Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specjalista do spraw odnawialnych źródeł energii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specjalista do spraw odnawialnych źródeł energii"— Zapis prezentacji:

1 Specjalista do spraw odnawialnych źródeł energii
Źródła finansowania inwestycji OZE - możliwości i warunki wykorzystania Robert Szlęzak

2 Cel i zakres Celem zajęć jest przegląd potencjalnych źródeł finansowania dla inwestycji OZE oraz dyskusja nt. warunków i możliwości wykorzystania.

3 Faza I organizacyjno – edukacyjna
szkolenia dla członków zespołu realizacyjnego, udział w targach i konferencjach, zakup usług konsultacyjnych i raportów Faza II strategiczna Foresight, Analiza i Inwentaryzacja, Strategia Działania, Studium Celowości, Koncepcja Projektu, Komunikacja Społeczna, szkolenia dla członków zespołu realizacyjnego Faza III przed realizacyjna Studium Wykonalności, Projekty Techniczne, Komunikacja Społeczna, Promocja, Biuro Projektu, Inżynier wdrożenia, Normy, Metodyki, Szkolenia, Udział w targach i konferencjach Faza IV realizacyjna Przetargi, Dokumentacja techniczna, Nadzór, Komunikacja Społeczna, Promocja, Biuro Projektu, zakupy inwestycyjne technologii OZE Faza V eksploatacja Przetargi, Nadzór, Komunikacja Społeczna, Marketing, Monitoring wskaźników i sprawozdawczość

4 PO Innowacyjna Gospodarka
PO Infrastruktura i Środowisko PO Kapitał Ludzki PO Pomoc Techniczna PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejska Współpraca Terytorialna RPO Województwa Lubelskiego 7FP Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA

5 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy

6 Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina

7 Regionalny Program Operacyjny
6.2 energia przyjazna środowisku – harmonogram

8

9 Portal Funduszy Europejskich

10 Dziedzina w której chcesz realizować swój projekt:
Opracowywanie i przygotowywanie projektów, wspólnych koncepcji związanych z infrastrukturą środowiskową, Redukcja obciążeń i zagrożeń środowiskowych, Rozwój strategii w zakresie ochrony środowiska, Wdrożenie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, Wspieranie źródeł energii zmniejszających negatywne oddziaływania na środowisko Typ beneficjenta: Małe przedsiębiorstwa, Mikro przedsiębiorstwa, Średnie przedsiębiorstwa Program dla Europy Środkowej Obszar interwencji: P3.1 Rozwój wysokiej jakości środowiska poprzez zarządzanie zasobami naturalnymi i dziedzictwem oraz ich ochroną Obszar interwencji: P3.3 Wspieranie wykorzystywania źródeł energii odnawialnej i zwiększania efektywności energetycznej Obszar interwencji: P3.4 Wspieranie ekologicznych, przyjaznych środowisku technologii i działań Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie: 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach Działanie: 4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) Działanie: 4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Działanie: 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Działanie: 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie: 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii

11 RPOWL Dotacje inwestycyjne … (Regionalny Program Województwa Lubelskiego, Przedsiębiorczość i innowacje, Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii, Inwestycje w zakresie produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych) Cele działania: zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw zobowiązanych do dostosowania swojej infrastruktury do wymogów ochrony środowiska; spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz wzrost wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii. Cel ten realizowany będzie poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury służącej do wykorzystania energii odnawialnej. Preferowane będą projekty inwestycyjne dotyczące wdrażania najlepszych dostępnych technik w zakresie ochrony środowiska (BAT), czyli technologii najbardziej skutecznych i nowoczesnych. Beneficjent: mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wykluczenia: podmioty wyłączone z uwagi na możliwość uzyskania komplementarnego wsparcia w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; podmioty wyłączone z uwagi na możliwość uzyskania komplementarnego wsparcia w ramach działań 2.1, 2.4 oraz 2.5 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich w latach ”. Przeznaczenie budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji energii odnawialnej oraz umożliwiającej przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych; inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie oraz know-how w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych; budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Forma wsparcia: 65% mikro i małe przedsiębiorstwa, 55% średnie przedsiębiorstwa. Wartość projektu: Minimalna 143 tys. pln; Maksymalna: 8 mln, 10mln, 20mln (pln) w zależności od inwestycji. Wartość wsparcia: Minimalna 85 tys. pln; Maksymalna: 4 mln zpln. Instytucja: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie  Terminy: schemat A – brak terminów, schemat B marzec, grudzień 2010 r.

