Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu"— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA PRIORYTET III. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

2 WFOŚiGW w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Poznaniu – na podstawie Porozumienia z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, podpisanego 1 października 2007 r. – został Instytucją Pośredniczącą dla Priorytetu III Środowisko przyrodnicze w WRPO Nabór i ocena projektów Akceptacja listy rankingowej Zawieranie umów o dofinansowanie projektu Sprawozdawczość i monitorowanie Kontrola realizacji projektów Ewaluacja Dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów Raportowanie o nieprawidłowościach Odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych Realizacja zadań w ramach Pomocy Technicznej Wprowadzanie danych Informacja i promocja Archiwizacja

3 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO)
Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna Priorytet III Środowisko przyrodnicze Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe Priorytet VII Pomoc techniczna

4 Priorytet III Środowisko przyrodnicze
Działanie 3.1. Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie 3.2. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Działanie 3.3. Wsparcie ochrony przyrody Działanie 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 3.5. Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa Działanie 3.6. Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego Działanie 3.7. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii

5 Działanie 3.1 – Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Projekty dotyczące tworzenia kompleksowych systemów gospodarki odpadami obejmujące budowę sortowni, kompostowni, obiektów termicznej, termiczno-chemicznej i mechanicznej utylizacji odpadów; Projekty służące uzupełnieniu istniejących systemów gospodarki odpadami o wszystkie niezbędne dla osiągnięcia kompleksowości elementy, w szczególności: a. projekty służące recyklingowi odpadów (w tym budowa i rozwój zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów), b. projekty dotyczące selektywnej zbiórki odpadów (w tym także akcje promocyjne jako element większego projektu), c. projekty dotyczące organizacji systemu zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wyłączonych ze strumienia odpadów komunalnych, d. projekty dotyczące budowy nowych, modernizacji istniejących i rekultywacji wyeksploatowanych składowisk odpadów

6 Działanie 3.1 – Beneficjenci
JST i ich związki; jednostki organizacyjne utworzone przez jednostki wymienione przez JST i ich związki, prowadzące działalność w zakresie gospodarki odpadami; podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z JST; podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym; przedsiębiorcy

7 Działanie 3.1 – Tryb oceny wniosków
Etap I – Beneficjent przygotowuje wstępny wniosek. W oparciu o wyniki oceny (Preselekcja), wybrani wnioskodawcy przygotowują pełną dokumentację projektu. Etap II – następuje ocena formalna i merytoryczno-techniczna dokumentacji, w wyniku której wybrane zostaną projekty, dla których podpisane zostaną umowy o dofinansowanie.

8 Działanie 3.1 – Warunki dodatkowe
1. Tylko projekty zgodne z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego; 2. Wsparcie systemów i instalacji obsługujących maksimum 150 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż 50 tys. mieszkańców (zgodnie z linią demarkacyjną). 3. Bezpośrednie wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw na inwestycje dotyczące dostosowania ich do przepisów ochrony środowiska przewidziano w ramach Priorytetu I – Działanie 1.2 – Wsparcie rozwoju MŚP. 4. Pomoc publiczna może wystąpić. 5. W ramach jednego konkursu ogłaszanego przez Instytucję Zarządzającą, dany beneficjent może aplikować o dofinansowanie tylko jednego projektu.

9 Działanie 3.2 – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
Projekty o wartości od 1 mln PLN do 20 mln PLN Termomodernizacja lokalnego źródła ciepła i/lub lokalnych ciepłowniczych sieci przesyłowych, Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (w tym system grzewczy) Budowa i modernizacja lokalnych systemów zaopatrzenia w energię elektryczną (średnie napięcia), gaz oraz energię cieplną, Instalacja i modernizacja urządzeń filtrujących gazy i urządzeń odpylających w lokalnych systemach grzewczych

10 Działanie 3.2 – Beneficjenci
JST, ich związki; jednostki organizacyjne utworzone przez JST posiadające osobowość prawną, nie wymienione jednostki sektora finansów publicznych; podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym; PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; przedsiębiorcy; organizacje pozarządowe; jednostki naukowe; szkoły wyższe; spółdzielnie i TBS;

11 Działanie 3.2 – Tryb oceny wniosków
Beneficjent przygotowuje pełną dokumentację projektu. Następuje jej ocena formalna, merytoryczno-techniczna a następnie podpisanie, bądź nie podpisanie umowy o dofinansowanie - po spełnieniu wymaganego poziomu merytoryczno- technicznego

12 Działanie 3.2 – Warunki dodatkowe
1. Nie będą wspierane projekty kwalifikujące się do wsparcia w ramach Osi priorytetowej IV i X POIiŚ, PROW (sieć niskiego napięcia w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich- miasta do 5 tys. mieszkańców) oraz Priorytetu I WRPO- Konkurencyjność przedsiębiorstw. 2. Pomoc publiczna może wystąpić.

