Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DEMOKRACJA W SZKOLE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DEMOKRACJA W SZKOLE."— Zapis prezentacji:

1 DEMOKRACJA W SZKOLE

2 Samorząd uczniowski Samorząd uczniowski – jeden z organów szkoły (pozostałymi organami są: dyrektor, rada pedagogiczna i rada szkoły), organizacja obejmująca całą społeczność uczniowską, niezależna od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii oraz ugrupowań politycznych.

3 Statut szkoły mówi: 2) Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
Samorząd uczniowski: 1) W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”. 2) Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 3) Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 4) Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 5) Samorząd ma prawo do przedstawiania radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wniosków i opinii dotyczących wszystkich spraw związanych z działalnością szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak: a) prawa do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, b) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, c) prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, d) prawa organizowania, w miarę możliwości szkoły i zgodnie z własnymi potrzebami działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, e) prawa do redagowania i wydawania gazety szkolnej, f) prawa do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 6) Samorząd opiniuje statut szkoły. 7) Samorząd opiniuje szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, tryb i zasady jej ustalania oraz tryb odwoławczy. 8) Samorząd ma prawo do zorganizowania, co najmniej raz w okresie spotkania z dyrektorem szkoły (wicedyrektorem) w celu wymiany opinii, uwag i spostrzeżeń dotyczących życia szkoły. 9) Samorząd może wnioskować o rozszerzenie składu rady szkoły o inne osoby niż wymienione w ust. 2 pkt. 1. 10) Współdecyduje o przyznaniu pomocy materialnej dla młodzieży szkolnej. 11) Opiniuje przyznawanie Medalu Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie. 12) Może wnioskować, wspólnie z radą  pedagogiczną  i radą rodziców do organu prowadzącego o nadanie imienia szkole. 13) Opiniuje program wychowawczy i program profilaktyki szkoły. 14) Typuje kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów spośród uczniów spełniających określone warunki.

4 Ankieta W ankiecie wzięło udział 126 osób: 31 IA, 28 IB, 22 IIA,
W dniu r. w naszej szkole w klasach: IA, IB, IIA, IID, IIIE przeprowadzono ankietę dotyczącą pracy Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole. W ankiecie wzięło udział 126 osób: 31 IA, 28 IB, 22 IIA, 22 IID, 23 IIE.

5 Podsumowanie ankiety Czym Twoim zdaniem jest samorząd szkolny? Odpowiedzi były bardzo zróżnicowane, od pozytywnych ocen do najbardziej krytycznych. Wybrane odpowiedzi: „Samorząd szkolny jest to organ wybierany w wyborach, reprezentujący całą szkolną społeczność” „Samorząd szkolny jest organem, który organizuje imprezy szkolne” „Samorząd szkolny to grupa osób organizująca życie w szkole” „Samorząd szkolny to Jakub Nowicki” 45% osób interpretuje SU jako grupę reprezentującą wszystkich uczniów danej szkoły 35% osób interpretuje SU jako organ, który ma za zadanie organizację szkolnych imprez, świąt 10% osób interpretuje SU jako instytucję, która pomaga w organizacji wszelkich działań w szkole 8% osób nie udzieliło odpowiedzi 2% osób jako SU uważa jego przewodniczącego Jakuba Nowickiego

6 Czym jest samorząd szkolny
Czym jest samorząd szkolny? Jakie zadania powinien podejmować samorząd uczniowski? O czym uczniowie mogą decydować w szkole w sposób demokratyczny?

7 Czy uważasz, że Zarząd Samorządu jest potrzebny?

8 Czy szkoła mogłaby istnieć bez samorządu uczniowskiego
Czy szkoła mogłaby istnieć bez samorządu uczniowskiego? Jaka jest rola przedstawicieli samorządu uczniowskiego w szkole? Czy każda kwestia jest warta demokratycznych rozstrzygnięć – czy są sprawy, w których mogą decydować samodzielnie przedstawiciele samorządu uczniowskiego?

9 Czy uważasz, że będąc w składzie Zarządu Samorządu Szkolnego trzeba poświęcać dużo czasu i energii by wykonywać swoje obowiązki ?

