Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PENGAB – wartości trendu cyklu MONITOR BANKOWY10/2011 Październikowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 12–19 bm. W telefonicznym badaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PENGAB – wartości trendu cyklu MONITOR BANKOWY10/2011 Październikowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 12–19 bm. W telefonicznym badaniu."— Zapis prezentacji:

1 PENGAB – wartości trendu cyklu MONITOR BANKOWY10/2011 Październikowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 12–19 bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 201 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Korekta wzrostów na rynku kredytów Oczekiwania. 57 proc. placówek spodziewa się wzrostu stanu lokat a vista ogółem (wzrost o 2 punkty w stosunku do wyniku z września), spadek przewiduje 7 proc. (+1), a 35 proc. (-5) nie oczekuje zmiany. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 56 proc. (+3), korporacyjnych – 43 proc. (-2); spadek dla podmiotów indywidualnych przewiduje 8 proc. (+1), dla gospodarczych 8 proc. (+1). Saldo prognozy dla lokat łącznie wynosi 50 p. (+1), dla gospodarstw domowych – 48 p. (+2), dla podmiotów gospodarczych – 35 p. (-4). Poprawy sytuacji w zakresie depozytów terminowych ogółem spodziewa się 62 proc. oddziałów (+5), spadek przewiduje 7 proc. (-2), a 31 proc. (-4) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 63 proc. (+7), a instytucjonalnych – 39 proc. (-2); pogorszenia, odpowiednio, 8 proc. (+2) i 8 proc. (+1). Salda prognozy wynoszą: ogółem 54 p. (+6), dla depozytów ludności 55 p. (+5), natomiast dla podmiotów gospodarczych – 32 p. (-2). Depozyty złotowe Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 41 proc. placówek (spadek o 1 punkt w stosunku do wyniku z września), ludności – w 37 proc. (+1), a podmiotów gospodarczych – w 29 proc. (=). Spadek aktywności deponentów wystąpił łącznie w 18 proc. placówek (-1); ludności – w 16 proc. (=), podmiotów gospodarczych – w 19 proc. (-1). Salda ocen informujące o różnicy między odsetkiem placówek stwierdzających wzrost i spadek dla lokat łącznie wynoszą 23 p. (=), dla klientów indywidualnych – 20 p. (=), dla klientów korporacyjnych – 10 p. (+1). Lokaty terminowe rosły łącznie w 49 proc. placówek (wzrost o 3 p. w stosunku do wyniku z września). W segmencie gospodarstw domowych rosły w 45 proc. placówek (+1), a podmiotów gospodarczych – w 29 proc. placówek (-3). Spadki wystąpiły łącznie w 16 proc. oddziałów (-1); ludności – w 17 proc. (+3), a podmiotów gospodarczych – w 17 proc. (=). Wskaźniki netto, czyli salda ocen, dla depozytów terminowych ogółem wynoszą 32 p. (+2), dla gospodarstw domowych – 28 p. (-2), dla podmiotów gospodarczych – 12 p. (-3). W porównaniu z zeszłym miesiącem nieznacznie spadła wartość indeksu Pengab: z 34,2 do 33,5 punktu (zmiana o 0,7 p.). Obecny spadek wynika z obniżenia się wartości wskaźnika ocen bieżących (z 27,5 do 26,2), indeks prognoz praktycznie pozostał na niezmienionym poziomie (40,9). W przeszło połowie placówek nie odnotowano zmiany oceny sytuacji finansowej w stosunku do poprzedniego miesiąca, w przeszło co trzeciej wystąpiła poprawa. WOKKB wynosi obecnie 37,8 punktu, co oznacza spadek o 3,7 punktu w stosunku do września. W tym wypadku relatywnie łagodny spadek ocen bieżących (zmiana o 2,2 punktu) został pogłębiony przez wyraźny spadek wartości indeksu prognoz (o 5,2 punktu). Na rynkach depozytowych nie odnotowano większych zmian i w najbliższym czasie oczekuje się utrzymania dotychczasowych kierunków zmian. Spadki dotyczą tylko segmentu firm, w którym nastąpiło obniżenie popytu na depozyty terminowe (złotowe i walutowe). Przewiduje się, że w przyszłości klienci korporacyjni będą także mniej zainteresowani depozytami złotowymi bieżącymi. Bankowcy spodziewają się w nadchodzącym kwartale większego zainteresowania klientów – przede wszystkim indywidualnych – depozytami złotowymi terminowymi. Ostatnie wzrosty na rynkach kredytowych nie były trwałe. Obecnie nastąpiła korekta ocen skali akcji kredytowej na większości rynków (spadki są większe w segmencie firm). Stały okazał się tylko popyt firm na kredyty o wartości poniżej miliona euro. Wzrósł natomiast popyt klientów indywidualnych na kredyty