13 Działanie 3.3 – Wsparcie ochrony przyrody
Odbudowa zdegradowanych siedlisk nieleśnych, leśnych i wodnych oraz czynna ich ochrona, Budowa infrastruktury służącej promocji obszarów chronionych (szczególnie Natura 2000), w tym wyposażenie centrów edukacji ekologicznej, łącznie z kształceniem personelu, Ochrona gatunków o zagrożonych pulach genowych, Kampanie promocyjne i informacyjne oraz imprezy masowe na poziomie ponadpowiatowym, Przejścia dla zwierząt i przepławki dla ryb, Plany ochrony dla obszarów Natura 2000

14 Działanie 3.3 – Beneficjenci
JST i ich związki; jednostki organizacyjne utworzone przez JST posiadające osobowość prawną; administracja rządowa; inne nie wymienione jednostki sektora finansów publicznych; podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym; PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; przedsiębiorcy; jednostki naukowe; podmioty zarządzające obszarami chronionymi; szkoły wyższe; osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki; organizacje pozarządowe; zarządcy dróg i linii kolejowych.

15 Działanie 3.3 – Tryb oceny wniosków
Beneficjent przygotowuje pełną dokumentację projektu. Następuje jej ocena formalna, merytoryczno-techniczna a następnie podpisanie, bądź nie podpisanie umowy o dofinansowanie - po spełnieniu wymaganego poziomu merytoryczno-technicznego.

16 Działanie 3.3 – Warunki dodatkowe
1. Rodzaje projektów 1, 3 i 4 – o wartości od 100 tys. PLN do 400 tys. PLN; 2. Rodzaje projektów 2 i 6 – o wartości od 50 tys. PLN do 400 tys. PLN; 3. Rodzaj projektu 5 – o wartości do 2 mln. PLN; 4. Nie będą wspierane projekty realizowane w ramach POIŚ (o wartości odpowiednio powyżej 400 tys PLN i 2 mln. PLN) 5. W ramach jednego konkursu ogłaszanego przez Instytucję Zarządzającą, dany beneficjent może aplikować o dofinansowanie tylko jednego projektu.

17 Działanie 3.4 – Gospodarka wodno-ściekowa
Projekty o wartości od 1 mln PLN Budowa, rozbudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych i systemów kanalizacji zbiorczej (projekty w aglomeracjach o RLM od 2 do 15 tys. wskazanych w KPOŚK); uzupełnieniem powyższych projektów mogą być (łącznie do 50% kosztów kwalifikowanych projektu): budowa i modernizacja systemów kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami służącymi do podczyszczania wód opadowych, o ile dotyczą rozdziału systemu kanalizacji ogólnospławnej. budowa, rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę, w zakresie zgodnym z art. 42, ust.3 ustawy Prawo wodne.

18 Działanie 3.4 - Beneficjenci
JST i ich związki; Podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin

19 Działanie 3.4 – Tryb oceny wniosków
Beneficjent przygotowuje wstępny wniosek. W oparciu o wyniki oceny na Etapie I (Preselekcja), wybrani wnioskodawcy przygotowują pełną dokumentację projektu. Na Etapie II następuje jej ocena formalna i merytoryczno-techniczna, w wyniku której wybrane zostaną projekty, dla których podpisane zostaną umowy o dofinansowanie.

20 Działanie 3.4 – Warunki dodatkowe
W ramach działania będą wspierane tylko aglomeracje o RLM od 2000 do wskazane w KPOŚK, Planowany do dofinansowania w ramach działania zakres kanalizacji sanitarnej będzie zgodny z Metodyką 120 Realizacja zadań musi być zgodna z zapisami dyrektywy 91/271/EWG i dyrektywy 98/83/WE oraz prawa polskiego. Przewiduje się, że projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej nie będą podlegały zasadom pomocy publicznej, z uwagi na występowanie monopolu naturalnego. Bezpośrednie wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw na inwestycje dotyczące dostosowania ich do przepisów ochrony środowiska przewidziano w ramach Priorytetu I Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw, Działanie 1.2 – Wsparcie rozwoju MŚP. W ramach jednego konkursu ogłaszanego przez Instytucję Zarządzającą, dany beneficjent może aplikować o dofinansowanie tylko jednego projektu.

21 Projekty o wartości do 40 mln PLN
Działanie 3.5 – Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa Projekty o wartości do 40 mln PLN regulacja cieków wodnych, tworzenie polderów oraz odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych, modernizacja i budowa małych zbiorników wielozadaniowych (o pojemności mniejszej niż 10 mln m3, nie mniejszej jednak niż 250 tys. m3) i stopni wodnych, modernizacja i budowa wałów przeciwpowodziowych

22 Działanie 3.5 - Beneficjenci
JST i ich związki; jednostki organizacyjne utworzone przez jst posiadające osobowość prawną; nie wymienione jednostki sektora finansów publicznych; PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; przedsiębiorcy ; podmioty zarządzające obszarami chronionymi; spółki wodne.

