Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat a vista ogółem spodziewa się 52 proc. placówek (w stosunku do listopadowego pomiaru: bez zmian), spadek przewiduje 16.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat a vista ogółem spodziewa się 52 proc. placówek (w stosunku do listopadowego pomiaru: bez zmian), spadek przewiduje 16."— Zapis prezentacji:

1 Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat a vista ogółem spodziewa się 52 proc. placówek (w stosunku do listopadowego pomiaru: bez zmian), spadek przewiduje 16 proc. (+5), a 33 proc (-5) nie oczekuje zmiany. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 49 proc. (-2), korporacyjnych – 39 proc. (-3); spadek przewiduje 14 proc. (+5) podmiotów indywidualnych i 17 proc. (+8) gospodarczych. Saldo prognozy dla lokat łącznie wynosi 37 pkt. (-4), gospodarstw domowych 35 pkt. (-7) oraz podmiotów gospodarczych 22 pkt. (-11). Poprawy sytuacji w zakresie depozytów terminowych ogółem spodziewa się 58 proc. oddziałów (-7), spadek przewiduje 14 proc. (+4), a 29 proc. (+3) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 57 proc. (-7), a instytucjonalnych 39 proc. (-8); pogorszenia - odpowiednio 13 proc. (+5) i 17 proc. (+7). Salda prognozy wynoszą: ogółem 44 pkt. (-11), depozyty ludności 44 pkt. (-12), natomiast podmiotów gospodarczych 23 pkt. (-14). 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1 Niezłe oceny, dużo gorsze prognozy 12 / 2008 MONITOR BANKOWY Listopadowy sondaż w placówkach bankowych został przeprowadzony w dniach 7-14 bm. W telefonicznym sondażu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 200 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych DEPOZYTY ZŁOTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 45 proc. placówek (w stosunku poprzedniego pomiaru wzrost o 9): ludności – w 43 proc. (+8), a podmiotów gospodarczych w 36 proc. (+9). Spadek aktywności deponentów wystąpił łącznie w 23 proc. placówek (-8); ludności 23 proc. (-6), podmiotów gospodarczych 23 proc. (-5). Salda ocen informujące o różnicy między odsetkiem placówek stwierdzających wzrost i spadek wynoszą: dla łącznych lokat bieżących 22 punkty (+17), klientów indywidualnych 21 punktów (+15) oraz korporacyjnych 13 punktów (+14). Lokaty terminowe rosły łącznie w 53 proc. placówek (w stosunku poprzedniej fali – 2 pkt. więcej). W segmencie gospodarstw domowych wzrastały w 56 proc. placówek (+6), a podmiotów gospodarczych w 38 proc. placówek (+4). Spadki wystąpiły łącznie w 21 proc. oddziałów (-8); ludności 18 proc. (-11), a podmiotów gospodarczych w 24 proc. (+5). Wskaźniki netto, czyli salda ocen, wynoszą: dla depozytów terminowych ogółem 32 pkt. (+9); gospodarstw domowych 38 pkt. (+17) oraz podmiotów gospodarczych 14 pkt. proc. (-1). PENGAB - wartości trendu cyklu W grudniowym pomiarze odnotowano spadek wartości wskaźnika Pengab w porównaniu do wyniku sprzed miesiąca o 3,1 pp. do poziomu 21,1 pkt. Wynika to z relatywnie silnego spadku wskaźnika prognoz (o 9,5 pp.), przy jednocześnie niewielkim wzroście wskaźnika ocen (o 3,4 pp.). Odnotowano spadek wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury informującego o sytuacji ekonomicznej placówek o 9,5 pp. do poziomu 10,8 punktu. Nastąpił wzrost aktywności depozytowej klientów w kontekście lokat złotowych oraz długoterminowych lokat walutowych, choć przewidywane jest osłabienie w tym obszarze. Jednocześnie odnotowano spadki na całym rynku kredytowym - zarówno w odniesieniu do osób prywatnych, jak i firm. W najbliższym czasie przewiduje się osłabienie koniunktury na rynku kredytowym. Zaobserwowano zahamowanie tendencji odwracania się od zakupu akcji. W najbliższym czasie należy spodziewać się ustabilizowania się sytuacji w kontekście