Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podręcznik wdrażania RPO planowane zmiany i najczęściej zadawane pytania Katowice, 28 marca 2007r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podręcznik wdrażania RPO planowane zmiany i najczęściej zadawane pytania Katowice, 28 marca 2007r."— Zapis prezentacji:

1 Podręcznik wdrażania RPO planowane zmiany i najczęściej zadawane pytania Katowice, 28 marca 2007r.

2 Korekta Podręcznika obejmuje: - Harmonogram konkursów - Katalog wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych - Ujednolicenie oraz rozszerzenie opisów Działań - Uzupełnienie definicji w słowniku - Uporządkowanie wskaźników produktu i rezultatu - Dodanie wskaźników dla cross-financingu

3 Czy można łączyć typy projektów w ramach Działań? Tak, lecz tylko te, które mieszczą się w tej samej kategorii interwencji. Czy można zgłaszać do dofinansowania projekty zrealizowane lub rozpoczęte? Tak, ale poza projektami: - objętymi pomocą publiczną - związanymi z promocją i informacją, tj. Działania: - 3.3 – Systemy informacji turystycznej - 3.4 – Promocja turystyki - 4.2 – Systemy informacji kulturalnej - 4.3 – Promocja kultury

4 Czy możliwa jest realizacja projektów w formule zaprojektuj i wybuduj? Tak, lecz poza projektami o charakterze liniowym. Dla projektów musi zostać przygotowany program funkcjonalno- użytkowy sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Jak stosowana będzie zasada n+3/n+2? Stosowana będzie w odniesieniu do programu oraz do projektów. W przypadku, gdy będzie to uzasadnione specyfiką projektu, jego realizacja może być dłuższa niż 3 lub 2 lata od zakończenia roku, w którym projekt został wybrany do dofinansowania.

5 Zakres wsparcia dla mieszkalnictwa (1) RPO Województwa Śląskiego przewiduje wsparcie dla typu projektu zastępowanie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka, tylko wraz z utylizacją azbestu. Wsparcie dla mieszkalnictwa zostało uwzględnione w Działaniach: - 1.1.3 – Rewitalizacja terenów zdegradowanych (10 mln EUR) (do 50 tys. mieszkańców) - 6.2 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (13 mln EUR) (pow. 50 tys. mieszkańców)

6 Zakres wsparcia dla mieszkalnictwa (2) Zgodnie z art. 47 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 (rozporządzenie implementacyjne) obszary objęte operacjami w zakresie mieszkalnictwa muszą spełniać co najmniej trzy z następujących kryteriów: a)Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia b)Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia c)Niekorzystne trendy demograficzne d)Niski poziom wykształcenia e)Wysoki poziom przestępczości i wykroczeń f)Szczególnie wysoki poziom degradacji środowiska g)Niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej h)Wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych, uchodźców i)Porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego j)Niski poziom wydajności energetycznej budynków

7 Zakres wsparcia dla mieszkalnictwa (3) Zgodnie z art. 47 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 wyłącznie wymienione poniżej działania są kwalifikowalne: a)Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych -elementy konstrukcji budynku: dach, elewacja zewnętrzna, stolarka okienna i drzwiowa, klatka schodowa, korytarze wewnętrzne/ zewnętrzne, wejścia i elementy konstrukcji zewnętrznej, windy, -instalacje techniczne budynku -działania w zakresie oszczędności energetycznej b) Przygotowanie do użytkowania nowoczesnych, socjalnych budynków mieszkalnych dobrego standardu poprzez renowację i adaptację budynków istniejących stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych

8 Najczęściej zadawane pytania (1) Czy w ramach RPO dostępne są środki na termomodernizację? -Tak. Działanie 5.3 – Czyste powietrze i odnawialne źródła energii, typ projektu: przekształcanie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczenie niskiej emisji. Możliwa jest tylko kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła. (13 mln EUR) Czy możliwe jest dofinansowanie remontu zabytkowego budynku, w którym mieści się urząd gminy/ miasta? - Nie. Wydatkiem niekwalifikowanym jest budowa, remont, przebudowa, adaptacja budynków administracji publicznej w celach wyłącznie administracyjnych.

9 Najczęściej zadawane pytania (2) Czy w ramach RPO możliwe jest dofinansowanie na remont dróg? - Nie. Możliwa jest przebudowa, która zakłada podwyższenie standardu drogi (np. dobudowanie nowego pasa, zwiększenie nośności). Z jakiego Działania można pozyskać środki na budowę/ remont przyszkolnych sal gimnastycznych? - Działanie 8.2 – Modernizacja i rozbudowa infrastruktury oświatowej. Nie jest możliwe dofinansowanie przyszkolnych sal gimnastycznych w ramach turystyki ani Działania 9.3 – Lokalna infrastruktura sportowa.

10 Najczęściej zadawane pytania (3) Czy odbędzie się konkurs na dofinansowanie projektów turystycznych w Działaniu 3.2 – Infrastruktura okołoturystyczna? - Tylko dla przedsiębiorców. Środki dla podmiotów publicznych zostaną podzielone ścieżką pozakonkursową. Czy w ramach Działania 2.2 – Rozwój elektronicznych usług publicznych możliwe jest dofinansowanie projektu związanego z uruchomieniem elektronicznego biletu komunikacji? - Tylko jako element większego projektu. Projekt związany tylko z tym zakresem kwalifikuje się do Działania 7.2 – Transport publiczny.

11 Najczęściej zadawane pytania (4) Czy możliwe jest dofinansowanie projektów związanych z modernizacją przedszkoli i żłobków? - Dofinansowanie dla żłobka możliwe jest tylko, jeśli działa w formie ZOZ – Działanie 9.2 – Otwarta infrastruktura ochrony zdrowia. Przedszkola – Działanie 8.2 – Modernizacja i rozbudowa infrastruktury oświatowej. Czy w ramach rewitalizacji możliwe jest dofinansowanie remontu domów pomocy społecznej, komisariatów? - Tylko jako element większego projektu rewitalizacyjnego.

12 Najczęściej zadawane pytania (5) Czym jest cross-financing? - Jest to możliwość finansowania projektów o charakterze szkoleniowym, typowym dla EFS, w ramach działań finansowanych z EFRR. W RPO możliwość taka występuje w Działaniu 2.2 – Rozwój elektronicznych usług publicznych i Działaniu 5.2 – Gospodarka odpadami. Czy w ramach Działania 1.1.1 – Infrastruktura rozwoju gospodarczego – organizowany będzie konkurs? - Tylko na typ projektu Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości (10 mln EUR).

13 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl Dziękuję za uwagę Anna Słupina Kierownik Referatu ds. Instytucji Wdrażającej Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Tel.: 32/ 20 78 368 email: aslupina@silesia-region.pl


Pobierz ppt "Podręcznik wdrażania RPO planowane zmiany i najczęściej zadawane pytania Katowice, 28 marca 2007r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google