Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rewitalizacja Miasta Biskupiec

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rewitalizacja Miasta Biskupiec"— Zapis prezentacji:

1 Rewitalizacja Miasta Biskupiec
27 czerwca 2007r.

2 Fundusze strukturalne Unii Europejskiej

3 Zadaniem funduszy strukturalnych jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE.

4 Narodowa Strategia Spójności (NSS)
dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–2013

5 Narodowa Strategia Spójności będzie realizowana przy pomocy Programów Operacyjnych, zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnych Programów Operacyjnych, zarządzanych przez Samorządy poszczególnych województw. 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej  Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko Program Operacyjny Kapitał ludzki Program Operacyjny Konkurencyjna gospodarka Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Program Operacyjny Pomoc techniczna

6 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 -2013
Oś priorytetowa 1 : Przedsiębiorczość Oś priorytetowa 2 : Turystyka Oś priorytetowa 3 : Infrastruktura społeczna Oś priorytetowa 4 : Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Oś priorytetowa 5 : Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Oś priorytetowa 6 : Środowisko przyrodnicze Oś priorytetowa 7 : Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Oś priorytetowa 8 : Pomoc techniczna

7 PROGRAMY UNII EUROPEJSKIEJ NA CELE REWITALIZACYJNE

8 Rewitalizacja Rewitalizacja to kompleksowy proces organizacyjny, prawny i finansowy podejmowany na zdegradowanych bądź poprzemysłowych obszarach miejskich, nakierowany na: podniesienie standardu życia i sytuacji mieszkaniowej oraz odnowę gospodarczą i społeczną zachowanie dziedzictwa kulturowego i unikatowych walorów architektoniczno-kompozycyjnych miasta odzyskiwanie i podwyższanie wartości funkcjonalnej, technicznej, ekonomicznej i kulturowej nieruchomości likwidację zagrożeń dla środowiska naturalnego, jakie niesie ze sobą użytkowanie nieruchomości

9 Miasto/gmina, która chce uzyskać wsparcie w ramach Rewitalizacji obszarów miejskich, musi przygotować kilkuletni Lokalny Program Rewitalizacji

10 Lata 2004-2006 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
PRIORYTET III – Rozwój lokalny Działanie 3.3 – Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Poddziałanie – Rewitalizacja obszarów miejskich Poddziałanie – Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych Lata Regionalne Program Operacyjny Warmia i Mazury Oś priorytetowa 4 : Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast

11 Oś priorytetowa 4 : Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast
Cel: Wzmocnienie miast o wysokim potencjale rozwojowym jako atrakcyjnych centrów przedsiębiorczości, usług i zamieszkiwania Realizacja działań w miastach ma wpłynąć bezpośrednio na wzrost potencjału gospodarczego, atrakcyjność inwestycyjną, przedsiębiorczość oraz poprawę jakości życia w regionie.

12 Szacowane środki na rewitalizację w ramach RPO
Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich – 60,6 mln euro Infrastruktura mieszkalnictwa – 22,2 mln euro

13 Oś priorytetowa 4 : Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast
Działania osi obejmować będą trzy grupy zagadnień: humanizację blokowisk - modernizacja budynków wielorodzinnych oraz wzmocnienie funkcji społecznych na osiedlach, rewitalizację centrów miast - modernizacja, remonty i adaptacja zabudowy oraz przywrócenie lub wprowadzenie nowych funkcji zdegradowanym terenom centrów miast, porządkowanie zagospodarowania i wyposażenia terenów śródmiejskich rewitalizację i adaptację terenów powojskowych i poprzemysłowych - zagospodarowanie i wprowadzenie nowych funkcji, łącznie z rekultywacją terenów i budową lokalnej infrastruktury technicznej, modernizacją i adaptacją zabudowy oraz budową nowych obiektów, niezbędnych dla kompleksowości przedsięwzięcia

14 Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe , przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną szkoły wyższe kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych, administracja rządowa

15 Odnowa zasobów mieszkaniowych (wg Rozporządzenia nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFRR) Możliwa na obszarach kryzysowych, na których występują co najmniej dwa niekorzystne zjawiska społeczne: Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia Długotrwałe bezrobocie Niekorzystne tendencje demograficzne Niski poziom wykształcenia Wysoki poziom przestępczości Duża degradacja środowiska Niski poziom aktywności gospodarczej Duża liczba imigrantów lub uchodźców Dodatkowo musi występować jeden z warunków: Niski poziom wartości zasobów mieszkaniowych Niski poziom efektywności energetycznej budynków

16 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania Inwestycje w obszarze mieszkalnictwa 1) Renowacja wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych: Dach Fasada Okna i drzwi fasady Klatka schodowa Korytarze wewnętrzne i zewnętrzne Wejście i jego struktury zewnętrzne Winda 2) Instalacje techniczne budynku 3) Działania zwiększające oszczędność energetyczną w budynku 4) Udostępnienie nowoczesnych, socjalnych budynków dobrej jakości poprzez renowację i zmianę wykorzystania istniejących budynków stanowiących własność władz publicznych lub podmiotów działających w celach niezarobkowych

17 Koszty kwalifikowane faktycznie poniesione
niezbędne do realizacji projektu udokumentowane (faktura lub inny dokument księgowy o równoważnym znaczeniu) poniesione zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych muszą odzwierciedlać realną sytuację rynkową w dziedzinach, których dotyczą

