Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 06/2010 MONITOR BANKOWY PENGAB - wartości trendu cyklu Czerwcowy sondaż w placówkach bankowych został przeprowadzony w dniach 7-11 bm. W telefonicznym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 06/2010 MONITOR BANKOWY PENGAB - wartości trendu cyklu Czerwcowy sondaż w placówkach bankowych został przeprowadzony w dniach 7-11 bm. W telefonicznym."— Zapis prezentacji:

1 1 06/2010 MONITOR BANKOWY PENGAB - wartości trendu cyklu Czerwcowy sondaż w placówkach bankowych został przeprowadzony w dniach 7-11 bm. W telefonicznym sondażu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 200 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Sezonowe osłabienie wzrostu Po wzrostach odnotowanych w maju rynek akcji powrócił do stanu z kwietnia. Cały czas spada zainteresowanie inwestowaniem w obligacje czy jednostki TFI. Po raz drugi z rzędu wzrosły oczekiwania inflacyjne – obecnie wynoszą 3,69% i są najwyższe od początku roku. Oczekuje się także zdecydowanego osłabienia złotego – zwłaszcza wobec dolara, w mniejszym stopniu – wobec euro (co może się wiązać z bieżącymi problemami tej waluty). Nie zmieniły się prognozy odnośnie do poziomu stóp centralnych. Bankowcy dobrze przyjęli nominowanie prof. Marka Belki na stanowisko prezesa NBP – ponad 80% ma o nim dobre zdanie. Ogólnie, większość środowiska (blisko dwie trzecie) popiera pomysł stworzenia konsorcjum firm i instytucji, które miałyby pomóc w wykupieniu BZ WBK od AIB. Najwięcej zwolenników ten pomysł ma w bankach z przewagą kapitału krajowego, zdecydowanie mniej – wśród przedstawicieli banków giełdowych lub z przewagą kapitału zagranicznego. Bardzo dobrze oceniany jest rozwój sektora e-gospodarki oraz jego ogólny wpływ na otoczenie. Miał się on przyczynić do ogólnego wzrostu efektywności przedsięwzięć oraz wzmocnienia społeczeństwa informacyjnego. Dla samych firm oznacza on lepsze kontakty z otoczeniem (zewnętrznym i wewnętrznym) oraz usprawnienie kanałów sprzedaży. W perspektywie rozwój e-gospodarki przyczyniać się będzie do coraz sprawniejszego obiegu informacji, wzrostu bezpieczeństwa i wygody społeczeństwa oraz ujednolicania rozwiązań interoperacyjnych w skali UE i globu. Zagrożeniem może być dla niej brak jednolitych standardów, stan regulacji prawnych, jakość kontaktów firm z administracją publiczną oraz sam poziom edukacji klientów. Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat a vista ogółem spodziewa się 43 proc. placówek (spadek o 6pkt. w porównaniu z wynikiem z maja), spadek przewiduje 11 proc. (+2), a 46 proc (+3) nie oczekuje zmiany. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 42 proc. (-6), korporacyjnych – 33 proc. (-5); spadek przewiduje 12 proc. (+2) podmiotów indywidualnych i 13 proc. (+3) gospodarczych. Saldo prognozy dla lokat łącznie wynosi 31 pkt. (-9), gospodarstw domowych 30 pkt. (-8) oraz podmiotów gospodarczych 20 pkt. (-8). Poprawy sytuacji w zakresie depozytów terminowych ogółem spodziewa się 41 proc. oddziałów (-9), spadek przewiduje 15 proc. (+4), a 43 proc. (+3) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 43 proc. (-9), a instytucjonalnych 29 proc. (-2); pogorszenia - odpowiednio 15 proc. (+6) i 17 proc. (+3). Salda prognozy wynoszą: ogółem 26 pkt. (-13), depozyty ludności 28 pkt. (-14), natomiast podmiotów gospodarczych 13 pkt. (-4). DEPOZYTY ZŁOTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 44 proc. placówek (w stosunku do maja – spadek o 1 punkt): ludności – w 40 proc. (-5), a podmiotów gospodarczych w 30 proc. (=). Spadek aktywności deponentów wystąpił łącznie w 14 proc. placówek (=); ludności 16 proc. (+6), podmiotów gospodarczych 18 proc. (-2). Salda ocen informujące o różnicy między odsetkiem placówek stwierdzających wzrost i spadek wynoszą: dla łącznych lokat bieżących 29 punktów (-3), klientów indywidualnych 24 punktów (-11) oraz korporacyjnych 12 punktów (+2). Lokaty terminowe rosły łącznie