mieszkaniowe. Ceny kredytów utrzymały się w większości banków na poziomie sprzed miesiąca. Nieznacznie wzrosła wartość kredytów nieregularnych dla klientów indywidualnych. Spadł popyt na obligacje i jednostki TFI. Niekorzystna ocena popytu na te instrumenty finansowe nie pogłębiła się w tym miesiącu i nie oczekuje się pogorszenia sytuacji. Wzrósł popyt na polisy na życie, nie jest to jednak zapowiedź trwalszych zmian. Bankowcy spodziewają się w najbliższym czasie spadku liczby nowo otwieranych ROR-ów. Od kwartału spadają oczekiwania bankowców dotyczące centralnych stóp procentowych. Osłabiły się oczekiwania inflacyjne (obecnie – 4,31 proc.). Oczekuje się dalszego pogłębienia spadku wartości złotego wobec dolara i euro. Więcej bankowców niż przed rokiem uważa, że polski sektor bankowy nie uwolnił się od skutków światowego kryzysu (prawie trzy czwarte). W porównaniu z zeszłym rokiem silniej zauważalny jest wzrost poziomu ryzyka bankowego (w zeszłym roku – nieco ponad połowa, obecnie – dwie trzecie). Połowa bankowców oczekuje jego dalszego wzrostu, połowa – ustabilizowania się sytuacji. Większość bankowców identyfikuje przyzwyczajenie do transakcji gotówkowych jako główną przeszkodę w popularyzacji płatności kartowych. Prawie wszyscy zgadzają się, że powinno się zwiększać liczbę terminali POS umożliwiających płatności kartowe.

2 Monitor Bankowy 10/2011 2 Depozyty walutowe Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 16 proc. placówek (-1); w segmencie ludności – w 16 proc. (=), podmiotów gospodarczych – 13 proc. (+1). Malały natomiast: ogółem w 9 proc. placówek (=), dla ludności – w 9 proc. (=) oraz dla firm – w 11 proc. (+2). Saldo oceny w odniesieniu do wkładów ogółem wynosi 7 p. (-2), dla lokat ludności – 7 p. (=) i depozytów podmiotów gospodarczych – 1 p. (-2). Depozyty terminowe ogółem rosły w 15 proc. placówek (-2), malały w 6 proc. (=) i nie zmieniły się w 79 proc. (+2). Depozyty ludności wzrosły w 18 proc. (=), podmiotów gospodarczych – w 8 proc. (-2), zmalały, odpowiednio, w 6 proc. (-1) i 10 proc. (+3). Salda ocen kształtują się następująco: dla lokat ogółem – 9 p. (-2), dla lokat klientów indywidualnych – 12 p. (-1), dla korporacyjnych – -2 p. (-5). Oczekiwania. 21 proc. placówek (=) formułuje przewidywania wzrostowe dla wkładów a vista ogółem, spadkowe – 7 proc. (+2), a 72 proc. (-2) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 20 proc. placówek (-1), podmiotów gospodarczych – 15 proc. (-1). Spadek przewiduje, odpowiednio, 7 proc. (+1) i 7 proc. (=). Salda prognoz są następujące: dla lokat ogółem 14 p. (-2), dla depozytów gospodarstw domowych – 14 p. (=), dla lokat firm i instytucji – 8 p. (-1). 18 proc. placówek (+1) spodziewa się wzrostu aktywności deponentów terminowych ogółem, spadku – 5 proc. (-2), a 77 proc. nie przewiduje zmiany (+1). Wzrost depozytów terminowych ludności przewiduje 21 proc. placówek (+1), podmiotów gospodarczych – 13 proc. (=); spadek, odpowiednio, 7 proc. (+2) i 6 proc. (-1). Salda prognoz wynoszą: dla lokat ogółem – 13 p. (+2), ludności – 14 p. (-1), podmiotów gospodarczych – 8 p. (+2). Kredyty złotowe Oceny. Akcja kredytowa ogółem rosła w 64 proc. placówek (-3), malała w 10 proc. (+2) i nie zmieniła się w 26 proc. (=). Wzrost kredytów dla ludności odnotowało 58 proc. placówek (-1), a na cele gospodarcze – 47 proc. oddziałów (-4); spadek wystąpił, odpowiednio, w 12 proc. (+2) i 16 proc. (+9). Saldo ocen dla kredytów ogółem wynosi 54 p. (-6), dla kredytów ludności – 45 p. (-4), dla podmiotów gospodarczych – 32 p. (-11). Oczekiwania. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa się 75 proc. placówek (-3), w segmencie ludności – 70 proc. (+2), w grupie klientów korporacyjnych – 65 proc. dla (=). Spadek akcji kredytowej ogółem przewiduje 1 proc. (-1), kredytów dla ludności – 6 proc. (+4), podmiotów gospodarczych – 3 proc. (+2). Salda prognoz wynoszą: w odniesieniu do kredytów ogółem 74 punkty (-2), dla kredytów ludności – 65 p. (=), dla podmiotów gospodarczych – 62 p. (-2). Oprocentowanie kredytów Oprocentowanie kredytów nie zmieniło się w 82 proc. (-1), w 11 proc. wzrosło (=), a w 7 proc. zmalało (=). Utrzymania ceny kredytu na obecnym poziomie spodziewa się 74 proc. placówek (-5), spadku – 8 proc. (+2), a wzrostu – 18 proc. (+2).

