Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Korekta majowa 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 PENGAB - wartości trendu cyklu Z każdym rokiem w środowisku bankowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Korekta majowa 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 PENGAB - wartości trendu cyklu Z każdym rokiem w środowisku bankowych."— Zapis prezentacji:

1 Korekta majowa 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 PENGAB - wartości trendu cyklu Z każdym rokiem w środowisku bankowych poprawia się ocena celów i działań Unii Europejskiej. Wzrasta poparcie dla członkostwa Polski w strukturach UE. Stopniowo zwiększa się grono bankowców uważających, iż w świetle wymogów Unii Europejskiej banki spółdzielcze będą się rozwijały. Poprawia się ocena konkurencyjność banków krajowych w stosunku do banków zagranicznych po wejściu Polski do UE. Bankowcy jako relatywnie niski oceniają poziom wiedzy na temat oferty i działalności banków w Polsce wśród klientów prywatnych. Znacząco wyższe oceny przypisują osobom prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą Większość bankowców dobrze ocenia działania banków mające na celu upowszechnianie w opinii publicznej wiedzy o bankach, ich ofercie. Jednocześnie wskazują, iż konieczne są działania promocyjne i reklamowe prowadzone wspólnie przez wszystkie banki działające w Polsce. Finalizowany proces fuzji banków BPH i PEKAO to w przekonaniu bankowców dobra wiadomość dla klientów i potencjalnych klientów tych banków, obojętną dla innych działających w Polsce banków oraz zła dla pracowników banku BPH. Większość przedstawicieli sektora bankowego jest za przejęciami i fuzjami działających w Polsce banków. Bankowcy mają silnie spolaryzowane opinie o podniesieniu centralnych stóp procentowych przez RPP. 05 / 2007 Majowy indeks Pengab podobnie jak w latach ubiegłych sezonowo obniżył swoją wartość w stosunku do kwietnia. Syntetyczny wskaźnik koniunktury w sektorze bankowym obniżył się o 3,7 pkt., z 44,1 pkt. w kwietniu do 40,4 pkt w maju. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego Pengab jest wyższy o 3,0 pkt. Tendencja rozwojowa składowej wzrostowo- cyklicznej pozostaje utrwalona. Spadek wartości indeksu Pengab zdeterminowany był w głównej mierze obniżeniem wartości indeksu w warstwie ocen oraz w mniejszym stopniu spadkiem w warstwie prognoz. Skumulowany wskaźniki oceny obniżył się o 6,1 pkt, w stosunku do kwietnia, a prognozy odpowiednio o 1,3 pkt. Na rynkach podstawowych produktów depozytowych zaobserwowano pogorszenie koniunktury zarówno dla depozytów złotowych bieżących i terminowych oraz depozytów walutowych bieżących i terminowych. Bez zmian pozostała ocena sytuacji na rynku rynku kredytów złotowych. Odnotowano poprawę na rynku kredytów złotowych gospodarstw domowych oraz liczby kredytów o wartości do 1 mln euro udzielonych przedsiębiorcom. W zakresie kredytów złotowych podmiotów gospodarczych, podobnie jak kredytów dewizowych ogółem odnotowano pogorszenie koniunktury. Wzrosła ocena popytu na obligacje oraz jednostki funduszy inwestycyjnych. Spadło zainteresowanie akcjami oraz polisami ubezpieczeń na życie. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury, opisujący kondycję finansową placówek wzrósł w stosunku do kwietnia o 1,2 pkt. i wynosi 62,0 pkt. Majowy sondaż w placówkach bankowych został przeprowadzony w dniach 6-13 bm. W telefonicznym sondażu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 200 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych DEPOZYTY ZŁOTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 48 proc. placówek (w stosunku do kwietnia – 6 pkt. proc. mniej): ludności w 41 proc. (-7), a podmiotów gospodarczych 39 proc. (-3). Spadek aktywności deponentów wystąpił łącznie w 16 proc. placówek (+1); ludności 17 proc. (+1), podmiotów gospodarczych 15 proc. (=). Salda ocen, informujące o różnicy między odsetkiem placówek stwierdzających wzrost i spadek wynoszą: dla łącznych lokat bieżących 33 punktów (-7), klientów indywidualnych 24 punkty (-8) oraz korporacyjnych 24 punktów (-3). Lokaty terminowe rosły łącznie w 47 proc. placówek (w stosunku do kwietnia – 4 pkt. proc. mniej). W segmencie gospodarstw domowych wzrastały w 39 proc. placówek (-8), a podmiotów gospodarczych w 32 proc. placówek (-6). Spadki wystąpiły łącznie w 17 proc. oddziałów (+2); ludności 21% (+3), podmiotów gospodarczych 14 proc. (+5). Wskaźniki netto, czyli salda ocen wynoszą: dla depozytów terminowych ogółem 30 pkt. (-7); gospodarstw domowych 19 pkt. (-11) oraz podmiotów gospodarczych 18 pkt. proc. (-11). Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat avista ogółem spodziewa się 59 proc. placówek (w stosunku do kwietnia – 3 pkt. proc. więcej), spadek przewiduje 9 proc. (=), a 33% (-2) nie oczekuje zmiany. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 53 proc. (+2), korporacyjnych 49 proc. (-2); spadek przewiduje odpowiednio 9 proc. (=) i 9 proc. (-2). Saldo prognozy dla lokat łącznie wynosi 51 punktów (+4), gospodarstw domowych 44 punktów (+2), a podmiotów gospodarczych 40 punktów (=). Poprawy sytuacji w zakresie depozytów terminowych ogółem spodziewa się 53 proc. oddziałów (-1), spadek przewiduje 13 proc. (+4), a 35 proc. (-3) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 49 proc. (-2), a instytucjonalnych 38 proc. (-4); pogorszenia - odpowiednio 13 proc. (+3) i 9 proc. (=). Salda prognozy wynoszą: ogółem 40 pkt. (-5), depozyty ludności 36 pkt. (-5) oraz podmioty gospodarcze 30 pkt. (-3).

2 2 Monitor Bankowy - ZBP/Pentor 052007 DEPOZYTY WALUTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 26 proc. placówek (-6); w segmencie ludności w 22 proc. (-8) i podmiotów gospodarczych 24 proc. (-5). Malały natomiast: ogółem w 19 proc. (+11), ludności 17 proc. (+9) oraz firm 15 proc. (+7). Saldo oceny w odniesieniu do wkładów ogółem wynosi 8 punktów (-16), lokat ludności 5 punkty (-17) i depozytów podmiotów gospodarczych 8 punktów (-13). Depozyty terminowe ogółem rosły w 20 proc. placówek (-5), malejąc w 20 proc. (+7) i nie ulegając zmianie w 60 proc. (-1). Depozyty ludności wzrosły w 21 proc. (-2), podmiotów gospodarczych w 20 proc. (-4), malejąc odpowiednio w 19 proc. (+5) i 13 proc. (+1). Salda oceny kształtują się następująco: dla lokat ogółem 0% punktów (-12), lokat klientów indywidualnych 2 punktów (-6) oraz korporacyjnych 7 (-5). Oczekiwania. Przewidywania wzrostowe dla wkładów avista ogółem formułuje 29 proc. placówek (-6), spadkowe 8 proc. (=), a 63 proc. (+6) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 28 proc. placówek (-7), a podmiotów gospodarczych 22 proc. (-5). Spadek przewiduje odpowiednio 11 proc. (+3) i 9 proc. (+4). Salda prognoz są następujące: lokaty ogółem 21 punktów (-6), gospodarstwa domowe 17 punktów (-10) oraz firmy i instytucje 13 punktów (-8). Wzrostu aktywności deponentów terminowych ogółem spodziewa się 25 proc. placówek (-5), spadku 11 proc. (=), a 64 proc. nie przewiduje zmiany (+5). Wzrost depozytów terminowych ludności przewiduje 25 proc. (-2), a podmiotów gospodarczych 19 proc. (-1); spadek - odpowiednio 11 proc. (=) i 14 proc. (+5). Salda prognoz wynoszą: lokaty ogółem 13 punktów (-6), ludności 14 punktów (-3), oraz podmioty gospodarcze 5 punktów (-6). KREDYTY ZŁOTOWE Oceny. Akcja kredytowa ogółem rosła w 86 proc. placówek (-1), malała w 4 proc. (-1) i nie zmieniła się w 11 proc. (+3). Wzrost kredytów dla ludności odnotowało 80 proc. placówek (+1), a na cele gospodarcze 74 proc. oddziałów (-4); spadek wystąpił odpowiednio w 4 proc. (-1) i 6 proc. (-2). Saldo ocen dla kredytów ogółem wynosi 82 punkty (=), kredytów dla ludności 76 punkty (+2) oraz podmiotów gospodarczych 68 punkty (-2). Oczekiwania. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa się 91 proc. placówek (+4), dla ludności 84 proc. (+6) i 85 proc. dla klientów korporacyjnych (+3). Spadek akcji kredytowej ogółem przewiduje: 1 proc. (=), kredytów dla ludności 1 proc. (-1), a podmiotów gospodarczych 2 proc. (+1). Salda prognoz wynoszą: w odniesieniu do kredytów ogółem 90 punktów (+3), ludności 83 punktów (+6), podmiotów gospodarczych 83 punktów (+1). OPROCENTOWANIE KREDYTÓW Oprocentowanie kredytów pozostało bez zmian w 69 proc. (-15), w 4 proc. zmalało (-7). Utrzymania ceny kredytu na obecnym poziomie spodziewa się 58 proc. (-2), zmniejszenia 2 proc. (-5), a wzrostu 41 proc. (+7).

