Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie logistyką

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie logistyką"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie logistyką
Wykład 3

2 Logistyka produkcji

3 Logistyka w procesach produkcyjnych
obejmuje zarządzanie przepływem strumieni materiałowych w procesie produkcyjnym; dotyczy projektowania kanałów przepływu w procesie wytwórczym, transportu wewnętrznego i zapasów produkcji w toku

4

5 Determinanty logistyki produkcji
Organizacja produkcji Planowanie i sterowanie produkcją Czynniki techniczne Zaopatrzenie i kooperacja Czynnik ludzki

6 Funkcje sterowania przepływem produkcji
cele: terminowość zakończenia cykli produkcyjnych, ich skracanie i minimalizacja wielkości zapasów produkcji w toku przy utrzymaniu stałej jakości produkcji optymalizacja i zachowanie równowagi między zapotrzebowaniem zewnętrznym i zasobami przedsiębiorstwa, niezbędnymi do realizacji jego celów ogólnych zagwarantowanie, aby poziom obsługi był zgodny z rzeczywistymi potrzebami

7 System logistyczny produkcji
wzbogacenie zintegrowanych systemów komputerowego wspomagania produkcji o cele typu logistycznego, polegające na usprawnieniu łańcuchów zaopatrzeniowych w ich wymiarze od surowca do konsumenta z zastosowaniem kompleksowych rachunków optymalizacyjnych i efektywnościowych

8 Cele systemu logistycznego produkcji
krótszy czas reakcji na potrzeby rynku i wysoki stopień elastyczności bliski kontakt z rynkiem, wzrost konkurencyjności krótsze międzyczasy operacyjne w ramach realizacji procesów wytwórczych, niższy stopień związania kapitału, minimalizacja kosztów produkcyjno-wytwórczych krótsze czasy cyklów rozwojowo-wdrożeniowych oraz obniżka kosztów zapewnienie wymaganej jakości produktów za pomocą nowoczesnych technologii przetwarzania i transmisji informacji

9 Transport wewnętrzny załadunek transport ładunku rozładunek
przenoszenie materiału niezaładowanego

10 Zasady organizacji transportu wewnętrznego
Eliminuj przemieszczanie materiałów wszędzie, gdzie to możliwe Utrzymuj pojedynczy strumień przepływu materiału, unikając zmian kierunku Utrzymuj w całym strumieniu jednakową szybkość przepływu materiału Stosuj mechanizację transportu wszędzie, gdzie jest to opłacalne Przepustowość (wydajność) środków transportu staraj się dostosować do maksymalnego obciążenia pracą

11 Przemieszczaj materiały szybko
Wykorzystuj siłę grawitacji do przemieszczania wszędzie, gdzie to możliwe Skracaj maksymalnie dystans (trasy) przemieszczania Dostarczaj materiały jak najbliżej stanowiska, które z nich korzysta Wszystkie etapy przemieszczania zintegruj w jeden system Łącz przemieszczanie z innymi elementami procesu (operacje, testowanie itp.) Wszędzie, gdzie to możliwe, stosuj elastyczne (np. modułowe) urządzenia

12 Logistyka procesów utylizacji

13 Logistyka procesów utylizacji
koncentruje się na całokształcie działań związanych z gospodarowaniem odpadami; jej zadaniem jest skuteczny i bezpieczny transport oraz składowanie materiałów odpadowych; w przypadku możliwości ponownego wykorzystania odpadów w procesie produkcyjnym, dodatkowym zadaniem logistyki utylizacji jest zarządzanie przepływem tych materiałów do miejsc przerobu

14 Podstawy prawne gospodarki odpadami
Dyrektywa w sprawie odpadów 75/442 Dyrektywa w sprawie odpadów niebezpiecznych 91/689

15 Dyrektywy w sprawie niektórych typów odpadów
Odpady elektroniczne i elektryczne 2002/96 Wraki samochodowe 2000/53 Baterie i akumulatory 91/157 Opakowania i odpady opakowaniowe 94/52 Oleje opadowe 75/439 Odpady z przemysłu dwutlenku tytanu 78/176 Azbest 87/217