3 Monitor Bankowy 10/2011 3. Kredyty nieregularne (zagrożone) Wartość kredytów nieregularnych dla ludności wzrosła w 24 proc. placówek (+2), spadła w 12 proc. (-3) i nie zmieniła się w 63 proc. (+1). Saldo oceny było na poziomie 12 p. (+5). Wzrost wartości kredytów nieregularnych przewiduje 29 proc. placówek (+3), spadek – 11 proc. (+1), a 61 proc. (-2) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wynosi 18 p. (+2). Kredyty walutowe Kredyty walutowe rosły w 12 proc. placówek (-2), malały w 21 proc. (+9), a w 67 proc. (-7) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny jest na poziomie -8 p. (-10). Wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych spodziewa się 12 proc. (-1) oddziałów, spadku – 19 proc. (+2), a 70 proc. (=) nie oczekuje się zmiany. Saldo prognozy wynosi -7 p. (-3). Kredyty o wartości do 1 mln euro udzielane firmom Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro wystąpił w 29 proc. placówek (+2), spadek – w 8 proc. (+2), a w 63 proc. nie odnotowano zmian (-4). Wskaźnik oceny netto wyniósł 21 p. (-1). Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro przewiduje 38 proc. (-2), spadek 3 proc. (-1), a 59 proc. nie przewiduje zmiany (+3). Wskaźnik prognozy wynosi 34 p. (-1). Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych Wzrost kredytów konsumenckich dla osób prywatnych wystąpił w 51 proc. placówek (-5), spadek – w 11 proc. (+4), a w 38 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (+1). Wskaźnik netto wynosi 39 p. (-9). Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych wzrosną według przedstawicieli 70 proc. placówek (+3), zmaleją według 3 proc. (+1), 27 proc. nie przewiduje zaś zmiany (-4). Wskaźnik prognozy wynosi 67 p. (+2). Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych Wzrost kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych wystąpił w 49 proc. placówek (+2), spadek – w 7 proc. (-2), a w 44 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (+1). Wskaźnik oceny netto wyniósł 42 p. (+4). Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych wzrosną według 54 proc. placówek (-7), zmaleją według 7 proc. (+4), a 39 proc. nie przewiduje zmiany (+3). Wskaźnik prognozy wynosi 47 p. (-12). Akcje i obligacje Wzrost popytu na akcje stwierdzono w 4 proc. placówek (-2), spadek – w 39 proc. (-1), brak zmian – w 57 proc. (+3). Saldo oceny wynosi -35 p. (-2). Wzrost popytu na obligacje odnotowało 11 proc. placówek (-1), spadek – 19 proc. (+3), a 70 proc. nie stwierdziło zmiany popytu (-2). Saldo oceny wyniosło -9 p. (-5). Wzrostu popytu na akcje spodziewa się 12 proc. (+2), spadku – 26 proc. (-8), a 62 proc. nie przewiduje zmiany (+6). Saldo prognozy wynosi -14 p. (+11). Wzrost popytu na obligacje przewiduje 17 proc. (-10), spadek – 10 proc. (-2), a 73 proc. spodziewa się stabilizacji popytu na obecnym poziomie (+13). Saldo prognozy wynosi 7 p. (-8).