zakupu aktywów finansowych (akcje, obligacje, jednostki TFI), zwiększoną popularności będą się cieszyć jedynie polisy na życie. Bankowcy spodziewają się, że inflacja wyniesie w tym roku 4,42%. Przewidują dalsze osłabienie złotego względem dolara i euro. Bankowcy zachowują spokój w ocenie sytuacji na krajowym rynku finansowym, choć widoczny jest wzrost zaniepokojenia siłą oddziaływania światowego kryzysu finansowego na kondycję polskiego sektora finansowego. Wzrosło odczucie, że sytuacja na świecie negatywnie przekłada się na funkcjonowanie pojedynczych placówek. W co trzeciej badanej placówce zwiększono liczbę pracowników w 2008 r., w przeszło połowie - liczba zatrudnionych nie zmieniła się. Dwie trzecie bankowców przewiduje stabilny poziom zatrudnienia w swojej placówce także w 2009 r. Redukcje przewidywane są przez co piątego bankowca. Blisko połowa banków przewiduje w nadchodzącym roku rozbudowę sieci placówek, niewiele mniej - zwiększenie liczby zatrudnionych doradców bankowych. Bankowcy odnotowali, że choć Klienci są coraz żywiej zainteresowanie bezpieczeństwem gromadzonych w bankach środków, to w coraz mniejszym stopniu wiąże się to utratą zaufania to banków. Same banki nie rezygnują jednak z ostrożniejszej polityki kredytowej, utrzymując wyższe ceny kredytów i ostrożniej ich udzielając. Bankowcy w większości pozytywnie oceniają rządowy plan stabilności i rozwoju. Dwie trzecie badanych ocenia szanse powodzenia nowo powstających w Polsce banków jako przeciętne. Co czwarty nie wróży im sukcesu.

2 2 Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 122008 DEPOZYTY WALUTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 16 proc. placówek (-3); w segmencie ludności w 19 proc. (-1) i podmiotów gospodarczych 13 proc. (-2). Malały natomiast: ogółem w 22 proc. (=), ludności 19 proc. (-2) oraz firm 19 proc. (=). Saldo oceny w odniesieniu do wkładów ogółem wynosi -6 punktów (-3), lokat ludności 1 punkt (+2) i depozytów podmiotów gospodarczych -6 punktów (-2). Depozyty terminowe ogółem rosły w 27 proc. placówek (+8), jednocześnie malejąc w 18 proc. (-6) i nie ulegając zmianie w 55 proc. (-2). Depozyty ludności wzrosły w 28 proc. (+10), podmiotów gospodarczych w 16 proc. (+2), malejąc odpowiednio w 19 proc. (-7) i 19 proc. (+4). Salda oceny kształtują się następująco: dla lokat ogółem 10 punktów proc. (+16), lokat klientów indywidualnych 9 punktów (+17) oraz korporacyjnych minus 3 pkt. (+1). Oczekiwania. Przewidywania wzrostowe dla wkładów a vista ogółem formułuje 19 proc. placówek (-5), spadkowe 13 proc. (+3), a 68 proc. (+2) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 20 proc. placówek (-5), a podmiotów gospodarczych 15 proc. (-2). Spadek przewiduje odpowiednio 12 proc. (+4) i 13 proc. (+2). Salda prognoz są następujące: lokaty ogółem 6 punktów (-8), gospodarstwa domowe 8 punktów (-9) oraz firmy i instytucje 2 punkty (-4). Wzrostu aktywności deponentów terminowych ogółem spodziewa się 25 proc. placówek (-2), spadku 11 proc. (-1), a 63 proc. nie przewiduje zmiany (+2). Wzrost depozytów terminowych ludności przewiduje 26 proc. (-4), a podmiotów gospodarczych 15 proc. (-2); spadek odpowiednio 10 proc. (-1) i 14 proc. (+2). Salda prognoz wynoszą: lokaty ogółem 14 punktów (=), ludności 16 punktów (-2) oraz podmioty gospodarcze 2 punkty (-3). KREDYTY ZŁOTOWE Oceny. Akcja kredytowa ogółem rosła w 56 proc. placówek (-9), malała w 16 proc. (+4) i nie zmieniła się w 28 proc. (+5). Wzrost kredytów dla ludności odnotowało 52 proc. placówek (-7), a na cele gospodarcze 45 proc. oddziałów (-6); spadek wystąpił odpowiednio w 19 proc. (+7) i 15 proc. (+3). Saldo ocen dla kredytów ogółem wynosi 40 punktów (-13), dla kredytów ludności 33 punkty (-14) oraz podmiotów gospodarczych 30 punktów (-8). Oczekiwania. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa się 54 proc. placówek (-11), dla ludności 52 proc. (-10) i 44 proc. dla klientów korporacyjnych (-8). Spadek akcji kredytowej ogółem przewiduje 16 proc. (+7), kredytów dla ludności 14 proc. (+5), a podmiotów gospodarczych 19 proc. (+8). Salda prognoz wynoszą: w odniesieniu do kredytów ogółem 38 punktów (-18), ludności 38 punktów (-15), podmiotów gospodarczych 25 punktów (-16). OPROCENTOWANIE KREDYTÓW Oprocentowanie kredytów pozostało bez zmian w 51 proc. (-3), w 35 proc. wzrosło (-10), a w 14 proc. zmalało (+12). Utrzymania ceny kredytu na obecnym poziomie spodziewa się 43 proc. (-12), zmniejszenia 30 proc. (+23), a wzrostu 27 proc. (-12).

3 . 3 Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 122008 KREDYTY NIEREGULARNE (ZAGROŻONE) Kredyty nieregularne dla ludności wzrastały w 20 proc. placówek (+6), jednocześnie malejąc w 9 proc. (=) i nie zmieniając się w 70 proc. (-6). Saldo oceny wzrosło do poziomu 10 punktów (+5). Wzrost wartości kredytów nieregularnych przewiduje 33 proc. placówek (+15), spadek 10 proc. (-1), a 57 proc. (-14) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wzrosło do poziomu 23 pkt. (+17). KREDYTY WALUTOWE Kredyty walutowe rosły w 9 proc. placówek (-5), malały w 36 proc. (+7), a w 56 proc. (-1) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny jest na poziomie -27 punktów proc. (-13). Wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych spodziewa się 6 proc. (-5), spadku 40 proc. (+4), a 54 proc. (+1) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi minus 34 pkt. proc. (-9). KREDYTY O WARTOŚCI DO 1 MLN EURO UDZIELANE PRZEDSIĘBIORSTWOM Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro wystąpił w 17 proc. placówek (-7), spadek w 16 proc. (+8), a w 67 proc. nie nastąpiły zmiany (=). Wskaźnik oceny netto wyniósł 2 pkt. proc. (-15). Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro przewiduje 27 proc. (-2), spadek 16 proc. (+5), a 57 proc. nie przewiduje zmiany (-3). Wskaźnik prognozy wynosi 11 pkt. (-7). KREDYTY KONSUMENCKIE DLA OSÓB PRYWATNYCH Wzrost kredytów konsumenckich dla osób prywatnych wystąpił w 54 proc. placówek (-3), spadek w 13 proc. (+2), a w 33 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (+2). Wskaźnik netto wynosi 40 pkt. proc. (-6). Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych wzrosną według 55 proc. placówek (-7), zmaleją według 11 proc. (+3), a 33 proc. nie przewiduje zmiany (+3). Wskaźnik prognozy wynosi 44 pkt. (-10). KREDYTY MIESZKANIOWE DLA OSÓB PRYWATNYCH Wzrost kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych wystąpił w 42 proc. placówek (-8), spadek w 22 proc. (+9), a w 36 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (-1). Wskaźnik oceny netto wyniósł 20 pkt. proc. (-17). Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych wzrosną według 36 proc. placówek (-10), zmaleją według 23 proc. (+6), a 41 proc. nie przewiduje zmiany (+4). Wskaźnik prognozy wynosi 13 pkt. (-15). AKCJE I OBLIGACJE Wzrost popytu na akcje stwierdzono w 10 proc. placówek (+7), spadek w 38 proc. (-18), brak zmian w 52 proc. (+11). Saldo oceny wzrosło do minus 29 pkt. (+24). Wzrost popytu na obligacje odnotowało 24 proc. placówek (+2), spadek 18 proc. (-10), a 58 proc. nie stwierdziło zmiany popytu (+8). Saldo oceny wyniosło 7 pkt. (+14). Wzrostu popytu na akcje spodziewa się 21 proc. (+3), spadku 18 proc. (-12), a 61 proc. (+9) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wynosi 3 punkty (+16). Wzrost popytu na obligacje przewiduje 24 proc. (-8), spadek 8 proc. (-2), a 67 proc. (+9) spodziewa się stabilizacji popytu na obecnym poziomie. Saldo prognozy wynosi 16 pkt. (-6).