3 . 3 Monitor Bankowy - ZBP/Pentor 052007 KREDYTY NIEREGULARNE (ZAGROŻONE) Kredyty nieregularne dla ludności wzrastały w 10 proc. placówek (=), malejąc w 25 proc. (-1) i nie zmieniając się w 64 proc. (=). Saldo oceny wzrosło z minus 15 punktów do minus 14 punków (+1). Wzrost wartości kredytów nieregularnych przewiduje 12 proc. placówek (+3), spadek 26 proc. (-2), a 62 proc. (-1) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wzrosło do poziomu minus 14 pkt. (+4). KREDYTY WALUTOWE Kredyty walutowe rosły w 16 proc. placówek (-6), malały w 28 proc. (+8), a w 55 proc. (-3) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny jest na poziomie minus 12 punktów (-13). Wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych spodziewa się 20 proc. (-1), spadku 23 proc. (+4), a 57 proc. (-2) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi minus 3 pkt. proc. (-5). KREDYTY O WARTOŚCI DO 1 MLN EURO UDZIELANE PRZEDSIĘBIORSTWOM Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln EURO wystąpił w 46 proc. placówek (+5), spadek w 4 proc. (=), a w 50 proc. nie nastąpiły zmiany (-4). Wskaźnik oceny netto wyniósł 42 pkt. proc. (+5). Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln EURO przewiduje 56 proc. (-3), spadek 4 proc. (+3), a 40 proc. nie przewiduje zmiany (-1). Wskaźnik prognozy wynosi 52 pkt. (-6). KREDYTY KONSUMENCKIE DLA OSÓB PRYWATNYCH Wzrost kredytów konsumenckich dla osób prywatnych wystąpił w 67 proc. placówek (=), spadek – w 6 proc. (-1), a w 27 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (+1). Wskaźnik netto wynosi 62 pkt. proc. (+1). Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych wzrosną według 76 proc. placówek (+1), zmaleją według 2 proc. (+1), a 22 proc. nie przewiduje zmiany (-3). Wskaźnik prognozy wynosi 75 pkt. (+1). KREDYTY MIESZKANIOWE DLA OSÓB PRYWATNYCH Wzrost kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych wystąpił w 75 proc. placówek (=), spadek w 3 proc. (+1), a w 22 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (-1). Wskaźnik oceny netto wyniósł 72 pkt. proc. (-1). Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych wzrosną według 84 proc. placówek (+1), zmaleją według 1 proc. (=), a 15 proc. nie przewiduje zmiany (-1). Wskaźnik prognozy wynosi 84 pkt. (+2). AKCJE I OBLIGACJE Wzrost popytu na akcje stwierdzono w 42 proc. placówek (-1), spadek w 5 proc. (+1), brak zmian w 53 proc. (=). Saldo oceny spadło do 37 pkt. (-2). Wzrost popytu na obligacje odnotowało 18 proc. placówek (-1), spadek 16 proc. (-4), a 66 proc. nie stwierdziło zmiany popytu (+5). Saldo oceny wyniosło 3 pkt. (+4). Wzrostu popytu na akcje spodziewa się 43 proc. (=), spadku 2 proc. (-1), a 55 proc. (+1) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wynosi 40 punktów (=). Wzrost popytu na obligacje przewiduje 23 proc. (-4), spadek 13 proc. (+5), a 65 proc. (+1) spodziewa się stabilizacji popytu na obecnym poziomie. Saldo prognozy wynosi 10 pkt. (-9).