4 Monitor Bankowy 10/2011 4 Jednostki funduszy inwestycyjnych Wzrost popytu na jednostki funduszy inwestycyjnych zaobserwowało 5 proc. placówek (-4), spadek – 41 proc. (+2), a w 54 proc. nie stwierdzono zmian (+1). Saldo wynosi -36 p. (-6). Wzrost popytu przewiduje 15 proc. (+3), spadek 24 proc. (-8), a 61 proc. (+4) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi -9 p. (+11). Polisy ubezpieczeń na życie Wzrost popytu na polisy zaobserwowało 15 proc. placówek (+1), spadek – 14 proc. (-3), żadne zmiany nie wystąpiły w 71 proc. (+1). Saldo oceny wynosi 1 p. (+4). Wzrost popytu na polisy przewiduje 21 proc. (+2), spadek 10 proc. (+1), a 69 proc. nie spodziewa się zmiany (-4). Saldo prognozy wynosi 11 p. (+1). Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe W 52 proc. placówek otworzono więcej ROR-ów niż w poprzednim miesiącu (-1), mniej – w 6 proc. (-2), liczba nowo otwieranych rachunków nie zmieniła się natomiast w 42 proc. oddziałów (-3). Saldo oceny wynosi 45 p. (+1). 57 proc. placówek przewiduje, że w najbliższym czasie zwiększy liczba nowo otwieranych kont osobistych (-4), zmiany negatywnej spodziewa się 2 proc. (+1), a 42 proc. oczekuje utrzymania się zainteresowania tym produktem na obecnym poziomie (+4). Saldo prognozy wynosi 55 p. (-5). Ogólna sytuacja ekonomiczna (WOKKB 37,8 punktu) Poprawę ogólnej sytuacji ekonomicznej zauważyło 36 proc. przedstawicieli placówek (-3). Pogorszenie sytuacji nastąpiło w 3 proc. oddziałów (-1), a w 60 proc. nie odnotowano zmian (+3). Saldo oceny wynosi 33 p. (-2). Poprawa kondycji ekonomicznej nastąpiła w 42 proc. banków spółdzielczych (-16), w 35 proc. banków z przewagą kapitału zagranicznego (=) i w 34 proc. banków z przewagą kapitału krajowego (+1). Poprawy sytuacji ekonomicznej spodziewa się 46 proc. ankietowanych placówek (-4), pogorszenia – 3 proc. (+1), a 51 proc. nie przewiduje zmiany (+3). Wskaźnik prognozy netto wynosi 43 p. (-5). Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB), obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na oba pytania dotyczące ogólnej sytuacji ekonomicznej – tzn. obecnej i przewidywanej – spadł w porównaniu z wynikiem z września o 3,7 p. i wynosi obecnie 37,8 p. Wskaźnik koniunktury bankowej PENGAB (33,5 punktu) Indeks PENGAB, traktowany jako syntetyczny wskaźnik koniunktury w placówkach bankowych, spadł o 0,7 p. w stosunku do września: z 34,2 do 33,5 p. Skumulowany wskaźnik ocen wynosi 26,2 p. i jest niższy od poprzedniego o 1,3 p. Skumulowany wskaźnik prognoz wzrósł zaś nieznacznie: z 40,8 do 40,9 p. (zmiana wynosi 0,1 p.). Indeks PENGAB wzrósł w grupie banków z przewagą kapitału krajowego z 35,1 do 36,4 punktu (zmiana o 1,3 p.), w grupie banków spółdzielczych spadł z 36,0 do 35,6 punktu (o 0,4 p.), wśród banków z przewagą kapitału zagranicznego – z 32,1 do 30,0 punktów (o 2,1 p.). Stopy procentowe Placówki przewidują na koniec 2011 roku następujące oprocentowanie (dane uśrednione): kredytu lombardowego – 6,07 proc. (-0,03 p.) redyskonta weksli – 4,80 proc. (-0,02 p.) kredytu na cele gospodarcze – 12,32 proc. (-0,08 p.) lokaty trzymiesięcznej – 4,61 proc. (+0,04 p.) Inflacja Bankowcy przewidują, że w 2011 roku (w okresie od grudnia 2010 do grudnia 2011 roku) inflacja wyniesie 4,31 proc. (dane uśrednione; dot. cen towarów i usług konsumpcyjnych). Oznacza to spadek o 0,05 p. w porównaniu z poziomem oczekiwań sprzed miesiąca. Mediana wynosi 4,04 proc. Reprezentanci banków spółdzielczych szacują stopę inflacji na 4,00 proc., banków z przewagą kapitału krajowego – na 4,28, z przewagą kapitału zagranicznego – na 4,47. Kurs dolara i euro Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro na koniec 2011 roku (poziom uśredniony) wynoszą: 3,18 dla ceny dolara (mediana – 3,13) i 4,25 dla ceny euro (mediana 4,27). W porównaniu wcześniejszymi prognozami oznacza to dalsze osłabienie się złotego wobec obu walut: o 18 groszy wobec dolara i o 13 groszy wobec euro.