12 Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu
Działanie 1.4 Schemat A: Wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorstw w zakresie: Wdrażania Systemów zarządzania środowiskowego; Uzyskania lub utrzymania pozwolenia zintegrowanego; Gospodarki wodno-ściekowej; Ochrony powietrza; Gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi; Budowy małych i średnich jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu; Budowy i przebudowy istniejących sieci ciepłowniczych. Działanie 1.4 Schemat B: Inwestycje w zakresie produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych)

13 Dziedzina w której chcesz realizować swój projekt:
Opracowywanie i przygotowywanie projektów, wspólnych koncepcji związanych z infrastrukturą środowiskową, Opracowywanie i przygotowywanie wspólnych koncepcji i projektów związanych z poprawą bezpieczeństwa środowiskowego w obszarze przygranicznym Typ beneficjenta: Instytucje komunalne np. Komunalne Związki Celowe, Jednostki administracji samorządowej, ich jednostki organizacyjne, związki, stowarzyszenia i porozumienia, Podmioty świadczące usługi publiczne na podstawie umów z Jednostkami Samorządu Terytorialnego lub w ramach zadań Jednostek Samorządu Terytorialnego, Podmioty, w których udział większościowy posiadają Jednostki Samorządu Terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia lub skarb państwa   Program dla Europy Środkowej Obszar interwencji: P4.1 Rozwój policentrycznych struktur osadniczych oraz współpracy terytorialnej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie: 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich Program Współpracy Międzyregionalnej Priorytet: 2 Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku

14 Dziedzina w której chcesz realizować swój projekt:
Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych Typ beneficjenta: Obecni i potencjalni przedsiębiorcy, inwestorzy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie: 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych Działanie: 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych Działanie: 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych

15 POIS 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych
W ramach działania wspierane będą inwestycje w zakresie budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła ze źródeł odnawialnych. Wsparciem zostaną objęte między innymi projekty dotyczące budowy lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię wody w małych elektrowniach wodnych do 10 MW. W ramach realizowanych projektów wsparcie będzie obejmować przyłącza jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do najbliższej istniejącej sieci. Przyłącze musi stanowić integralną część projektu dotyczącego jednostki wytwarzania energii, niezbędną dla osiągnięcia celów tego projektu. Beneficjenci: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, stowarzyszenia i porozumienia JST, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, kościoły, kościelne osoby prawne i ich stowarzyszenia oraz inne związki wyznaniowe. Minimalna wartość projektu: 10 mln PLN. Termin: wstrzymano do odwołania

16 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii
Celem działania jest ułatwienie dywersyfikacji źródeł energii oraz rozwoju energetyki odnawialnej poprzez wsparcie przemysłu produkującego urządzenia służące do wytwarzania paliw i energii ze źródeł odnawialnych. Działanie ma przyczynić się do ułatwienia i zmniejszenia kosztów nabywania urządzeń do wytwarzania paliw i energii ze źródeł odnawialnych, a tym samym przyczynić się do zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych i dywersyfikacji źródeł energii. Projekt może dotyczyć budowy zakładu produkującego urządzenia do wytwarzania: energii elektrycznej z wiatru, wody w małych elektrowniach wodnych do 10 MW, biogazu i biomasy, ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej, energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji przy wykorzystaniu wyłącznie biomasy lub energii geotermalnej, biokomponentów oraz paliw ekologicznych. Minimalna wartość projektu - 20 mln PLN, Maksymalnie kwota wsparcia 30 mln PLN, Istnieje możliwość otrzymania zaliczki. Beneficjenci: przedsiębiorcy. Termin: kwiecień 2010

