Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne 13 kwiecień 2012 r.. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spichlerz Żuławski jest organizacją, której celem jest wspomaganie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne 13 kwiecień 2012 r.. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spichlerz Żuławski jest organizacją, której celem jest wspomaganie."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne 13 kwiecień 2012 r.

2 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spichlerz Żuławski jest organizacją, której celem jest wspomaganie ludności obszarów wiejskich, zamieszkującej gminy: Lichnowy, Miłoradz, Malbork, Nowy Staw oraz Stare Pole. W wyniku spotkań z mieszkańcami powiatu malborskiego opracowana została Lokalna Strategia Rozwoju, w której zostały wyznaczone główne cele i kierunki działań, preferowanych na terenie objętym strategią. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

3 GŁÓWNE CELE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA SPICHLERZ ŻUŁAWSKI 1.Rozwój aktywności gospodarczej. 2.Poprawa jakości życia mieszkańców. 3.Zachowanie i waloryzacja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 4.Większa integracja społeczności lokalnej, zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ich zaangażowania w działalność LGD Spichlerz Żuławski. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

4 W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju stowarzyszenie ogłasza konkursy umożliwiające: gminom, osobom fizycznym, organizacjom pozarządowym, ośrodkom kultury, szkołom, bibliotekom, parafiom, jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom i rolnikom, uzyskanie pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach poszczególnych działań: I.Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. II.Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. III.Odnowa i rozwój wsi. IV.Małe projekty. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

5 CELE LOKALNEJ STRATEGI ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA SPICHLERZ ŻUŁAWSKI Cel ogólny 1: Rozwój aktywności gospodarczej. Cele szczegółowe: 1.1. Rozwój istniejących oraz tworzenie nowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 1.2. Podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Kluczowe przedsięwzięcie I : Diabły w żuławskich wierzbach ukryte – produkt regionalny Definicja- działania mające na celu podniesienie atrakcyjności obszaru LGD poprzez tworzenie i rozwój istniejących podmiotów gospodarczych, nowych pomysłów na życie mieszkańców obszaru LGD. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

6 Kierunki działania: Przedsięwzięcia odpowiadające wymogom działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej polegające na realizacji inwestycji związanych z podjęciem lub prowadzeniem nierolniczej działalności gospodarczej przez rolników lub członków ich rodzin w zakresie: usług transportowych robót budowlanych i instalacyjnych rzemiosła i rękodzielnictwa usług rachunkowych, doradczych i informatycznych usług turystycznych naprawy artykułów użytku osobistego i domowego oraz innych usług dla mieszkańców magazynowania towarów rolniczych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

7 Kierunki działania: Przedsięwzięcia odpowiadające wymogom działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw polegające na realizacji inwestycji związanych z podjęciem lub rozwojem działalności gospodarczej w zakresie: wytwarzania produktów energetycznych z biomasy usług transportowych robót budowlanych i instalacyjnych rzemiosła i rękodzielnictwa usług rachunkowych, doradczych i informatycznych usług turystycznych naprawy artykułów użytku osobistego i domowego oraz innych usług dla mieszkańców magazynowania towarów rolniczych wykorzystania wierzby i diabła jako produktu regionalnego (przemysł pamiątkarski) tworzenia atrakcji i usług turystycznych nawiązujących do tematu wierzby i diabła (np. czarcia karczma, czarci dom, aleja wierzbowa z rzeźbami diabłów w drzewach) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

8 CELE LOKALNEJ STRATEGI ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA SPICHLERZ ŻUŁAWSKI Cel ogólny 2: Poprawa jakości życia mieszkańców Cele szczegółowe: 2.1 Zwiększenie liczby miejsc/obiektów sportowo- kulturalno- rekreacyjnych umożliwiających rozwój zainteresowań mieszkańców i poprawa stanu ich wyposażenia. 2.2 Wzbogacenie oferty dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie możliwości rozwoju zainteresowań. 2.3 Większe możliwości dostępu do bezpłatnego Internetu. Kluczowe przedsięwzięcie II: Szlak nieograniczonych perspektyw – turystyka kulturowa Definicja – wspomaganie działań związanych z kulturą, turystyką, rekreacją, sportem i innymi zainteresowaniami Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

