Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Indywidualny plan działania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Indywidualny plan działania"— Zapis prezentacji:

1 Indywidualny plan działania
można go określić jako pomoc świadczoną klientowi w ramach procesu doradczego, ułatwiającego podejmowanie konkretnych przedsięwzięć w celu rozwiązania problemu zawodowego zaplanowaną aktywność klienta w kierunku zmiany, umożliwiającą uzyskanie zatrudnienia IPD można także określić jako efekt pracy doradcy zawodowego/pośrednika pracy i klienta wyrażony w formie pisemnej, zawierający cele i alternatywy zawodowe, działania i terminy ich realizacji.

2 Indywidualny plan działania a ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Powiatowy urząd pracy, udzielając pomocy określonej w ustawie, może przygotować indywidualny plan działania dla bezrobotnego lub poszukującego pracy w celu doprowadzenia do podjęcia przez niego odpowiedniej pracy. Indywidualny plan działania jest przygotowywany przy udziale bezrobotnego lub poszukującego pracy i zawiera w szczególności: 1) działania możliwe do zastosowania przez urząd pracy w ramach pomocy określonej w ustawie 2) działania planowane do samodzielnej realizacji przez bezrobotnego lub poszukującego pracy w celu poszukiwania pracy 3) planowane terminy realizacji poszczególnych działań 4) formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów z pośrednikiem pracy, doradcą zawodowym lub innym pracownikiem urzędu pracy 5) termin i warunki zakończenia realizacji indywidualnego planu działania

3 Indywidualny plan działania a ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Przygotowanie indywidualnego planu działania jest obowiązkowe dla: bezrobotnego do 25 roku życia bezrobotnego powyżej 50 roku życia bezrobotnego bez kwalifikacji zawodowych bezrobotnego bez doświadczenia zawodowego bezrobotnego, który po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjął zatrudnienia o ile pozostaje on nieprzerwanie w ewidencji tut. Urzędu przez okres co najmniej 180 dni od dnia rejestracji, a indywidualny plan działania nie został dla niego przygotowany wcześniej.

4 Indywidualny plan działania a ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Dla osoby która jest w trakcie odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych albo prac społecznie użytecznych powiatowy urząd pracy przygotowuje indywidualny plan działania nie później niż 90 dni po zakończeniu uczestnictwa w określonej formie pomocy.

5 Indywidualny plan działania a ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Przygotowanie indywidualnego planu działania musi zostać ukończone nie później niż przed upływem 30 dni od dnia zakończenia 180 dni nieprzerwanej rejestracji lub przygotowanie indywidualnego planu działania musi zostać ukończone nie później niż przed upływem 120 dni po odbyciu określonej formy wsparcia.

6 Indywidualny plan działania a ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
W przypadku odmowy przyjęcia propozycji przygotowania indywidualnego planu działania lub przerwania realizacji IPD, osoba bezrobotna zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego na okres: 120 dni w przypadku pierwszej odmowy lub pierwszego przerwania 180 dni w przypadku drugiej odmowy lub drugiego przerwania 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy lub trzeciego i każdego kolejnego przerwania

7 Indywidualny plan działania a ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
W przypadku nie podjęcia lub przerwania indywidualnego planu działania, osoba poszukująca pracy zostaje pozbawiona statusu na okres 120 dni.

8 Indywidualny plan działania opis i schemat
Analiza potrzeb klienta Rynek pracy i warsztat edukacyjny Warsztat samopoznania Indywidualna ocena zawodowa Przygotowanie indywidualnego planu działania Pośrednictwo pracy Szkolenia, kursy Warsztaty, porady zawodowe, Klub Pracy Staże, przygotowania zawodowe dorosłych Inne formy pomocy z PUP Szkolenie do samozatrudnienia

9 Indywidualny plan działania opis i schemat
Szkolenia, kursy Warsztaty, porady zawodowe, Klub Pracy Staże, przygotowania zawodowe dorosłych Inne formy pomocy z PUP Szkolenie do samozatrudnienia Warsztat poszukiwania pracy Usługi pośrednictwa pracy Bilans uczestnictwa w projekcie Osiągnięty cel NIE TAK Zatrudnienie Niezmieniony cel Wyznaczony nowy cel Warsztat poszukiwania pracy

10 Cel i rola IPD - podsumowanie
identyfikacja własnych zasobów: mocnych i słabych stron, ograniczeń i możliwości, nabycie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia, nabycie nowych kompetencji (szkolenie zawodowe, doświadczenie zawodowe), podejmowanie działań przedsiębiorczych związanych z utworzeniem własnej firmy (samozatrudnienie)


Pobierz ppt "Indywidualny plan działania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google