17 Dziedzina w której chcesz realizować swój projekt:
Budowa instalacji do odzysku biogazu, redukcja emisji biogazu powstałego w oczyszczalniach ścieków i na składowiskach Organizacja lub reorganizacja systemów selektywnej zbiórki odpadów Przekształcanie termiczne Rekultywacja lub likwidacja i unieszkodliwianie odpadów Usprawnienie gospodarki odpadami Typ beneficjenta: Jednostki administracji samorządowej, ich jednostki organizacyjne, związki, stowarzyszenia i porozumienia, Podmioty świadczące usługi publiczne na podstawie umów z Jednostkami Samorządu Terytorialnego lub w ramach zadań Jednostek Samorządu Terytorialnego, Samorządowe Jednostki Organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną Wyniki Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie: 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem niebezpiecznych odpadów Program Współpracy Międzyregionalnej Priorytet: 2 Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie: 6.1, Kategoria 2 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie: 6.2 Energia przyjazna środowisku

18 Dziedzina w której chcesz realizować swój projekt: Budowa źródeł wytwarzających energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem, Efektywne wykorzystanie energii, Przygotowanie i wdrażanie wspólnych planów działania na temat odnawialnych źródeł energii, Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie energetyki Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych Wyniki Program dla Europy Środkowej Obszar interwencji: P3.3 Wspieranie wykorzystywania źródeł energii odnawialnej i zwiększania efektywności energetycznej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów uzyteczności publicznej Działanie: 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii Działanie: 9.2 Efektywna dystrybucja energii Działanie: 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych Działanie: 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych Program Regionu Morza Bałtyckiego Kierunek wsparcia: 3.2 Ekonomiczne gospodarowanie obszarami pełnomorskimi i zrównoważona eksploatacja zasobów morskich Kierunek wsparcia: 4.1 Wzmacnianie rozwoju regionów metropolitalnych, miast i obszarów miejskich jako siły napędowej rozwoju gospodarczego Kierunek wsparcia: 4.2 Strategiczne wsparcie zintegrowanego rozwoju BSR oraz spójności społecznogospodarczej i terytorialnej Program Współpracy Międzyregionalnej Priorytet: 2 Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie: 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Działanie: 6.2 Energia przyjazna środowisku

19 Dziedzina w której chcesz realizować swój projekt: Wspieranie modelowych projektów z zakresu praktycznej nauki zawodu, Współpraca i szkolenia w zakresie ochrony zdrowia i środowiska   Wyniki Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie: 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Regionu Morza Bałtyckiego Kierunek wsparcia: 1.3 Zwiększanie możliwości społecznych w generowaniu i absorpcji nowej wiedzy Kierunek wsparcia: 4.2 Strategiczne wsparcie zintegrowanego rozwoju BSR oraz spójności społecznogospodarczej i terytorialnej

20 Dziedzina w której chcesz realizować swój projekt: Budowa i przebudowa stopni wodnych Budowa, modernizacja oczyszczalni ścieków o znaczeniu transgranicznym, Odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych, Regulacja cieków wodnych, Utrzymanie rzek oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie Typ beneficjenta: Jednostki administracji samorządowej, ich jednostki organizacyjne, związki, stowarzyszenia i porozumienia Podmioty świadczące usługi publiczne na podstawie umów z Jednostkami Samorządu Terytorialnego lub w ramach zadań Jednostek Samorządu Terytorialnego Samorządowe Jednostki Organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną Wyniki Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie: 6.1, Kategoria 3 Bezpieczeństwo ekologiczne

