Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola BGK w finansowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola BGK w finansowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego"— Zapis prezentacji:

1 Rola BGK w finansowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego
Olsztyn , 21 października 2010

2 Zakres prezentacji Trochę historii
Krótko o Banku Gospodarstwa Krajowego. Pakiet Unijny w BGK Działalność komercyjna BGK Działalność poręczeniowa BGK. Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel ,

3 Dziś BGK to jedyny w Polsce bank państwowy.
Bank Gospodarstwa Krajowego to nowoczesny bank z tradycjami. Powstał w r. z inicjatywy ówczesnego premiera Władysława Grabskiego i przed wojną był jedną z najważniejszych instytucji finansowych w Polsce. Dziś BGK to jedyny w Polsce bank państwowy. Swoją działalność na rynku finansowym dzieli pomiędzy realizowanie zadań zleconych przez państwo oraz typową działalność komercyjną . Działa na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego, jej nowelizacja weszła w życie z dniem 15 maja 2009 r. Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel ,

4 Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności, specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych i MŚP. Zapewnia ekonomicznie efektywne i operacyjnie skuteczne wspieranie państwowych programów społeczno-gospodarczych oraz samorządowych programów rozwoju regionalnego. Dba o nowoczesność i wysoką jakość oferty oraz podtrzymanie dobrych relacji z Klientami, elastycznie reagując na ich potrzeby. Za swoją misję przyjął wspieranie rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości. Dlatego ze szczególną troską odnosi się do działalności polskich firm, instytucji i samorządów. Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel ,

5 Bank Gospodarstwa Krajowego
wspiera realizację rządowych programów społeczno-gospodarczych obsługuje fundusze zadaniowe prowadzi działalność jako agent Ministra Finansów prowadzi inne czynności realizowane z wykorzystaniem środków publicznych, określone umowami z organami administracji rządowej prowadzi działalność na rynku korporacyjnym Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel ,

6 Płatności w ramach budżetu środków europejskich
Nowe zadania BGK Płatności w ramach budżetu środków europejskich Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Art ) – Dział III „Wieloletni Plan Finansowy Państwa i ustawa budżetowa, rozdział 6 Wykonywanie budżetu środków europejskich” Nowy obieg środków na finansowanie programów: budżet państwa (Ministerstwo Finansów) → BGK → beneficjent / wskazany podmiot / wykonawca Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel ,

7 BGK – udział w projektach współfinansowanych przez UE – przykład modelu montażu finansowego projektu
Całkowity koszt projektu: Koszty kwalifikowane (100%) Koszty niekwalifiko - wane Środki z funduszu strukturalnego np. 50% Wkład własny PROMESA Promesa Kredyt inwestycyjny POMOSTOWY lub gwarancja należytego wykonania Kredyt inwestycyjny (EBI) Dotacje Środki własne 20% Kredyt obrotowy na VAT Poręczenie BGK Poręczenie BGK Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel , 7

8 Pakiet Unijny w BGK Pakiet Unijny to grupa produktów adresowanych do przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego realizujących projekty z wykorzystaniem środków unijnych. Skład Pakietu Unijnego Produkty obligatoryjne Kredyt inwestycyjny na finansowanie projektów współfinansowanych ze środków UE Kredyt na finansowanie rozwoju regionalnego ze środków EBI Rachunek projektu (pomocniczy) lub zamiennie + Produkty opcjonalne Gwarancje bankowe Kredyt obrotowy na VAT e-bankowość Karty płatnicze BGK-VISA: typu charge: Business/Officium debetowe: Business Debit Atrakcyjne warunki cenowe – promocje i obniżki przy skorzystaniu z większej liczby produktów Korzyści z Pakietu Przejrzystość przepływów finansowych w rachunku projektu Możliwość skorzystania w pakiecie z kredytu obrotowego na VAT Elastyczny wybór produktów i usług Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel ,