9 Kierunki działania: Przedsięwzięcia odpowiadające wymogom działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej polegające na realizacji inwestycji związanych z podjęciem lub prowadzeniem nierolniczej działalności gospodarczej przez rolników lub członków ich rodzin w zakresie: kształcenia ustawicznego dorosłych nauki języków obcych działalności fizjoterapeutycznej oraz działalności związanej z poprawą kondycji fizycznej działalności rekreacyjnej Przedsięwzięcia odpowiadające wymogom działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw polegające na realizacji inwestycji związanych podjęciem lub wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie: kształcenia ustawicznego dorosłych nauki języków obcych działalności fizjoterapeutycznej oraz działalności związanej z poprawą kondycji fizycznej działalności rekreacyjnej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

10 CELE LOKALNEJ STRATEGI ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA SPICHLERZ ŻUŁAWSKI Cel ogólny 3: Zachowanie i waloryzacja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Cele szczegółowe: 3.1 Wzrost świadomości i poczucia odpowiedzialności mieszkańców za dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze obszaru objętego LSR. 3.2 Oznakowanie, urządzanie, odnawianie, przywracanie stanu pierwotnego i zabezpieczanie miejsc, obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe i/lub przyrodnicze oraz ich promocja. 3.3 Wzrost turystycznej atrakcyjności obszaru objętego LSR. Kluczowe przedsięwzięcie III: Szlak wodny rzeki Święta Definicja – działania nawiązujące do wszystkich akwenów obszaru LGD Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

11 CELE LOKALNEJ STRATEGI ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA SPICHLERZ ŻUŁAWSKI Cel ogólny 4: Większa integracja społeczności lokalnej, zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ich zaangażowania w działalność LGD Spichlerz Żuławski Cele szczegółowe: 4.1 Wzrost liczby organizacji pozarządowych, zwiększenie ich aktywności i poprawa funkcjonowania Kluczowe przedsięwzięcie IV: Budowanie tożsamości regionalnej oraz integracja mieszkańców Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

12 LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIEBIORSTW KRYTERIUM LOKALNEPUNKTACJA 1. Operacja realizowana w miejscowości położonej przy Szlaku nieograniczonych perspektyw lub Szlaku wodnym rzeki Święta 10 pkt. – tak 5 pkt. – nie jest realizowana ale operacja jest zgodna z założeniami przedsięwzięcia Diabły w żuławskich wierzbach ukryte- produkt regionalny lub Budowanie tożsamości regionalnej oraz integracja mieszkańców 0 pkt. – nie 2. Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy 10 pkt. – 3 lub więcej miejsc pracy 5 pkt. – 2 miejsca pracy 3 pkt. – 1 miejsce pracy (miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne) 3.Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów5 pkt. – Wnioskodawca zrealizował co najmniej jeden projekt 10 pkt. – Wnioskodawca nie zrealizował żadnego projektu 4. Całkowita kwota projektu10 pkt. – mniej niż 50 000 PLN 5 pkt. – od 50 000 PLN do 80 000 PLN 0 pkt. – powyżej 80 000 PLN Kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR stanowią kryteria nr 1 oraz 2 Minimalne wymagania, które musi spełniać projekt, aby mógł zostać wybrany: minimalna liczba punktów – 8 pkt. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