w 42 proc. placówek (brak zmiany w stosunku do wyniku z maja). W segmencie gospodarstw domowych wzrastały w 43 proc. placówek (=), a podmiotów gospodarczych w 25 proc. placówek (-3). Spadki wystąpiły łącznie w 18 proc. oddziałów (+3); ludności 15 proc. (=), a podmiotów gospodarczych w 17 proc. (+2). Wskaźniki netto, czyli salda ocen, wynoszą: dla depozytów terminowych ogółem 24 pkt. (-3); gospodarstw domowych 28 pkt. (=) oraz podmiotów gospodarczych 8 pkt. proc. (-6). Wartość indeksu Pengab spadła o 1,7 pkt w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosi obecnie 30,3 pkt. Odnotowany spadek ma charakter sezonowy i jest obecnie skutkiem osłabienia wskaźnika prognoz (o 3,2 pkt.), w nieco mniejszym stopniu – wskaźnika ocen bieżących (0,2 pkt.). Wskaźnik ogólnej sytuacji ekonomicznej wynosi 41,3 pkt. I jest niższy o 2,5 p.p. w stosunku do wyniku z maja. W porównaniu z zeszłym miesiącem poprawiła się ocena sytuacji w bankach spółdzielczych, natomiast w bankach giełdowych i z przewagą kapitału zagranicznego odnotowano nieznaczne pogorszenie. Odnotowano spadki aktywności depozytowej w walucie rodzimej, szczególnie widoczne w osłabieniu zainteresowania klientów indywidualnych depozytami a vista i firm – depozytami terminowymi. Oczekuje się dalszych spadków. Znacznie słabszy niż przed miesiącem okazał się także rynek depozytów walutowych – w jego przypadku spodziewane jest jednak zatrzymanie tendencji spadkowej. Zeszłomiesięczne wyhamowanie dynamiki na rynkach kredytowych okazało się przejściowe – akcja kredytowa zdecydowanie się ożywiła zarówno w odniesieniu do podmiotów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Największe wzrosty odnotowano na rynku kredytów mieszkaniowych. Najmniejsze zmiany in plus objęły rynek kredytów do 1 mln euro dla przedsiębiorstw. Nieznacznie ożywił się także rynek kredytów dewizowych, jest to jednak prawdopodobnie zjawisko przejściowe. Ceny kredytów nie zmieniły się. Cały czas spada liczba nowo otwieranych rachunków i nic nie zapowiada zahamowania tych zmian.

2 2 Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 06'2010 DEPOZYTY WALUTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 15 proc. placówek (=); w segmencie ludności w 13 proc. (-4) i podmiotów gospodarczych 13 proc. (=). Malały natomiast: ogółem w 12 proc. (+4), ludności 14 proc. (+6) oraz firm 10 proc. (+1). Saldo oceny w odniesieniu do wkładów ogółem wynosi 3 punktów (-4), lokat ludności -1 punkt (-10) i depozytów podmiotów gospodarczych 3 punkty (=). Depozyty terminowe ogółem rosły w 15 proc. placówek (-2), jednocześnie malejąc w 15 proc. (+7) i nie ulegając zmianie w 69 proc. (-6). Depozyty ludności wzrosły w 14 proc. (-2), podmiotów gospodarczych w 12 proc. (+1), malejąc odpowiednio w 13 proc. (+7) i 9 proc. (-1). Salda oceny kształtują się następująco: dla lokat ogółem 0 proc. (-8), lokat klientów indywidualnych 1 punktów (-9) oraz korporacyjnych – 3 pkt. (+2). Oczekiwania. Przewidywania wzrostowe dla wkładów a vista ogółem formułuje 16 proc. placówek (-2), spadkowe 8 proc. (-1), a 76 proc. (+2) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 17 proc. placówek (-1), a podmiotów gospodarczych 15 proc. (-3). Spadek przewiduje odpowiednio 8 proc. (=) i 8 proc. (-2). Salda prognoz są następujące: lokaty ogółem 9 punktów (=), gospodarstwa domowe 8 punktów (-2) oraz firmy i instytucje 7 punktów (-1). Wzrostu aktywności deponentów terminowych ogółem spodziewa się 18 proc. placówek (+1), spadku 8 proc. (-3), a 74 proc. nie przewiduje zmiany (+2). Wzrost depozytów terminowych ludności przewiduje 17 proc. (-1), a podmiotów gospodarczych 15 proc. (=); spadek odpowiednio 7 proc. (-3) i 8 proc. (-4). Salda prognoz wynoszą: lokaty ogółem 10 punktów (+4), ludności 10 punktów (+2) oraz podmioty gospodarcze 7 punktów (+4). KREDYTY ZŁOTOWE Oceny. Akcja kredytowa ogółem rosła w 75 proc. placówek (+7), malała w 7 proc. (-6) i nie zmieniła się w 17 proc. (-3). Wzrost kredytów dla ludności odnotowało 72 proc. placówek (+9), a na cele gospodarcze 65 proc. oddziałów (+9); spadek wystąpił odpowiednio w 7 proc. (-4) i 9 proc. (-5). Saldo ocen dla kredytów ogółem wynosi 68 punktów (+13), dla kredytów ludności 64 punktów (+14) oraz podmiotów gospodarczych 57 punktów (+5). Oczekiwania. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa się 84 proc. placówek (+5), dla ludności 77 proc. (+2) i 70 proc. dla klientów korporacyjnych (-1). Spadek akcji kredytowej ogółem przewiduje 1 proc. (-2), kredytów dla ludności 1 proc. (=), a podmiotów gospodarczych 2 proc. (-1). Salda prognoz wynoszą: w odniesieniu do kredytów ogółem 82 punktów (+6), ludności 76 punkty (+2), podmiotów gospodarczych 68 punktów (=). OPROCENTOWANIE KREDYTÓW Oprocentowanie kredytów pozostało bez zmian w 77 proc. (+2), w 4 proc. wzrosło (=), a w 19 proc. zmalało (-3). Utrzymania ceny kredytu na obecnym poziomie spodziewa się 82 proc. (+3), zmniejszenia 10 proc. (-6), a wzrostu 8 proc. (+2).

3 . 3 Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 06'2010 KREDYTY NIEREGULARNE (ZAGROŻONE) Kredyty nieregularne dla ludności wzrastały w 27 proc. placówek (-1), jednocześnie malejąc w 7 proc. (-6) i nie zmieniając się w 65 proc. (+7). Saldo oceny odnotowano na poziomie 20 punktów (+5). Wzrost wartości kredytów nieregularnych przewiduje 31 proc. placówek (+2), spadek 9 proc. (-4), a 60 proc. (+3) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wyniosło 22 pkt. (+6). KREDYTY WALUTOWE Kredyty walutowe rosły w 16 proc. placówek (+5), malały w 17 proc. (-3), a w 68 proc. (-1) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny jest na poziomie -1 punktu proc. (+8). Wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych spodziewa się 13 proc. (-3), spadku 13 proc. (-1), a 74 proc. (+4) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi 1 pkt. proc. (-1). KREDYTY O WARTOŚCI DO 1 MLN EURO UDZIELANE PRZEDSIĘBIORSTWOM Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro wystąpił w 31 proc. placówek (+1), spadek w 6 proc. (-2), a w 63 proc. nie nastąpiły zmiany (+1). Wskaźnik oceny netto wyniósł 25 pkt. proc. (+3). Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro przewiduje 43 proc. (+1), spadek 3 proc. (-2), a 54 proc. nie przewiduje zmiany (+1). Wskaźnik prognozy wynosi 40 pkt. (+2). KREDYTY KONSUMENCKIE DLA OSÓB PRYWATNYCH Wzrost kredytów konsumenckich dla osób prywatnych wystąpił w 63 proc. placówek (+2), spadek w 8 proc. (-1), a w 28 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (-2). Wskaźnik netto wynosi 55 pkt. proc. (+3). Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych wzrosną według 71 proc. placówek (-1), zmaleją według 2 proc. (=), a 27 proc. nie przewiduje zmiany (+1). Wskaźnik prognozy wynosi 70 pkt. (=). KREDYTY MIESZKANIOWE DLA OSÓB PRYWATNYCH Wzrost kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych wystąpił w 62 proc. placówek (+8), spadek w 7 proc. (-2), a w 31 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (-6). Wskaźnik oceny netto wyniósł 55 pkt. proc. (+9). Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych wzrosną według 76 proc. placówek (+3), zmaleją według 3 proc. (-1), a 21 proc. nie przewiduje zmiany (-2). Wskaźnik prognozy wynosi 72 pkt. (+3). AKCJE I OBLIGACJE Wzrost popytu na akcje stwierdzono w 30 proc. placówek (-12), spadek w 10 proc. (+5), brak zmian w 59 proc. (+7). Saldo oceny wynosi 17 pkt. (-20). Wzrost popytu na obligacje odnotowało 14 proc. placówek (-5), spadek 8 proc. (+1), a 77 proc. nie stwierdziło zmiany popytu (+3). Saldo oceny wyniosło 6 pkt. (-6). Wzrostu popytu na akcje spodziewa się 37 proc. (+9), spadku 7 proc. (-5), a 56 proc. (-3) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wynosi 30 punktów (+14). Wzrost popytu na obligacje przewiduje 16 proc. (-9), spadek 7 proc. (+1), a 77 proc. (+9) spodziewa się stabilizacji popytu na obecnym poziomie. Saldo prognozy wynosi 9 pkt. (-10).

