Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania podaży i popytu turystycznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania podaży i popytu turystycznego"— Zapis prezentacji:

1 Badania podaży i popytu turystycznego

2 Co to jest podaż turystyczna?
Pojęcie to odnosi się do relacji między ilością produktów, jaką wytwórcy są skłonni oferować w danym momencie czasowym, a ceną. W przypadku podaży turystycznej chodzi więc o relację pomiędzy ilością produktów turystycznych, oferowanych w sprzedaży, a ich ceną. Wskazuje się na podaż pierwotną (dotyczącą dóbr przyrody i kultury) oraz wtórną (umożliwiającą wykorzystanie dóbr przyrody i kultury).

3 Co to jest produkt turystyczny?
W najprostszym podziale to: atrakcje, szeroko rozumiane środki komunikacji oraz urządzenia i usługi recepcji Szczegółowiej wskazywać można na: rzeczy, usługi, wydarzenia, imprezy, obiekty, szlaki, obszary

4 Obszary badawcze podaży turystycznej
Można sobie wyobrazić prosty numeryczny opis wymienionych komponentów podaży turystycznej (dane statystyczne, geograficzne itp.) Warto wspomnieć o kilku popularnych wskaźnikach i współczynnikach stosowanych w analizach podaży turystycznej: Wskaźnik Baretje’a i Deforta (wskaźnik funkcji turystycznej miejscowości) – liczna miejsc noclegowych do ogólnej liczby miejscowości Współczynnik Charvata (wskaźnik nasycenia bazą turystyczną), liczony jako liczba miejsc noclegowych na kilometr kwadratowy całkowitej powierzchni miejscowości

5 Badanie podaży turystycznej
Jednak w przytoczonej definicji nie bez znaczenia pozostaje problem ceny, a więc wyliczeń kosztów poszczególnych produktów turystycznych w przeliczeniu na liczbę konsumentów i interwały czasowe (np. popularne „osobodni”) Warto jednak pamiętać, że istotnym elementem kształtującym realną sytuację rynkową danego produktu jest także sfera potencjalnych deklaracji. W procesie wywoływania danych wielokrotnie pyta się klientów i potencjalnych klientów o produkt, cenę, o ich walory, o sposób komunikacji, o ocenę promocji itp.

6 Co to jest popyt turystyczny
Jest to gotowość klientów do nabycia określonej liczby produktów turystycznych po określonej w danym momencie czasowym cenie Źródłem popytu turystycznego są potrzeby turystyczne. To one w pierwszej kolejności stanowią główny punkt odniesienia Potrzeby turystyczne plasują się w szerokim kontekście kulturowym czasu wolnego i zmian zachodzących w tej sferze ludzkiej aktywności

7 Czynniki wpływające na popyt turystyczny
Na popyt turystyczny wpływają takie czynniki, jak: dochód, czas wolny, urbanizacja, polityka turystyczna państwa, rozwój środków transportu, konkurencja wśród organizatorów wyjazdów, rozwój środków przekazu, zmiany psychospołeczne, walory turystyczne, polityka społeczna i polityka zagraniczna państwa Światowa Organizacja Turystyki wskazuje na ponad 130 czynników – powyższe są najpowszechniej występującymi

8 Badanie popytu turystycznego
Ponownie to mogą być proste zestawienia statystyczne opisujące społeczno- demograficzne charakterystyki zbiorowości Ale i tu wymienić można dwa popularne wskaźniki, które ilustrują popyt turystyczny: Wskaźnik Schneidera (wskaźnik intensywności ruchu turystycznego), liczony jako liczba turystów korzystających z noclegów na 1000 mieszkańców stałych miejscowości Wskaźnik Deforta (wskaźnik funkcji turystycznej), czyli liczba korzystających z noclegów turystów na kilometr kwadratowy powierzchni całkowitej miejscowości

9 Badanie popytu turystycznego
Warto jednak pamiętać, że istotnym elementem kształtującym realną sytuację rynkową danego produktu jest także sfera potencjalnych deklaracji. W procesie wywoływania danych wielokrotnie pyta się klientów i potencjalnych klientów o ich opinie o produkcie, cenie, mocnych i słabych stronach produktu, o sposób komunikacji, o ocenę promocji itp. itd.


Pobierz ppt "Badania podaży i popytu turystycznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google