21 RPO WL Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku
Cel działania: zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Realizacja działania przyczyni się do zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w regionie, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia stopnia degradacji środowiska naturalnego oraz globalnie przyczyni się do realizacji polskich zobowiązań akcesyjnych w zakresie zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W ramach działania realizowane będę projekty dotyczące rozwoju infrastruktury służącej produkcji energii pochodzącej ze źródeł alternatywnych, takich jak biomasa, energia słoneczna i inne. Grupy beneficjentów: Jednostki samorządu terytorialnego, Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, Podmioty działające w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno -prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz.1420) Typy realizowanych projektów: Inwestycje w rozwój i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii takich jak: wiatr, woda (z uwzględnieniem potrzeb ochrony przyrody i ekologicznych aspektów utrzymania rzek), biomasa, energia słoneczna i geotermalna oraz pozostałe, Inwestycje mające na celu redukcję emisji biogazu powstałego w oczyszczalniach ścieków i na wysypiskach poprzez jego energetyczne wykorzystanie, Modernizacja kotłowni opalanych paliwem stałym na zasilane paliwem ekologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w placówkach oświatowo - wychowawczych, placówkach kulturalnych, szpitalach Budżet 2010: tys. EUR

22 Program dla Europy Środkowej P.3.3
Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska - Wspieranie wykorzystywania źródeł energii odnawialnej i zwiększania efektywności energetycznej (IQ 2010) 231 mln EUR (cały program) 85% kosztów kwalifikowanych projektu dla podmiotów z Polski (refundacja) Zalecana wartość projektu wynosi: 1-5 mln euro kosztów całkowitych; Zwiększenia efektywności energetycznej: ponadnarodowe opracowanie planów działania dla zredukowania emisji gazów cieplarnianych (mieszkalnictwo, ruch uliczny, produkcja), założenie ponadnarodowego Centrum Rozwoju Bioenergii promującego wykorzystanie bioenergii oraz regionalnych łańcuchów wartości dodanej, pomagających decydentom w uzyskaniu informacji o regionalnych źródłach bioenergii, przygotowanie inwestycji pod energooszczędne rozwiązania w dużych osiedlach mieszkaniowych, zintegrowane koncepcje energetyczne, zintegrowane koncepcje i plany działań dla zredukowania emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia efektywności energetycznej. Krajowy Punkt Kontaktowy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Dep. Współpracy Terytorialnej

23 POLSKA/BIAŁORUŚ/UKRAINA 2007-13 P.2.1
Poprawa jakości życia - Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym 4Q09 186,2 mln EUR (na całość) 90% kosztów kwalifikowanych projektu dla (instytucje, organizacje, stowarzyszenia, media, …) Przykładowe projekty: infrastruktura środowiskowa o znaczeniu regionalnym lub lokalnym poprawa współpracy transgranicznej w dziedzinie ochrony środowiska poprawę gospodarowania odpadami i ściekami monitoring stanu i profilaktykę zagrożeń środowiska, zapobieganie transgranicznemu przemieszczaniu się zanieczyszczeń redukcja zanieczyszczeń zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w zakresie ochrony środowiska rozwój odnawialnych źródeł energii Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Dep. Współpracy Terytorialnej

24 Szwajcarski mechanizm finansowy
Celem wsparcia ma jest zmniejszenie przepaści ekonomicznej i społecznej występującej pomiędzy starymi i nowymi państwami UE. 489 mln CHF PRIORYTETY: Bezpieczeństwo, stabilność i reformy Infrastruktura i środowisko Promocja sektora prywatnego Rozwój ludzki i społeczny DOFINANSOWANIE: do 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu/programu, do 85% w przypadku projektów otrzymujących dodatkowe środki finansowe z budżetu administracji publicznej, do 90% w przypadku projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, do 100% w przypadku projektów dotyczących budowy zdolności instytucjonalnych oraz pomocy technicznej