13 LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ KRYTERIUM LOKALNEPUNKTACJA 1. Operacja realizowana w miejscowości położonej przy Szlaku nieograniczonych perspektyw lub Szlaku wodnym rzeki Święta 10 pkt. – tak 5 pkt. – nie jest realizowana ale operacja jest zgodna z założeniami przedsięwzięcia Diabły w żuławskich wierzbach ukryte- produkt regionalny lub Budowanie tożsamości regionalnej oraz integracja mieszkańców 0 pkt. – nie 2. Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy 10 pkt. – 3 lub więcej miejsc pracy 5 pkt. – 2 miejsca pracy 3 pkt. – 1 miejsce pracy (miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne) 3.Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów5 pkt. – Wnioskodawca zrealizował co najmniej jeden projekt 10 pkt. – Wnioskodawca nie zrealizował żadnego projektu 4. Całkowita kwota projektu10 pkt. – mniej niż 30 000 PLN 5 pkt. – od 30 000 PLN do 50 000 PLN 0 pkt. – powyżej 50 000 PLN 5. Powierzchnia gospodarstwa rolnego, które posiada lub w którym pracuje wnioskodawca 10 pkt. – do 20 ha 5 pkt. – od 21 ha do 50 ha 0 pkt. – powyżej 51 ha Kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR stanowią kryteria nr 1 oraz 2 Minimalne wymagania, które musi spełniać projekt, aby mógł zostać wybrany: minimalna liczba punktów – 8 pkt. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

14 RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Beneficjent: rolnik, małżonek rolnika lub domownik jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do Gminy wiejskiej, lub Gminy miejsko-wiejskiej (do 5 tys. mieszkańców), lub Gminy miejskiej (do 5 tys. mieszkańców) jest nieprzerwanie ubezpieczony w KRUS w pełnym zakresie z mocy ustawy przez okres co najmniej 12 m-cy przed złożeniem wniosku w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku uzyskał płatności bezpośrednie Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 100 tys. zł Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

15 RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOSCI NIEROLNICZEJ Pomoc może być udzielana z tytułu podejmowania lub rozwijania działalności w zakresie: Usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, Usług dla ludności, Sprzedaży hurtowej i detalicznej, Rzemiosła lub rękodzielnictwa, Robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, Usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacja i wypoczynkiem, w tym wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym, Usług transportowych, Usług komunalnych, Przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, Magazynowania lub przechowywania towarów, Wytwarzania produktów energetycznych z biomasy Rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

16 RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOSCI NIEROLNICZEJ Koszty kwalifikowalne: budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; zagospodarowania terenu; zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu, które są niezbędne do osiągnięcia celów projektu; zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej; zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą), Koszty montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją koszty rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingowej, nie przekraczające ceny netto nabycia w/w rzeczy czy usług, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na wnioskodawcę nastąpi nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. Koszty ogólne – do 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych (mogą być poniesione od 1 stycznia 2007 r.) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

17 RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOSCI NIEROLNICZEJ Koszty ogólne: a)przygotowanie dokumentacji technicznej kosztorys, projekt architektoniczny lub budowlany, ocena lub raport oddziaływania na środowisko, dokumentacja geologiczna lub hydrologiczna, wypis i wyrys z katastru nieruchomości, projekt technologiczny; b)opłaty za patenty lub licencje, c)sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi. Koszty niekwalifikowalne: podatek od towarów i usług - VAT, nabycie rzeczy używanych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

18 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Beneficjent: osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące lub podejmujące działalność jako mikroprzedsiębiorstwo, zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nieprzekraczający równowartość w zł 2 mln euro. Siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się: w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej, gminy miejsko-wiejskiej ( do 5 tys. mieszkańców) gminy miejskiej (do 5 tys. mieszkańców) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

19 Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji: 100 tys. zł. – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy* 200 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy* 300 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy* * ( miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne) Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

20 Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw działających w zakresie: usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usługi dla ludności, sprzedaż hurtowa i detaliczna, rzemiosło lub rękodzielnictwo, roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne, usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usługi transportowe, usługi komunalne, przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowanie lub przechowywanie towarów, wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy, rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

21 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Koszty kwalifikowalne: budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; zagospodarowanie terenu; zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu, które są niezbędne do osiągnięcia celów projektu – (tylko nowe); zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności; zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą), koszty rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingowej, nie przekraczające ceny netto nabycia w/w rzeczy czy usług, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na wnioskodawcę nastąpi nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. Koszty ogólne – do 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych ( od 1 stycznia 2007 r.) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