4 4 Monitor Bankowy - ZBP/Pentor 052007 JEDNOSTKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Wzrost popytu na jednostki funduszy inwestycyjnych zaobserwowało 67 proc. placówek (+2), spadek 3 proc. (-3), a w 30 proc. nie stwierdzono zmian (+1). Saldo wynosi 64 pkt. (+5). Wzrost popytu przewiduje 70 proc. (-1), spadek 0 proc. (-1), a 30 proc. (+3) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi 70 pkt. (=). POLISY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Wzrost popytu na polisy zaobserwowało 32 proc. placówek (-3), spadek 8 proc. (+3) i brak zmian w 60 proc. (=). Saldo oceny spadło do poziomu 24 pkt. (-7). Wzrost popytu na polisy przewiduje 38 proc. (-3), spadek 5 proc. (+2), a 56 proc. nie spodziewa się zmiany (=). Saldo prognozy spadło do 33 pkt. (-6). RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Liczba nowo otwieranych ROR-ów rosła w 49 proc. placówek (-7), malała w 9 proc. (+4) i nie zmieniła się w 42 proc. (+3). Saldo oceny wyniosło 40 punktów (-11). Wzrostu liczby nowo otwieranych rachunków spodziewa się 68 proc. placówek (+5), spadku 2 proc. (=), a 31 proc (-4) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wyniosło 66 pkt. (+5). OGÓLNA SYTUACJA EKONOMICZNA (WOKKB – 62,0) O poprawie swej ogólnej sytuacji ekonomicznej informuje 59 proc. placówek (+2). Pogorszenie wystąpiło w 2 proc. (=), a 40 proc. oddziałów nie odnotowało zmiany sytuacji (-2). Saldo oceny wzrosło do 57 punktów (+2). Poprawa kondycji ekonomicznej wystąpiła w 59 proc. oddziałów banków z przewagą kapitału krajowego (+7), 58 proc. banków z przewagą kapitału zagranicznego (+1), 59 proc. banków giełdowych (+3) i 61 proc. banków spółdzielczych (-1). Poprawy sytuacji ekonomicznej spodziewa się 69 proc. ankietowanych placówek (=), pogorszenia 1 proc. (-1), a 31 proc. nie przewiduje zmiany (+1). Wskaźnik prognozy netto wyniósł 68 pkt. (+1). Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB), obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na oba pytania dotyczące ogólnej sytuacji ekonomicznej - tzn. obecnej i przewidywanej, wzrósł w stosunku do kwietnia o 1,2 pkt. i wynosi 62,0. WSKAŹNIK KONIUNKTURY BANKOWEJ – 40,4 pkt. Index PENGAB traktowany jako syntetyczny wskaźnik koniunktury w placówkach bankowych spadł o 3,7 pkt. w stosunku do kwietnia (z 44,1 do 40,4). PENGAB jest wyższy niż w maju 2006 o 3 pkt. Skumulowany wskaźnik ocen wyniósł 34,5 pkt. i jest niższy niż kwietniowy o 6,1 pkt., natomiast skumulowany wskaźnik prognoz spadł z 47,6 do 46,3 pkt., czyli o 1,3 pkt. Index PENGAB w grupie placówek z przewagą kapitału krajowego spadł z 41,4 do 36,7 (o 4,7 pkt.), w grupie banków giełdowych- wzrósł z 41,0 do 41,6 (o 0,6 pkt.), z przewagą kapitału zagranicznego – wzrósł z 42,7 do 40,2 (o 2,5 pkt.), w grupie banków spółdzielczych – zmniejszył się z 50,4 do 45,7 (o 4,7 pkt.). STOPY PROCENTOWE Placówki przewidują na koniec 2007 roku następujące oprocentowanie (dane uśrednione): kredytu lombardowego – 5,89 proc. (+0,2) redyskonta weksli - 4,68 proc. (+0,23 pkt.) kredytu na cele gospodarcze – 8,09 proc. (+0,07 pkt.) lokaty trzymiesięcznej – 2,81 proc. (+0,08 pkt.) INFLACJA Bankowcy przewidują, że w 2007 roku w okresie grudzień - grudzień inflacja wyniesie 2,92 proc. (dane uśrednione). W porównaniu z pomiarem kwietniowym oznacza to wzrost o 0,01 pkt. Mediana wynosi 2,47 proc. Reprezentanci banków z przewagą kapitału krajowego szacują stopę inflacji na 2,73 proc, banków spółdzielczych – 2,62 proc., banków giełdowych – 3,24 proc. i banków z przewagą kapitału zagranicznego – 3,17 proc.