4 JEDNOSTKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Wzrost popytu na jednostki funduszy inwestycyjnych zaobserwowało 5 proc. placówek (+2), spadek 44 proc. (-11), a w 50 proc. nie stwierdzono zmian (+9). Saldo wynosi minus 39 pkt. (+13). Wzrost popytu przewiduje 10 proc. (=), spadek 29 proc. (-1), a 60 proc. (=) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi -19 pkt. (+1). POLISY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Wzrost popytu na polisy zaobserwowało 15 proc. placówek (-1), spadek 20 proc. (-8) i brak zmian w 65 proc. (+9). Saldo oceny wzrosło do poziomu minus 5 pkt. (+8). Wzrost popytu na polisy przewiduje 25 proc. (+7), spadek 9 proc. (-6), a 66 proc. nie spodziewa się zmiany (-1). Saldo prognozy wzrosło do 16 pkt. (+13). RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Liczba nowo otwieranych ROR-ów rosła w 41 proc. placówek (-8), malała w 12 proc. (+6) i nie zmieniła się w 46 proc. (=). Saldo oceny wyniosło 29 punktów (-14). Wzrostu liczby nowo otwieranych rachunków spodziewa się 44 proc. placówek (-8), spadku 5 proc. (+1), a 51 proc (+7) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wyniosło 39 pkt. (-9). OGÓLNA SYTUACJA EKONOMICZNA (WOKKB – 10,8) O poprawie ogólnej sytuacji ekonomicznej informuje 27 proc. placówek (-4). Pogorszenie wystąpiło w proc. 10 (=), a 64 proc. oddziałów nie odnotowało zmiany sytuacji (+5). Saldo oceny spadło do 18 punktów (-3). Poprawa kondycji ekonomicznej wystąpiła w 29 proc. oddziałów banków z przewagą kapitału krajowego (-10) i 20 proc. banków z przewagą kapitału zagranicznego (+2), 19 proc. banków giełdowych (-1) i 44 proc. banków spółdzielczych (-11). Poprawy sytuacji ekonomicznej spodziewa się 21 proc. ankietowanych placówek (-10), pogorszenia 17 proc. (+6), a 63 proc. nie przewiduje zmiany (+4). Wskaźnik prognozy netto wyniósł 4 pkt. (-16). Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB), obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na oba pytania dotyczące ogólnej sytuacji ekonomicznej - tzn. obecnej i przewidywanej, spadł w stosunku do wyniku z poprzedniej fali o 9,5 pkt. i wynosi 10,8 proc. WSKAŹNIK KONIUNKTURY BANKOWEJ – 21,1 pkt. Indeks PENGAB traktowany jako syntetyczny wskaźnik koniunktury w placówkach bankowych spadł o 3,1 pkt. w stosunku do listopadowego pomiaru (z 24,2 do 21,1). Skumulowany wskaźnik ocen wyniósł 19,0 pkt. i jest wyższy od poprzedniego o 3,4 pkt., natomiast skumulowany wskaźnik prognoz spadł o 9,5pkt., z poziomu 32,8 do 23,3 pkt. Indeks PENGAB w grupie placówek z przewagą kapitału krajowego spadł z 41,1 do 38,2 (o 2,9pkt.), w grupie banków giełdowych wzrósł z 10,6 do 11,2 (o 0,6 pkt.), z przewagą kapitału zagranicznego – spadł z 12,3 do 11,7 (o 0,6 pkt.), zaś w grupie banków spółdzielczych spadł z 31,1 do 23,1 (o 8,0 pkt.). STOPY PROCENTOWE Placówki przewidują następujące oprocentowanie (dane uśrednione): kredytu lombardowego – 7,09 proc. (-0,39) redyskonta weksli – 5,86 proc. (-0,38 pkt.) kredytu na cele gospodarcze – 13,27 proc. (-0,18 pkt.) lokaty trzymiesięcznej – 5,02 proc. (=) INFLACJA Bankowcy przewidują, że w 2008 roku w okresie grudzień 2007 - grudzień 2008 inflacja wyniesie 4,42 proc. (dane uśrednione). W porównaniu z poprzednim pomiarem oznacza to spadek o 0,20 pkt Mediana wynosi 3,99 proc. Reprezentanci z banków