9 Współpraca z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
BGK współpracuje z EBI w zakresie pożyczek na finansowanie rozwoju regionalnego od r. Aktualnie BGK obsługuje 3 umowy pożyczki z EBI o wartości 240 mln EUR. Planowana jest dalsza współpraca z EBI przy realizacji rządowego Planu Stabilności i Rozwoju, mająca na celu wsparcie MŚP i JST. Kredyty z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego Przedmiot kredytu – inwestycje infrastrukturalne realizowane w sektorach: • Środowisko • Edukacja • Infrastruktura • Zdrowie • Rozwój Gospodarki Opartej na Wiedzy Kredytobiorcy – JST oraz w indywidualnych przypadkach inne podmioty, których kredytowane przedsięwzięcie służy rozwojowi regionu, a z jego efektów korzysta pośrednio lub bezpośrednio społeczność lokalna * Na podstawie danych z r. Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel ,

10 • przedsięwzięcia realizowane bez wsparcia UE – do 50% kosztów
Kwota kredytu: • przedsięwzięcia realizowane bez wsparcia UE – do 50% kosztów • przy przedsięwzięciach wspieranych środkami UE łączny udział EBI i UE stanowi łącznie do 90% kosztów inwestycji • maksymalna kwota kredytu: 12,5 mln EUR • maksymalny koszt projektu: 25 mln EUR Okres kredytowania min. 4 lata, max. 15 lat, karencja w spłacie kredytu do 5 lat Oprocentowanie/prowizje • oprocentowanie zmienne obejmuje stawkę bazową (zmienna stawka EBI lub WIBOR 3M) oraz marżę BGK • z tytułu udzielenia kredytu pobierana jest prowizja – cena ustalana jest indywidualnie Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel ,

11 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA
PRODUKTY KREDYTOWE DLA FIRM Kredyty obrotowe w rachunku bieżącym i kredytowym w złotych i walutach wymienialnych, Kredyty inwestycyjne w złotych i walutach wymienialnych, Kredyty inwestycyjne na przedsięwzięcia współfinansowane ze środków UE w złotych i walutach wymienialnych, Pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym, Wykup wierzytelności, Poręczenia i gwarancje. Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel ,

12 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA cd.
1. Kredyt inwestycyjny, może być przeznaczony na: odtworzenie, powiększenie lub modernizację istniejącego majątku trwałego Wnioskodawcy, stworzenie, zakup nowych środków trwałych oraz pierwsze wyposażenie w środki obrotowe, niezbędne do uruchomienia działalności gospodarczej, spłatę kredytu inwestycyjnego w innym banku lub BGK, refinansowanie wydatków wymienionych w lit. a - b poniesionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o kredyt, uzupełnienie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych wspieranych środkami z funduszy celowych, programów rządowych oraz instytucji międzynarodowych, oraz jako kredyt inwestycyjny przeznaczony na finansowanie Projektów realizowanych przez przedsiębiorcę wspieranych środkami z budżetu UE, w tym: finansowanie pomostowe, finansowanie uzupełniające. Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel ,

13 2. Warunkiem udzielenia kredytu jest:
posiadanie przez Wnioskodawcę zdolności kredytowej; przedstawienie propozycji prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu wraz z odsetkami; posiadanie przez Wnioskodawcę rachunku bieżącego w BGK; zapewnienie przez Wnioskodawcę wkładu własnego w finansowane przedsięwzięcie; 3. Wkład własny wniesiony przez Wnioskodawcę przed udzieleniem kredytu inwestycyjnego powinien wynosić, co najmniej 20% wartości kredytowanego przedsięwzięcia; 4. Wkład własny wniesiony przez Wnioskodawcę może być niższy od wyżej określonego jednak nie niższy niż 10%, w przypadku ustanowienia rzeczowego zabezpieczenia spłaty kredytu w wysokości, co najmniej 150% kwoty kredytu. Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel ,

