Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

…Wychowanie jest sprawą serca… ks. J. Bosko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "…Wychowanie jest sprawą serca… ks. J. Bosko."— Zapis prezentacji:

1 …Wychowanie jest sprawą serca… ks. J. Bosko

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 dobrze uczy każdego ucznia; dba o to aby uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki w nauce; rozwijali swoje aspiracje i zainteresowania ocenia sprawiedliwie; uczniowie znają jasne zasady oceniania uczy twórczego i krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów rozwija społecznie; uczy wrażliwości; współdziałania w zespole; angażowania się na rzecz innych ludzi; działania dla dobra swojej małej i dużej ojczyzny pomaga uwierzyć uczniowi w siebie, w swoje możliwości przygotowuje do przyszłości; do życia w zjednoczonej Europie wprowadza w świat kultury

20

21 Kodeks szkoły przyjaznej rodzicom Rodzice z ufnością oddają szkole swój największy skarb. My- dyrekcja, nauczyciele i cały personel szkoły – wyrażamy wolę współpracy z rodzicami, tak aby wspólnie tworzyć najlepsze warunki dla rozwoju dzieci. Będziemy starali się poznać oczekiwania rodziców. Są one dla nas wskazówką jak organizować prace naszej szkoły. Zadowolenie rodziców jest miarą jakości naszej pracy. Będziemy uważnie słuchali informacji rodziców o potrzebach ich dzieci i o warunkach, które najlepiej będą sprzyjały rozwojowi naszych uczniów. Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. Będziemy się starali realizować program wychowawczy zgodny z wartościami uznawanymi w rodzinach naszych uczniów i akceptowany przez rodziców. W trakcie pracy coraz lepiej poznajemy swoich uczniów. Będziemy rzetelnie i obiektywnie informować o postępach dzieci. Nie ukrywamy żadnych problemów, omawiamy je z rodzicami po to, aby wspólnie je rozwiązywać Będziemy uprzejmi, życzliwi i delikatni. Wiemy, jak rodzice głęboko przeżywają zarówno sukcesy jak i porażki swych dzieci. Widzimy bardzo wiele miejsca dla współpracy z rodzicami. Chcemy, aby rodzice dobrze się czuli w szkole, znaleźli tu swoje miejsce, tworzyli grupę ludzi, którzy mają podobne problemy i mogą się wzajemnie wspierać. Rodzice mają prawo wypowiadania opinii na temat wszystkich spraw dotyczących ich dzieci. Uwagi rodziców staną się dla nas wskazówką do stałej poprawy jakości naszej pracy. Rodzice powinni znać i rozumieć program nauczania – ich pomoc w nauce szkolnej i w odrabianiu pracy domowej przyczynia się do uzyskiwania lepszych efektów przez ich dzieci. Rodzice i nauczyciele mają wspólny cel: tworzenie warunków do jak najlepszego rozwoju uczniów. Współpraca jest warunkiem i drogą do sukcesu.

22 Kodeks 1. Szkoła jest wspólnotą. Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm. 2. Wszyscy się szanujemy. Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie. 3. Wspólnie działamy przeciw przemocy. W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa: obowiązujące normy, procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły. 4. Niczego nie ukrywamy. Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania systemu przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi oraz ewaluacji. 5. Zawsze reagujemy. Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy. 6. Nauczyciel nie jest sam. Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy. 7. Uczniowie wiedzą, jak działać. Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności psychologicznych i społecznych, oraz radzenia sobie z agresją i przemocą. 8. Rodzice są z nami. Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami włączając ich do tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi. 9. Mamy sojuszników. Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji i przemocy, gdy potrzeby przekraczają możliwości lub kompetencje szkoły. 10. Nagradzamy dobre przykłady. Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka

23

24

25

26 Kółko regionalne Zajęcia rytmiczne Kółko teatralne Zajęcia plastyczne origami Kółko plastyczne Zajęcia z języka angielskiego dla klas III Kółka matematyczne Zajęcia dla trzecioklasistów uzdolnionych matematycznie Klub ciekawskich Kółko Mały artysta

27 Zajęcia emisji głosu Przygotowanie do sprawdziany szóstoklasisty Warsztaty dziennikarskie Ortograffiti Kółko przyrodnicze Kółko języka niemieckiego Kółko języka angielskiego Kółko matematyczne Chór Zajęcia komputerowe dla klas IV Kółko techniczne Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe Kółko biblijne Zajęcia historyczno – literackie Szkolny Klub Europejski Towarzystwo Miłośników Bytomia

28 rozwijających umiejętności manualne - kółko plastyczne ćwiczące umiejętność samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela oraz rozbudzające zainteresowania czytelnicze - Klub Przyjaciół Kubusia Puchatka ćwiczące umiejętność zapamiętywania fragmentów tekstu, wierszy, piosenki, kształcące ekspresję ruchową, ćwiczenia w pięknym wysławianiu się - kółko teatralno - kabaretowe " Kameleon" zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiające koordynację ruchów - kółko sportowe rozwijające poczucie rytmu, koordynacji ruchowo - słuchowej i poprawiające sprawność fizyczną - kółko taneczne

29

30 I miejsce w Ogólnopolskim konkursie : "Najpiękniejszy i najlepiej zagospodarowany ogród szkolny" - 1998 r., Zwycięstwo w Ogólnopolskim konkursie : "Zadrzewiamy Polskę" - 2003 r. Laureat Konkursu Ekologicznego pn.: "Szkolne Ogrody Dendrologiczne i ich dydaktyczne wykorzystanie", Grudzień 2008r. Zwycięstwo w konkursie internetowym "Szkolne ogrody - zielone pracownie" 16 kwietnia 2008r.

31 Klasa sportowa piłka nożna siatkówka Klasa sportowa charakteryzuje się zwiększoną liczbą godzin z wychowania fizycznego. Tygodniowo uczniowie tej klasy mają 10 godzin wychowania fizycznego, z czego 6 godzin stanowią zajęcia specjalistyczne z wybranej dyscypliny sportu: chłopcy - piłka nożna, dziewczyny - siatkówka.

32

33


Pobierz ppt "…Wychowanie jest sprawą serca… ks. J. Bosko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google