z przewagą kapitału krajowego szacują stopę inflacji na 3,99 proc, banków spółdzielczych – 4,02 proc., banków giełdowych – 4,72 proc. i banków z przewagą kapitału zagranicznego – 4,73 proc. KURS DOLARA I EURO Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro według przewidywań (uśrednionych) na koniec 2008 roku wynoszą dla ceny dolara – 3,03zł (mediana – 3,01), a dla euro – 3,86 zł (mediana 3,89). Średnia dla ceny dolara wzrosła w porównaniu do listopadowego pomiaru o 22 grosze, zaś dla euro – o 21 groszy. 4 Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 122008

5 Czy Pana(i) bank / placówka odczuwa realne skutki światowego kryzysu finansowego? N=200 5 PYTANIA DODATKOWE Ocena rozmiarów wpływu światowego kryzysu na sytuację banków w Polsce Po listopadowym okresie wyczekiwania na rozwój sytuacji nastąpiło lekkie pogorszenie nastrojów wśród bankowców: O ile w poprzednim badaniu 29% uważało, że wpływ światowego kryzysu finansowego na sytuację banków w Polsce jest przynajmniej duży, o tyle w bieżącym miesiącu odsetek ten zwiększył się o 6,5 punktu procentowego. Widoczne jest duże międzyregionalne zróżnicowanie oceny sytuacji: np. według przeszło połowy stołecznych bankowców (51%) rozmiary owego wpływu będą duże lub bardzo duże, tego samego zdania jest już jednak tylko 18% bankowców z Wielkopolski. Postrzeganie wpływu kryzysu na kondycję banku lub jego placówki Obecnie ok. 60% bankowców raczej nie odczuwa realnych skutków światowego kryzysu przez pryzmat funkcjonowania własnego banku (placówki). Warto jednak zauważyć, że w ciągu minionego miesiąca zmniejszył się odsetek osób zdecydowanie twierdzących, że taki wpływ nie jest odczuwalny (z 11,5% do 5,5%). Oceny bankowców nie są jednak homogeniczne pod tym względem. Skutki światowego kryzysu finansowego są najmniej odczuwalne w bankach spółdzielczych (24% wskazań raczej tak i zdecydowanie tak), zaś najbardziej namacalne są one dla bankowców w bankach notowanych na giełdzie (53% analogicznych odpowiedzi). Odnotowywane zmiany w zachowaniu klientów i polityce banku Choć klienci banków coraz bardziej interesują się kwestią bezpieczeństwa gromadzonych w nich środków, to jednocześnie coraz rzadziej wiąże się to z utratą zaufania do instytucji, jeśli uznać za taki wskaźnik zwiększone wypłaty środków pieniężnych z rachunków. Jednocześnie banki nie zrezygnowały z zaostrzonej polityki udzielania kredytów, objawiającej się wzrostem ceny kredytu i bardziej wstrzemięźliwym ich udzielaniem. Ocena rządowego planu stabilności i rozwoju Bankowcy są raczej zgodni w ocenie rządowego planu stabilności i rozwoju mającego chronić polską gospodarkę przed skutkami światowego kryzysu gospodarczego: przeszło 80% ocenia go pozytywnie, odmiennego zdania jest niespełna co siódmy ankietowany (15%). Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 122008 Jak duży przewiduje Pan(i) wpływ światowego kryzysu finansowego na sytuację i kondycję banków działających w Polsce? ŚREDNIE: 2.3 2.2 2.3 ŚREDNIE: 2.3 2.4 Czy w związku z rozwojem kryzysu finansowego obserwuje Pan(i)..? Jak ocenia Pan(i) rządowy plan stabilności i rozwoju o wartości 91 mld zł zawierający różne działania ochraniające polską gospodarkę przed skutkami światowego kryzysu gospodarczego? ŚREDNIA 2,9 N=200