14 5. W przypadku kredytów przeznaczonych na finansowanie Projektów realizowanych przez przedsiębiorcę wspieranych środkami z budżetu UE, gdy zabezpieczeniem spłaty kredytu w części przeznaczonej na finansowanie pomostowe jest cesja wierzytelności z umowy o dofinansowanie Projektu, zabezpieczenie rzeczowe wymagane jest tylko dla części przeznaczonej na finansowanie uzupełniające. W przypadku kredytu przeznaczonego na spłatę kredytu inwestycyjnego w innym banku lub w BGK, możliwe jest udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 100% aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w innym banku lub w BGK będącego w okresie spłaty. Przy ustalaniu kwoty kredytu w stosunku do wartości przedsięwzięcia przyjmuje się wartość netto kredytowanego przedsięwzięcia. 8. Kredyt inwestycyjny może być udzielony w złotych, w walucie wymienialnej lub jako indeksowany kursem waluty (dostępne są następujące waluty: EUR, USD, CHF). Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel ,

15 W przypadku kredytu inwestycyjnego oraz pożyczki, Bank dopuszcza możliwość przewalutowania.
10. Dopuszcza się możliwość finansowania przedsięwzięć według ich wartości brutto w przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest płatnikiem VAT. 11. Kredyt inwestycyjny może być udzielony na okres do 120 miesięcy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się udzielenie kredytu inwestycyjnego na okres dłuższy niż 120 miesiące, o ile wydłużenie okresu kredytowania wynika ze szczególnego charakteru finansowanego przedsięwzięcia. 12. W przypadku, gdy uzasadnione jest to charakterem finansowanej transakcji, Bank może udzielić karencji w spłacie kapitału kredytu inwestycyjnego. Okres karencji w spłacie kapitału kredytu inwestycyjnego nie powinien być dłuższy niż 12 miesięcy 13. Podstawowe dokumenty, które należy dołączyć do wniosku kredytowego: dokumenty potwierdzające status prawny Wnioskodawcy, zaświadczenia o nadaniu nr Regon i NIP, zaświadczenia z ZUS i US, sprawozdania roczne za 2 ostatnie lata oraz ostatni kwartał, prognozy sytuacji finansowej na okres kredytowania wraz z dokumentami uzasadniającymi przyjęte prognozy, opinie bankowe, dokumenty dot. prawnego zabezpieczenia oraz wniosek o dofinansowanie. Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel ,

16 harmonogram rzeczowo – finansowy przedsięwzięcia,
14. W przypadku kredytu inwestycyjnego niezależnie od ww. dokumentów przedstawić należy biznes plan, który zawierać powinien m.in.: harmonogram rzeczowo – finansowy przedsięwzięcia, cash – flow projektu, uwarunkowania rynkowe projektu, strukturę źródeł finansowania inwestycji, zestawienie nakładów inwestycyjnych, kosztorys inwestorski (w przypadku inwestycji budowlanych), efektywność inwestycji, uzasadnienie (np. w postaci kontraktów) przyjętych założeń. Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel ,

17 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA cd.
ROZLICZENIA W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM Akredytywa dokumentowa w rozliczeniach krajowych i zagranicznych, Inkaso dokumentowe w rozliczeniach zagranicznych, Polecenia wypłaty otrzymane w obrocie zagranicznym, Polecenia wypłaty wysyłane w obrocie zagranicznnym. Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel ,

18 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA cd.
OPERACJE NA RYNKU PIENIĘŻNYM Lokaty na rynku pieniężnym, Pośrednictwo przy zakupie i sprzedaży bonów skarbowych, Transakcje buy/sell/back i sell/buy/beck, Transakcje walutowe FORWARD, SWAP, opcje walutowe. Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel ,

19 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA cd.
OBSŁUGA DZIAŁANOŚCI BIEŻĄCEJ FIRMY 1. Pakiet Pewny Gospodarz, 2. Rachunki dla przedsiębiorców, 3. Usługi rozliczeniowe, 4. Bankowość elektroniczna 5. System Identyfikacji Masowych Płatności, 6. Obsługa transakcji importowo-eksportowych. Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel ,

