Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego"— Zapis prezentacji:

1 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego
luty 2013 r.

2 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA JĘZYK POLSKI
niezrozumienie tematu – niedokładna analiza cytatu – liczne prace nie na temat niespełnienie wszystkich wymogów tematu (dwa przykłady z literatury i własne przemyślenia) zbyt ogólna argumentacja liczne rażące błędy językowe, ortograficzne i interpunkcyjne

3 błędy stylistyczne (mieszanie czasów!)
zaburzona kompozycja pracy – zbyt krótki wstęp lub zakończenie pisownia tytułów (cudzysłów!) błędne przyporządkowanie tytułów lektur do autorów

4 WNIOSKI analizować na lekcjach tematy rozprawek, konstruować plany przykładowych rozprawek przypomnieć poznane lektury, usystematyzować wiedzę uczniów (lektura – autor) ćwiczyć argumentowanie, wnioskowanie ćwiczyć czytanie tekstów i poleceń ze zrozumieniem przypomnieć podstawowe zasady ortograficzne i interpunkcyjne

5 CZĘŚĆ MATEMATYCZNA Najczęściej powtarzane błędy:
duża grupa uczniów traktuje zadania zamknięte na zasadzie „chybił trafił” zamiast wykonać potrzebne obliczenia w brudnopisie brak zaznaczonych odpowiedzi w zadaniach zamkniętych na karcie odpowiedzi brak podejmowania próby rozwiązania zadania otwartego

6 niektórzy uczniowie nie znają podstawowych wzorów matematycznych
czytanie tekstu bez zrozumienia uczeń myli promień ze średnicą okręgu. uczeń ma trudności w ustaleniu właściwej metody podczas rozwiązywania zadań otwartych.

7 WNIOSKI Ćwiczyć umiejętność poprawnego czytania i analizowanie zadania tekstowego Powtórzyć podstawowe wzory dotyczące obliczania pól i objętości brył Doskonalić analizę wykresów i odczytywania danych z wykresu  Utrwalić  metodę rozwiązywania układów równań

8 CZĘŚĆ PRZYRODNICZA Test z części przyrodniczej składał się z 22 zadań obejmujących podstawę programową z chemii, fizyki , biologii i geografii. Sumarycznie uczeń mógł uzyskać 30 pkt. z testu. Test zawierał zadania zamknięte wielokrotnego wyboru lub typu prawda-fałsz . Uczeń udzielał odpowiedzi do zadań dokonując analizy wykresów , schematów doświadczeń , tabel , rysunków , informacji w krótkim tekście lub dokonując prostych obliczeń znając prawa i zależności z chemii lub fizyki .

9 Z poszczególnych przedmiotów można było uzyskać następującą ilość
punktów : chemia zadań- 8 pkt. biologia zadań – 7 pkt. geografia 6 zadań – 8 pkt. fizyka zadań – 7 pkt. Średnia liczba punktów uzyskanych z poszczególnych przedmiotów wynosi: chemia: 6,02 pkt. biologia: 4,43 pkt. geografia: 5,54pkt. fizyka: 4,47 pkt.

10 WNIOSKI Należy nadal ćwiczyć i utrwalać :
analizowanie map i schematów z wykorzystaniem zdobytej wiedzy, wyciąganie wniosków na podstawie schematu i opisu doświadczenia , analizowanie tabel , wykresów i rysunków , podstawowe prawa i pojęcia , wzory zakresu chemii i fizyki oraz dokonywanie obliczeń na ich podstawie, - utrwalać należy czytanie ze zrozumieniem np. w zadaniach typu „podaj nieprawidłową odpowiedź” oraz typu prawda \fałsz.

11 CZĘŚĆ JĘZYKOWA Poziom podstawowy:
Słuchanie: ( 4 zadania), dużą trudność sprawiło uczniom ( po raz kolejny )zadanie dotyczące reagowania językowego, w którym słyszą kilka jednozdaniowych wypowiedzi i muszą dobrać do nich właściwą reakcję. Czytanie: trudne okazało się zadanie w którym muszą właściwie zareagować na opisaną sytuację np. wybrać poprawną odpowiedź na pytanie o znajomość języka angielskiego czy właściwie wskazać drogę,

12 trudność sprawia dokładne rozumienie czytanego tekstu; zwykle jedno zadanie dotyczy dobierania ofert do potrzeb czy zainteresowań trzech opisanych osób, ale opisy osób i oferty są często bardzo podobne uczniowie muszą doskonalić znajomość słownictwa; trudność sprawia wstawianie podanych słów w tekst z lukami gdzie trzeba rozumieć tekst z którym pracują.

13 Poziom rozszerzony Słuchanie: ( 2 zadania), najwięcej błędów popełnili uczniowie w określaniu prawidłowych stwierdzeń na podstawie słuchanego tekstu Czytanie: trudność sprawia wstawianie podanych słów w tekst z lukami gdzie trzeba rozumieć tekst z którym pracują, dużą trudność sprawia stosowanie zasad gramatycznych, jedno zadanie dotyczy użycia podanych w j. angielskim słów we właściwej formie, przetłumaczenia polskich fragmentów zdań na j. angielski bądź wyrażenia podanego zdania innymi słowami – wtedy znajomość gramatyki jest niezbędna

14 Pisanie: około 10% uczniów nie podejmuje w ogóle pisania, teksty około 10% uczniów są nieprzemyślane, trudno w nich znaleźć treści które podlegają ocenie, duży problem stanowi znajomość słownictwa i środków językowych (wyrażenia, które należy stosować w konkretnych sytuacjach)

15 należy zwracać uwagę na właściwe stosowanie czasów, polecenia a są zwykle tak skonstruowane, żeby używać czasów teraźniejszych, przeszłych i przyszłych, NALEŻY BUDOWAĆ PROSTE ZDANIA Z WYKORZYSTANIEM ZNANYCH STRUKTUR GRAMATYCZNYCH A NIE TŁUMACZYĆ POLSKICH ZDAŃ ZŁOŻONYCH NA JĘZYK ANGIELSKI (uwaga dotyczy szczególnie uczniów mających problemy z pisaniem)

16 USTERKI TECHNICZNE Jeśli błędnie wpisana zostanie choć jedna cyfra w PESEL-u należy skreślić cały i napisać prawidłowy powyżej Zbyt słabe zaznaczanie kwadratu z właściwą odpowiedzią lub zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi krzyżykiem

17 Złe zaznaczanie odpowiedzi dobrej, jeśli wcześniej pomyłkowo została zaznaczona jako zła i otoczona obwódką, wtedy należy z obwódki zrobić „słoneczko”. Nie można umieszczać na karcie odpowiedzi napisów typu „to jest źle”. NIEDOPUSZCZALNE jest stosowanie niebieskiego długopisu!


Pobierz ppt "Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google