Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego."— Zapis prezentacji:

1 Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego.
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego. PRZEDMIOT: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Turystycznym AUTORZY: Teresa Śmigiel , Małgorzata Płachta 47851 Hanna Kostyuk 38022, Małgorzata Szoja 47862

2 Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego.
- to ogół podmiotów, które poprzez powiązania transakcyjne i oddziaływania konkurencyjne wpływają bezpośrednio lub pośrednio na stan i działalność gospodarczą przedsiębiorstwa. Mikrootoczenie krótko mówiąc to konkretne organizacje lub grupy, które mogą wpływać na organizację.

3 instytucje badawcze i agencje reklamowe
Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego - GŁÓWNE ELEMENTY. GŁÓWNE ELEMENTY MIKROOTOCZENIA: społeczności lokalne konkurencja dostawcy pośrednicy nabywcy instytucje finansowe instytucje badawcze i agencje reklamowe

4 Należą do nich między innymi SPOŁECZNOŚCI I INSTYTUCJE LOKALNE.
Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego - SPOŁECZNOŚCI I INSTYTUCJE LOKALNE. Na otoczenie marketingowe firmy składają się różnego rodzaju podmioty rynku, które wykazują zainteresowanie organizacją lub mają wpływ na jej zdolność do osiągania celów. Należą do nich między innymi SPOŁECZNOŚCI I INSTYTUCJE LOKALNE.

5 Każda firma ma własną lokalną „publicz­ność",
Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego - SPOŁECZNOŚCI I INSTYTUCJE LOKALNE. Każda firma ma własną lokalną „publicz­ność", np. okolicznych mieszkańców czy organizacje gminne. Duże firmy zazwyczaj wyznaczają osobnego urzędnika do utrzymywania relacji z gminą, uczestniczenia w zebraniach, zabierania głosu w dyskusjach i działania w godnych zainteresowania sprawach.

6 Konkurencja Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego
w szerszym rozumieniu - konkurent to przedsiębiorstwo, które rywalizuje z innymi przedsiębiorstwami o zasoby. w rozumieniu węższym - konkurenci to przedsiębiorstwa obsługujące tych samych klientów i zaspokajające te same potrzeby oraz oferujące te same lub zbliżone usługi i produkty. Zasady mechanizmu konkurencji uwarunkowane są tzw. Strukturą rynku, którą charakteryzują: stopień koncentracji sprzedawców na rynku(ich liczba) stopień zróżnicownia produktu (faktyczne i fikcyjne) bariery ograniczające dostęp do rynku (dodatkowe koszty nowych dostawców, serwis, badania, dostęp do kanałów dystrybucji) W otoczeniu rynkowym konkurenci stanowią główne źródło zagrożenia, które nie pozwala „spocząć na laurach”.

7 Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego - KONKURENCJA.
Konkurentów firmy można podzielić na: Bezpośrednich - są to przedsiębiorstwa, które obsługują tę samą grupę nabywców, stosując identyczną lub zbliżoną strategię marketingową. (np. Coca Cola – Pepsi Cola) Sprzedawców substytutów - też są konkurentami, gdyż zaspokajają te same potrzeby, choć za pomocą innych produktów. Dlatego konkurencję dla firm świadczących usługi z zakresu pasażerskiego transportu drogowego stanowią nie tylko inne przedsiębiorstwa świadczące podobnego typu usługi, ale i linie kolejowe, lotnicze itp. Potencjalnych – to przedsiębiorstwa, które w danym momencie nie stanowią konkurencyjnego zagrożenia, ale mogą stać się jego źródłem w określonych okolicznościach. Siła konkurencji w mikrootoczeniu: - konkurenci w sektorze, - siła przetargowa dostawców, - siła przetargowa nabywców, - nowe wejścia (potencjał wchodzący), - zastępcze wyroby i usługi (substytuty).

8 Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego - KONKURENCJA.
Formy układania relacji z konkurencją: neutralna, która obejmuje podział rynków i wpływów, obejmująca organizacje fair play, benchmarketing, alianse strategiczne. Uwarunkowania poziomu natężenia kunkurencji: podmiotowa struktura rynku, stan barier wejścia na rynek, faza rozwoju; cele konkurowania, stabilność konkurencyjnej równowagi, przeciętny poziom zdolności konkurowania.

9 Dostawcy wyrobów i usług
Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego - DOSTAWCY WYROBÓW I USŁUG. Dostawcy wyrobów i usług to przedsiębiorstwa, które sprzedają firmie dobra i usługi potrzebne dla jej dalszego funkcjonowania i rozwoju (zakłady hotelarskie, linie lotnicze, zakłady gastronomiczne). Prawidłowe i przyjazne stosunki z dostawcami przyczyniają się w dużej mierze do uzyskania przewagi konkurencyjnej firmy i wpływają na efektywność jej funkcjonowania.

10 Firmy stawiają dostawcom pewne warunki:
Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego - DOSTAWCY WYROBÓW I USŁUG. Firmy stawiają dostawcom pewne warunki: - szybki czas realizacji zamówień, - niskie koszty dokonywanych dostaw, - wysoka jakość zamawianych produktów czy usług, - finansowe wsparcie (wydłużone terminy płatności, finansowanie określonych przedsięwzięć), - określone działania promocyjne (produkt dostawcy dzięki działaniom promocyjnym osiąga sukces rynkowy, a to przynosi przedsiębiorstwu zwiększony popyt na określone produkty).