20 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA cd.
OBSŁUGA DZIAŁANOŚCI BIEŻĄCEJ FIRMY PAKIET PEWNY BIZNES Jest zestawem produktów i usług dla przedsiębiorców udostępnianym na warunkach preferencyjnych. W ramach pakietu oferujemy: 1. Kompletną obsługę transakcyjną, 2. Preferencyjne warunki cenowe, 3. Dostęp do atrakcyjnych form lokowania wolnych środków. Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel ,

21 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA cd.
OBSŁUGA DZIAŁANOŚCI BIEŻĄCEJ FIRMY BANKOWOŚĆ ELKTRONICZNA Korzystanie z systemu ułatwia zarządzanie finansami, obniża koszty obsługi bankowej, a także pozwala na przyspieszenie realizacji operacji: możliwość połączenia się z Bankiem w dogodnym czasie i miejscu, wygoda wynikająca z ograniczenia do minimum konieczności odwiedzania placówek Banku, możliwość wymiany danych (eksport i import) z systemami finansowo-księgowymi, elastyczność w zakresie przyznawania uprawnień (jedna lub wiele osób akceptujących transakcje).   Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel ,

22 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA cd.
OBSŁUGA DZIAŁANOŚCI BIEŻĄCEJ FIRMY SIMP System Identyfikacji Masowych Płatności (SIMP) jest instrumentem ułatwiającym identyfikację wpłat i płatników w celach kontrolnych, rozliczeniowych i windykacyjnych. Oferta jest kierowana do przedsiębiorców lub innym klientów instytucjonalnych, którzy w związku ze swoją działalnością posiadają dużą liczbę stałych kontrahentów (płatników).  Usługa SIMP jest udostępniana poprzez system BIZNES i stanowi rozszerzenie usługi prowadzenia rachunku bankowego w PLN, wskazanego przez posiadacza rachunku jako rachunek masowych płatności.  Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel ,

23 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA cd. OBSŁUGA TRANSAKCJI IMPORTOWO-EKSPORTOWYCH
OBSŁUGA DZIAŁANOŚCI BIEŻĄCEJ FIRMY OBSŁUGA TRANSAKCJI IMPORTOWO-EKSPORTOWYCH Akredytywa dokumentowa jest najbezpieczniejszą z form zapłaty w handlu zagranicznym i krajowym. Bank otwierający akredytywę (bank importera/kupującego) podejmuje samodzielne, nieodwołalne zobowiązanie wobec beneficjenta (eksportera/sprzedającego) do zapłaty kwoty akredytywy po prezentacji przez niego dokumentów określonych w akredytywie, zgodnych z jej warunkami, w dużym stopniu ogranicza ryzyko związane z kontrahentem handlowym, prawidłową realizacją kontraktu, jakością towarów i usług, ewentualnym opóźnieniem wysyłki towaru, a nawet brakiem zapłaty. Dlatego szczególnie zalecana jest do stosowania w rozliczeniach z kontrahentami z krajów o  „podwyższonym ryzyku", w których skorzystanie z polecenia zapłaty czy inkasa dokumentowego jest niewystarczające.  , Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel ,

24 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA cd.
OBSŁUGA DZIAŁANOŚCI BIEŻĄCEJ FIRMY Akredytywa dokumentowa Uczestnicy akredytywy:  zleceniodawca - importer (kupujący), bank otwierający - bank importera (kupującego), bank pośredniczący - bank eksportera (sprzedającego), beneficjent - eksporter (sprzedający).  Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel ,

25 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA cd.
OBSŁUGA DZIAŁANOŚCI BIEŻĄCEJ FIRMY Akredytywa dokumentowa Przebieg transakcji: (otwarcie akredytywy poprzedza zawarcie kontraktu pomiędzy importerem i  eksporterem) Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel ,

