Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat a vista ogółem spodziewa się 40 proc. placówek (spadek o 8 pkt. w stosunku do wyniku z czerwca), spadek przewiduje 12.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat a vista ogółem spodziewa się 40 proc. placówek (spadek o 8 pkt. w stosunku do wyniku z czerwca), spadek przewiduje 12."— Zapis prezentacji:

1 Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat a vista ogółem spodziewa się 40 proc. placówek (spadek o 8 pkt. w stosunku do wyniku z czerwca), spadek przewiduje 12 proc. (+3), a 48 proc (+5) nie oczekuje zmiany. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 38 proc. (-10), korporacyjnych – 31 proc. (-3); spadek przewiduje 11 proc. (-2) podmiotów indywidualnych i 14 proc. (+3) gospodarczych. Saldo prognozy dla lokat łącznie wynosi 28 pkt. (-10), gospodarstw domowych 27 pkt. (-9) oraz podmiotów gospodarczych 17 pkt. (-6). Poprawy sytuacji w zakresie depozytów terminowych ogółem spodziewa się 41 proc. oddziałów (-10), spadek przewiduje 8 proc. (-2), a 52 proc. (+13) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 43 proc. (-7), a instytucjonalnych 28 proc. (-2); pogorszenia – odpowiednio 8 proc. (-5) i 12 proc. (+2). Salda prognozy wynoszą: ogółem 33 pkt. (-8), depozyty ludności 35 pkt. (-2), natomiast podmiotów gospodarczych 16 pkt. (-5). PENGAB – wartości trendu cyklu Lipcowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 11–18 bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 200 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Depozyty złotowe Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 38 proc. placówek (wzrost o 2 pkt. w stosunku do wyniku z czerwca): ludności – w 35 proc. (+1), a podmiotów gospodarczych w 25 proc. (-2). Spadek aktywności deponentów wystąpił łącznie w 21 proc. placówek (+3); ludności 20 proc. (+5), podmiotów gospodarczych 20 proc. (+1). Salda ocen informujące o różnicy między odsetkiem placówek stwierdzających wzrost i spadek wynoszą: dla lokat łącznie 17 punktów (-1), klientów indywidualnych 15 punktów (-4) oraz korporacyjnych 6 punktów (-2). Lokaty terminowe rosły łącznie w 39 proc. placówek (wzrost o 6 pkt. w stosunku do wyniku z czerwca). W segmencie gospodarstw domowych wzrastały w 43 proc. placówek (+9), a podmiotów gospodarczych w 19 proc. placówek (-1). Spadki wystąpiły łącznie w 20 proc. oddziałów (-2); ludności 16 proc. (-3), a podmiotów gospodarczych w 22 proc. (=). Wskaźniki netto, czyli salda ocen, wynoszą: dla depozytów terminowych ogółem 20 pkt. (+9), gospodarstw domowych 27 pkt. (+12) oraz podmiotów gospodarczych -4 pkt. proc. (-2). MONITOR BANKOWY07/2011 Poprawa sytuacji ekonomicznej banków Indeks Pengab, którego wartość w ciągu ostatniego kwartału była stabilna, spadł do 28,3 proc. (o 2,2 pkt). Wynika to z istotnego spadku wskaźnika prognoz (z 38,2 do 32,5 proc.), którego nie zrównoważył wzrost wartości wskaźnika ocen bieżących (z 22,8 do 24,1 proc.). Po raz pierwszy od trzech miesięcy wzrosła wartość wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury – obecnie wynosi 42,8 p.p. i jest o 3,5 punktu wyższa niż w zeszłym miesiącu (wyrównaniu uległy wartości wskaźników ocen bieżących i prognoz). Wzrosło zainteresowanie depozytami złotymi terminowymi – przede wszystkim w segmencie klientów indywidualnych. Na pozostałych rynkach depozytów złotowych odnotowano spadki. Popyt spadł także na rynku depozytów walutowych, przede wszystkim w segmencie firm. Przewiduje się spadek zainteresowania depozytami, zwłaszcza bieżącymi (zarówno walutowymi, jak i złotowymi). W odniesieniu do kredytów wzrosty odnotowano na rynkach kredytów konsumenckich oraz o wartości do mln euro dla firm. Akcja kredytowa