11 Pośrednikiem handlowym jest:
Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego - POŚREDNIK HANDLOWY. Pośrednikiem handlowym jest: Przedsiębiorstwo, którego celem działalności jest doprowadzenie do zawarcia transakcji kupna/sprzedaży. Firma, która pośredniczy w zawieraniu transakcji na rynku turystycznym między wytwórcami produktów i usług, a ich nabywcami.

12 Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego - POŚREDNIK HANDLOWY.
Współczesny rynek turystyczny ma charakter nie tylko ogólnokrajowy, ale również międzynarodowy, podróże wydłużają się i często przekraczają nawet granice kontynentów. Przedsiębiorstwo turystyczne aby pozyskać większą rzeszę turystów angażuje pośredników (posiadających doświadczenie, kontakty), którzy zajmują się: ~ informowaniem i zachęcaniem do korzystania z oferty turystycznej, ~ rezerwacją, ~ regulowaniem należności za usługę , ~ realizacją badań rynkowych.

13 Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego - POŚREDNIK HANDLOWY.
Metody sprzedaży produktów turystycznych wymagające udziału pośredników: Franchising Franchisodawca - firma o znanej renomie i doświadczeniu rynkowym, która udostępnia technologię, doświadczenie, pomoc i doradztwo, Franchisobiorca - wnosi do biznesu kapitał i uiszcza opłatę licencyjną za wspólne kampanie promocyjne na rzecz franchisodawcy oraz wypłaca prowizję od wielkości sprzedaży. Znane sieci franchisingowe: Mc Donalds,Piza Hut, Sheraton, Hilton, Choice Hotels, wynajem samochodów-Avis, Hertz, Europcar. Rental services - usługi czasowego udostępniania określonych dóbr np. mieszkań, samochodów, sprzętu turystycznego i sportowego.

14 Firma powinna starannie zbadać swe rynki klientów.
Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego - NABYWCY. Firma powinna starannie zbadać swe rynki klientów. Każdy typ rynku ma specyficzne cechy wymagające starannego zbadania przez sprzedaw­cę. W danej chwili firma może się zajmować jednym lub kilkoma rynkami klientów. Rozróżniamy sześć typów rynków nabywców: Rynki konsumenckie - składają się z osób i gospodarstw domowych nabywających dobra i usługi do własnej konsumpcji. Rynki przedsiębiorstw - zakupują dobra i usługi do dalszego przetworzenia lub do wykorzystania w procesie produkcji. Rynki pośredników sprzedaży - kupują dobra i usługi w celu odsprzedania ich z zyskiem. Rynki instytucjonalne - są to szkoły, szpitale, domy opieki, więzienia i inne instytucje zapewniające dobra i usługi dla osób będących pod ich opieką. Rynki rządowe - są tworzone przez agencje rządowe zakupujące dobra i usługi, aby wytwarzać usługi publiczne lub dokonywać transferu dóbr i usług do tych, którzy ich potrzebują. Rynki międzynarodowe - składają się z nabywców w innych państwach: konsumentów, producentów, pośredników i rządów.

15 Instytucje finansowe Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego
to podmioty gospodarcze zajmujące się pośrednictwem finansowym, pomocniczą działalnością finansową i ubezpieczeniową. Zaliczamy do nich: Banki Przedsiębiorstwa maklerskie Firmy leasingowe Kantory wymiany walut Fundusze inwestycyjne Giełdy papierów wartościowych Instytucje ubezpieczeniowe. Podmioty te: * zasilają firmę w środki finansowe, * przechowują lub lokują na rynkach finansowych nadwyżki środków pieniężnych, * udzielają doradztwa: finansowego, podatkowego , inwestycyjnego, * ubezpieczają firmy od różnego rodzaju ryzyk związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

16 Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego
- INSTYTUCJE BADAWCZE I AGENCJE REKLAMOWE. Instytucje badawcze na polskim rynku: Instytut Turystyki w Warszawie, Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Główny Urząd Statystyczny. Duże firmy posiadające znaczne zasoby oraz własne działy badań i promocji korzystają z usług instytucji zajmujących się badaniem rynku oraz agencji reklamy. Instytucje te dostarczają wiarygodne informacje ilościowe i jakościowe, dzięki którym przedsiębiorstwo może dopasować ofertę turystyczną do oczekiwań klientów. Małe przedsiębiorstwa – częściowe finansowanie usług świadczonych przez wyspecjalizowane instytucje badawcze z funduszy przeznaczonych na pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw. Agencje reklamowe - pośredniczą między przedsiębiorstwem a nabywcami, mają istotny wpływ na wizerunek firmy, pozycję marki firmy oraz reakcję na marketingową ofertę. Klientami agencji reklamowych są duże przedsiębiorstwa z uwagi na bardzo wysokie koszty kampanii reklamowych.

17 Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego.
BIBLIOGRAFIA: „Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym” Janusz Sarnowski, Edward Kirejczyk Warszawa Alma Mer Wyższa Szkoła Ekonomiczna 2007 „Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej” Andrzej Rapacz, Wrocław Akademia Ekonomiczna 2001

18 Dziękujemy za uwagę ;-)
Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego. KONIEC Dziękujemy za uwagę ;-)


Pobierz ppt "Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google