4 4 Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 06'2010 JEDNOSTKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Wzrost popytu na jednostki funduszy inwestycyjnych zaobserwowało 27 proc. placówek (-12), spadek 12 proc. (+4), a w 61 proc. nie stwierdzono zmian (+8). Saldo wynosi 14 pkt. (-17). Wzrost popytu przewiduje 37 proc. (-9), spadek 8 proc. (=), a 56 proc. (+9) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi 29 pkt. (-9). POLISY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Wzrost popytu na polisy zaobserwowało 24 proc. placówek (-1), spadek 10 proc. (+2) i brak zmian w 66 proc. (+1). Saldo oceny wynosi 14 pkt. (-3). Wzrost popytu na polisy przewiduje 31 proc. (+11), spadek 8 proc. (-3), a 62 proc. nie spodziewa się zmiany (-12). Saldo prognozy wyniosło 23 pkt. (+8). RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Liczba nowo otwieranych ROR-ów rosła w 46 proc. placówek (-3), malała w 12 proc. (+3) i nie zmieniła się w 42 proc. (=). Saldo oceny wyniosło 34 punktów (-6). Wzrostu liczby nowo otwieranych rachunków spodziewa się 49 proc. placówek (-6), spadku 4 proc. (=), a 47 proc (+6) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wyniosło 45 pkt. (-7). OGÓLNA SYTUACJA EKONOMICZNA (WOKKB 41,3) O poprawie ogólnej sytuacji ekonomicznej informuje 39 proc. placówek (+1). Pogorszenie wystąpiło w 1 proc. (-2), a 60 proc. oddziałów nie odnotowało zmiany sytuacji (+1). Saldo oceny wzrosło do 38 punktów (+3). Poprawa kondycji ekonomicznej wystąpiła w 34 proc. oddziałów banków z przewagą kapitału krajowego (=), 43 proc. banków spółdzielczych (+9), w 41 proc. banków z przewagą kapitału zagranicznego (-3) i 41 proc. banków giełdowych (-3) Poprawy sytuacji ekonomicznej spodziewa się 49 proc. ankietowanych placówek (-5), pogorszenia 4 proc. (+3), a 47 proc. nie przewiduje zmiany (+1). Wskaźnik prognozy netto wyniósł 45 pkt. (-8). Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB), obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na oba pytania dotyczące ogólnej sytuacji ekonomicznej – tzn. obecnej i przewidywanej – spadł w stosunku do wyniku z maja o 2,5 pkt. i wynosi 41,3 proc. WSKAŹNIK KONIUNKTURY BANKOWEJ – 30,3 pkt. Indeks PENGAB traktowany jako syntetyczny wskaźnik koniunktury w placówkach bankowych spadł o 1,7 pkt. w stosunku do maja (z 32,0 do 30,3). Skumulowany wskaźnik ocen wyniósł 26,9 pkt. i jest niższy od poprzedniego o 0,2 pkt., natomiast skumulowany wskaźnik prognoz spadł o 3,2 pkt., z poziomu 36,8 do 33,6 pkt. Indeks PENGAB w grupie placówek z przewagą kapitału krajowego wzrósł z 27,6 do 28,1 pkt. (o 0,5 pkt.), w grupie banków spółdzielczych z 32,5 do 39,4 pkt. (o 6,9 pkt.), w grupie banków giełdowych spadł z 37,0 do 28,4 pkt. (o 8,6 pkt.), zaś z przewagą kapitału zagranicznego wzrósł z 36,7 do 28,2 pkt. (o 8,5 pkt.), STOPY PROCENTOWE Placówki przewidują następujące oprocentowanie (dane uśrednione): kredytu lombardowego – 5,11 proc. (+0,02 pkt.) redyskonta weksli – 3, 84 proc. (+0,01 pkt.) kredytu na cele gospodarcze – 12,37 proc. (=) lokaty trzymiesięcznej – 4,46 proc. (-0,18 pkt.) INFLACJA Bankowcy przewidują, że w 2010 roku (w okresie od grudnia 2009 do grudnia 2010) inflacja wyniesie 3,69 proc. (dane uśrednione). Oznacza to wzrost o 0,15 pkt. w porównaniu z inflacją przewidywaną przed miesiącem. Mediana wynosi 3,21 proc. Reprezentanci banków giełdowych szacują stopę inflacji na 3,84 proc, banków z przewagą kapitału zagranicznego – 3,85 proc., z przewagą kapitału krajowego – 3,57 proc, banków spółdzielczych – 3,50 proc. KURS DOLARA I EURO Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro według przewidywań (uśrednionych) na koniec 2010 roku wynoszą dla ceny dolara – 3,20zł (mediana – 3,19), a dla euro – 4,05zł (mediana 4,00). Oznacza to znaczne prognozowane osłabienie się złotego względem tych walut: o 9 groszy w stosunku do euro i 23 grosze w odniesieniu do dolara.