26 Działalność poręczeniowa BGK
Podstawy prawne : Rządowe programy społeczno-gospodarcze oraz programy samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, o których mowa w art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.), Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel , 26

27 Poręczenia/gwarancje spłaty kredytu udzielane we współpracy z bankami kredytującymi
Poręczenie/gwarancja jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu inwestycyjnego lub obrotowego przeznaczonego w szczególności na projekty - realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej, - infrastrukturalne, - związane z rozwojem sektora MSP , w tym realizowane z wykorzystaniem środków publicznych. Korzyść dla inwestorów Poręczenie/gwarancja – wzmacnia zabezpieczenie kredytu w przypadku niewystarczającego majątku Kredytobiorcy ułatwia dostęp do kredytowania. Poręczeniem lub gwarancją nie mogą być objęte kredyty udzielone przez BGK. Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel ,

28 Wysokość poręczenia/gwarancji
Poręczenia i gwarancje są udzielane w wysokości: - od kwoty 100 tys. zł do 5 mln zł w ramach poręczeń portfelowych przedsiębiorcom z sektora MŚP - wszystkich podmiotów – od kwoty 100 tys. zł do 10 mln euro (wg kursu średniego waluty Tabeli nr 1 NBP) i maksymalnie do 80% kwoty kredytu. Poręczenia/gwarancje spłaty kredytu w walucie obcej są udzielane w złotych. Poręczenia/gwarancje nie obejmują odsetek, ani innych kosztów związanych z udzieleniem kredytu. Poręczenia/gwarancje obowiązują od dnia wejścia w życie przez okres nie dłuższy niż okres kredytu, wydłużony o trzy miesiące. Podstawowym zabezpieczeniem poręczenia/gwarancji spłaty kredytu jest weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu". Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel ,

29 Opłata prowizyjna  Z tytułu udzielenia poręczenia/gwarancji spłaty kredytu BGK pobiera opłatę prowizyjną. Podstawowa stawka opłaty prowizyjnej wynosi 2,0% dla poręczenia i 2,5% dla gwarancji rocznie i ma zastosowanie do wyliczenia opłaty prowizyjnej w przypadku gdy marża Banku udzielającego kredytu Klientowi wynosi nie więcej niż 5,0%.  Jeśli marża Banku wynosi więcej niż 5,0% - opłata prowizyjna wynosi 3% dla poręczenia i 3,5% dla gwarancji.  BGK pobiera też opłatę prowizyjną za rozpatrzenie wniosku o udzielenie poręczenia/gwarancji oraz od zmiany w umowie poręczenia lub w treści gwarancji. Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel ,

30 Działalność poręczeniowa BGK
Gwarancje należytego wykonania umowy: - udzielana do kwoty 10 mln euro podmiotom, które w celu realizacji przedsięwzięcia realizowanego z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej muszą być zabezpieczone m.in. projektów „miękkich” (szkoleniowych), -obejmuje do 80% wartości umowy i nie może przekroczyć kwoty 10 mln euro, -jest wydana na okres uzgodniony indywidualnie z Wnioskodawcą. Pobierana jest jednorazowa opłata prowizyjna od udzielonej gwarancji, w wysokości co najmniej 0,5% kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres jej obowiązywania. BGK pobiera także opłatę prowizyjną za rozpatrzenie wniosku. Działalność poręczeniowa BGK

31 Dziękuję za uwagę Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, tel ,

32 Zapraszamy do współpracy
BGK Oddział w Olsztynie ul. Pieniężnego 19 , tel. (0-89) , fax (0-89) Dyrektor Oddziału - Bernarda Gosztowt Z-ca Dyrektora Maria Borzym Doradcy Klienta : Anna Cichosz, tel. (0-89) Jarosław Maczuga , tel. (0-89) Dariusz Nadolny, tel. (0-89) 32


Pobierz ppt "Rola BGK w finansowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google