16 Logistyka procesów utylizacji obejmuje następujące działania:
segregowanie odpadów ich przemieszczanie i składowanie przetwarzanie odpadów udostępnianie surowców wtórnych dobór materiałów do produkcji pod kątem ich podatności na utylizację upowszechnienie technologii wytwarzania pozwalającej na stosowanie surowców wtórnych i ograniczenie ilości odpadów tworzenie i stosowanie procedur kontroli przekazania zużytych opakowań i produktów do utylizacji

17

18 Koszty systemu recyrkulacji odpadów
koszty wywozu odpadów – koszty zakupu i eksploatacji odpowiednich środków transportowych oraz budowy i eksploatacji zaplecza transportowego, koszty transportu, załadunku, wyładunku i ewentualnie przeładunku koszty przerobu odpadów – termicznego (spalanie), chemicznego i biologicznego (kompostowanie), w tym zakup technologii i infrastruktury, koszty oczyszczania i usuwania pozostałości po tych procesach koszty przygotowania wysypisk, składowania odpadów na wysypiskach, koszty odprowadzania gazów wysypiskowych oraz koszty późniejszej rekultywacji wysypisk

19 Rodzaje odpadów niebezpiecznych
Odpady zawierające PCB (kondensatory, transformatory, oleje technologiczne) Oleje odpadowe Baterie i akumulatory Odpady zawierające azbest Pestycydy Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne Wycofane z eksploatacji pojazdy Odpady medyczne i weterynaryjne Odpady materiałów wybuchowych

20 Gospodarka odpadami niebezpiecznymi w Polsce
Unieszkodliwianie – 55,01% Odzysk 30,33% Składowanie 12,45% Magazynowanie – 2,21%

21 Logistyka gospodarki opakowaniami
celem jej jest doprowadzenie do gospodarki odpadami opartej na cyrkulacji surowców i materiałów z jak najmniejszym udziałem odpadów opakowaniowych składowanych na wysypiskach poprzez integrację całego łańcucha i powtórne przetwórstwo opakowań

22

23 Logistyka dystrybucji

24 Dystrybucja zespół decyzji i czynności mających na celu dostarczenie wytworzonych produktów końcowemu odbiorcy w zamówionych przez niego ilościach, uzgodnionej jakości i żądanych terminach

25 Zadania dystrybucji analizowanie różnych możliwości wyznaczania dróg obiegu produktu na rynku dokonywanie wyboru najbardziej korzystnych kanałów dystrybucji opracowanie programów współdziałania producentów z hurtownikami i detalistami ustalanie sprawnych procedur oferowania, zamawiania i dostawy produktów minimalizowanie kosztów sprzedaży wykorzystywanie logistyki do zapewnienia dostawy towarów we właściwym czasie, stosownie do lokalizacji nabywców

26 Kanał dystrybucji łańcuch firm i osób, które przejmują prawo własności lub pomagają w przekazywaniu prawa własności do dóbr i usług w ich drodze od producenta do finalnego odbiorcy

27 Kryteria wyboru kanału dystrybucji
cechy produktu przewidywane koszty dystrybucji możliwymi do zastosowania kanałami wielkość i wartość dystrybuowanej produkcji wymagania techniczne procesu logistycznego zakres zadań, które mogą wykonywać pośrednicy życzenia odbiorców

28 Kryteria oceny kanału dystrybucji
wykonanie sprzedaży utrzymanie zapasów sprawność marketingowa – kanał dystrybucji coraz częściej służy nie tylko przepływom fizycznym towarów, ale również jest wykorzystywany w ich promocji motywacja uczestników kanału – wzajemne stosunki dostawców i odbiorców konkurencja, jaką napotykają uczestnicy kanału – wielu pośredników tego samego producenta; pośrednik oferuje konkurujące towary różnych producentów; rola umów na wyłączność perspektywy wzrostu – ostateczny sukces dostawcy jest ściśle związany z sukcesem jego pośredników

