Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Coaching i tutoring W stron ę nowoczesnej pracy dydaktycznej  W naszym gimnazjum realizowany jest projekt „Coaching i Tutoring – w stron ę nowoczesnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Coaching i tutoring W stron ę nowoczesnej pracy dydaktycznej  W naszym gimnazjum realizowany jest projekt „Coaching i Tutoring – w stron ę nowoczesnej."— Zapis prezentacji:

1

2 Coaching i tutoring W stron ę nowoczesnej pracy dydaktycznej  W naszym gimnazjum realizowany jest projekt „Coaching i Tutoring – w stron ę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Do projektu zakwalifikowa ł y si ę nauczycielki j ę zyka angielskiego: pani Iwona Pietrowska i pani Maria Wi ę c ł awska, a potrwa on do wrze ś nia 2015r.

3  Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych nauczyciela oraz jako ś ci nauczania j ę zyka angielskiego z u ż yciem nowatorskich rozwi ą za ń wspieraj ą cych rozwój warsztatu zawodowego– metod ą tutoringu i coachingu.

4  Projekt jest realizowany przez Wydzia ł Projektów Edukacyjnych i Stypendiów w Departamencie Edukacji i Sportu Urz ę du Marsza ł kowskiego w Toruniu, wspó ł finansowany ze ś rodków Europejskiego Funduszu Spo ł ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita ł Ludzki na lata 2014-2020.

5  Realizacja projektu rozpocz ęł a si ę udzia ł em w 16-godzinnym seminarium z tutoringu prowadzonym przez Collegium Wratislaviense. Kolejnym etapem jest 48 godzin warsztatów metodycznych, uczestniczenie w poradach coachingowych (24 godziny), w ramach których zostanie opracowany Indywidualny Plan Rozwoju nauczyciela, wsparcie ucznia w jego rozwoju w oparciu o metod ę tutoringu i opracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju ucznia (30 godzin lekcyjnych na grup ę 5 uczniów), przeprowadzenie zaj ęć pozalekcyjnych z j ę zyka angielskiego w oparciu o autorski program nauczania (12 godzin). Realizowana b ę dzie superwizja zaj ęć pozalekcyjnych przeprowadzona przez coacha. W ramach projektu nauczyciele b ę d ą uczestniczy ć równie ż w kursie doskonal ą cym lub studiach podyplomowych oraz studyjnym wyje ź dzie zagranicznym.

6  Tutoring jest nowoczesn ą metod ą dydaktyczn ą, która dzi ę ki bliskiej relacji ucznia i tutora, pozwala na osi ą ganie lepszych rezultatów edukacyjnych i wychowawczych. Tutor daje to, czego zwykle nie mog ą zapewni ć masowe systemy edukacji: skupienie uwagi na konkretnym uczniu i mo ż liwo ść dostosowania ś cie ż ki edukacyjnej do jego jednostkowych potrzeb.

7  Coaching jest uznan ą metod ą wspierania rozwoju i skutecznym narz ę dziem zmian. Coaching wykorzystywany w obszarze edukacji przeznaczony jest dla osób poszukuj ą cych nowoczesnych rozwi ą za ń edukacyjnych. Przygotowany z my ś l ą o osobach, którym zale ż y na rozwini ę ciu praktycznych umiej ę tno ś ci przyczyniaj ą - cych si ę do jako ś ciowych zmian w obszarze nauczania j ę zyków obcych na ka ż dym etapie edukacyjnym.


Pobierz ppt "Coaching i tutoring W stron ę nowoczesnej pracy dydaktycznej  W naszym gimnazjum realizowany jest projekt „Coaching i Tutoring – w stron ę nowoczesnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google