Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Korekty kosztów i przychodów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Korekty kosztów i przychodów"— Zapis prezentacji:

1 Korekty kosztów i przychodów
Reklasyfikacja przychodów

2 Dominujący rodzaj działalności
Działalność podstawowa jednostki Dominującej jest działalnością produkcyjną W RZiS przychody ze sprzedaży produktów *Sprzedaż produktów poza grup wykazuje jednostka Zależna – w rachunku zysków i strat wykazuje przychody ze sprzedaży towarów

3 Reklasyfikacja przychodów
Eliminacja przychodów i kosztów przychody ze sprzedaży D i wartość sprzedanych towarów (Z) Reklasyfikacja w łącznych danych – przeniesienie z pozycji przychody ze sprzedaży towarów do pozycji - Przychody ze sprzedaży produktów

4 Korekty niezrealizowanych zysków
W zapasach, W środkach trwałych, W wartościach niematerialnych i prawnych Wpływ na kapitał mniejszości

5 Informacje o zapasach z zakupów wewnętrznych
Wartość zapasów z zakupów wewnętrznych na dzień bilansowy, Wysokość stosowanej marży przez jednostkę sprzedającą: Marża w stosunku do kosztu wytworzenia Zn = (A x %m)/ (100%+%m) b) Marża liczona od przychodu Zn = A x %m

6 Zestawienie korekt Pozycje Korekty bilansu Aktywa Pasywa
- Zapasy, np. materiały, towary - Zysk (strata) (-) Pozycja rachunku zysków i strat Koszty Przychody * Wariant kalkulacyjny - Koszt wytworzenia sprzedanych produktów - Wartość sprzedanych towarów i materiałów + *Wariant porównawczy - Zmiana stany produktów lub poszczególne pozycje kosztów rodzajowych Pozycja rachunku przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Zwiększenia Zmniejszenia - Zysk (strata) netto X - Zmiana stanu zapasów

7 Zadanie Grupa KOS SA składa się z trzech spółek:
KOS SA produkuje wyroby W11, W12, W13 które u odbiorcy są materiałami lub towarami ROS SA prowadzi działalność handlową, zaopatruje jednostki z grupy i sprzedaje ich produkty, FOS sp. z o.o produkuje wyroby W14, W15, które u odbiorcy są półfabrykatami lub towarami Spółki grupy dokonują transakcji kupna sprzedaży wewnętrznych oraz towarów spoza grupy

8 Realizowane marże W11- 15% W12- 15,5% W13 – 16% W14- 12% W15 – 13,5%
T21 – 10% T22- 12,5% T23- 13%

9 Stan zapasów z dostaw wewnętrznych
Materiały , *Towary , ,- , ,- , ,- ,- Półfabrykaty ,- ,-

10 Wartość korekt niezrealizowanego zysku
W materiałach ,82 W pólfabrykatach ,99 W towarach ,67 Korekty pozycji zapasów wg wyliczeń/ Zysk netto 40353,48 RZiS –Kwsp ,81 (mat.+półf.); Wartość sprzedanych towarów 18063,67

11 Różnice przejściowe Wyłączenie niezrealizowanego zysku powoduje powstanie różnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową a podatkową aktywów ( WP > WB) Powstają - Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

12 Odroczony podatek Niezrealizowane zyski X stawka podatku
Korekta DT Aktywa z tytułu odroczonego podatku CT Zysk netto

13 Niezrealizowane straty
Powstaje dodatnia różnica przejściowa W dokumentacji konsolidacyjnej i skonsolidowanym sprawozdaniu należy ująć rezerwę z tytułu odroczonego podatku Korekty w RZiS pozycji podatek dochodowy Korekty w rachunku przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

14 Niezrealizowane zyski a kapitał mniejszości
W zależności od kierunku sprzedaży, korekta niezrealizowanego zysku zawartego w zapasach może wpływać na ustalenie wartości udziału w zyskach przypisywanych udziałowcom mniejszościowym


Pobierz ppt "Korekty kosztów i przychodów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google