29 Reguła 6R właściwa ilość właściwy stan właściwy czas właściwe miejsce
właściwy koszt właściwy klient

30 Powody obecności pośredników handlowych
luka czasowa – konsumenci dokonują zakupów określonych pozycji w bardziej lub mniej nieciągłych odstępach czasu, podczas gdy większość firm prowadzi produkcję na zasadzie ciągłości aby osiągnąć oszczędności wytwórcze luka przestrzenna – konsumenci są zazwyczaj rozproszeni na rynku, a producenci są zlokalizowani w kilku miejscach i zazwyczaj w pewnym oddaleniu od klientów

31 luka ilościowa – w określonym czasie firmy produkują wielkie ilości, konsumenci potrzebują zaś w tym samym czasie ilości niewielkich luka w asortymencie – asortyment produktów wytwarzanych przez firmę jest ograniczony, tymczasem konsumenci mają wiele potrzeb, do których zaspokojenia wymagane jest szerokie zróżnicowanie produktów luka informacyjna – konsumenci nie zawsze wiedzą o dostępności bądź o źródle nabycia produktów, jakich potrzebują; producenci natomiast często mogą nie wiedzieć, gdzie się znajdują i kim są potencjalni nabywcy ich produktów

32 Koszty dystrybucji

33 Magazynowanie opłaty za składowanie, ubytki, podatki, światło, ogrzewanie, koszty nadzoru, ubezpieczenia koszty manipulacji – wyposażenie, opakowania, koszty operacyjne, zużycie sprzętu opłaty za manipulacje w magazynach publicznych, bezpośrednie koszty robocizny inne koszty – płace personelu biurowego, rachunki telefoniczne koszty dostaw do magazynu, inne koszty nadzoru, płace zarządu

34 Transport przeciętne koszty przewozu koszty na jednostkę produktu
koszty według różnych wielkości dostaw koszty od i do różnych klientów i zakładów

35 Zapasy podatki ubezpieczenia koszty kapitałowe starzenie się zapasów
przeciętna wartość zapasów na grupę produktów

36 Obsługa klienta koszty obsługi przypadające na zamówienie klienta
koszty obsługi na przeciętny przyrost produkcji koszty prowadzenia ewidencji głównych klientów

37 System opracowywania zamówień
płace personelu biurowego formularze zamówień formy zamawiania koszty systemu komunikacji system przetwarzania danych koszty zarządu

38 Outsourcing dystrybucji

39 Korzyści możliwość realizacji wysokich wymogów ze strony obsługiwanych klientów po akceptowanych przez nich cenach zmniejszenie ilości kapitału zaangażowanego w dystrybucję elastyczność potencjału serwisowego zwiększenie zasięgu terytorialnego zmniejszenie kosztów operacyjnych rozproszenie ryzyka w relacjach pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu produkcyjnego lepsza możliwość racjonalizacji zarządzania zasobami możliwość specjalizacji w zarządzaniu zapasami zmniejszenie ogólnego ryzyka

40 Zagrożenia utrata możliwości bezpośredniego sterowania procesem dystrybucji niewłaściwe funkcjonowanie sprzężeń zwrotnych zmniejszona kontrola nad rotacją zapasów magazynowych możliwość utraty kontroli nad obsługą klienta niezdolność do zareagowania na pojawiające się szczególne wymagania lub potrzeby klientów trudności w porozumiewaniu się z klientami

41 System EDI Electronic Data Interchange
system bezpapierowej dokumentacji przesyłanej pomiędzy kontrahentami; polega on na połączeniu dwóch kontrahentów siecią komputerową i wykorzystanie jej do przesyłania informacji tymi łączami bez papierowych nośników informacji

42 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zarządzanie logistyką"

Podobne prezentacje


Reklamy Google