25 Ocena oddziaływania na środowisko
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko stanowi istotny element procesu inwestycyjnego. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata informuje, że w związku z finansowaniem przedsięwzięć ze środków pochodzących z budżetu Wspólnoty Europejskiej należy zapewnić przeprowadzenie postępowania oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) uwzględniając zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego oraz obowiązek prowspólnotowej wykładni przepisów prawa krajowego. W szczególności należy zapewnić, że zostały uwzględnione wszystkie elementy OOŚ wymagane przez dyrektywę OOŚ (85/337EWG), dyrektywę Siedliskową (92/43/EWG) i dyrektywę Ptasią (79/409/EWG). Niespełnienie tych wymagań może skutkować odmową przyznania finansowania lub wstrzymaniem finansowania projektu i obowiązkiem zwrotu środków.

26 „Inteligentna Energia - Program dla Europy" (IEE), ELENA (European Local ENergy Assistance)
fundusz 15 mln. euro na pomoc techniczną w przygotowaniu projektów inwestycyjnych z zakresu efektywności energetycznej i pozyskiwania energii z OZE. Cel ELENA to mobilizacja funduszy na duże inwestycje w energię, które przybliżą UE do realizacji celów 3x20 wyznaczonych na rok 2020. Organizator: Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny Wysokość dofinansowania do 90% kosztów związanych z: opracowaniem studiów wykonalności i badań rynku; planowaniem projektów, realizacją biznesplanów; przeprowadzeniem audytów energetycznych; przygotowaniem procedur przetargowych i ustaleń umownych oraz jednostek wdrażających projekt; Wsparcie techniczne może zostać udzielone na rozwój projektów inwestycyjnych, w następujących obszarach: Budynki prywatne i publiczne, w tym mieszkania socjalne, a także oświetlenie uliczne i światła ruchu drogowego (modernizacja budynków, sieci ciepłowniczych, integracja OZE itp.); Transport miejski (wymiana floty, inwestycje ułatwiające wprowadzenie samochodów elektrycznych, nowe rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej usprawniające logistykę w obszarach miejskich itp.); Infrastruktura lokalna, w tym inteligentne sieci oraz infrastruktura teleinformatyczna wspierająca efektywność energetyczną, instalacje miejskie, transportowe centra intermodalne oraz infrastruktura tankowania pojazdów napędzanych alternatywnymi paliwami. Oczywiście jest jeden warunek - inwestycję trzeba zrealizować, a przełożenie pomiędzy inwestycją a grantem musi być co najmniej 25-krotne.. W przeciwnym razie, beneficjent będzie musiał niestety zwrócić przyznane środki.

27 Portal Funduszy Europejskich

28 7. Program Ramowy ( ) … jest największym programem finansowania badań naukowych i rozwoju technologicznego w Europie. Jego najważniejsze cele to: • wspieranie współpracy ponadnarodowej na wszystkich płaszczyznach w całej UE, • zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych w pionierskich dziedzinach wiedzy, • wzmacnianie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii, • zintensyfikowanie dialogu między światem nauki i społeczeństwem w Europie • wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy uzyskanej w wyniku działalności badawczej, finansowanej ze środków publicznych.

29 Podstawowe Zasady: O sposobie wykorzystania budżetu PR decydują wyłącznie instytucje europejskie: Rada i Parlament Europejski uchwalając 7PR oraz Komisja Europejska odpowiedzialna za jego wdrożenie. Budżet nie jest dzielony na poszczególne kraje. Finansowane są najczęściej projekty realizowane przez konsorcja złożone z kilku (kilkunastu) partnerów z różnych krajów. Finansowane są projekty zgodne z priorytetami tematycznymi Unii Europejskiej zawartymi w dokumentach 7PR. Wybór projektów skierowanych do finansowania odbywa się na drodze zaproszeń do składania wniosków (call for proposals) ogłaszanych regularnie przez KE. Oceny jakości zgłoszonych projektów dokonuje grupa niezależnych ekspertów z różnych krajów. Realizowane w projektach działania są dofinansowywane, a nie finansowane. Środki finansowe 7PR nie służą subsydiowaniu biorących w nim udział instytucji. Mogą być wykorzystane jedynie dla sfinansowania jasno określonych prac służących rozwojowi naukowemu i technologicznemu Europy. Projekty muszą mieć wymiar europejski, a nie tylko lokalny.