5 Jakie dostrzega Pan(i) w kraju zmiany spowodowane rozwojem e-gospodarki? Jak ocenia Pan(i) pomysł stworzenia konsorcjum polskich firm i instytucji w celu wykupienia BZ WBK od irlandzkiego AIB? 5 Monitor Bankowy - ZBP/Pentor 062010 PYTANIA DODATKOWE Ocena nowego prezesa NBP Zdecydowana większość bankowców (82%) ma dobrą opinię o prof. Marku Belce powołanym niedawno na stanowisko prezesa NBP. Przeciwnego zdania jest 15% badanych. Plany wykupienia BZ WBK Większość bankowców popiera plany stworzenia konsorcjum polskich firm i instytucji celem wykupienia BZ WBK od irlandzkiego właściciela banku, jednak środowisko nie mówi o tym pomyśle jednym głosem. Dobre oceny wystawia mu 61% respondentów, blisko co trzeci (31%) ma na ten temat odmienną opinię. Najgorętszymi zwolennikami tej koncepcji są bankowcy zatrudnieni w bankach spółdzielczych (87%) i w bankach z przewagą kapitału krajowego (70%), mniej pozytywnych opinii zbiera on wśród przedstawicieli banków notowanych na giełdzie (55%) i banków z przewagą kapitału zagranicznego (53%). Rozwój e-gospodarki Według zdecydowanej większości bankowców rozwój e-gospodarki wzmocnił rozwój społeczeństwa informacyjnego (94%) i przyczynił się do zwiększenia efektywności obrotu bezgotówkowego (90%). Większość bankowców uważa także, że rozkwit tej formy gospodarowania przełożył się na ogólny spadek kosztów w gospodarce (82%) i wzmocnienie zdrowej konkurencji między przedsiębiorstwami (73%). Sferą, która nie zyskała wiele na rozwoju e-gospodarki, jest natomiast bezpieczeństwo działalności (39%). Na płaszczyźnie aktywności ekonomicznej e-gospodarka przełożyła się na usprawnienie kontaktu firm z ich interesariuszami oraz na usprawnienie kanałów sprzedaży (ponad 80% wskazań). Połowa bankowców (53%) uważa także, że rozwój e-gospodarki przyczynił się do poprawy jakości kontaktów przedsiębiorstw z administracją publiczną. Dalszy rozwój e-gospodarki będzie się wiązał z coraz szybszym i łatwiejszym obiegiem informacji (97%), ze wzrostem bezpieczeństwa i wygody społeczeństwa (86%) oraz z ujednolicaniem rozwiązań interoperacyjnych w skali UE i świata (80%). Istnieją jednak liczne bariery dalszego rozwoju tej sfery. Do największych (ponad 80% wskazań) należy, zdaniem bankowców, brak jednolitych standardów i jakość współpracy między administracją publiczną a przedstawicielami gospodarki. Do innych przeszkód należy poziom edukacji klientów oraz stan regulacji prawnych (77%). Jaka jest Pana(i) ogólna opinia o prof. Marku Belce kandydacie na prezesa NBP proponowanym przez pełniącego obowiązki Prezydenta RP? N=201 średnia 4,0 N=201 średnia 2,8 N=201

6 Jakie są główne bariery w dalszym rozwoju e-gospodarki? 6 Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 062010 Czy rozwój e-gospodarki skutkuje w przedsiębiorstwach i instytucjach …? N=201 Jakie są perspektywy rozwoju nowoczesnych technologii? N=201


Pobierz ppt "1 06/2010 MONITOR BANKOWY PENGAB - wartości trendu cyklu Czerwcowy sondaż w placówkach bankowych został przeprowadzony w dniach 7-11 bm. W telefonicznym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google