Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

próbnego egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w grudniu 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "próbnego egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w grudniu 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 próbnego egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w grudniu 2013 r.
Podsumowanie wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w grudniu 2013 r. Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Kruszwicy

2 J Ę Z Y K P O L S K I Test egzaminacyjny składał się z 24 zadań różnego typu (zadania wielokrotnego wyboru, zadania krótkiej odpowiedzi, typu prawda-fałsz, na dobieranie, rozszerzonej odpowiedzi czyli dłuższa wypowiedź pisemna - rozprawka). Do tej części egzaminu przystąpiło 61 uczniów. Łatwe okazały się dla uczniów zadania: 1. – wyszukiwanie informacji w tekście 14. – znajomość pojęcia „archaizm” 18. – wnioskowanie 21. – rozróżnianie opinii i faktu

3 Trudne okazały się zadania:
5. – rozpoznanie funkcji formantu słowotwórczego 15. – rozpoznanie rodzaju zdania podrzędnie złożonego 22. – nazwanie rodzaju podmiotu. Trudnością było dla uczniów zadanie 13., w którym punkt zdobywało się za wskazanie 3 prawidłowych odpowiedzi.

4 Średnie klas: Średnia szkoły: III A – 18,32 p (53,88 %)
III B – 20,22 p (59,47 %) Średnia szkoły: 19,27 p (56,68%) Maksymalnie można było zdobyć 34 punkty. Najwyższe wyniki: Kl. III A – 28 p (2 osoby) Kl. III B – 30 p (1 osoba) Najniższe wyniki: Kl. III A – 7 p (2 osoby) Kl. III B – 7 p (1 osoba)

5 Zadanie rozszerzonej odpowiedzi (rozprawka)
Aż 7 osób nie podjęło próby zredagowania wypowiedzi. Maksymalnie można było zdobyć 10 punktów. Kl. III A 2 osoby - 10 p 2 osoby – 9 p Kl. III B 1 osoba – 10 p 1 osoba – 9 p Średnia klas Kl. III A – 5,24 p Kl. III B – 5,06 p

6 najczęściej popełniane błędy:
Rozprawka najczęściej popełniane błędy: Opis książki, z którego nie wynika żaden wniosek, ogólniki, brak konkretów – zamiast argumentu. Błędy rzeczowe: złe tytuły, nazwiska autorów złe dopasowanie autora do tytułu mylenie faktów z utworów, podawanie fałszywych informacji niepoprawne gatunki literackie – np. w powieści „Latarnik” nieznajomość treści utworów błędne wyciąganie wniosków z treści lektury

7 Błędy w pisowni – liczne rażące błędy ortograficzne i językowe.
Niedokładna analiza tematu, niespełnianie wszystkich wymogów polecenia. Zaburzona kompozycja pracy – zbyt krótki wstęp lub zakończenie. Pisownia tytułów (cudzysłów!)

8 WNIOSKI – JĘZYK POLSKI analizować na lekcjach tematy rozprawek, konstruować plany przykładowych rozprawek przypomnieć poznane lektury, usystematyzować wiedzę uczniów (lektura – autor) ćwiczyć argumentowanie, wnioskowanie ćwiczyć czytanie tekstów i poleceń ze zrozumieniem przypomnieć podstawowe zasady ortograficzne i interpunkcyjne usystematyzować i sprawdzić wiadomości z nauki o języku

9 HISTORIA i WOS Test egzaminacyjny składał się z 24 zadań
Można było zdobyć 30 punktów, w tym 8 z wos

10

11 Najwyższe wyniki III A 73 % - 1 osoba 70 % - 1 osoba 63 % - 2 osoby
III B 83 % - 1 osoba 70 % - 1 osoba 63 % - 1 osoba

12 Najniższe wyniki 20% - 1 osoba 27 % - 3 osoby

13 WNIOSKI Najłatwiejsze dla uczniów okazały się zadania typu prawda-fałsz Należy pracować nad utrwalaniem zależności przyczynowo-skutkowej Utrwalać chronologię wydarzeń Zwracać uwagę na czytaniem ze zrozumieniem