30 Kto może brać udział: 7PR jest otwarty dla uczestników z całego świata, przy czym istnieje kilka kategorii krajów, w stosunku do których stosowane są różne wymogi. Zasady ich uczestnictwa określone są w programach pracy i zaproszeniach do składania wniosków Kraje członkowskie UE (Member States -MS): Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luxemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Kraje trzecie (Third countries), w tym: Kraje stowarzyszone (Associated Countries - AC) które mają podpisaną umowę o współpracy naukowo-technicznej mówiącą o ich wkładzie finansowym do budżetu programu ramowego. (Chorwacja, Lichtenstein, Islandia, Izrael, Norwegia, Szwajcaria, Turcja) Kraje partnerskie współpracy międzynarodowej (International Co-operation Partner Countries - ICPC) Inne kraje trzecie (po spełnieniu szczegółowych warunków)

31 Kto może brać udział: W projektach finansowanych ze środków 7 Programu Ramowego mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne powołane na mocy prawa krajowego obowiązującego w miejscu ich siedziby, na mocy prawa wspólnotowego lub prawa międzynarodowego. w tym: Instytucje publiczne, organy samorządowe i szkoły średnie, przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie MŚP spełniające następujące kryteria KE 2003/361/EC: zatrudnia nie więcej niż 250 osób, posiada roczny obrót nie przekraczający 50 mln € lub roczny bilans nie przekraczający 43 mln €, jest niezależne tj. nie jest kontrolowane przez przedsiębiorstwo lub grupę przedsiębiorstw nie spełniających kryterium MŚP w ponad 25% kapitału lub prawa głosu, nie jest jednostką naukowo-badawczą, kontraktową instytucją badawczą ani konsultingową.

32 Zasady dofinansowania:
Działania badawczo-rozwojowe - do 50% (ale w przypadku organów publicznych o charakterze niezarobkowym, szkół średnich i uczelni wyższych, organizacji badawczych oraz MŚP - do 75%) Działania demonstracyjne - do 50% Projekty typu akcje koordynacyjne i wspierające - do 100% Inne działania (m.in. w zakresie zarządzania, w tym uzyskiwania świadectw kontroli sprawozdań finansowych, działań szkoleniowych, koordynacji, sieci współpracy oraz rozpowszechniania) - do 100% Badania pionierskie (Program Pomysły) - do 100%

33 7. Program Ramowy Całkowity budżet 7PR na lata wynosi mln euro. Oprócz tego przewidziano wsparcie dla działań badawczo-szkoleniowych związanych z energetyką jądrową w programie EURATOM o budżecie 2751 mln euro, w tym działania nuklearne JRC. JRC Cooperation People Capacities Euratom Ideas

34 7. Program Ramowy 2007-2013 Health 6,1 ICT 9,1 Energy 2,3
Bio, Food, Agriculture 1,9 ICT 9,1 Nano Matrl Production 3,5 Energy 2,3 Environment 1,9 Transport 4,2 Soc. – Economy 0,6 Security 1,4 Space 1,4 1. Zdrowie 2. Żywność, rolnictwo i biotechnologia, 3. Technologie informacyjne i komunikacyjne 4. Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne 5. Energia 6. Środowisko (w tym zmiany klimatu) 7. Transport (w tym aeronautyka) Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne Bezpieczeństwo Przestrzeń kosmiczna JRC Cooperation (32 413) People Capacities Euratom Ideas

35 Priorytet 5 - ENERGIA Cel: Przekształcenie obecnego systemu energetycznego w system bardziej zrównoważony, w mniejszym stopniu oparty na paliwach importowanych, a w większym stopniu - na zróżnicowanych źródłach i nośnikach energii niepowodujących zanieczyszczeń, w szczególności na odnawialnych źródłach energii. Wspierane będą działania w kierunku wzmacniania efektywności energetycznej, między innymi poprzez racjonalizację zużycia i magazynowania energii. Działania te mają stanowić odpowiedź na pilne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa dostaw i zmian klimatu, przy jednoczesnym wzmacnianiu konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw.