osłabiła się natomiast w odniesieniu do kredytów mieszkaniowych oraz kredytów złotowych dla przedsiębiorstw. Zainteresowanie innymi rodzajami kredytów było stabilne. Prognozuje się wyraźny spadek popytu na kredyty w segmencie klientów indywidualnych i stabilizację popytu wśród firm. Ustabilizowały się ceny kredytów. Spadła wartość kredytów nieregularnych. Spadło zainteresowanie inwestowaniem środków w obligacje, jednostki TFI i polisy życiowe. Prawdopodobnie trend utrzyma się, spadki obejmą także rynek akcji. Wzrosły oczekiwania odnośnie centralnych stóp procentowych oraz oczekiwania inflacyjne (obecnie 4,44 proc.). Oczekuje się osłabienia złotego wobec dolara i euro. Zdecydowana większość bankowców uważa, że wejście Polski do UE przyczyniło się poprawy jakości usług bankowych oraz do rozwoju technologii w bankach. Większość badanych podziela także opinię, że polska bankowość jest dobrą wizytówką dla naszej prezydencji w UE. Zdecydowanie spadło poparcie bankowców dla przyjęcia przez Polskę euro – odsetek zwolenników wynosi obecnie 55 proc., przeciwników zaś – 42 proc. (grono przeciwników powiększyło się o 29 punktów w ciągu 2 lat). Połowa respondentów wciąż jest jednak przekonana, że przyjęcie wspólnej waluty byłoby korzystne dla przedsiębiorców. Praktycznie nie zmieniło się zainteresowanie klientów możliwością przewalutowania kredytu hipotecznego. Więcej klientów interesowało się tym tematem tylko w co dziesiątej badanej placówce. Połowa bankowców uważa reklamy banków za zbyt agresywne. Zasadniczo panuje jednak opinia, że reklamy banków nie różnią się od reklam usług innych instytucji finansowych. Zdaniem większości przekazy reklamowe wciąż są skuteczne.

2 Depozyty walutowe Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 16 proc. placówek (-2); w segmencie ludności w 16 proc. (+3) i podmiotów gospodarczych 15 proc. (=). Malały natomiast: ogółem w 8 proc. (+2), ludności 8 proc. (+1) oraz firm 9 proc. (+4). Saldo oceny w odniesieniu do wkładów ogółem wynosi 8 punktów (-4), lokat ludności 8 punktów (+1) i depozytów podmiotów gospodarczych 5 punktów (-5). Depozyty terminowe ogółem rosły w 13 proc. placówek (-1), jednocześnie malały w 11 proc. (+6) i nie zmieniły się w 76 proc. (-4). Depozyty ludności wzrosły w 13 proc. (=), podmiotów gospodarczych w 11 proc. (+1), zmalały odpowiednio w 9 proc. (+3) i 10 proc. (+4). Salda oceny kształtują się następująco: dla lokat ogółem 2 pkt. (-7), lokat klientów indywidualnych 5 pkt. (-2) oraz korporacyjnych 2 pkt. (-3). Oczekiwania. Przewidywania wzrostowe dla wkładów a vista ogółem formułuje 17 proc. placówek (=), spadkowe 6 proc. (+3), a 77 proc. (-3) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 16 proc. placówek (=), a podmiotów gospodarczych 14 proc. (+3). Spadek przewiduje odpowiednio 7 proc. (+4) i 5 proc. (+2). Salda prognoz są następujące: lokaty ogółem 10 punktów (-4), gospodarstwa domowe 8 punktów (-5) oraz firmy i instytucje 8 punktów (-1). Wzrostu aktywności deponentów terminowych ogółem spodziewa się 16 proc. placówek (+1), spadku 7 proc. (+3), a 77 proc. nie przewiduje zmiany (-4). Wzrost depozytów terminowych ludności przewiduje 18 proc. (+2), a podmiotów gospodarczych 12 proc. (+4); spadek odpowiednio 6 proc. (+4) i 7 proc. (+2). Salda prognoz wynoszą: lokaty ogółem 9 punktów (-2), ludności 12 punktów (-1) oraz podmioty gospodarcze 5 punktów (+2). Kredyty złotowe Oceny. Akcja kredytowa ogółem rosła w 67 proc. placówek (-3), malała w 10 proc. (-1) i nie zmieniła się w 24 proc. (+6). Wzrost kredytów dla ludności odnotowało 58 proc. placówek (-1), a na cele gospodarcze 54 proc. oddziałów (-3); spadek wystąpił odpowiednio w 10 proc. (-2) i 10 proc. (+1). Saldo ocen dla kredytów ogółem wynosi 57 punktów (-2), dla kredytów ludności 47 punktów (=) oraz podmiotów gospodarczych 45 punktów (-3). Oczekiwania. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa się 76 proc. placówek (-2), dla ludności 66 proc. (-6) i 68 proc. dla klientów korporacyjnych (+1). Spadek akcji kredytowej ogółem przewiduje 3 proc. (+3), kredytów dla ludności 4 proc. (+2) i podmiotów gospodarczych 2 proc. (=). Salda prognoz wynoszą: w odniesieniu do kredytów ogółem 74 punkty (-4), ludności 62 punktów (-8), podmiotów gospodarczych 66 punktów (+1). Oprocentowanie kredytów Oprocentowanie kredytów pozostało bez zmian w 57 proc. (=), w 37 proc. wzrosło (+1), a w 7 proc. zmalało (=). Utrzymania ceny kredytu na obecnym poziomie spodziewa się 65 proc. (+26), spadku – 2 proc. (-2), a wzrostu – 34 proc. (-23). Monitor Bankowy 07/2011 2

3 3. Kredyty nieregularne (zagrożone) Kredyty nieregularne dla ludności wzrosły w 23 proc. placówek (-1), spadły w 16 proc. (+4) i nie zmieniły się w 61 proc. (-2). Saldo oceny było na poziomie 7 punktów (-5). Wzrost wartości kredytów nieregularnych przewiduje 27 proc. placówek (+3), spadek 14 proc. (+2), a 60 proc. (-4) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wynosi 13 pkt. (+1). Kredyty walutowe Kredyty walutowe rosły w 13 proc. placówek (+2), malały w 19 proc. (+1), a w 68 proc. (-3) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny jest na poziomie -6 punktów proc. (+1). Wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych spodziewa się 11 proc. (+1), spadku 18 proc. (+5), a 71 proc. (-5) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi -7 pkt. proc. (-4). Kredyty o wartości do 1 mln euro udzielane firmom Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro wystąpił w 34 proc. placówek (+2), spadek w 4 proc. (-3), a w 62 proc. nie nastąpiły zmiany (+1). Wskaźnik oceny netto wyniósł 30 pkt. proc. (+6). Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro przewiduje 44 proc. (+1), spadek 4 proc. (=), a 51 proc. nie przewiduje zmiany (-2). Wskaźnik prognozy wynosi 40 pkt. (+1). Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych Wzrost kredytów konsumenckich dla osób prywatnych wystąpił w 57 proc. placówek (+3), spadek w 8 proc. (-4), a w 35 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (+1). Wskaźnik netto wynosi 49 pkt. proc. (+7). Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych wzrosną według 65 proc. placówek (-6), zmaleją według 4 proc. (+2), a 32 proc. nie przewiduje zmiany (+5). Wskaźnik prognozy wynosi 61 pkt. (-9). Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych Wzrost kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych wystąpił w 54 proc. placówek (-1), spadek w 13 proc. (+3), a w 32 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (-3). Wskaźnik oceny netto wyniósł 41 pkt. proc. (-3). Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych wzrosną według 59 proc. placówek (-9), zmaleją według 5 proc. (+1), a 36 proc. nie przewiduje zmiany (+8). Wskaźnik prognozy wynosi 55 pkt. (-9). Akcje i obligacje Wzrost popytu na akcje stwierdzono w 14 proc. placówek (-2), spadek w 15 proc. (=), brak zmian w 71 proc. (+2). Saldo oceny wynosi -1 pkt. (-2). Wzrost popytu na obligacje odnotowało 13 proc. placówek (-3), spadek 11 proc. (+3), a 77 proc. nie stwierdziło zmiany popytu (+1). Saldo oceny wyniosło 2 pkt. (-5). Wzrostu popytu na akcje spodziewa się 13 proc. (-5), spadku 17 proc. (+8), a 70 proc. (-3) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wynosi -3 punkty (-12). Wzrost popytu na obligacje przewiduje 16 proc. (-1), spadek 13 proc. (+7), a 72 proc. (-5) spodziewa się stabilizacji popytu na obecnym poziomie. Saldo prognozy wynosi 3 pkt. (-8).

