Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWDZIAN PO KLASIE VI 5 kwiecień 2011 r.. Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWDZIAN PO KLASIE VI 5 kwiecień 2011 r.. Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWDZIAN PO KLASIE VI 5 kwiecień 2011 r.

2 Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie - zarówno uczniowie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, jak i słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Sprawdzianu nie można nie zdać. Wynik ma znaczenie tylko informacyjne i nie powinien być podstawą do prowadzenia jakiejkolwiek selekcji. Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyników sprawdzianu musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie, jeśli nie ukończył 16 roku życia. Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym. Ze sprawdzianu zwolnieni są laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych Do sprawdzianu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do sprawdzianu w ustalonym terminie w kwietniu, a także dla tych, którzy wtedy przystąpili, ale przerwali sprawdzian, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznacza dodatkowy termin. Dodatkowy sprawdzian odbywa się nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

3 Wynik naszej szkoły – 25,3 Wynik w województwie – 25,1 Wynik w gminie – 25,4 Miasto do 100tyś – 25,0 Miasto Opole – 27,8 Szkoły publiczne – 24,9 Szkoły niepubliczne – 27,3 Średnia wyników ze sprawdzianu dla klasy VI A – 27,5 VI B – 24,1 VI C – 24,0

4 STANINOWY ROZKŁAD WYNIKÓW SZKÓŁ 25,3 ( 5 ) średni

5 STANINOWY ROZKŁAD WYNIKÓW UCZNIÓW

6 Średnia uzyskana przez Publiczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim w kolejnych latach : Rok 2002 – wynik 29,6 – przedział średni Rok 2003 – wynik 31,3 – przedział wysoki Rok 2004 – wynik 29,6 – przedział bardzo wysoki Rok 2005 – wynik 30,4 – przedział wyżej średni Rok 2006 – wynik 27,3 – przedział wyżej średni Rok 2007 – wynik 27,6 – przedział wyżej średni Rok 2008 – wynik 27,1 – przedział wyżej średni Rok 2009 – wynik 26,3 – przedział bardzo wysoki Rok 2010 – wynik 25,4 – przedział wyżej średni Rok 2011 – wynik 25,3 – przedział średni

7 Czas pisania testu wynosi 60 minut. W szczególnych przypadkach wskazanych w opiniach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej jest on wydłużony do 90 minut. Wskazaniem PPP może być również oddzielna sala i czytanie tekstu przez nauczyciela. ( Dostosowanie warunków egzaminu ) Podstawę do przeprowadzenia sprawdzianu stanowią standardy wymagań egzaminacyjnych. Standardy pogrupowano w pięć ponadprzedmiotowych kategorii: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystywanie wiedzy w praktyce (w tym liczenie).

8 Za co ile punktów można zdobyć

9 Trudność zadań – te zadania okazały się dla naszych uczniów najtrudniejsze. Czytanie – wynik szkoły 83% - określa funkcję elementów tekstu ( 52 % ) - rozumie główną myśl tekstu ( 55 % ) Pisanie – wynik szkoły 38 % - pisze zaproszenie ( 15 %) - pisze funkcjonalnym stylem z dbałością o dobór słownictwa ( 11 % ) - opisuje dzieło sztuki użytkowej ( 34% ) - pisze tekst poprawny pod względem interpunkcyjnym ( 52 % ) - pisze poprawnie pod względem ortograficznym ( 55% ) Rozumowanie – wynik szkoły 77,5% - umieszcza datę w przedziale czasowym ( 46 % ) - wyznacza długość krawędzi sześcianu ( 55 % ) Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 60% - oblicza długość zgodnie z warunkami zadania ( 54 % ) Korzystanie z informacji 57,5% - korzysta z informacji zamieszczonych w tabeli ( 43 % ) - korzysta z informacji zamieszczonych w tabeli ( 27 % )

10 PODSUMOWANIE Trudności, jakie uczniowie napotkali w trakcie pisemnej części sprawdzianu, wyniknęły z błędnego zrozumienia przez większość polecenia wykonania opisu znaczka pocztowego. Zdający generalnie opisali nie znaczek jako przedmiot użytkowy, lecz skupili się na opisie rysunku, jaki na tym znaczku się znajdował. Drugie zadanie, które sprawiło trudność, to zredagowanie zaproszenia. Zaproszenie miało zawierać następujące elementy: kto jest zapraszany, na co, przez kogo, czas i miejsce spotkania oraz odpowiednie formy grzecznościowe. Brak jakiegokolwiek elementu skutkował niezaliczeniem zadania. Za te dwa zadania dzieci mogły uzyskać 10 punktów na 40 możliwych ( 25 % ), przy czym wszystkich zadań do wykonania na sprawdzianie było 26. Dzieci bardzo niechętnie i niewiele czytają. Następstwem tego jest ubogie słownictwo i słaby styl ich prac pisemnych. Wniosek – należy czytać lektury w wersji oryginalnej ( nie streszczenia czy opracowania ), sięgać samemu po literaturę piękną, czytać gazety i czasopisma. Uczniowie mają również trudności z biegłością wykonywania działań matematycznych. Dzieci, wiedząc jak poprawnie wykonać zadanie, popełniają nieraz proste błędy w obliczeniach. Wniosek - należy położyć nacisk na ich systematyczną i samodzielną pracę w trakcie odrabiania zadań domowych. Brak wyćwiczonej sprawności obliczeniowej skutkuje pojawianiem się częstych błędów w rachunkach.

11


Pobierz ppt "SPRAWDZIAN PO KLASIE VI 5 kwiecień 2011 r.. Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google