Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GMINNE CENTRUM INFORMACJI - Szansa ul. Chrobrego 40/41 62 – 200 Gniezno Tel. (0 61) 425-03-05 (0 61) 424-35-75 E.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GMINNE CENTRUM INFORMACJI - Szansa ul. Chrobrego 40/41 62 – 200 Gniezno Tel. (0 61) 425-03-05 (0 61) 424-35-75 E."— Zapis prezentacji:

1

2 GMINNE CENTRUM INFORMACJI - Szansa ul. Chrobrego 40/41 62 – 200 Gniezno Tel. (0 61) 425-03-05 (0 61) 424-35-75 http://www.gniezno.infocentrum.com.pl E – mail: gci.szansa@um.gniezno.pl

3 to jedna z inicjatyw Rządowego Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej

4 oferuje instrumentarium wsparcia, składające się z systemu różnorodnych komponentów, oddziałujących na różne grupy ludzi, w zależności od ich sytuacji na rynku pracy oraz potrzeb w zakresie aktywizacji zawodowej.

5 Cele GCI: wyrównanie dysproporcji w dostępie do nowych technologii i zapewnienie mieszkańcom mniejszych miejscowości i terenów wiejskich dostępu do: wszechstronnej wiedzy i informacji ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rynku pracy, szkoleń, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej - dostępnych w zasobach internetowych, pełnej gamy usług teleinformatycznych.

6 Przystąpienie do Programu: umożliwia ludziom uzyskanie wiedzy o współczesnym rynku pracy, uczy planowania kariery zawodowej, wyposaża w umiejętności praktyczne niezbędne w skutecznym poszukiwaniu pracy, motywuje do dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, umożliwia zdobycie doświadczenia zawodowego, podjęcie pierwszej i kolejnej pracy.

7 Celem samym w sobie tych projektów jest umożliwienie płynnego wejścia na rynek pracy osobom, które już są na nim i mają problemy w znalezieniu zatrudnienia, ale także ukierunkowanie na wprowadzanie rozwiązań wyposażających młodych ludzi już na etapie nauki szkolnej i akademickiej w narzędzia i umiejętności niezbędne w dotarciu do zatrudnienia po zakończeniu nauki.

8 Z Programu Pierwsza Praca skorzystać mogą także inne osoby poszukujące pracy, chcące podjąć się działalności gospodarczej, bądź instytucje, organizacje pozarządowe- pozyskujące granty krajowe, fundusze unijne w zakresie rynków edukacyjnych i zatrudnieniowych, aktywizacji zawodowej w regionie.

9 Zgodność działalności GCI z polityką państwa Cele GCI są zgodne z celami operacyjnymi w SPO RZL: -Upowszechnianie systemu doradztwa zawodowego i informacji zawodowej -Ułatwienie startu zawodowego absolwentom szkół, a tym samym zmniejszenie liczby bezrobotnych -Poprawa poziomu przygotowania zawodowego i mobilności zawodowej grup szczególnego ryzyka -Wyrobienie nawyku korzystania z informacji i poradnictwa zawodowego wśród grup narażonych na marginalizację społeczną.

10 Formy działania GCI: poradnictwo indywidualne i grupowe treningi i warsztaty aktywizacji zawodowej szkolenia, sympozja, konferencje giełdy edukacyjne, targi pracy dostęp do informacji

11 Formy działania cd. pomoc doradcza w zakresie: przygotowania do wejścia na rynek pracy, preorientacji zawodowej: nabycia umiejętności dokonywania wyborów dalszego kształcenia,

12 Formy działania cd. pomoc doradcza w zakresie: świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie planowania kariery zawodowej, z wykorzystaniem nowoczesnych technik przekazu informacji opartych na technologii komputerowej,

13 Formy działania cd. pomoc doradcza w zakresie: pozyskiwanie funduszy z UE, grantów krajowych, rozwój metod, technik i zasobów z dziedziny informacji i poradnictwa zawodowego w ramach tworzenia platformy współpracy z partnerami rynku pracy

14 Przedsiębiorczość Poradnictwo i informacja zawodowa dotyczące rynku pracy Fundusze unijne, granty krajowe System informacji i poradnictwa zawodowego

15 GCI oferuje: Nowoczesną multimedialną informację o zawodach: o szkołach: Opisy zawodów gimnazjalnych Ścieżki kształcenia ponadgimnazjalnych Szanse zatrudnienia wyższych o ofertach pracy: KIOSK Z PRACĄ

16 Adresaci: Młodzież ucząca się, studenci, absolwenci Osoby poszukujące zatrudnienia Osoby niepełnosprawne doradcy zawodowi, specjaliści w zakresie rynku pracy, pozyskiwania funduszy unijnych, grantów krajowych Instytucje rynku pracy, samorządowe, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe.

17 Standardy GCI Szansa: profesjonalna, wszechstronnie przygotowana kadra aktualny, nowocześnie opracowany zasób narzędzi i metod diagnozy oraz informacji zawodowej nowoczesne wyposażenie i jednolity standard wizualizacji, który sprawia, że jesteśmy dobrze rozpoznawalni dostępność usług zarówno dla młodzieży, jak i pozostałych grup wiekowych, środowiskowych

18 Standardy GCI Szansa: Mobilność Swoboda wyboru Równość w dostępie do usług Bezpłatność korzystania z usług Poufność i ochrona danych osobowych

19 Współpraca - partnerzy GCI Urzędy Pracy Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Placówki oświatowe Instytucje i organizacje administracji rządowej i samorządowej Instytucje i organizacje pozarządowe funkcjonujące na lokalnym rynku pracy Przedsiębiorcy

20 GMINNE CENTRUM INFORMACJI - Szansa ul. Chrobrego 40/41 62 – 200 Gniezno Tel. (0 61) 425-03-05 (0 61) 424-35-75 http://www.gniezno.infocentrum.com.pl


Pobierz ppt "GMINNE CENTRUM INFORMACJI - Szansa ul. Chrobrego 40/41 62 – 200 Gniezno Tel. (0 61) 425-03-05 (0 61) 424-35-75 E."

Podobne prezentacje


Reklamy Google