Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skuteczny projekt – dlaczego warto stosować metodykę Niewodniki, 15 kwietnia 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skuteczny projekt – dlaczego warto stosować metodykę Niewodniki, 15 kwietnia 2009."— Zapis prezentacji:

1 Skuteczny projekt – dlaczego warto stosować metodykę Niewodniki, 15 kwietnia 2009

2 1 Co to jest projekt? Projektem określa się niepowtarzalne przedsięwzięcie, mające wyraźnie określony początek i koniec. Projekt to ograniczone w czasie przedsięwzięcie, podejmowane w celu wytworzenia unikatowego produktu lub usługi. Projekt to działanie, w którym zasoby ludzkie, materialne i finansowe są zorganizowane w nowy sposób, w celu wykonania unikalnej pracy, o dokładnie sprecyzowanym zakresie, kosztach i terminach, osiągając w ten sposób ilościowo i jakościowo określone cele. 1

3 2 Cechy projektu ukierunkowanie na zmiany niepowtarzalność (unikatowość) wysokie ryzyko innowacyjność złożoność 2

4 3 Złoty trójkąt zarządzania projektem 3 Utrzymywanie równowagi między parametrami złotego trójkąta jest gwarancją sukcesu projektu

5 Statystyka projektów - historia 4 Źródło: The Standish Group International, Inc

6 Statystyka projektów – wielkość projektów 5 Źródło: The Standish Group International, Inc

7 6 Kryteria sukcesu projektu 6 Zaangażowanie klienta16 Wsparcie kierownictwa14 Jasno określone wymagania13 Właściwe planowanie10 Realistyczne oczekiwania8 Mniejsze odstępy pomiędzy kamieniami milowymi8 Kompetencje pracowników7 Odpowiedzialność5 Jasno postawione cele i wymagania3 Ciężko pracujący, skupieni pracownicy2 Pozostałe14

8 7 Krytyczne obszary realizacji projektu wstępne planowanie projektu zbyt szczegółowe planowanie harmonogramu, z datami i zasobami, które nie przystają do rzeczywistości, skazując projekt na niepowodze nie brak zaangażowania sponsora projektu sponsorzy projektów nie zapewniają odpowiedniego wsparcia grupie realizującej projekt, poświęcają za mało czasu i energii, aby doprowadzić projekt do końca ignorowanie priorytetów ignorowanie priorytetów zadań w projektach przez członków projektu, do którego zostali przypisani 7

9 8 Krytyczne obszary realizacji projektu ukrywanie faktycznego stanu projektu lider projektu i członkowie zespołu nie sygnalizują występujących w projekcie problemów porażka zespołu członkowie zespołu nie posiadają odpowiedniej wiedzy, która wymagana jest do realizacji projektu – nie chcą lub nie są w stanie zaangażować się w efektywną realizację projektu. 8

10 9 Standardy zarządzania projektami PMBOK®Guide Project Managment Body of Knowledge PRINCE2 Project In Controlled ICB I P MA International Project Management Association 9

11 10 PMBOK - procesy Procesy Planowania Procesy Realizacji Procesy Kontroli Procesy Zakończenia 10

12 11 PMBOK – obszary wiedzy Zarządzanie integracją projektu Zarządzanie zakresem projektu Zarządzanie czasem w projekcie Zarządzanie kosztami projektu Zarządzanie jakością w projekcie Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie Zarządzanie komunikacją w projekcie Zarządzanie ryzykiem w projekcie Zarządzanie zamówieniami w projekcie 11

13 12 PRINCE2 - procesy Przygotowanie Założeń Projektu Inicjowanie Projektu Strategiczne Zarządzanie Projektem Sterowanie Etapem Zarządzanie Wytwarzaniem Produktu Zarządzanie Zakresem Etapu Zamykanie Projektu Planowanie 12

14 13 PRINCE2 - komponenty Uzasadnienie Biznesowe Organizacja Plany Elementy Sterowania Zarządzanie Ryzykiem Jakość w środowisku projektu Zarządzanie Konfiguracją Zarządzanie Zmianą 13

15 14 PRINCE2 - techniki planowanie oparte na produktach przeglądy jakości zarządzanie zmianą 14