36 Priorytet 5 - ENERGIA Działania: • Wodór i ogniwa paliwowe - zapewnienia trwałych technologicznych podstaw na rzecz konkurencyjnego przemysłu ogniw paliwowych i wodoru w UE, • Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – wzrost ogólnej wydajności przetwarzania, efektywności i niezawodności oraz zmniejszenie kosztów produkcji energii elektrycznej z lokalnych odnawialnych źródeł energii, w tym odpadów, • Produkcja paliw odnawialnych - udoskonalanie i redukcja jednostkowych kosztów paliw stałych, płynnych i gazowych (łącznie z wodorem) otrzymywanych z odnawialnych źródeł energii, w tym z biomasy i odpadów,

37 Priorytet 5 - ENERGIA Działania:
Paliwa odnawialne wykorzystywane do ogrzewania i chłodzenia - wzrost wydajności oraz redukcję kosztów aktywnego i pasywnego ogrzewania i chłodzenia wykorzystujących odnawialne źródła energii, • Technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w celu bezemisyjnego wytwarzania energii - stworzenie wysoce wydajnych i efektywnych pod względem kosztów elektrowni, ciepłowni lub elektrociepłowni o znikomej emisji zanieczyszczeń, • Czyste technologie węglowe - rozwój technologii czystej konwersji energetycznej węgla i innych paliw kopalnych,

38 Priorytet 5 - ENERGIA Działania:
Inteligentne sieci energetyczne - wzrost wydajności, bezpieczeństwa, niezawodności i jakości europejskich systemów i sieci elektroenergetycznych, • Efektywność energetyczna i energooszczędność – racjonalne gospodarowanie energią w budownictwie, przemyśle usługach i transporcie, kogeneracja i poligeneracja, • Wiedza na rzecz polityki energetycznej - rozwój metod i modeli w celu dokonania oceny najważniejszych kwestii gospodarczych i społecznych związanych z technologiami energetycznymi.

39 Polskie Platformy Technologiczne - CELE
Aktywny udział w strukturach Europejskich Platform Technologicznych, Aktywny udział w definiowaniu i implementacji europejskich Strategicznych Agend Badawczych, Aktywne uczestnictwo w Programach Ramowych UE, Przygotowanie krajowego strategicznego, ambitnego programu badawczego nakierowanego na potrzeby przedsiębiorstw sektora, który stałby się elementem Krajowego Programu Ramowego, Integracja kluczowych partnerów gospodarczych i badawczych, Mobilizacja istotnych środków prywatnych i publicznych, Optymalne wykorzystanie, z punktu widzenia wzrostu konkurencyjności gospodarki, funduszy strukturalnych (NPR , NPR ), Promocja i lobbing na korzyść danego sektora gospodarki, Stworzenie odpowiedniej struktury zarządzającej.

40 Polskie Platformy Technologiczne

41 Polskie Platformy Technologiczne

42 HYDROGEN &FUEL CELLS TP CEL: masowa produkcja taniego wodoru

43 Pytania i podsumowanie zajęć

44 Ostrzeżenie! Informacja zawarta w niniejszej prezentacji może być poufna lub podlegać innym ograniczeniom formalno prawnym. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w całości lub w części bez zgody autora może stanowić naruszenie praw autorskich.


Pobierz ppt "Specjalista do spraw odnawialnych źródeł energii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google