Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDOWANIE SILNEGO PARTNERSTWA WOJSKA ZE SPOŁECZEŃSTWEM na podstawie decyzji nr 187/MON z dnia 9 czerwca 2009 r., znowelizowanej przez decyzję nr 146/MON.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDOWANIE SILNEGO PARTNERSTWA WOJSKA ZE SPOŁECZEŃSTWEM na podstawie decyzji nr 187/MON z dnia 9 czerwca 2009 r., znowelizowanej przez decyzję nr 146/MON."— Zapis prezentacji:

1 BUDOWANIE SILNEGO PARTNERSTWA WOJSKA ZE SPOŁECZEŃSTWEM na podstawie decyzji nr 187/MON z dnia 9 czerwca 2009 r., znowelizowanej przez decyzję nr 146/MON z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniającą decyzję w sprawie wprowadzania zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 121) 11 czerwca 2013 r.

2 PARTNERZY SPOŁECZNI w rozumieniu decyzji nr 187/MON 1.Organizacje pozarządowe. 2.Jednostki samorządu terytorialnego, ich stowarzyszenia. 3.Kościelne osoby prawne i inne jednostki organizacyjne działające na podstawie ustawy o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w RP oraz ustaw o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli prowadzą działalność pożytku publicznego. 4.Podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną (sfery zadań publicznych określone w art. 4 udpp, np. działalność oświatowa, kulturalna, naukowa, wychowawcza, sportowa, turystyczna, szkolnictwo wyższe, obronność państwa, charytatywna, pomoc społeczna, ratownictwo i ochrona ludności, na rzecz mniejszości narodowych czy integracji europejskiej itp.)

3 Partnerzy społeczni w rozumieniu decyzji nr 187/MON Osoby prawne, które spełniają warunki podpisania porozumienia Z jakim podmiotem dowódca jednostki wojskowej może podpisać porozumienie o współpracy ?

4 po przeprowadzeniu procedury, zgodnej z zapisami decyzji 187/MON Porozumienia o współpracy dowódcy jednostek wojskowych mogą zawierać

5 Wnioskodawca ma obowiązek: dostarczyć projekt porozumienia wraz z uzasadnieniem oraz statut, sprawozdanie z działalności i finansowe za ostatni rok, zatwierdzone przez statutowy organ nadzorczy; udokumentować osobowość prawną aktualnym odpisem z KRS lub z innego rejestru, z wyłączeniem szkół publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych; wykazać realną możliwość wywiązania się z zobowiązań wynikających z projektu porozumienia. ANALIZA WNIOSKU

6 Porozumienie o współpracy: zgodne z zadaniami i potrzebami resortu zgodne z celami statutowymi partnera społecznego Partner społeczny: osoba prawna działalność statutowa na rzecz obronności państwa Uzasadni realną możliwość realizacji porozumienia (wiarygodność, doświadczenie, potencjał kadrowy i organizacyjny) nie zalega z płatnościami wobec ZUS i US, nie podlega odpowiedzialności karnej, działa niezależnie od partii politycznych lub innych organizacji o charakterze politycznym, nie jest partnerem gospodarczym resortu ON.

7 Wnioskodawca składa pisemne oświadczenie, że: 1)nie zalega z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego; 2)zachowuje neutralność w sprawach politycznych, działa zgodnie ze statutem i innymi wewnętrznymi dokumentami; 3)nie jest wykonawcą odpłatnej umowy na rzecz resortu, ani nie działa na rzecz takiego wykonawcy, z wyłączeniem umów wykonania zadań publicznych zleconych w trybie przepisów szczególnych; 4)nie podlega odpowiedzialności karnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 5)żadna z osób znajdujących się w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotu wnioskującego o zawarcie porozumienia: nie jest wykonawcą, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie była prawomocnie skazana za przestępstwa i nie toczy się przeciwko tym osobom postępowanie karne w sprawach o przestępstwa. § 15 ust. 1 decyzji nr 187/MON Oświadczenie zamiast odpisów

8 Skierowanie wniosku przez partnera społecznego bezpośrednio do dowódcy jednostki wojskowej. Analiza wniosku pod względem spełnienia warunków formalnoprawnych i merytorycznych. Powiadomienie wnioskodawcy o oddaleniu wniosku lub przyjęciu do dalszego procedowania. Procedura rozpatrzenia wniosku

9 Uzgodnienie treści projektu porozumienia z wnioskodawcą Opracowanie uzasadnienia oraz uzgodnienie merytoryczne projektu z komórkami wewnętrznymi jednostki wojskowej, lub też z dowództwem rodzaju Sił Zbrojnych. WAŻNA ZMIANA: Każdy projekt porozumienia wymaga uzgodnienia z dysponentem środków budżetowych sprawującym obsługę finansową jednostki wojskowej. Procedura rozpatrzenia wniosku c.d.

10 Uzgodnienie projektu pod względem prawnym i redakcyjnym z radcą prawnym lub podmiotem sprawującym obsługę prawną jednostki wojskowej. Podpisanie porozumienia niezwłoczne zamieszczenie na stronie internetowej jednostki oraz złożenie meldunku o podpisaniu porozumienia do dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych, a także do Dyrektora DWiPO. Procedura rozpatrzenia wniosku c.d.

11 Porozumienie o współpracy z partnerem społecznym jest dokumentem potwierdzającym wolę rozwijania stałej współpracy, który w szczególności: określa cele, obszar i formy współdziałania, zobowiązania stron, warunki i czas współpracy oraz zasady rozwiązania porozumienia; angażuje partnera społecznego do wykonania określonych zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa narodowego przy wsparciu resortu. Analiza projektu porozumienia

12 Prowadzenie przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 1)nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, 2)odpłatnej działalności pożytku publicznego lub 3)działalności gospodarczej wymaga: określenia ich zakresów w statucie lub innym dokumencie; rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności. Analiza sprawozdania finansowego i merytorycznego

13 Dokładne nazwy stron porozumienia i osób reprezentujących strony. Nr wpisu do KRS lub ewidencji. Nazwę organu prowadzącego szkołę. Określone cele i zakres współpracy. Zobowiązania obydwu stron (adekwatne do celów). Ewentualne skutki finansowe. Czas trwania. Sposób zmiany, rozstrzygania sporów i rozwiązania porozumienia. Czas wejścia w życie. Porozumienie powinno zawierać

14 Dziękuję za uwagę. mjr Dariusz Chądziński


Pobierz ppt "BUDOWANIE SILNEGO PARTNERSTWA WOJSKA ZE SPOŁECZEŃSTWEM na podstawie decyzji nr 187/MON z dnia 9 czerwca 2009 r., znowelizowanej przez decyzję nr 146/MON."

Podobne prezentacje


Reklamy Google