Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej."— Zapis prezentacji:

1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

2

3 Cel działania: Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez promowanie dywersyfikacji działalności i tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz łagodzenie skutków bezrobocia.

4 1) operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym; 2) operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji; 3) operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych 4) operacja jest związana z prowadzeniem działalności nierolniczej określonej w wykazie Pomoc może być przyznana, jeżeli: Pomoc może być przyznana, jeżeli

5 Zakres pomocy Inwestycje przeprowadzone w związku z uruchomieniem lub rozwojem działalności dodatkowej w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaż hurtowa i detaliczna, rzemiosło lub rękodzielnictwo, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzanie materiałów energetycznych z biomasy (zagospodarowanie słomy, odpadów łąkowych, leśnych, itp.), rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne. Zakres pomocy Inwestycje przeprowadzone w związku z uruchomieniem lub rozwojem działalności dodatkowej w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaż hurtowa i detaliczna, rzemiosło lub rękodzielnictwo, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzanie materiałów energetycznych z biomasy (zagospodarowanie słomy, odpadów łąkowych, leśnych, itp.), rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne.

6 Potencjalni odbiorcy pomocy: Osoby fizyczne: rolnik, małżonek rolnika lub domownik w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Potencjalni odbiorcy pomocy: Osoby fizyczne: rolnik, małżonek rolnika lub domownik w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. 12 miesięcy (poprzedzających miesiąc złożenia wniosku) jest ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS Później – może być ZUS !

7 Rolnik : 1.Prowadzi gospodarstwo o pow. minimum 1 ha 2.Opłaca podatek rolny 3.Nie pobiera renty lub emerytury Domownik : 1.Ukończył 18 lat 2.Pozostaje we wspólnym gospodarstwie lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa 3.Stale pracuje w tym gospodarstwie i nie jest związany umową o pracę 4.Jest objęty w pełnym zakresie ubezpieczeniem (wypadkowe, chorobowego, macierzyńskiego, emerytalno-rentowego)

8 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej KRYTERIA DOSTĘPU 1. Jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia, 2. Jest obywatelem państwa członkowskiego UE, 3. Ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do: -gminy wiejskiej albo - gminy miejsko- wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys mieszkańców (na podst. §31 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013) - gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys mieszkańców 4. Nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej (PROW 2004-2006, 2007-2013) 5. Do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa przyznano w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku płatność do gruntów rolnych 6. Nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej

9 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 100 000 zł Forma i wysokość pomocy

10 Wysokość pomocy Max.do 100 000 PLN jeden beneficjent rolnik, małżonek rolnika, domownik Maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej W jednym roku można złożyć 1 wniosek o przyznanie pomocy na każde przedsiębiorstwo albo jego wyodrębnioną organizacyjną część, w których jest prowadzona działalność objęta pomocą NOWOŚĆ NOWOŚĆ: możliwość zaliczkowania operacji

11 DO KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH – zaliczamy koszty Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; Zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu; Nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; Zagospodarowanie terenu; Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej;

12 DO KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH – zaliczamy koszty KOSZTY OGÓLNE – w wysokości do 10% Kosztów Kwalifikowalnych 1. Przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, w szczególności kosztorysy, projekty architektoniczne lub budowlane, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacja geodezyjna lub hydrologiczna, wypisy lub wyrysy z katastru nieruchomości, projektów technologicznych 2. Opłaty za patenty i licencje 3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi DO KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH ZALICZA SIĘ: 1. Koszty transportu do miejsca realizacji operacji (materiałów, maszyn, narzędzi, wyposażenia i sprzętu 2. Koszty montażu maszyn, narzędzi, wyposażenia i sprzętu

13 Do KK zalicza się również KK poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne – nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 roku DO KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH – zaliczamy koszty

14 DOKUMENTY I ZAŁĄCZNIKI 1.Kopia dowodu osobistego, 2.Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, 3.Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej – jeśli dotyczy, 4.Dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntów rolnych, 5.Oferta na zakup lub wykonanie zadania- jeżeli koszt przekracza 10 000 zł netto (oraz uzasadnienie wyboru danej oferty) 6.BUDOWA – pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowlane, kosztorys inwestorski, 7.USŁUGI TURYSTYCZNE – promesa zaszeregowania lub decyzja o zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego, DO WYPEŁNIENI A WNIOSKU: Informacja o powierzchniach działek ewidencyjnych (wypis z rejestru gruntów, wniosek o płatność) Produkcja rolna w gospodarstwie – wysokość nadwyżki Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

15 Wnioski składa się w LGD po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia takiej możliwości. W jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy. Podpisując umowę wnioskodawca zobowiązuje się do osiągnięcia założonego celu i jego utrzymania przez okres 5 lat od otrzymania płatności. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

16 Dokument tożsamości Zaświadczenie z KRUS Ekonomiczny plan operacji (biznesplan) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

17 Droga projektu : Ogłoszenie konkursu ARiMR + LGD ARiMR na wniosek LGD ogłasza konkurs 14 dni przed naborem (termin i miejsce składania wniosków, wzór formularza, kryteria wyboru projektów przez LGD, wykaz dokumentów, limit dostępnych środków) Nabór wniosków LGD Beneficjenci składają wnioski do LGD w terminie 14 – 30 dni od ogłoszenia naboru Wybór projektów LGD LGD dokonuje wyboru projektów do dofinansowania na podstawie określonych kryteriów wyboru, dostępnych środków, w terminie 21 dni od dnia zakończenia naboru Lista rankingowa LGD LGD przekazuje do ARiMR listę rankingową wybranych projektów wraz z uchwałą Rady, w ciągu 45 dni od dnia zakończenia naboru

18 Przekazanie informacji LGD Rozpatrzenie wniosków ARiMR Nieprawidłowości ARiMR Droga projektu cd. LGD w ciągu 14 dni od dnia dokonania oceny i wyboru informuje wnioskodawców na piśmie, o zgodności lub niezgodności projektu z LSR, jego wyborze lub nie wybraniu, liczbie uzyskanych punktów ARiMR rozpatruje wnioski w ciągu 4 miesięcy Wnioskodawca ma możliwość usunięcia nieprawidłowości lub braków dwukrotnie (w ciągu 14 dni) PODPISANIE UMOWY ARiMR

19 Dziękuję za uwagę l


Pobierz ppt "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google