Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIA EUROPEJSKA To szczególna organizacja międzynarodowa mająca osobowość prawną. Jest zatem odrębnym podmiotem prawa mającym własne instytucje wyposażone.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIA EUROPEJSKA To szczególna organizacja międzynarodowa mająca osobowość prawną. Jest zatem odrębnym podmiotem prawa mającym własne instytucje wyposażone."— Zapis prezentacji:

1 KONKURS O Parlamencie Europejskim Pod patronem Pani Sidonii Jędrzejewskiej

2 UNIA EUROPEJSKA To szczególna organizacja międzynarodowa mająca osobowość prawną. Jest zatem odrębnym podmiotem prawa mającym własne instytucje wyposażone w kompetencje do podejmowania działań określonych w traktatach regulujących funkcjonowanie unii.

3 Specyficzny charakter Unii Europejskiej jako organizacji międzynarodowej znajduje wyraz przede wszystkim w tym,że niektóre z unijnych instytucji mogą stanowić prawo obowiązujące wszystkie państwa członkowskie i mające pierwszeństwo przed prawem wewnętrznym.

4 PARLAMENT EUROPEJSKI To jednoizbowy parlament reprezentujący obywateli państw należących do Unii Europejskiej. Jego kadencja trwa 5 lat. Posiedzenia odbywają się co miesiąc, z wyjątkiem sierpnia i trwają od poniedziałku do piątku. Obrady toczą się w 21 oficjalnych językach UE.

5 WNĘTRZE PARLAMENTU

6

7

8

9 Stolicą UE jest Bruksela
Stolicą UE jest Bruksela. Jednak Parlament Europejski urzęduje w kilku miejscach. Sesje odbywają się w Strasburgu, komisje i grupy robocze urzędują w Brukseli, natomiast sekretariat PE znajduje się w Luksemburgu.

10 ORGANY PE Organy kierownicze: Organy merytoryczne: Organy polityczne:
przewodniczący i wiceprzewodniczący, prezydium PE, konferencja przewodniczących, konferencja Przewodniczących Komisji, konferencja Przewodniczących Delegacji Organy merytoryczne: komisje, komisje dochodzeniowe, komisje ad hoc, delegacje międzyparlamentarne Organy polityczne: frakcje polityczne Organy administracyjne: Sekretariat Generalny w Luksemburgu, personel pomocniczy

11 Na czele Parlamentu Europejskiego
stoi przewodniczący. Kieruje on pracami Parlamentu i reprezentuje Parlament w stosunkach zewnętrznych. Przewodniczący wybierany jest przez eurodeputowanych bezwzględną większością głosów na połowę okresu kadencji Parlamentu (tj. na dwa i pół roku), w głosowaniu tajnym.

12 KOMPETENCJE Parlament jest przede wszystkim organem prawodawczym, który wspólnie z Radą stanowi akty prawne w toku różnych procedur legislacyjnych. Do funkcji prawodawczej Parlamentu należy też współudział w uchwalaniu budżetu oraz udzielanie Komisji absolutorium z jego wykonania. Parlament Europejski w przeciwieństwie do parlamentów krajowych nie posiada prawa inicjatywy ustawodawczej - na uprawnioną do inicjatyw Komisję może jedynie wpływać podejmowaniem niewiążących ją wezwań do działania.

13 Parlament Europejski może też kontrolować inne instytucje oraz posiada, do pewnego stopnia, uprawnienia kreacyjne (wyboru składu innych organów Unii): zatwierdza Komisję i jej przewodniczącego ma prawo uchwalenia wotum nieufności wobec Komisji (większością 2/3 głosów) ma prawo zadawania pytań komisarzom ma zwyczajową możliwość zadawania pytań Radzie Komisja jest zobowiązana do składania PE sprawozdań z działalności Unii Przewodniczący Rady Europejskiej składa Parlamentowi sprawozdania z posiedzeń Rady Europejskiej PE ma prawo do ustanawiania komisji śledczych na wniosek ¼ swoich członków powołuje Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

14 Rada Unii Europejskiej
Obecnie istnieją następujące konfiguracje Rady: Rada ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA) Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Polityki dotyczącej Konsumentów  Rada ds. Konkurencyjności Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa   Rada ds. środowiska Rada ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury

15 Trzy filary Unii Europejskiej
Trzy filary UE (model świątyni) - ustanowione zostały poprzez Traktat z Maastricht, podpisany 7 lutego 1992 roku. Integracja krajów, które podpisały Traktat z Maastricht przebiegała w obrębie trzech filarów. Kraje: Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Wielka Brytania, Włochy.

16 Filar I - unia gospodarcza - wspólny rynek, wspólna polityka rolna i strukturalna, unia walutowa i rozwój regionów.  Filar II - unia polityczna - UE w stosunkach zewnętrznych występuje jako jeden podmiot.  Filar III - unia policyjno-sądownicza - współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych, wspólne rozwiązywanie problemów imigracji, przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i patologii społecznej. 

17 Ugrupowanie polityczne Parlamentu Europejskiego w kadencji 2009-2014:
1. Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) EPP posłów. 2. Grupa postępowego sojuszu socjalistów i demokratów w Parlamencie Europejskim S&D posłów. 3. Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy ALDE - 84 posłów. 4. Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie Greens/EFA - 55 posłów. 5. Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy ECR - 55 posłów. 6. Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej, Nordycka Zielona Lewica GUE, NGL - 35 posłów. 7. Europa Wolności i Demokracji EFD - 32 posłów.  8. Niezrzeszeni NA - 26 posłów.  Razem posłów

18 Podobnie jak wszystkie parlamenty PE posiada trzy podstawowe uprawnienia:
- władzę ustawodawczą, - uprawnienia budżetowe, - uprawnienia kontrolne nad instytucjami UE, w szczególności nad Komisją Europejską .

19 Anna Wośkowiak KLASA IVG


Pobierz ppt "UNIA EUROPEJSKA To szczególna organizacja międzynarodowa mająca osobowość prawną. Jest zatem odrębnym podmiotem prawa mającym własne instytucje wyposażone."

Podobne prezentacje


Reklamy Google