Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sojusz dla pracy Partnerstwo z Tematu F EQUAL, na rzecz osób w wieku 45+ Warszawa, 5 lutego 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sojusz dla pracy Partnerstwo z Tematu F EQUAL, na rzecz osób w wieku 45+ Warszawa, 5 lutego 2008."— Zapis prezentacji:

1 Sojusz dla pracy Partnerstwo z Tematu F EQUAL, na rzecz osób w wieku 45+ Warszawa, 5 lutego 2008

2 PRR SOJUSZ DLA PRACY ADMINISTRATOR Przedstawicielstwo Programu NZ ds. Rozwoju (UNDP) – administracja, współpraca ponadnarodowa, upowszechnianie i mainstreaming rezultatu PARTNERZY Fundacja Pinel Polska (jobcoaching, szkolenia) TOP (szkolenia miękkie) OPZZ (jobcoaching – nowe narzędzie dialogu społecznego) Uniwersytet Łódzki (badania, ewaluacja, rekomendacje) NGOs (jobcoaching w pracy organizacji pozarządowych + wsparcie psychologiczne) Pracodawcy (służba zdrowia – implementacja jobcoachingu ) Izba Rzemieślnicza w łodzi (szkolenia komputerowe i zawodowe, kontakt z pracodawcami MSP)

3 ANALIZA PROBLEMU PROBLEM: wypadanie z rynku pracy osób powyżej 45 r.ż. wykluczenie z rynku pracy po utracie zatrudnienia, (pracownik w wieku 45 + ma małe szanse na powrót na rynek pracy)

4 ANALIZA PROBLEMU 1 Przyczyny dotyczące pracodawców: niechęć do zatrudniania osób w wieku 45+, wynikająca ze stereotypu pracownika 45+, jako mniej efektywnego, mniej elastycznego, gorzej wykształconego, mającego trudności z dostosowaniem się do nowych wymagań, związanych głównie z obsługą komputera i nowoczesnego sprzętu biurowego, mało efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi (brak analizy korzyści z zatrudniania nowych / młodszych pracowników vs. dalsze zatrudnianie starszych pracowników), niedoszacowanie potencjału pracowników 45+ (ich doświadczenia, znajomości miejsca pracy, stabilnej sytuacji rodzinnej), koszty pracy - przekonanie o wyższych kosztach pracy związanych z zatrudnianiem 45+ (m.in. wyższe wynagrodzenia niż osób młodych, krótszy okres zwrotu inwestycji w postaci szkoleń, ochrona przed zwolnieniem wynikająca z przepisów kodeksu pracy, koszty absencji chorobowej - obawy pracodawców związane ze stanem zdrowia starszych pracowników, często stereotypowe).

5 ANALIZA PROBLEMU 2 Przyczyny dotyczące osób 45+: obiektywnie niskie kwalifikacje w zakresie znajomości języków, obsługi komputera, nowoczesnego sprzętu biurowego i innych technologii stosowanych w zakładach pracy, bariery psychiczne, tj. trudności w komunikacji i nawiązywaniu kontaktu, wycofanie, bierny stosunek do własnej kariery, obawa przed zmianami związanymi z przekwalifikowaniem się, niska mobilność, w tym niska aktywność społeczna, podejście chcę pracować w tym czego się nauczyłem/am przez lata specyficzne bariery dot. kobiet 45+ (częstsze nieobecności na rynku pracy, stereotypowe postrzeganie cech kobiecych etc.)

6 ANALIZA PROBLEMU 3 Dotyczące metod aktywizacji bezrobotnych: doradcy zawodowi, teoretycznie pracujący także z osobami zatrudnionymi (zagrożonymi bezrobociem lub planującymi zmianę miejsca zatrudnienia), faktycznie pracują z bezrobotnymi system nie spełnia założenia prewencji bezrobocia zbyt mała liczba doradców zawodowych w stosunku do potrzeb doradcy nie mają możliwości indywidualnego podejścia do klienta skupienie uwagi na osobach młodszych, ze względu na przekonanie o większej szansie wyjścia z bezrobocia (ponad 50% klientów doradców zawodowych stanowią osoby poniżej 24 r.ż. a ok. 48% absolwenci) – brak skutecznej polityki dotyczącej osób w wieku 45 lat i więcej.