14 MATEMATYKA

15 28 32 60 Liczba uczniów piszących egzamin w poszczególnych oddziałach
Klasa III A Klasa III B Razem 28 32 60

16 Standardowy zestaw egzaminacyjny 30 pkt
Typy zadań Ilość zadań, pkt Zadania wielokrotnego wyboru 7 zadań, 7 pkt Zadania typu prawda-fałsz 4 zadania, 5pkt Zadania na dobieranie 1 zadanie, 3pkt Zadania otwarte 5 zadań, 15pkt

17 46%

18 Najtrudniejsze zadanie otwarte – 16,7 %

19 Najtrudniejsze zadanie zamknięte – 12 %

20 Błędy i braki brak obliczeń w zadaniach otwartych
-brak zaznaczonych odpowiedzi w zadaniach zamkniętych lub zaznaczanie kilku odpowiedzi -brak podejmowania próby rozwiązania zadania otwartego -uczniowie źle zapisują wzory matematyczne -czytanie tekstu bez zrozumienia

21 Wnioski -Powtórzyć i ćwiczyć działania na potęgach, pierwiastkach, działania pisemne i obliczenia procentowe -Ćwiczyć zadania typu PRAWDA-FAŁSZ, układać testy z dużą ilością tych zadań -Ćwiczyć umiejętność poprawnego czytania i analizowania zadania tekstowego -Powtórzyć podstawowe wzory i własności dotyczące figur płaskich i brył

22 diagnozowano 60 uczniów klas trzecich
Część przyrodnicza diagnozowano 60 uczniów klas trzecich 22

23 i 7 fizyki - uczeń mógł uzyskać w sumie 16 punktów
Egzamin próbny klas trzecich z części przyrodniczej składał się 24 zadań zamkniętych (6 zadań z biologii, 5 chemii - uczeń mógł uzyskać w sumie 14 punktów po 7 z każdego przedmiotu, 6 zadań z geografii i 7 fizyki - uczeń mógł uzyskać w sumie 16 punktów po 8 z każdego przedmiotu). Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń mógł uzyskać 1 pkt., za błędną lub brak odpowiedzi 0 pkt. Każdy uczeń mógł uzyskać max. 30 punktów. Liczba zdających egzamin – 60. Liczba zdobytych punktów – 1109 (z 1800 możliwych do uzyskania), co stanowi 62,00%. 23

24 Procentowy rozkład wyników wg przedmiotów Biologia 243 pkt. /420 pkt
Procentowy rozkład wyników wg przedmiotów Biologia 243 pkt./420 pkt. - 58,00 % Chemia 273 pkt./420 pkt. - 65,00% Fizyka 277 pkt./480 pkt. - 58,00% Geografia 316 pkt./480 pkt. - 66,00% 24

25 Rok szkolny 2013 klasa III A – 28 uczniów, średnia 60,00% klasa III B – 32 uczniów, średnia 63,00%
25

26 Uczniowie o najwyższych wynikach: Uczniowie o najniższych wynikach:
2 uczniów – 28 pkt. Uczniowie o najniższych wynikach: 2 uczniów – 10 pkt.

27 Zestawienie procentowe uzyskanych punktów
wg poszczególnych przedmiotów w klasach trzecich 27

28 28

29 Wnioski W treści znalazły się zadania z zakresu materiału, który nie został jeszcze zrealizowany, zadania z wymaganiami ponadpodstawowymi (na ocenę dobrą i bardzo dobrą); Egzamin obejmował szeroki zakres treści: obliczenia, zamiany jednostek, przekształcenia wzorów, zewnętrzne i wewnętrzne procesy geologiczne, współrzędne geograficzne, systematykę i klasyfikację organizmów żywych, interakcje międzygatunkowe, cytologię, szereg aktywności metali, zapisy jonowe reakcji, zapisy stechiometryczne reakcji, przemiany energii, optykę, zadania z wykorzystaniem zapamiętanych wzorów i symboli; Z przeprowadzonej analizy wynika, że uczniowie często nie łączą wiadomości zdobytych w szkole z informacjami z innych źródeł; potrafią odnaleźć konkretne dane, ale mają trudność z ich interpretacją; ponadto mają problem z umiejętnością krytycznej analizy wyników; 29