4 Jednostki funduszy inwestycyjnych Wzrost popytu na jednostki funduszy inwestycyjnych zaobserwowało 15 proc. placówek (-8), spadek 19 proc. (+6), a w 65 proc. nie stwierdzono zmian (+1). Saldo wynosi -4 pkt. (-14). Wzrost popytu przewiduje 17 proc. (-9), spadek 14 proc. (+5), a 68 proc. (+2) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi 3 pkt. (-14). Polisy ubezpieczeń na życie Wzrost popytu na polisy zaobserwowało 18 proc. placówek (-5), spadek 9 proc. (-1) i brak zmian w 73 proc. (+6). Saldo oceny wynosi 8 pkt. (-6). Wzrost popytu na polisy przewiduje 22 proc. (-2), spadek 6 proc. (-2), a 72 proc. nie spodziewa się zmiany (+5). Saldo prognozy wynosi 15 pkt. (-1). Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Liczba nowo otwieranych ROR-ów rosła w 44 proc. placówek (-7), malała w 6 proc. (-5) i nie zmieniła się w 50 proc. (+11). Saldo oceny wyniosło 38 punktów (-2). Wzrostu liczby nowo otwieranych rachunków spodziewa się 47 proc. placówek (-12), spadku 4 proc. (-1), a 49 proc (+13) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wyniosło 44 pkt. (-10). Ogólna sytuacja ekonomiczna (WOKKB 42,8 pkt.) O poprawie ogólnej sytuacji ekonomicznej informuje 44 proc. placówek (+11). Pogorszenie wystąpiło w 2 proc. (-1), a 55 proc. oddziałów nie odnotowało zmiany sytuacji (-8). Saldo oceny wyniosło 42 punktów (+12). Poprawa kondycji ekonomicznej wystąpiła w w 57 proc. banków giełdowych (+30), w 55 proc. banków z przewagą kapitału zagranicznego (+30), w 38 proc. banków spółdzielczych (-12) i w 33 proc. banków z przewagą kapitału krajowego (+7). Poprawy sytuacji ekonomicznej spodziewa się 48 proc. ankietowanych placówek (-3), pogorszenia 5 proc. (+3), a 48 proc. nie przewiduje zmiany (+2). Wskaźnik prognozy netto wyniósł 44 pkt. (-5). Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB), obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na oba pytania dotyczące ogólnej sytuacji ekonomicznej – tzn. obecnej i przewidywanej – wzrósł w porównaniu z wynikiem z czerwca o 3,5 punktu i wynosi 42,8 proc. Wskaźnik koniunktury bankowej PENGAB (28,3 pkt.) Indeks PENGAB traktowany jako syntetyczny wskaźnik koniunktury w placówkach bankowych spadł o 2,2 pkt. w stosunku do czerwca (z 30,5 do 28,3). Skumulowany wskaźnik ocen wynosi 24,1 pkt. i jest wyższy od poprzedniego o 1,3 pkt., natomiast skumulowany wskaźnik prognoz spadł o 5,7 pkt. z poziomu 38,2 do 32,5 pkt. Indeks PENGAB wzrósł w grupie banków z przewagą kapitału zagranicznego z 30,9 do 32,4 pkt. (o 1,5 pkt.), w grupie banków spółdzielczych – z 31,1 do 33,3 pkt. (o 2,2 pkt.), w grupie banków giełdowych spadł z 32,6 do 28,2 pkt. (o 4,4 pkt.), a w grupie banków z przewagą kapitału krajowego – z 29,5 do 20,5 pkt. (o 9,0 pkt.). Stopy procentowe Placówki przewidują następujące oprocentowanie (dane uśrednione): kredytu lombardowego – 6,19 proc. (+0,21 pkt.) redyskonta weksli – 4,93 proc. (+0,17 pkt.) kredytu na cele gospodarcze – 12,52 proc. (+0,04 pkt.) lokaty trzymiesięcznej – 4,63 proc. (-0,15 pkt.) Inflacja Bankowcy przewidują, że w 2011 roku (w okresie od grudnia 2010 do grudnia 2011 roku) inflacja wyniesie 4,44 proc. (dane uśrednione). Oznacza to wzrost o 0,09 pkt. w porównaniu z poziomem oczekiwań sprzed miesiąca. Mediana wynosi 4,15 proc. Reprezentanci banków giełdowych szacują stopę inflacji na 4,73 proc., banków z przewagą kapitału zagranicznego – 4,65 proc., banków spółdzielczych – 4,35 proc., banków z przewagą kapitału krajowego – 4,20 proc. Kurs dolara i euro Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro według przewidywań (uśrednionych) na koniec 2011 roku wynoszą dla ceny dolara – 2,92 zł (mediana – 2,90), a dla euro – 3,97 zł (mediana 3,99). W porównaniu z prognozami sprzed miesiąca oznacza to osłabienie się złotego wobec obu walut: o 5 groszy wobec dolara i o 4 grosze wobec euro. Monitor Bankowy 07/2011 4