16 15 I P MA - wiedza elementy podstawowe (28) elementów dodatkowych (14) 15

17 16 I P MA – zachowania i postawy Umiejętność komunikacji Inicjatywa, zaangażowanie, entuzjazm, zdolność do motywacji Umiejętność nawiązywania kontaktów, otwartość, Wrażliwość, samokontrola, zdolność do oceny wartości gotowość do ponoszenia odpowiedzialności, integracja osobista Rozwiązywanie konfliktu, kultura sporu, fair play, Zdolność do znajdowania rozwiązań, myślenie całościowe Lojalność, solidarność, gotowość do pomocy, Zdolności przywódcze 16

18 17 Korzyści ze stosowania standardów pełn a kontrol a projektu od jego rozpoczęcia do zakończenia pełne i odpowiednie zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron gwarancj a zawsze aktualnego uzasadnienia biznesowego projektu 17

19 18 Proces KONTRAKT Celem procesu jest obsługa Klientów zapewniająca sprzedaż i dostarczenie produktów Asseco Poland SA na warunkach określonych w negocjowanych, pisemnych umowach. Przez produkt rozumiane jest oprogramowanie i usługi z nimi związane. 18

20 19 Etapy procesu KONTRAKT Określenie wymagań klienta Przygotowanie oferty Przygotowanie umowy Inicjowanie kontraktu Realizacja kontraktu Zamknięcie kontraktu 19

21 20

22 21 Określenie wymagań klienta Co chcemy uzyskać realizując projekt? Cechy dobrej specyfikacji Kompletność Spójność Poprawność Jednoznaczność Weryfikowalność Nie sugerująca rozwiązań 21

23 22 Określenie wymagań klienta W jakim czasie chcemy zrealizować projekt Jakie koszty możemy ponieść na jego realizację Kto będzie odpowiedzialny za jego realizację Sukces czy porażka – jak to ocenić Kto będzie zaangażowany w realizację Kto będzie korzystał z tego projektu Jakie dodatkowe korzyści uzyskamy Określenie wstępnego planu działania Przeprowadzenie analizy zagrożeń realizacji Projektu Podjęcie decyzji o kontynuacji prac 22

24 23 Przygotowanie oferty Opiekun Handlowy Kontraktu jest odpowiedzialny za zaplanowanie i nadzorowanie prac, by oferta powstała w określonych terminach oraz za zredagowanie oferty Szef Kontraktu jest odpowiedzialny za przygotowanie wyceny dla oferty 23

25 24 Przygotowanie umowy Na podstawie zaakceptowanej przez klienta oferty następuje przygotowanie przez Opiekuna Handlowego umowy lub zamówienia. W szczególności może to oznaczać także przygotowanie aneksu i załącznika do już istniejącej umowy. 24

26 Organizacja spotkania inicjującego Określenie składu zespołu realizującego projekt Przekazanie zespołowi realizującemu projekt kluczowych informacji o kontrakcie Określenie terminów i opracowanie harmonogramu realizacji projektu Określenie punktów kontrolnych Zaplanowanie dostępności zasobów Określenie planu komunikacji i jakości w projekcie Określenie sposobu kontrolowania przebiegu prac Inicjowanie kontraktu 25

27 Realizacja kontraktu Typowe zobowiązania stron w projekcie w zakresie wdrożenia Instalacja, konfiguracja infrastruktury technicznej oraz aplikacji Reakcja na zmiany zakresu pojawiające się w czasie realizacji prac wdrożeniowych Identyfikacja ryzyk oraz reakcja na ujawnione ryzyka Prowadzenie rejestru problemów pojawiających się w projekcie 26

28 27 Realizacja kontraktu - standardowe elementy wdrożenia systemu informatycznego Konfiguracja i parametryzacja systemu Przygotowanie oraz przeprowadzenie szkoleń Przygotowanie i realizacja testów akceptacyjnych Odbiór prac przez Klienta Uruchomienie systemu Rozpoczęcie obsługi serwisowej 27

29 28 Realizacja kontraktu – kontrola Monitorowanie realizacji projektów poprzez weryfikację ich postępu na podstawie planu kontroli punktów kontrolnych. Przygotowanie, prowadzenie oraz dokumentowanie spotkań zespołu realizującego projekt agenda spotkania notatka ze spotkania 28

30 29 Zamknięcie kontraktu Spotkanie podsumowujące projekt Ocena realizacji projektu i osiągniętych celów Przygotowanie raportu zakończenia kontraktu Rozliczenie finansowe projektu Nabyte doświadczenia Wnioski na przyszłość Podziękowania dla zespołu projektowego Kontynuacja współpracy z klientem 29

31 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Skuteczny projekt – dlaczego warto stosować metodykę Niewodniki, 15 kwietnia 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google