30 Egzamin zawierał dużo zadań typu prawda/fałsz – aby uzyskać 1 punkt uczeń musiał odpowiedzieć prawidłowo dwukrotnie; Należy utrwalać czytanie ze zrozumieniem gdyż często zadania zawierają polecenie typu „podaj nieprawidłową odpowiedź”; Duża część zadań polegała na analizowaniu tabel, map, interpretacji schematów, czytania zawartych w nich informacji, należy więc sukcesywnie utrwalać materiał z klasy I i II, ćwiczyć zadania opierające się o schemat, rysunek, wykres, tabele.

31 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

32 MOŻNA BYŁO UZYSKAĆ 40 PUNKTÓW
KLASA III B – 32 uczniów Średnia klasy - 21,2 p (53%) Najlepsze wyniki: 39 p – 1 osoba 37 p – 1 osoba Najsłabszy wynik: 5 p – 1 osoba KLASA III A – 29 uczniów Średnia klasy - 22,6 p (56,5%) Najlepsze wyniki: 37 p – 2 osoby 36 p – 1 osoba Najsłabszy wynik: 10 p – 1 osoba

33 Najtrudniejsze dla uczniów było zadanie nr 5.
Dotyczyło ono znajomości funkcji językowych – należało uzupełnić dialog, z podanych odpowiedzi wybrać właściwą.

34 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

35 MOŻNA BYŁO UZYSKAĆ 40 PUNKTÓW
KLASA III B – 32 uczniów Średnia klasy - 15,9 p (39,8%) Najlepsze wyniki: 38 p – 2 osoby 37 p – 1 osoba Najsłabszy wynik: 5 p – 2 osoby KLASA III A – 29 uczniów Średnia klasy - 16,2 p (40,5%) Najlepsze wyniki: 37 p – 2 osoby Najsłabszy wynik: 5 p – 1 osoba

36 Najtrudniejsze dla uczniów okazały się zadania nr 7 i 8.
Zadanie 7. – uzupełnianie zdania, podane wyrazy w nawiasach napisać w odpowiedniej formie plus dodać wszystkie niezbędne elementy Wymagana była pełna poprawność ortograficzna. Zadanie 8. – KLASA III A 13 osób – 0 p 1 osoba – 10 p 1 osoba – 9 p KLASA III B 12 osób – 0 p 4 osoby – 10 p

37 WNIOSKI: systematycznie przygotowywać się do lekcji odrabiać zadania domowe samodzielnie pracować ze słownikiem, rozumienie tekstu utrwalać słownictwo, zasady gramatyczne nie używać uzupełnionych testów egzaminacyjnych prawidłowo wypełniać kartę odpowiedzi

38 UWAGI „TECHNICZNE”

39 Kod ucznia i numer PESEL należy wpisywać
BARDZO WYRAŹNIE – szczególnie zwrócić uwagę na różnicowanie liter B i D oraz cyfr 8 i 9

40 NAD WYZNACZONYM MIEJSCEM
W razie pomyłki należy przekreślić w całości kod lub nr PESEL i wpisać ponownie NAD WYZNACZONYM MIEJSCEM

41 jest przeznaczony do obliczeń i formułowania odpowiedzi –
Brudnopis jest przeznaczony do obliczeń i formułowania odpowiedzi – NIE NALEŻYUMIESZCZAĆ W NIM ŻADNYCH ZBĘDNYCH RYSUNKÓW, NAPISÓW itp..

42 za KAŻDY element tych tekstów można otrzymać punkty!!!
Uczeń powinien podjąć próbę zredagowania dłuższej formy wypowiedzi (mail, rozprawka) – za KAŻDY element tych tekstów można otrzymać punkty!!!

43 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "próbnego egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w grudniu 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google