5 PYTANIA DODATKOWE Rozwój płatności kartowych w Polsce Dwie trzecie bankowców (67 proc.) jest przekonanych, że większość klientów woli transakcje bezgotówkowe, zdaniem przeszło co czwartego (29 proc.) klienci wolą jednak płacić gotówką. Bankowcy jednak nie doszacowują skali przywiązania klientów do płatności gotówkowych: prawie co czwarty posiadacz konta osobistego nie ma żadnej karty płatniczej, w samej zaś grupie klientów mających karty debetowe – 31 proc. osób korzysta z nich co najwyżej sporadycznie*. Większość środowiska bankowego trafnie identyfikuje przyzwyczajenie do gotówki jako główną przeszkodę w popularyzacji płatności kartowych (w sumie 91 proc. wskazań). Prawie dwie trzecie wspomina dodatkowo o obawach klientów przed oszustwami kartowymi (62 proc.), połowa wymienia także strach klientów przed utratą kontroli nad wydatkami (49 proc.). Innego rodzaju powody – między innymi związane z kosztami korzystania z kart oraz z dostępnością punktów akceptujących płatności kartowe – wymienia co piąty respondent (20–21 proc.). Podobnie jak przed rokiem, prawie trzy czwarte bankowców (71 proc.) uważa, że w Polsce jest zbyt mało terminali umożliwiających płatności kartami w punktach handlowo-usługowych. Przeszło co czwarty respondent (28 proc.) jest zdania, że sieć terminali jest rozwinięta w dostatecznym stopniu. Pytanie o pożądany kierunek zmian pokazuje, że prawie wszyscy bankowcy (97 proc.) opowiadają się za zwiększeniem możliwości płacenia kartą, w tym ponad połowa (59 proc.) uważa, że liczba terminali powinna zdecydowanie wzrosnąć (w porównaniu z zeszłym rokiem odsetek tego typu wskazań spadł jednak o 6 punktów). Poziom ryzyka bankowego Prawie trzy czwarte bankowców (73 proc.) uważa, że banki w Polsce wciąż odczuwają skutki światowego kryzysu finansowego. Odmiennego zdania jest przeszło co czwarty badany (27 proc.). W porównaniu z zeszłym rokiem o 15 punktów spadł odsetek badanych przekonanych, że polski sektor finansowy uwolnił się już od następstw światowego kryzysu. Dwietrzeci bankowców (66 proc.) uważa, że ryzyko bankowe wzrosło w Polsce w ciągu ostatniego roku, prawie co trzeci respondent (30 proc.) jest zdania, że poziom ryzyka nie zmienił się, według zaledwie jednej osoby na dwadzieścia (5 proc.) – jego poziom spadł. W porównaniu z zeszłym rokiem widać wzrost postrzeganego poziomu ryzyka bankowego: grupa bankowców dostrzegających jego narastanie zwiększyła się o 13 punktów, jednocześnie stopniał odsetek osób przekonanych o tym, że stopień ryzyka w sektorze bankowym spada (zmiana o 11 punktów). Prawie połowa bankowców (48 proc.) spodziewa się, że w najbliższym roku ryzyko bankowe będzie rosnąć. Połowa (50 proc.) – oczekuje ustabilizowania się sytuacji. Także to pytanie potwierdza narastanie niepokoju: jeszcze w zeszłym roku wzrostu ryzyka spodziewało się prawie dwa razy mniej badanych (27 proc.), a co jedenasty bankowiec (9 proc.) oczekiwał wręcz jego spadku – obecnie takie odpowiedzi pojawiają się sporadycznie (2 proc.). Większe obawy mają przedstawiciele banków z dominującym kapitałem krajowym niż zagranicznym – 55 proc. spodziewa się wzrostu ryzyka (w drugiej grupie – 40 proc.). * Źródło: Audyt Bankowości Detalicznej, badanie na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie osób w wieku 15+, N=3053, III kwartał 2011, TNS Pentor. Zdecydowana większość klientów Większość klientów banków Zdecydowana większość klientów Klienci nie przywiązują uwagi do formy płatności ŚREDNIA: 3,4 3,6 Jak Pan/-i sądzi, czy w ciągu ostatniego roku ryzyko bankowe w Polsce… ? Czy w Pana/-i ocenie liczba urządzeń