5 Jakie są perspektywy rozwoju banków spółdzielczych w świetle wymogów UE? 5 Monitor Bankowy - ZBP/Pentor 052007 KURS DOLARA I EURO Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro według przewidywań (uśrednionych) na koniec 2007 roku wynoszą dla ceny dolara – 2,87 zł (mediana – 2,84), a dla euro - 3,80 zł (mediana 3,80). Średnia ceny dolara spadła o 9 groszy, a dla euro o 4 groszy. PYTANIA DODATKOWE Ogólna opinia o celach i działalności Unii Europejskiej Z każdym rokiem przybywa osób ze środowiska bankowego pozytywnie oceniających cele i działania Unii Europejskiej. Obecnie przeszło 9 na 10 pytanych przedstawicieli sektora pozytywnie ocenia cele i działania UE. Co 50 pytany ma negatywną opinię, a 6,5% wyraża ocenę neutralną. Obecne poparcie dla wstąpienia Polski do Unii Europejskiej Gdyby dziś odbyło się referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej poparcie dla takiej inicjatywy w grupie bankowców byłoby o 11,5 pkt. proc. wyższe niż w 2004 roku. Obecnie za członkostwem opowiedziałoby się 97,5% pytanych, a przeciw byłoby 0,5%. 2 na 100 przedstawicieli sektora bankowego nie wiedziałoby jakie zając stanowisko w tej sprawie. Perspektywy rozwoju banków spółdzielczych w świetle wymogów UE Stopniowo zwiększa się grono bankowców uważających, iż w świetle wymogów Unii Europejskiej banki spółdzielcze będą się rozwijały. Obecnie opinie taką wyraża 53,5% reprezentantów środowiska bankowego, czyli przeszło o 10 pkt. proc. więcej niż w 2004 roku. O stagnacji banków spółdzielczych w związku z wymogami UE mówi 39%, a o ich upadku 5%. 2,5% pytanych nie potrafi określić perspektyw rozwoju banków spółdzielczych w kontekście wymogów UE. Konkurencja banków krajowych z bankami zagranicznymi Nieznacznie zwiększa się odsetek osób z kręgu bankowców pozytywnie oceniających konkurencyjność banków krajowych w stosunku do banków zagranicznych po wejściu Polski do UE. Obecnie przeszło 6 na 7 pytanych uważa, że krajowe banki skutecznie konkurują z zagranicznymi. 12,5% pytanych uważa tą rywalizację za raczej nieskuteczną, a co 100 respondent za zdecydowanie nieskuteczną. Poziom wiedzy o bankach, ich ofercie i działalności wśród Polaków Bankowcy przypisują wyższy poziom wiedzy na temat oferty i działalności banków osobom prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą niż osobom prywatnym. Zdaniem bankowców 7 na 10 przedsiębiorców wie o bankach dużo lub bardzo dużo, 29,5 wie niezbyt dużo, a 1,5% niewiele. W ocenie bankowców wśród klientów prywatnych 2/5 wie dużo lub bardzo dużo, a co drugi dysponuje niezbyt wysokim poziomem wiedzy. Co 10 osoba prywatna w opinii bankowców wie niewiele na temat oferty i działalności banków, a 1 na 200 nie wie prawie nic. Mija trzeci rok przynależności Polski do Unii Europejskiej. Jaka jest, najogólniej biorąc, Pana(i) opinia o celach i działalności Unii Europejskiej? Gdyby jutro odbywało się ponowne referendum w sprawie przystąpienia Polski do UE, to głosował(a)by Pan(i) za czy przeciw członkostwu Polski w UE? Czy według Pana(i) po wejściu Polski do UE banki krajowe skutecznie konkurują z bankami zagranicznymi? Jak ocenił(a)by Pan(i) poziom wiedzy o bankach, ich ofercie i działalności wśród Polaków, zwłaszcza wśród osób prywatnych i prowadzących indywidualną działalność gospodarczą? 3.8 3.7 3.3 PROWADZĄCY INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ OSOBY PRYWATNE