6 6 Eksponowanie w placówce informacji o podwyższeniu gwarancji depozytowych W siedmiu na dziesięć bankowych placówek informacja o zwiększeniu gwarancji depozytowych została wyeksponowana. Relatywnie najrzadziej taka sytuacja ma miejsce w placówkach banków giełdowych (twierdząco odpowiedziało 63% badanych). Najbardziej o ekspozycję tej informacji dbają natomiast krajowe banki (76% analogicznych wskazań). Ocena perspektyw nowo powstających banków (Alior, Alianz, Meritum Bank) W ocenie co dziewiątego bankowca (11%) nowo powstające banki mają dość duże szanse na sukces. Dwóch na trzech (65%) badanych ocenia te szanse jako przeciętne, natomiast blisko co czwarty nie wróży im sukcesu (22,5%, suma wskazań raczej małe i prawie żadne). Plany rozwoju na nadchodzący rok Blisko połowa banków (47%) planuje w nadchodzącym roku powiększyć sieć placówek (w największym stopniu - banki spółdzielcze: 67%, w najmniejszym - banki z przewagą kapitału krajowego: 38%). 40% ma w planach rozbudować w 2009 roku sieć informatyczną (w przypadku banków spółdzielczych - 56%, banków giełdowych - 31%). Co czwarty (28%) chce zatrudnić więcej doradców bankowych (takie plany ma tylko 15% banków spółdzielczych). Banki w większości nie planują zmienić dostawcy usług telekomunikacyjnych. Zmiana liczby pracowników w bieżącym i nadchodzącym roku W połowie placówek banków (51%) liczba pracowników nie zmieniła się w 2008 roku; w co trzeciej placówce zwiększyła się. Wpisuje się to w notowany od 2005 roku trend zwiększania liczby pracowników przez coraz większy odsetek palcówek bankowych. W obecnym roku przyrost liczby placówek w których zatrudnienie wzrosło był jednak mniejszy niż w roku 2007. Większość placówek (66%) nie przewidujezmiany liczby pracowników w 2009 roku. Redukcję zatrudnienia przewiduje co piąty bank (odsetek mniejszy niż w poprzednim roku). Oczekiwania wobec Nowego Roku Z nadzieją i optymizmem wita Nowy Rok przeszło połowa badanych bankowców (59,5%). To znacznie mniej niż w latach poprzednich. Znacząco wzrosła natomiast grupa pesymistów, patrzących na przyszły rok z lękiem i obawą. Większy odsetek pesymistów odnotowaliśmy ostatnio w roku 2003. Optymizm cechuje 67 proc. reprezentantów banków z przewagą kapitału krajowego, 60 proc. banków zagranicznych i przewagą kapitału zagranicznego oraz 46 proc. kierowników banków spółdzielczych. Charakterystyczne, że odsetek optymistów wzrasta wraz z liczbą zatrudnionych w placówce pracowników (do 50 zatrudnionych - 55 proc., od 51 do 100 pracowników -61 proc., oraz 101 i więcej – 77 proc.). Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 122008 Jakie szanse na sukces rynkowy mają, Pana(i) zdaniem, nowo powstałe banki takie jak Alior, Alianz czy przymierzający się do startu Meritum Bank? N=200 Czy na przyszły rok patrzy Pan(i)...? Czy w tym roku, w porównaniu z rokiem ubiegłym, liczba pracowników w Waszej placówce:? Jak Pan(i) przewiduje, czy w przyszłym roku liczba pracowników w Waszej placówce:? Czy w ciągu najbliższego roku planują Państwo: Czy w Pana(i) placówce wyeksponowana jest informacja o podwyższeniu gwarancji depozytów do 50 tys. Euro? ŚREDNIA 2.8 N=200


Pobierz ppt "Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat a vista ogółem spodziewa się 52 proc. placówek (w stosunku do listopadowego pomiaru: bez zmian), spadek przewiduje 16."

Podobne prezentacje


Reklamy Google