akceptujących płatności kartami płatniczymi (tzw. terminali POS) jest w Polsce zbyt duża, odpowiednia czy za mała? W ciągu najbliższych 12 miesięcy ryzyko bankowe w Polsce... ? Czy w najbliższych latach liczba terminali POS w Polsce powinna, według Pana/-i... ? Monitor Bankowy 10/2011 5 W Polsce z kart płatniczych wciąż korzysta znacznie mniej mieszkańców niż w innych krajach Unii Europejskiej. Według Pana/-i, jakie są tego główne powody? Związek Banków Polskich TNS Pentor SA ul. Kruczkowskiego 8 ul. Postępu 18B 00-380 Warszawa 02-676 Warszawa tel.(0-22) 48 68 180 tel.(0-22) 565 10 00 Copyright by Związek Banków Polskich & TNS Pentor SA, Warszawa 2011 Informacje o autorach: Marcin Idzik, doktor nauk ekonomicznych, Zuzanna Faizy Associate Director w TNS Pentor, TNS Pentor adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW. Przyzwyczajenie konsumentów do płatności gotówką Obawa przed oszustwami kartowymi (kradzież, kopiowanie kart) Obawa przed utratą kontroli nad wydatkami Brak potrzeby korzystania z kart płatniczych Przekonanie, że korzystanie z kart jest drogie Mała liczba punktów akceptujących karty Wysokie prowizje w bankomatach Brak możliwości dokonywania płatności kartą na małe kwoty Obawa przed rabunkiem gotówki pobranej z bankomatu Brak zniżek przy płatnościach kartą Skomplikowany sposób dokonywania płatności kartą Zbyt mała liczba bankomatów N=201 Czy w Pana/-i opinii banki w Polsce nadal odczuwają skutki światowego kryzysu finansowego? ŚREDNIA: 2,6 2,9 N=201 Czy Polacy chętniej korzystają z produktów związanych z obrotem bezgotówkowym (karty płatnicze, polecenia przelewu, bankowość internetowa) czy wolą raczej płatności gotówkowe? woli korzystać z płatności bezgotówkowych woli korzystać z płatności gotówkowych N=201

6 Monitor Bankowy 10/2011 6 Ocena zmian wartości wskaźników korzystania z usług bankowych w porównaniu z wynikami z września Oceny bieżącePrognozy Ogółem Klienci indywidualni FirmyOgółem Klienci indywidualni Firmy Depozyty złotowe bieżące złotowe terminowe walutowe bieżące walutowe terminowe Kredyty złotowe walutowe -- -- o wartości do miliona euro dla firm-- -- konsumenckie dla indywidualnych- -- - mieszkaniowe dla indywidualnych- -- - Inwestycje i oszczędności akcje -- -- obligacje -- -- jednostki TFI -- -- polisy życiowe- -- - Innekonta osobiste- -- - Odsetek usług, w których wypadku nastąpił: wzrost 0%22%0%33%11%0% brak zmian 55% 50%44%67%83% spadek 44%22%50%22% 17% Ocena kierunku zmian opiera się na zmianie wartości sald netto dla poszczególnych usług. Zmiany interpretowano jako korzystne lub niekorzystne, jeżeli ich wartość przekroczyła 2 punkty procentowe. Oceny ogólne pokazano tylko dla tych usług, które mogą obejmować oba segmenty, czyli jeżeli któraś usługa dotyczyła tylko firm lub tylko klientów indywidualnych, kolumnę ogółem pozostawiano pustą. Podsumowanie Ocena zmian wartości wskaźników syntetycznych w porównaniu z wynikami z września Ogółem Banki z przewagą kapitału Banki spółdzielcze Banki notowane na giełdzie krajowegozagranicznegotaknie Pengab Ogółem Oceny bieżące Prognozy WOKKB Ogółem Oceny bieżące Prognozy Ocena kierunku zmian opiera się na różnicy wartości odpowiednich wskaźników między bieżącym i wcześniejszym pomiarem. Zmianę uznawano za znaczącą, jeżeli przekroczyła 1 punkt procentowy. Wartość wskaźników: wzrosła nie zmieniła się spadła


Pobierz ppt "PENGAB – wartości trendu cyklu MONITOR BANKOWY10/2011 Październikowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 12–19 bm. W telefonicznym badaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google