18 Koszty kwalifikowane Prace przygotowawcze:
przygotowanie dokumentacji technicznej: koncepcja budowlana, projekt budowany, projekt wykonawczy przygotowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko przygotowanie dokumentacji przetargowej zakup niezabudowanego terenu nierozerwalnie związanego z realizacją projektu (nie więcej niż 10 % całkowitego kosztu kwalifikowalnego projektu), projekt budowlany i architektoniczny badania i prace projektowe poprzedzające rewitalizację obszarów miejskich związane z urbanistyką, krajobrazem, i budownictwem oraz roboty pomiarowe zakup nieruchomości jeśli istnieje bezpośrednie powiązanie między zakupem i celami rewitalizacji

19 Koszty kwalifikowane Prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym: przygotowanie terenu pod budowę prace budowlano-montażowe prace rozbiórkowe prace remontowe prace modernizacyjne prace konserwacyjne prace wykończeniowe przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją zakup wyposażenia nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji nadzór inżynierski i konserwatorski koszty informacji i promocji projektu integralnie związane z realizacją działania

20 Koszty niekwalifikowane
remont, przebudowa, adaptacja budynków administracji publicznej w celach wyłącznie administracyjnych, za wyjątkiem funkcji szkoleniowych, poradnictwa zawodowego osób bezrobotnych itp. zakup obiektów wykorzystywanych jako miejsce świadczenia usług przez administrację publiczną, za wyjątkiem funkcji szkoleniowych, poradnictwa zawodowego osób bezrobotnych itp. remont, przebudowa indywidualnych mieszkań (prace budowlano-montażowe) zakup nieruchomości w przypadku, jeśli w ciągu ostatnich 10 lat była finansowana z krajowych lub wspólnotowych grantów finansowanie projektów, nie ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji

21 Poziom dofinansowania
Przewiduje się dofinansowanie projektów na poziomie 85%

22 Warunki ubiegania się o dotację
wnioskowane projekty wynikają z zatwierdzonych uchwałą Rady Miasta Lokalnych Programów Rewitalizacji (wnioskowane projekty są tam wymienione - stanowią ich integralny element - oraz została uzasadniona ich realizacja) wnioskowane projekty przyczyniają się do realizacji celów działania, np.: zwiększają potencjał turystyczny i kulturalny, w tym nadają obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych

23 Schemat postępowania Realizacja inwestycji
Opracowanie koncepcji inwestycji zgodnej z Lokalnym Programem Rewitalizacji 1 stycznia 2007 Złożenie w Urzędzie Miasta wniosku o wpisanie inwestycji do Lokalnego Programu Rewitalizacji Realizacja inwestycji Wpis inwestycji do Lokalnego Programu Rewitalizacji Złożenie wniosku wraz z załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Pozytywna ocena inwestycji przez Urząd Marszałkowski 31 grudnia 2015 Rozliczenie inwestycji

24 Przykładowy projekt inwestycyjny

25 Remont elewacji budynku
Wymiana rur doprowadzających do budynku wodę, gaz, ogrzewanie Stworzenie terenów zieleni wokół budynków Wymiana instalacji elektrycznej Zastąpienie schodów pochylniami Budowa parkingu

26 Łączne koszty kwalifikowane projektu: 500.000zł
85% dofinansowania Środki własne: 75.000zł Kwota dofinansowania:

27 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA BISKUPIEC

28 Wyznaczenie obszaru podlegającego rewitalizacji
Przygotowując Lokalny Program Rewitalizacji miasta/gminy należy wyznaczyć obszar do rewitalizacji. Miasto/gmina musi wyznaczyć obszar miejski (spójną strefę geograficzną), którego działanie dotyczy i który przechodzi lokalny kryzys, więc wymaga rewitalizacji społeczno-gospodarczej. Wybrane obszary miejskie przeżywające określone trudności powinny spełniać jedno z następujących warunków: - poziom bezrobocia wyższy niż średnia krajowa; - wysoki poziom ubóstwa oraz trudne warunki mieszkaniowe; - wysoki poziom przestępczości; - niski poziom wykształcenia mieszkańców; - wysoki poziom zanieczyszczenia środowiska naturalnego, poziom przedsiębiorczości mieszkańców, poziom degradacji infrastruktury technicznej i budynków.

29 Obszar powojskowy objęty obecnie Programem Rewitalizacji

30 Proponowane rozszerzenie obszaru

31 Wniosek o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji
Tytuł projektu Nazwa Projektu powinna zawierać przedmiot i lokalizację projektu Cel projektu Cel ogólny Projektu wynikający z celów rewitalizacji Opis projektu Należy szczegółowo opisać, co będzie przedmiotem Projektu. Uzasadnienie dla realizacji projektu Należy krótko uzasadnić potrzebę realizacji Projektu (nie chodzi tu o brak środków w budżecie, lecz potrzeby społeczno gospodarcze gminy wynikające np. z wysokiego poziomu przestępczości, czy względy ochrony dziedzictwa kulturowego). Należy opisać stan istniejący, z którego wynika ta potrzeba. Termin realizacji projektu Należy wpisać lata realizacji projektu Wartość projektu w PLN w rozbiciu na lata realizacji Stopień zaawansowania przygotowanej dokum entacji dla

32 Zachęcamy Państwa do włączenia się do prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji i zgłaszania swoich projektów


Pobierz ppt "Rewitalizacja Miasta Biskupiec"

Podobne prezentacje


Reklamy Google