowisko polskiego rządu (od 2004 r.): implementację dyrektywy 2003/98/WE stanowią: ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, k.p.a., Aprobujące stanowisko doktryny – dyrektywa jest już implementowana (S.Czarnow, M.Bernaczyk, D.Adamski)

46 Cele dyrektywy 2003/98 1) Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego 2) Znaczenie ponownego wykorzystania informacji dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego („zarządzanie wiedzą”, zarządzanie zasobami informacyjnymi sektora publicznego, problematyka praw własności intelektualnej w sektorze publicznym) 3) Nowy typ prawa - „prawo do wiedzy”, jako podstawowa zasada demokracji (pkt 16 preambuły: „Upublicznianie wszystkich ogólnie dostępnych dokumentów (…) jest podstawowym instrumentem rozszerzania prawa do wiedzy, które jest podstawową zasadą demokracji”) 4) Relacje pomiędzy dostępem do informacji a wtórnym wykorzystaniem informacji - art. 1 ust. 3 Dyrektywy 2003/98/WE: „Niniejsza dyrektywa opiera się na i jest bez uszczerbku dla istniejących w Państwach Członkowskich systemów dostępu. Niniejszej dyrektywy nie stosuje się w przypadkach, w których, na podstawie systemu dostępu, obywatele lub firmy muszą wykazać indywidualny interes, aby uzyskać dostęp do dokumentów.”

47 Zasady dyrektywy 2003/98/WE Zasada ogólna (art.3)
Wymagania stosowane przy przetwarzaniu wniosków o ponowne wykorzystanie (art. 4) Dostępne formaty (art.5) Pobieranie opłat (art.6) Przejrzystość (art. 7) Licencje (art.8) Metainformacje (art.9) Brak dyskryminacji (art.10) Zakaz umów o wyłączność (art. 11)

48 Implementacja dyrektywy 2003/98/WE
Aktualny stan prac legislacyjnych 2) Konsekwencje braku wykonania dyrektywy 2003/98/WE 3) Rozwiązania w przepisach szczególnych na przykładzie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 39)

49 Dziękuję za uwagę Dr Grzegorz Sibiga gsibiga@inp.pan.pl


Pobierz ppt "dr Grzegorz Sibiga Instytut Nauk Prawnych PAN"

Podobne prezentacje


Reklamy Google