Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nasz Szkolny Kodeks powstał w oparciu o Statut Szkoły

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nasz Szkolny Kodeks powstał w oparciu o Statut Szkoły"— Zapis prezentacji:

1 „W świecie, którym kierują ustalone zasady i normy, żyje się łatwiej i bezpiecznej” U. Wieczorek
Nasz Szkolny Kodeks powstał w oparciu o Statut Szkoły. W jego opracowaniu wzięli udział uczniowie klasy VI a pod opieką wychowawczyni mgr Urszuli Wieczorek.

2 Klasa VI a pracuje nad Naszym Szkolnym Kodeksem

3 Nasz Szkolny Kodeks My, uczniowie Szkoły Podstawowej nr w Sanoku, chcąc realizować marzenia o dobrej szkole, stworzyliśmy kodeks. Zawiera on nasze prawa i obowiązki. Zobowiązuje nas do rzetelnej nauki oraz tworzenia przyjaznej atmosfery. Zachęca nas do stawiania sobie wysokich wymagań, skłania do realizacji ambitnych celów. Określa zasady współpracy z nauczycielami, opartej na zrozumieniu, szacunku i wzajemnej życzliwości. Tworzy warunki dla samorządności, partnerstwa, ponoszenia współodpowiedzialności za funkcjonowanie naszej szkoły. Postanowienia kodeksu mają na celu regulowanie życia szkolnego, określenie naszych praw i obowiązków oraz ustalenie sposobów rozstrzygania spraw spornych. Każdy uczeń jest zobowiązany do jego przestrzegania Postanowienia zawarte w kodeksie są zgodne ze Statutem Szkoły.

4 W SZKOLNEJ SPOŁECZNOŚCI
MAM PRAWO DO: poszanowania swej godności, swego dobrego imienia oraz swojej własności osobistej ze strony wszystkich pozostałych, rzetelnej, sprawiedliwej i jawnej oceny swego zachowania i postępów w  nauce, oczekiwania od wychowawcy, nauczycieli, dyrektora szkoły pomocy stypendialnej i doraźnej, przedstawiania nauczycielom, wychowawcy i dyrektorowi szkoły różnych propozycji związanych z nauką i  rozrywką.

5 W SZKOLNEJ SPOŁECZNOŚCI
MAM OBOWIĄZEK: przestrzegania zasady poszanowania godności osobistej, dobrego imienia innych oraz cudzej własności, schludnie i estetycznie wyglądać, nie farbować włosów i nie malować paznokci, właściwie i kulturalnie zachowywać się podczas wszystkich zajęć i przerw na terenie szkoły i poza nią, chronić własne życie i zdrowie, dbać o mienie szkoły, godnie reprezentować szkołę, dbać o jej honor i tradycje, stosować się do zapisu w Statucie Szkoły dotyczącego stroju odświętnego, godnie zachowywać się podczas uroczystości szkolnych, kulturalnie wyrażać swoje emocje, jeśli sprawuję jakąś funkcję w szkole, nie wolno mi jej nadużywać i  wykorzystywać do osiągania własnych celów.

6 W SZKOLNEJ SPOŁECZNOŚCI
NIE MAM PRAWA DO: wykorzystywania swej przewagi: wieku, funkcji, siły fizycznej lub statusu materialnego do naruszania godności i  praw innego człowieka, opuszczania budynku szkoły od momentu rozpoczęcia do zakończenia zajęć lekcyjnych, zachowań agresywnych, używania wulgarnych słów.

7 LEKCJA MAM PRAWO DO: znajomości programu nauczania, kryteriów oceniania, celu lekcji oraz swoich zadań lekcyjnych, jasnego, zrozumiałego dla mnie przekazu treści lekcji, zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji lub przy odrabianiu pracy domowej, poznania kryteriów i zasad oceniania obowiązujących w szkole, sprawiedliwości i jawności w ocenianiu, zgłoszenia chęci poprawienia oceny i uwzględnienia tej prośby przez nauczyciela, znajomości zakresu materiału przewidzianego do kontroli oraz wymagań, znajomości zasad dotyczących zakresu częstotliwości i ilości prac pisemnych, otrzymania ocenionych przez nauczyciela sprawdzianów w odpowiednim terminie.