7 DZIAŁANIA W PROJEKCIE Działania kierowane do osób 45+ (Działanie 2 EQUAL): 537 beneficjentów (większa niż przewidywana, tj 440 liczba zgłoszeń); dla wszystkich sporządzone zostały indywidualne plany rozwoju, zawierające: Szkolenia miękkie Szkolenia komputerowe Szkolenia zawodowe (dopasowane do potrzeb pracodawcy) Szkolenia uzupełniające (np. negocjacje) Wsparcie psychologiczne Pracę z jobcoachem 5 tur szkoleń z jobcoachingu (w tym dwa szklenia kierowane wyłącznie do członków związków zawodowych) Seminaria informacyjne dla pracodawców z zakresu zarządzania wiekiem

8 REZULTAT GŁÓWNY Zintegrowany model utrzymania na rynku pracy pracowników 45+, oparty na metodologii jobcoachingu Na rezultat składają się: Publikacja Pracownicy 45+ w Twojej firmie Rekomendacje dot. szkolenia osób 45+ Jobcoaching jako metodologia dla urzędów pracy Studia podyplomowe Zarządzanie karierą osób 45+

9 ELEMENTY REZULTATU (PRODUKTY) 1 Podręcznik Pracownicy 45+ W Twojej firmie), zawierający: dokumentację z wdrażania jobcoachingu w Działaniu 2 EQUAL informacje nt. zarządzania różnorodnością i zarządzania wiekiem materiały do analiz dla pracodawców (analiza polityki personalnej w przedsiębiorstwie – ze szczególnym zwróceniem uwagi na zatrudnianie / szkolenie/ elastyczność funkcjonalną pracowników 45+ oraz diagnozę ich kompetencji; analiza SWOT w zakresie dalszego zatrudniania pracowników 45+ vs. rekrutacja nowych pracowników), dobre praktyki europejskie i krajowe - z Działania 2 projektu Sojusz dla pracy, pokazujące jednostkowe rozwiązania i korzyści osiągnięte przez pracowników 45+, oraz zatrudniających ich pracodawców (w tym przez organizacje pozarządowe). opis metodologii jobcoachingu oraz procedur zarządzania pracą jobcoacha, standardy pracy jobcoacha (wraz z kompletem formularzy do prowadzenia jobcoachingu)

10 ELEMENTY REZULTATU (PRODUKTY) 2 Metoda pracy z osobami zagrożonymi utratą pracy uwzględniająca: Jobcoaching (doradztwo i wsparcie grupy rówieśniczej) łącznie szkoleń psychologicznych i szkoleń twarde (zawierająca sekwencyjność działań oraz materiały do ewaluacji poszczególnych etapów) Rekomendacje w ww. zakresie, kierowane do instytucji rynku pracy, spisane i wydane w formie publikacji: Jak efektywnie szkolić pracowników po 45 roku życia. Doświadczenia praktyków (materiał dostępny na 5/02/2008)

11 ELEMENTY REZULTATU (PRODUKTY) 3 Program studiów podyplomowych Zarządzanie karierą osób 45+ obejmujący: Zarządzanie wiekiem Ludzie starsi na rynku pracy Unia Europejska wobec kwestii starzenia się pracowników Problematyka uczenia się dorosłych Zmiany psychofizyczne osób w wieku 45+ Pracownicy 45+ - od stereotypów do zarządzania różnorodnością Przeciw dyskryminacji ze względu na wiek – polskie i europejskie prawo pracy Jobcoaching Wykorzystanie Internetu w pracy z osobami w wieku 45+

12 ELEMENTY REZULTATU (PRODUKTY) 4 Publikacja kierowana do urzędów pracy nt. metodologii jobcoachingu dla osób 45+ * * (w przygotowaniu Fundacji Pinel Polska, dostępna w lutym 2008)

13 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ WIĘCEJ INFORMACJI www.sojuszdlapracy.pl www.zarzadzaniewiekiem.pl (publikacja w pdf) www.zarzadzaniewiekiem.pl KONTAKT: kamila.jezowska@undp.org.pl


Pobierz ppt "Sojusz dla pracy Partnerstwo z Tematu F EQUAL, na rzecz osób w wieku 45+ Warszawa, 5 lutego 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google