Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Budowanie silnej LGD Tadeusz Borek – FAPA Przemyśl 12-13 października 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Budowanie silnej LGD Tadeusz Borek – FAPA Przemyśl 12-13 października 2007."— Zapis prezentacji:

1 1 Budowanie silnej LGD Tadeusz Borek – FAPA Przemyśl 12-13 października 2007

2 2 Prawne aspekty tworzenia i funkcjonowania LGD w ramach PPL+ Pod takim tytułem ukazał się poradnik (R. Adamczyk i inni, 56 stron), który został opublikowany na stronie www.agro-info.org.pl www.agro-info.org.pl

3 3 Z Uzupełnienia SPO 2004-2006 Schemat II: Beneficjent (fundacja lub stowarzyszenie lub związek stowarzyszeń) spełnia kryteria LGD, czyli: jego statutowym celem jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w składzie zarządu co najmniej 50% stanowią osoby wskazane przez partnerów społecznych i gospodarczych,... Zrównoważony udział mężczyzn i kobiet w składzie zarządu LGD - żadna z płci nie stanowi mniej niż 40%

4 4 Partnerzy gospod. i społeczni to... Wg Narodowego Planu Rozwoju (art..2 ust. 8) partnerzy gospodarczy i społeczni to m.in. organizacje przedsiębiorców i pracodawców, zw. zawodowe, samorządy zawodowe, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe.

5 5 Lista partnerów społecznych i gospodarczych: A. organizacje przedsiębiorców i pracodawców: Kółka rolnicze; Koła Gospodyń Wiejskich, rolnicze zrzeszenia branżowe, związki rolników, kółek rolniczych i organizacji rolniczych oraz związki rolniczych zrzeszeń branżowych; Cech rzemieślniczy; Izba rzemieślnicza; Izba Rolnicza; Ochotnicza Straż Pożarna; Związek Rzemiosła Polskiego; Zrzeszenie handlu i usług; Zrzeszenie transportu; Ogólnokrajowa reprezentacja zrzeszeń handlu i usług; Ogólnokrajowa reprezentacja zrzeszeń transportu; Izba gospodarcza; Krajowa Izba Gospodarcza; Ogólnokrajowy związek międzybranżowy; Ogólnokrajowe zrzeszenie międzybranżowe; Związek pracodawców; Federacja lub konfederacja związków pracodawców; Stowarzyszenie kultury fizycznej; Związek sportowy; Polski związek sportowy; Stowarzyszenie kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym; Inne. B związki zawodowe; jednostki organizacyjne związków zawodowych posiadające osobowość prawną; C organizacje pozarządowe, tj. m.in.: Stowarzyszenia; Związki Stowarzyszeń; Fundacje; inne; D jednostki naukowe w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12.01.1991r o Komitecie Badan Naukowych (Dz.U. z 2001 Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 Nr 39, poz. 335), których działalność obejmuje zagadnienia związane z NPR oraz programami operacyjnymi i strategią wykorzystania Funduszu Spójności.

6 6 Organizacje pozarządowe to... Zgodnie z ustawą z 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (art.3 ust 1) to nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej, w tym fundacje i stowarzyszenia, ale z wyłączeniem m.in. partii politycznych, zw.zaw. i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub j.s.t., fundacji utworzonych przez partie polityczne

7 7 Odpowiedzi na pytania związane z budowaniem silnej LGD Zwiększenie liczby gmin objętych działalnością LGD jest możliwe po wprowadzeniu odpowiednich zmian w aktach prawnych (np. w statucie, w punkcie dotyczącym obszaru działania LGD). Warunkiem uzyskania dofinansowania jest przedstawienie Lokalnej Strategii Rozwoju obejmującej dołączone nowe gminy. Należy pamiętać, że obszar ma być spójny.

8 8 Odpowiedzi na pytania...– c.d. LGD może zlecić wykonanie usługi lub dostarczenie towarów firmie, której właścicielem jest członek zarządu i jednocześnie kierownik projektu – jednakże są tu zastrzeżenia natury etycznej i nie sprzyja to budowaniu zaufania społecznego do LGD. Dlatego należy tego unikać!!!

9 9 Odpowiedzi na pytania...– c.d. O statusie podmiotu delegującego (np. publiczny czy organizacja pozarządowa) decyduje ustawa na podstawie której podmiot ten został powołany. Nie ma np. znaczenia że w gminnym klubie sportowym ponad 50% udziału ma gmina jeśli ten klub ma status prawny stowarzyszenia.

10 10 Odpowiedzi na pytania...– c.d. Osoby rekomendowane przez partnerów gospodarczych i społecznych do zarządu LGD powinny być zatrudnione w strukturach instytucji rekomendującej przez co najmniej 1 rok.

11 11 Odpowiedzi na pytania...– c.d. W skład zarządu LGD może wchodzić więcej niż 1 osoba wskazana przez tego samego partnera, ale 1 partner nie może wskazać 50% i więcej składu zarządu LGD, reprezentujących sektor społeczny i ekonomiczny.

12 12 Odpowiedzi na pytania...– c.d. Jeżeli LGD ma status fundacji prowadzącej działalność gospodarczą to osoby pełniące funkcje publiczne (np. wójt, radny) nie mogą być członkami zarządu LGD.

13 13 Odpowiedzi na pytania...– c.d. Rolnik indywidualny może być rekomendowany jako partner gospodarczy przez Izbę Rolniczą Partner prywatny będący jednoosobową firmą może sam sobie udzielić rekomendacji do zarządu LGD


Pobierz ppt "1 Budowanie silnej LGD Tadeusz Borek – FAPA Przemyśl 12-13 października 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google