8 LEKCJA MAM OBOWIĄZEK: brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji, punktualnie przychodzić na lekcje, stosować się do wymagań nauczycieli, właściwie i kulturalnie zachowywać się podczas wszystkich zajęć na terenie szkoły i poza nią, godnie reprezentować szkołę, dbać o jej honor i tradycje, uczestniczyć w sprawdzianach i pracach kontrolnych, a w razie nieobecności, uzupełniać je w uzgodnionym terminie, uzupełniać braki wynikające z absencji, usprawiedliwić nieobecności w przewidzianym terminie. PONOSZĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA: unikanie sprawdzianów, uniemożliwienie nauczycielowi prawidłowego oceniania postępów w nauce.

9 LEKCJA Pamiętam, że podczas zajęć lekcyjnych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. Zabronione jest również nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu (nawet podczas przerwy). Wszystkim, którzy nie przestrzegają tych postanowień, nauczyciel może zatrzymać aparat na czas trwania lekcji, o zaistniałej sytuacji powiadomić wychowawcę.

10 PRZERWA MAM PRAWO DO: odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych,
zjedzenia drugiego śniadania w czasie przerwy, odpoczynku w czasie przerw świątecznych, a więc nie powinienem być obciążany pracami domowymi. MAM OBOWIĄZEK: zachowywać się w czasie przerwy w sposób kulturalny, nie zagrażający bezpieczeństwu swojemu i innych uczniów.

11 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE MAM PRAWO DO:
rozszerzania swych zainteresowań zgodnie ze swymi predyspozycjami, uczestniczenia w organizowanych przez szkołę zajęć pozalekcyjnych, zgodnie ze swymi zainteresowaniami, uczestniczenia w organizowanych przez szkołę zajęciach kulturalnych i rekreacyjnych, przynależności do wybranych przez siebie organizacji działających w szkole, reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swymi możliwościami i umiejętnościami, udziału w wycieczkach, wyjściach do teatru, kina, organizowanych przez szkołę.

12 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE MAM OBOWIĄZEK:
uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych, stosownego zachowania się na zajęciach, przestrzegania zasad i umów klasowych (ustnych lub pisemnych) oraz dodatkowych ustaleń zawartych z wychowawcą lub innymi opiekunami.

13 NAGRODY Za wzorową i przykładną postawę, rzetelną naukę i pracę, wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie, mogę otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia: pochwałę udzieloną przez wychowawcę wobec klasy, wpis w zeszycie uwag i spostrzeżeń, pochwałę pana dyrektora wobec uczniów szkoły, list pochwalny wychowawcy klasy i dyrektora dla rodziców, list gratulacyjny dla ucznia i rodziców, nagrodę książkową, dyplom, wpis do Złotej Księgi Szkoły na zakończenie nauki w szkole podstawowej, prawo to otrzymują absolwenci, którzy osiągnęli średnią ocen 5,0 i wyżej oraz zachowanie wzorowe. tytuł „Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku”.

14 KONSEKWENCJE WYNIKAJĄCE Z ŁAMANIA KODEKSU
Jeśli nie będę przestrzegał zasad szkolnego kodeksu, mogę zostać ukarany: upomnieniem wychowawcy klasy, upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły, ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców o moim zachowaniu, zawieszeniem prawa: do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz, do pełnienia niektórych funkcji społecznych w szkole, do udziału w wycieczkach, dyskotekach - aż do odwołania kary.

15 KONSEKWENCJE WYNIKAJĄCE Z ŁAMANIA KODEKSU
Wiem, że: za działania szczególnie szkodliwe przeciwko szkole, negatywny wpływ na społeczność uczniowską, chuligaństwo oraz rażące naruszenie zasad współżycia społecznego mogę być ukarany przeniesieniem do innej szkoły.

16 PAMIĘTAM „Moim obowiązkiem jest przestrzeganie zasad zawartych w Naszym Szkolnym Kodeksie. Znam te zasady, rozumiem je i zdaję sobie sprawę z konsekwencji ich nieprzestrzegania”. Uczniowie SP 3 w Sanoku

17 „Czy to bajka, czy nie bajka, myślcie sobie jak tam chcecie, lecz zasady, normy, prawa bardzo ważne są na świecie” / VI a/


Pobierz ppt "Nasz Szkolny Kodeks powstał w oparciu o Statut Szkoły"

Podobne prezentacje


Reklamy Google