23 Działanie 3.5 – Tryb oceny wniosków
Beneficjent przygotowuje pełną dokumentację projektu. Następuje jej ocena formalna, merytoryczno-techniczna a następnie podpisanie, bądź nie podpisanie umowy o dofinansowanie - po spełnieniu wymaganego poziomu merytoryczno- technicznego.

24 Działanie 3.5 – Warunki dodatkowe
W ramach jednego konkursu ogłaszanego przez Instytucję Zarządzającą, dany beneficjent może aplikować o dofinansowanie tylko jednego projektu. Wszystkie działania winny mieć na celu zapobieganie powodziom (z wyjątkiem projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach PROW i POIiŚ).

25 Działanie 3.6. – Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego
Projekty o wartości od 100 tys. PLN do 4 mln PLN Opracowywanie baz danych dotyczących zanieczyszczenia lasów, jakości gleb, wód i powietrza, Budowa systemów pomiarów zanieczyszczeń w miastach oraz systemy informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń, Budowanie i doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i awarii technologicznych (w tym zakup sprzętu specjalistycznego) Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Wsparcie lokalnego monitoringu środowiska w aspekcie zanieczyszczeń, Utworzenie stacji kontrolnych i ostrzegawczych w zakresie jakości wód, tworzenie map terenów zalewowych, tworzenie systemów monitoringu środowiska w tym reagowania na zagrożenia.

26 Działanie 3.6 – Beneficjenci
JST i ich związki; jednostki organizacyjne utworzone przez JST posiadające osobowość prawną; administracja rządowa; nie wymienione jednostki sektora finansów publicznych; PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; jednostki naukowe; podmioty zarządzające obszarami chronionymi; Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Poznaniu – tylko dla jednostek będących w Krajowym Systemie Ratowniczo –Gaśniczym po uzyskaniu pozytywnej opinii Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu

27 Działanie 3.6 – Tryb oceny wniosków
Beneficjent przygotowuje pełną dokumentację projektu. Następuje jej ocena formalna, merytoryczno-techniczna a następnie podpisanie, bądź nie podpisanie umowy o dofinansowanie - po spełnieniu wymaganego poziomu merytoryczno- technicznego.

28 Działanie 3.6 – Warunki dodatkowe
Projekty o wartości od 100 tys. PLN do 4 mln PLN. W ramach działania nie będą realizowane projekty dotyczące zapobiegania i ograniczania skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałania poważnym awariom wspierane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (dotyczy projektów o wartości całkowitej powyżej 4 mln PLN) W ramach jednego konkursu ogłaszanego przez Instytucję Zarządzającą, dany beneficjent może aplikować o dofinansowanie tylko jednego projektu.

29 Działanie 3.7 – Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii
Budowa i rozbudowa: elektrowni wiatrowych z instalacją do przesyłu energii, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych z instalacją do przesyłu energii, urządzeń grzewczych opalanych biomasą z instalacją do przesyłu energii, elektrowni wodnych z instalacją do przesyłu energii, urządzeń grzewczych zasilanych energią geotermiczną z instalacją do przesyłu energii, urządzeń do produkcji i instalacji do przesyłu energii w oparciu o inne typy odnawialnych źródeł energii, urządzeń i instalacji w ramach kogeneracji energii w małych elektrociepłowniach

30 Działanie 3.7 - Beneficjenci
JST i ich związki; jednostki organizacyjne utworzone przez jst posiadające osobowość prawną; nie wymienione jednostki sektora finansów publicznych; podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym; PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; przedsiębiorcy; jednostki naukowe; szkoły wyższe spółki wodne

31 Działanie 3.7 – Tryb oceny wniosków
Beneficjent przygotowuje pełną dokumentację projektu. Następuje jej ocena formalna, merytoryczno-techniczna a następnie podpisanie, bądź nie podpisanie umowy o dofinansowanie - po spełnieniu wymaganego poziomu merytoryczno- technicznego.

32 Działanie 3.7 – Warunki dodatkowe
Przedsięwzięcia na rzecz wykorzystywania alternatywnych źródeł energii (produkcji energii oraz jej przesyłu) – urządzenia produkujące energię o mocy od 0,25 do 50 MW z wyjątkiem kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych – minimalna moc 0,1 MW (projekty o wartości poniżej 20 mln PLN); Nie będą wspierane projekty kwalifikujące się do wsparcia w ramach Osi priorytetowej IV i X POIiŚ, PROW oraz Priorytetu I WRPO- Konkurencyjność przedsiębiorstw; W ramach jednego konkursu ogłaszanego przez Instytucję Zarządzającą, dany beneficjent może aplikować o dofinansowanie tylko jednego projektu;

33 Priorytet III – informacje dodatkowe
Kwalifikowalność: Projekty nie objęte pomocą publiczną – od r. Projekty objęte pomocą publiczną – od daty złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskania potwierdzenia o kwalifikowalności projektu do pomocy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 246 poz. 1795). Forma płatności – refundacja

34 ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań
WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA PRIORYTET III. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE ul. Szczepanowskiego 15 A, Poznań tel.: (0 61) fax: (0 61)


Pobierz ppt "Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google