5 Czy Pana/-i zdaniem wejście Polski do UE przyczyniło się do rozwoju technologii banków w Polsce? Czy Pana/-i zdaniem wejście Polski do UE przyczyniło się do wzrostu jakości oferty polskich banków? PYTANIA DODATKOWE Zainteresowanie przewalutowywaniem kredytów hipotecznych W co dziesiątej placówce bankowej zauważono wzmożone zainteresowanie klientów przewalutowaniem kredytów hipotecznych (w co setnej placówce wzrost był wyraźny). W zdecydowanej większości banków (75 proc.) nie zauważono zmiany sytuacji pod tym względem. Sytuacja prawie w ogóle nie zmieniła się w bankach spółdzielczych –w 3 proc. placówek klienci bardziej interesowali się tym tematem, w pozostałych rodzajach banków odsetek był zbliżony do wartości średniej (9 proc. w bankach z przewagą kapitału zagranicznego i 12 proc. w bankach z przewagą kapitału polskiego). Popyt na kredyty wakacyjne W przeszło połowie placówek (60 proc.) zainteresowanie wakacyjnymi kredytami gotówkowymi jest na poziomie zbliżonym do zeszłego roku, w przeszło co czwartej placówce (28 proc.) popyt na tę usługę zmniejszył się, wzrost zauważono zaś w 8 proc. banków. Saldo dla całego rynku jest ujemne i wynosi -20 pkt. Najmniejszy spadek zainteresowania – rzędu 24 proc. – odnotowano w bankach z przewagą kapitału zagranicznego (saldo wyniosło -13 punktów), największy – w bankach z przewagą kapitału krajowego (32 proc.; saldo wyniosło -25 punktów). Zmiany w bankowości po wejściu Polski do UE Trzy czwarte bankowców (76 proc.) uważa, że wejście Polski do UE przyczyniło się do wzrostu jakości oferty polskich banków (w tym 22 zdecydowanie zgadza się z tym stwierdzeniem). Odmiennego zdania jest mniej niż co piąty bankowiec (19 proc.), przy czym są to raczej głosy umiarkowanego sprzeciwu. Najsilniej o poprawie jakości oferty banków są przekonani przedstawiciele banków z przewagą kapitału zagranicznego (w sumie 87 proc. pozytywnych opinii) i banków spółdzielczych (83 proc.), w najmniejszym zaś – banków z przewagą kapitału krajowego (69 proc.). Podobnie rozkładają się głosy w wypadku oceny wpływu wejścia Polski do UE na poziom technologiczny usług świadczonych przez bank w Polsce: 79 proc. respondentów jest zdania, że wydarzenie przyczyniło się do rozwoju technologicznego banków, 20 proc. jest odmiennego zdania. Rozkład opinii jest zbliżony we wszystkich typach banków. Gros badanych (95 proc.) uważa, że polski system bankowy jest dobrą wizytówką kraju w kontekście naszej prezydencji w UE (w tym co trzeci zdecydowanie popiera to stanowisko). Odmiennego zdania jest zaledwie 4 proc. bankowców. Ocena reklam usług bankowych Przeszło dwie trzecie bankowców uważa, że reklamy usług bankowych nie mówią o nich całej prawdy – wprawdzie odsetek tego typu opinii powoli spada od 2009 roku (zmiana o 10 punktów), wydźwięk jednak pozostaje negatywny. Połowa badanych uważa, że przekazy reklamowe są agresywne i zbyt perswazyjne. Podobnie jak w zeszłym roku, niespełna co trzeci respondent (31 proc.) jest zdania, że informacje przekazywane w reklamach są rzetelne. Zasadniczo reklamy usług banków nie różnią się jednak niczym od reklam innych instytucji finansowych (uważa tak 75 proc. respondentów). Blisko trzy czwarte bankowców (72 proc.) uważa, że reklamy są skuteczne – ten odsetek spadał powoli na przestrzeni ostatnich trzech lat (w 2009 roku było o 8 punktów wyższy). Monitor Bankowy 07/2011 5 Czy w ostatnim czasie zauważył/-a Pan/-i wzmożone zainteresowanie klientów przewalutowaniem kredytów hipotecznych? Czy Pana/-i zdaniem zainteresowanie klientów wakacyjnymi kredytami gotówkowymi w porównaniu z rokiem ubiegłym jest… ? N=200 1,7 N=200 1,8 N=200 3,0 3,1 N=200