10 Czy chciałbyś działać w Samorządzie Szkolnym ?

11 W jaki sposób zmobilizować uczniów do aktywnego udziału w pracach Samorządu Uczniowskiego? W jaki sposób skutecznie wyłonić przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego? W jaki sposób uczniowie mogą wpływać na decyzje przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego?

12 W ilu działaniach w ciągu bieżącego roku szkolnego ty uczestniczyłeś
W ilu działaniach w ciągu bieżącego roku szkolnego ty uczestniczyłeś? W kl IB, IID dominuje odp. 1x W kl IIA, IIE dominuje odp 2x W kl IA dominuje odp 3x

13 Angażowanie wszystkich uczniów w działanie vs
Angażowanie wszystkich uczniów w działanie vs. dobór osób wg ustalonych kryteriów – którą ścieżkę obrać?

14 Czy orientujesz się czym obecnie zajmuje się Samorząd Szkolny w naszej szkole ? Wymień wydarzenia „Nie mam pojęcia” „Filmik promujący szkołę oraz świętem patrona” „Debiuty” „Zjazd absolwentów”

15 Co jest twoim zdaniem największą wadą naszego SU
Co jest twoim zdaniem największą wadą naszego SU? a) małe angażowanie uczniów w działania SU; b) słaba i mało widoczna aktywność w działaniu SU; c) nieangażowanie się samorządu w sprawy pozaszkolne; d) plan działań nie jest znany społeczności szkolnej; e) inne (jakie?): „Zbyt dużo obowiązków spoczywa na kilku osobach” „Angażowanie ciągle tych samych osób”

16 W jaki sposób zorganizować sprawną komunikację między uczniami, przedstawicielami samorządu uczniowskiego, nauczycielami, rodzicami i instytucjami?

17 Czy uważasz, że działalność w Samorządzie Szkolnym może przygotować do przyszłej pracy w polityce ? Odpowiedź uzasadnij. „Tak. Uczy sprawnego działania, pokazywania się na uroczystościach” „Uczy retoryki, odpowiedniego zachowania przy przemowach” „Owszem, uczy podejmowania odpowiednich decyzji”

18 Czego uczy praca w samorządzie i czy zdobyta wiedza i doświadczenie mogą zaowocować w przyszłości?

19 Czy zmieniłbyś/abyś coś w Samorządzie Szkolnym w naszej szkole
Czy zmieniłbyś/abyś coś w Samorządzie Szkolnym w naszej szkole ? Jeśli tak , to co ? „W działania powinni być angażowani wszyscy uczniowie” „Samorząd powinien podejmować działania pozaszkolne” „Na tablicy powinny być wywieszone działania SU by każdy mógł się zaangażować” „Nic, niech robi to, co robi, bo robi to dobrze”

20 Czego oczekujesz od Zarządu Samorządu Szkolnego
Czego oczekujesz od Zarządu Samorządu Szkolnego ? Jakie działania powinien podejmować ? „Powinien wszystkich informować o swoich działaniach, a nie tylko trójki klasowe” „Powinien organizować ciekawe wycieczki i imprezy typu walentynki, andrzejki..” „Apel na temat aktualnych wydarzeń” „Powinien działać razem z innymi uczniami” „Godnego reprezentowania szkoły” „Niczego więcej. Wystarcza mi to, co robi”

21 Jak oceniasz pracę samorządu uczniowskiego w naszej szkole (oceń w skali od 1 do 5)?

22 Co ma wpływ na ocenę pracy przedstawicieli samorządu
Co ma wpływ na ocenę pracy przedstawicieli samorządu? Czy wszystkie działania przedstawicieli samorządu mają wpływ na ocenę jego pracy?

23 „Samorządna szkoła powinna być jak drużyna sportowa: wygrać może tylko wtedy, gdy grają wszyscy, a nie tylko gwiazdy(…) W samorządnej szkole nie tylko się błyszczy, jest się podziwianym, ale trzeba pracować, nie dla siebie, lecz dla innych” J. Radziewicz


Pobierz ppt "DEMOKRACJA W SZKOLE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google