Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA"— Zapis prezentacji:

1 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

2 Uczeń ma prawo do:

3 Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej;

4 Opieki wychowawczej oraz korzystania z warunków pobytu
w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;

5 Korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;

6 Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

7 Swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych jeżeli nie narusza tym dobra innych osób;

8 Rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów;

9 Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny

10 Pomocy w przypadku trudności w nauce;

11 Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych

12 Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.

13 Uczeń ma obowiązek:

14 Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych
i w życiu szkoły

15 Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników szkoły

16 Odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój osobowy;

17 Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole

18 Godnego reprezentowania szkoły.

19 Uczeń ma prawo do nagród i dyplomów uznania za osiągnięcia :

20 w konkursach szkolnych i przedmiotowych,
za wyniki w nauce i zachowaniu i w osiągnięciach sportowych, za promowanie szkoły poprzez udział w działalności środowiskowej i regionalnej.

21 Za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły oraz ogólnie przyjętych norm postępowania uczeń zostaje ukarany przez:

22

23 KONIEC DZIĘKUJEMY


Pobierz ppt "PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google