6 Czy według Pana/-i wprowadzenie euro przyniesie …? 3,2 Wprowadzenie euro W porównaniu z wcześniejszymi latami zdecydowanie spadło poparcie naszego przyjęcia wspólnej europejskiej waluty: obecnie opowiada się za nim 55 proc. bankowców – spadek w porównaniu z zeszłym rokiem wynosi zatem 21 punktów, w porównaniu z 2009 rokiem – aż 31 punktów. Jednocześnie systematycznie rósł odsetek osób sprzeciwiających się zastąpieniu złotego euro: od 13 proc. w 2009 roku aż do 42 proc. obecnie. Dynamika zmian zdecydowanie wzrosła w obecnym roku, prawdopodobnie wskutek wiadomości o problemach finansowych niektórych państw strefy euro. Najwięcej zwolenników przyjęcia przez Polskę euro jest wśród przedstawicieli banków z przewagą kapitału zagranicznego (32 proc.). Głosy wśród bankowców z banków z przewagą kapitału polskiego oraz z banków spółdzielczych rozkładają się równo między zwolenników i przeciwników takiego rozwiązania. W porównaniu z wcześniejszymi latami spadło przekonanie, że przyjęcie wspólnej waluty byłoby korzystne dla różnych interesariuszy. Najwyższe oceny odnotowano w 2009 roku, jednak od tego czasu odsetek pozytywnych ocen wyraźnie spadł. Wciąż największa grupa respondentów uważa, że takie posunięcie przyniosłoby korzyści dużym firmom i korporacjom (68 proc., w 2009 roku – o 14 punktów więcej). Niespełna połowa bankowców uważa, że euro byłoby korzystne także dla sektora MŚP (48 proc., spadek o 14 punktów wobec 2009 roku). Mniej niż połowa badanych – 43 proc. – jest przekonana, że przyjęcie wspólnej waluty byłoby korzystne dla polskiej bankowości (spadek o 20 punktów). Warto jednak nadmienić, że dawni zwolennicy przechodzili raczej do grupy o niejednoznacznych opiniach niż do zdecydowanych przeciwników euro. Najbardziej podzielone głosy były zawsze w odniesieniu zmian, jakie wspólna waluta przyniosłoby konsumentom: przed dwoma laty saldo ocen było dodatnie i wynosiło 13 punktów, obecnie więcej osób uważa, że euro byłoby dla konsumentów niekorzystne (saldo wynosi -17 punktów). Monitor Bankowy 07/2011 6 Czy sądzi Pan/-i, że Polska powinna przystąpić do Europejskiej Unii Walutowej i zastąpić złotego wspólną walutą euro? działającym w kraju bankom Średnia gospodarstwom domowym - konsumentom dużym przedsiębiorstwom, korporacjom małym i średnim przedsiębiorstwom 3,2 3,3 3,5 3,1 3,0 3,1 3,6 3,8 3,9 3,4 3,6 2,8 3,5 3,8 3,4 3,0 2,8 3,3 3,6 3,3 Jak ogólnie oceniłby/-aby Pan/-i reklamy produktowe polskich banków? Czy reklamy banków… ?... są zbyt agresywne i perswazyjne... często nie podają całej prawdy o produktach... rzetelnie informują o oferowanych przez banki produktach i usługach... są porównywalne z reklamami innych instytucji finansowych... skutecznie zachęcają do zakupu produktów i usług bankowych Średnia Czy polski system bankowy jest dobrą wizytówką Polski jako kraju w UE w kontekście polskiej prezydencji w UE? N=200 3,3


Pobierz ppt "Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat a vista ogółem spodziewa się 40 proc. placówek (spadek o 8 pkt. w stosunku do wyniku z czerwca), spadek przewiduje 12."

Podobne prezentacje


Reklamy Google