22 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Koszty ogólne: a)przygotowanie dokumentacji technicznej kosztorys, projekt architektoniczny lub budowlany, ocena lub raport oddziaływania na środowisko, dokumentacja geologiczna lub hydrologiczna, wyrysy lub mapy geodezyjne, projekt technologiczny; b)opłaty za patenty lub licencje, c)koszty nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi. Koszty niekwalifikowalne: podatek od towarów i usług - VAT, nabycie rzeczy używanych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

23 Termin naboru 16 kwiecień – 14 maj 2012 r. Limit dostępnych środków: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 191 237,60 PLN Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 191 237,60 PLN Tryb składania wniosków biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spichlerz Żuławski ul. Bema 9, 82-230 Nowy Staw, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00

24 wniosek należy złożyć w 3 wersjach papierowych: 1)wersja papierowa wniosku wraz z załącznikami oraz wersja elektroniczna wniosku na płycie CD dla podmiotu wdrażającego 2) kopia wersji papierowej wniosku oraz w miarę możliwości wersja elektroniczna wniosku na płycie CD dla LGD, 3) kopia wersji papierowej wniosku do zwrotu dla Wnioskodawcy po potwierdzeniu przyjęcia przez LGD wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu wniosku do biura wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem, e-mailem będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą rozpatrywane. Wnioski złożone po terminie również nie będą rozpatrywane. wszyscy wnioskodawcy muszą posiadać numer identyfikacyjny (nr producenta) nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do wniosku należy dołączyć dokumenty wymagane przez LGD tj. Informacja dodatkowa do wniosku o przyznanie pomocy…, Oświadczenie wnioskodawcy o przetwarzaniu danych osobowych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Tryb składania wniosków

25 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Procedura oceny przez LGD złożenie wniosku – bezpośrednio w biurze LGD Biuro LGD włącza wnioski o dofinansowanie na listę propozycji projektów (rejestr wniosków) która przekazywana jest Radzie LGD. Rada niezwłocznie, lecz nie później niż 21dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków dokonuje oceny operacji pod kątem zgodności z LSR, a następnie na podstawie lokalnych kryteriów wyboru każdy (zgodny z LSR) projekt otrzymuje określoną liczbę punktów. Powstaje lista rankingowa ocenionych operacji * Lista jest bardzo ważna z uwagi na limit dostępnych środków w danym naborze. Wyniki przekazywane są wnioskodawcom wraz z informacją o możliwości odwołania się.

26 Procedura oceny przez LGD Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich W terminie do 45 dni od dnia zakończenia naboru LGD przekazuje właściwemu podmiotowi wdrażającemu (Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni) całą dokumentacje z naboru oraz wszystkie złożone wnioski, jak również informuje wnioskodawcę o: wybraniu operacji albo jej niewybraniu, wskazując przyczyny niewybrania; liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru lub miejscu na liście operacji, które zostały wybrane; możliwości złożenia wniosku o przyznanie pomocy bezpośrednio do podmiotu wdrażającego – w przypadku wnioskodawcy, którego operacja nie została wybrana

27 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Realizacja projektu Okres realizacji to maksymalnie 24 miesiące, podzielony maksymalnie na 2 etapy. Zakończenie i złożenie wniosku o płatność musi nastąpić nie później niż 31.12.2014r. Koszty można ponosić od momentu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów ogólnych nie wcześniej niż 1.01.2007r.-tylko i wyłącznie na własne ryzyko. Koszty mogą być poniesione w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 10 tys. zł. – w formie rozliczenia bezgotówkowego przeprowadzonego poleceniem przelewu Wypłata dofinansowania- beneficjent zarejestrował i prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

28 Lokalna Grupa Działania Spichlerz Żuławski ul. Gen. J. Bema 9 82-230 Nowy Staw tel./fax. (55) 261 31 46 biuro.lgd@spichlerzzulawski.pl sekretariat@spichlerzzulawski.pl www.spichlerzzulawski.pl Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne 13 kwiecień 2012 r.. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spichlerz Żuławski jest organizacją, której celem jest wspomaganie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google