Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONTA WYNIKOWE Konta wynikowe – powstają w wyniku pionowego podziału konta „Wynik finansowy”. Informują o przebiegu procesów kształtujących wynik finansowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONTA WYNIKOWE Konta wynikowe – powstają w wyniku pionowego podziału konta „Wynik finansowy”. Informują o przebiegu procesów kształtujących wynik finansowy."— Zapis prezentacji:

1 KONTA WYNIKOWE Konta wynikowe – powstają w wyniku pionowego podziału konta „Wynik finansowy”. Informują o przebiegu procesów kształtujących wynik finansowy w określonych przedziałach czasowych. Służą do ujęcia procesów gospodarczych, operacji wynikowych i ustalenia wyniku finansowego.

2 Wynik finansowy jednostki kształtują:
- osiągnięte przychody i zyski, - poniesione koszty i straty.

3 Przychody to prawdopodobne, przyszłe korzyści jednostki w okresie sprawozdawczym, w postaci wpływów lub innego zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań i rezerw, o wiarygodnie określonej wartości,

4 Przychody które ostatecznie doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia niedoboru kapitału własnego w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli.

5 KOSZTY I STRATY to prawdopodobne zmniejszenia przyszłych korzyści jednostki w okresie sprawozdawczym, o wiarygodnie określonej wartości, w postaci wydatków lub innego zmniejszenia wartości aktywów, albo do zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw,

6 KOSZTY I STRATY które ostatecznie doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub do zwiększenia niedoboru kapitału własnego w inny sposób niż pobranie środków przez udziałowców lub właścicieli.

7 STRATY I ZYSKI NADZWYCZAJNE
to straty i zyski powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki, nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.

8 Wynik finansowy Przed podziałem pionowym saldo konta „Wynik finansowy” oznacza ostateczny wynik finansowy osiągnięty przez daną jednostkę, ale nie pokazuje jakie koszty i przychody kształtowały ten wynik.

9 Wynik finansowy W celu uzyskania informacji o osiągniętych przychodach i poniesionych kosztach dokonuje się podziału pionowego konta „Wynik finansowy”.

10 Wynik finansowy Ze strony Ct wyodrębnia się zwiększenia wyniku finansowego: -  przychody, - zyski nadzwyczajne.

11 Wynik finansowy Ze strony Dt wyodrębnia się zmniejszenia wyniku finansowego: -  koszty, -  straty nadzwyczajne, - podatek dochodowy.

12 Wynik finansowy Konta przychodów i zysków nadzwyczajnych funkcjonują podobnie do kont pasywnych - zwiększenia po stronie Ct.

13 Wynik finansowy Konta kosztów i strat nadzwyczajnych oraz „Podatku dochodowego” funkcjonują jak konta aktywne – zwiększenia po stronie Dt.

14 KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW

15 Przychody z działalności operacyjnej
- związane są z działalnością operacyjną jednostki.

16 Przychody ze sprzedaży:
-    wyrobów gotowych, -    usług, - materiałów i towarów.

17 Pozostałe przychody operacyjne
(związane pośrednio z działalnością operacyjną): - przychody ze zbycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

18 Pozostałe przychody operacyjne
- odpisane przedawnione zobowiązania, - otrzymane odszkodowania, kary, grzywny oraz darowizny.

19 Przychody finansowe przychody z tytułu dywidend, odsetek,
przychody ze sprzedaży aktywów finansowych, dodatnie różnice kursowe, odpisy aktualizujące wartość inwestycji.

20   KLASYFIKACJA KOSZTÓW

21 Koszty zwykłej działalności operacyjnej
koszty działalności podstawowej – koszty wytwarzania wyrobów, koszty świadczenia usług, sprzedaż towarów, koszty ogólnozakładowe (zarządu) – koszty funkcjonowania jednostki jako całości oraz zarządzania jednostką.

22 Koszty zwykłej działalności operacyjnej
amortyzacja majątku trwałego, zużycie materiałów i energii, zużycie usług obcych, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, pozostałe (np. koszty podróży służbowych).

23 Koszty finansowe odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek, odsetki zwłoki w zapłacie zobowiązań i inne, wartość sprzedanych inwestycji, odpisy aktualizujące wartość inwestycji, ujemne różnice kursowe.

24 Pozostałe koszty operacyjne
(związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki): koszty związane ze zbyciem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, odpisane należności przedawnione, umorzone, nieściągalne,

25 Pozostałe koszty operacyjne
obciążające jednostkę odszkodowania, kary i grzywny, - nieodpłatnie przekazane przez jednostkę aktywa (w tym w drodze darowizny).

26 Wynik finansowy Wynik finansowy = Przychody
– Koszty związane z uzyskaniem przychodu

27 Koszty związane z uzyskaniem przychodu
koszty sprzedanych produktów i towarów niezależnie od tego, w jakim okresie koszty te zostały poniesione.

28 W zależności od prowadzonej działalności koszty działalności podstawowej obejmują:
koszty handlowe – to w działalności handlowej koszty utrzymania punktów sprzedaży, koszty działalności usługowej – koszty związane ze świadczeniem usług,

29 W zależności od prowadzonej działalności koszty działalności podstawowej obejmują:
koszty działalności produkcyjnej – koszty wytwarzania wyrobów na wydziałach produkcyjnych.

30 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Element sprawozdania finansowego jednostki. Źródło informacji o wynikach działalności jednostki. Sporządza się go za rok bieżący i poprzedni.

31 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Występują dwa warianty rachunku zysków i strat: - kalkulacyjny, - porównawczy.

32 Wymogi formalne rachunku zysków i strat:
określenie podmiotu, dla którego jest sporządzany, określenie roku obrotowego, którego dotyczy, datę sporządzenia i podpisy osób odpowiedzialnych za gospodarkę finansową jednostki, dane liczbowe wyszczególnione w określonym porządku i układzie.

33 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za rok ..........
Przychody ze sprzedaży (produktów, towarów i materiałów) Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) D. Koszty sprzedaży E. Koszty ogólnego zarządu F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) G. Pozostałe przychody operacyjne

34 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za rok ..........
H. Pozostałe koszty operacyjne I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) J. Przychody finansowe K. Koszty finansowe L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)

35 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za rok ..........
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych N.   Zysk (strata) brutto (L+/-M) O.   Podatek dochodowy P.    Zysk (strata) netto (N-O)

36 „Koszt własny sprzedaży”
Zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów wynik finansowy kształtują tylko koszty wytworzenia produktów sprzedanych. Koszty te ujmuje się na koncie „Koszt własny sprzedaży”.

37 „Koszt własny sprzedaży”
Obejmują one koszty wytworzenia produktów sprzedanych, które podlegają przeksięgowaniu z odpowiedniego konta „Koszty działalności podstawowej” („Koszty produkcji” lub „Koszty działalności usługowej”).

38 „Koszt własny sprzedaży”
Księgowania na koncie „Koszt własny sprzedaży” dokonuje się : - w momencie wydania sprzedanych produktów, - na koniec miesiąca.


Pobierz ppt "KONTA WYNIKOWE Konta wynikowe – powstają w wyniku pionowego podziału konta „Wynik finansowy”. Informują o przebiegu procesów kształtujących wynik finansowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google