Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W ł adcy przestworzy. Franciszek Ż wirko – urodzi ł si ę 16 wrze ś nia 1895 roku, zmar ł 11 wrze ś nia 1932 roku. By ł porucznikiem pilotem Wojska Polskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W ł adcy przestworzy. Franciszek Ż wirko – urodzi ł si ę 16 wrze ś nia 1895 roku, zmar ł 11 wrze ś nia 1932 roku. By ł porucznikiem pilotem Wojska Polskiego."— Zapis prezentacji:

1 W ł adcy przestworzy

2 Franciszek Ż wirko – urodzi ł si ę 16 wrze ś nia 1895 roku, zmar ł 11 wrze ś nia 1932 roku. By ł porucznikiem pilotem Wojska Polskiego oraz pilotem sportowym.

3 W listopadzie 1923 uko ń czy ł Szko łę Pilotów w Bydgoszczy, a nast ę pnie w 1924 Wy ż sz ą Szko łę Pilotów w Grudzi ą dzu, po czym s ł u ż y ł jako pilot w 18. Eskadrze My ś liwskiej 1. Pu ł ku, w stopniu porucznika pilota. Przej ś ciowo w 1925 zosta ł oddelegowany do szko ł y lotniczej w Bydgoszczy jako instruktor. Zacz ął te ż bra ć aktywny udzia ł w sporcie lotniczym, odznaczaj ą c si ę jako ś wietny i opanowany pilot.

4 *Ju ż w 1925, w I Pomorskim Locie Okr ęż nym zaj ął 4 miejsce na 18 za ł óg. *Z W ł adys ł awem Popielem na samolocie Breguet 19, zaj ął 2 miejsce w klasyfikacji ogólnej.

5 Stanis ł aw Wigura – urodzi ł si ę 9 kwietnia 1901, zmar ł 11 wrze ś nia 1932. By ł on polskim konstruktorem lotniczym, in ż ynierem oraz lotnikiem. Jest on równie ż wspó ł za ł o ż ycielem RWD(Rogalski,Wigura,Drzewi ecki)

6 W grudniu 1925 studenci Sekcji utworzyli warsztaty Sekcji Lotniczej, w których budowali samoloty. W 1926 Wigura i Rogalski opracowali swój pierwszy samolot WR-1, zbudowany w 1927 roku.

7 zwyci ę stwo w IV Krajowym Konkursie Samolotów Turystycznych, ś wiatowy rekord w locie na wysoko ść 5996 metrów w II kategorii samolotów lekkich, Wzi ę li udzia ł w konkursie Challengeu w dniach 11- 28 sierpnia 1932 roku organizowanym przez Aeroklub Niemiecki. Po jego zako ń czeniu, za najlepsz ą za ł og ę uznano porucznika pilota Franciszka Ż wirk ę i in ż yniera Stanis ł awa Wigur ę, a ich samolot za najlepszy samolot turystyczny w Europie

8

9 Polscy piloci nie odrzucili zaproszenia Aeroklubu Czechos ł owacji do wzi ę cia udzia ł u w mi ę dzynarodowym meetingu. 11 wrze ś nia 1932 roku lec ą c na niego, w okolicy wsi Cierlicko Górne ko ł o Cieszyna, podczas szalej ą cej burzy samolot RWD-6 rozbi ł si ę o zbocze Ko ś cielca. Franciszek Ż wirko i Stanis ł aw Wigura zgin ę li ś mierci ą lotników.

10 Stanis ł aw Wigura

11 Franciszek Ż wirko

12 Dzi ę ki ich staraniom i czynom na ich cze ść powsta ł pomnik. Znajduje si ę on na miejscu katastrofy.

13 Powsta ł y pami ą tkowe medale i znaczki z ich podobiznami


Pobierz ppt "W ł adcy przestworzy. Franciszek Ż wirko – urodzi ł si ę 16 wrze ś nia 1895 roku, zmar ł 11 wrze ś nia 1932 roku. By ł porucznikiem pilotem Wojska Polskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google