6 Monitor Bankowy - ZBP/Pentor 052007 Finalizowany jest proces fuzji banków BPH i PEKAO. Grupa Unicredit postanowiła sprzedać 200 oddziałów banku BPH amerykańskiemu bankowi GE Money Bank. Według Pana(i) to dobra czy zła wiadomość dla: N=200 Osobiście jest Pan(i) za czy przeciw przejęciom i fuzjom działających w Polsce banków? N=200 Decyzję Rady Polityki Pieniężnej o podwyżce centralnych stóp procentowych o 25 punktów bazowych przyjął(jęła) Pan(i): N=200 Aktywność banków w zakresie upowszechniania w opinii publicznej wiedzy o bankach, ich ofercie i działalności Blisko 3/5 bankowców dobrze ocenia działania banków mające na celu upowszechnianie w opinii publicznej wiedzy o bankach, ich ofercie i działalności. 6% ocenia aktywność banków w tym zakresie bardzo dobrze, co trzeci pytany dostatecznie, a dwóch na stu niedostatecznie. Potrzeba prowadzenia kampanii informacyjno edukacyjnej firmowanej przez wszystkie działające w Polsce banki w zakresie upowszechniania wiedzy o bankach Według ¼ bankowców w celu upowszechniania wiedzy o bankach, ich ofercie i działalności wystarczają działania promocyjne i reklamowe poszczególnych banków. W przekonaniu 3 na 4 przedstawicieli sektora konieczne są ponad to działania promocyjne i reklamowe prowadzone wspólnie przez wszystkie banki działające w Polsce. Fuzja banków BPH i PEKAO Finalizowany proces fuzji banków BPH i PEKAO to w przekonaniu 43% bankowców dobra lub zdecydowanie dobra wiadomość dla klientów i potencjalnych klientów tych banków. 2/5 bankowców uważa to za wiadomość obojętną dla klientów, 14% za raczej złą, a 1 na 100 za zdecydowanie złą. 16,5% przedstawicieli sektora bankowego uznała finalizowany proces za dobry lub bardzo dobry dla innych działających w Polsce banków. Przeszło 3/5 uznało go za proces dla innych banków obojętny, a 1 na 5 za zły lub bardzo zły. W opinii 1/4 bankowców proces ten okaże się dobry lub bardzo dobry dla pracowników banków BPH, według blisko 1/3 bankowców będzie to proces obojętny dla pracowników BPH. 45% pytanych uznało fuzję za złą lub zdecydowanie złą dla pracowników banku BPH. Przejęcia i fuzje działających w Polsce banków Przeszło 3/5 przedstawicieli sektora bankowego jest za przejęciami i fuzjami działających w Polsce banków. 37% prezentuje odmienne stanowisko w tej kwestii przeciwstawiając się takim procesom. 1 na 200 pytanych nie ma zdania w tej kwestii. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej o podwyżce centralnych stóp procentowych 18,5% przedstawicieli sektora bankowego odebrało decyzję o podniesieniu centralnych stóp procentowych zdecydowanie pozytywnie. Co drugi reprezentant sektora odebrał ją raczej pozytywnie. 29% bankowców oceniało taki krok RPP raczej negatywnie, a 1,5% zdecydowanie negatywnie. 1 na 200 pytanych nie ma zdania w tym względzie. 6 ŚREDNIA 2.9 3.3 3.0 2.8 Czy w zakresie upowszechniania wiedzy o bankach, ich ofercie i działalności zupełnie wystarczają działania promocyjne i reklamowe podejmowane przez poszczególne banki, czy też istnieje również potrzeba prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnych firmowanych przez wszystkie działające w Polsce banki? A jak najogólniej ocenia Pan(i) aktywność banków w zakresie upowszechniania w opinii publicznej wiedzy o bankach, ich ofercie i działalności? ŚREDNIA 2.8 2.7


Pobierz ppt "Korekta majowa 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 PENGAB - wartości trendu cyklu Z każdym rokiem w środowisku bankowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google