Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polskie konstytucje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polskie konstytucje."— Zapis prezentacji:

1 Polskie konstytucje

2 Co to jest konstytucja? Konstytucja-najważniejszy akt prawny i podstawa ustroju politycznego państwa. Określa ona m.in. stosunki między władzą ustawodawczą , wykonawczą i sądowniczą. Decyduje również o kształcie i sposobie powoływania najważniejszych organów państwowych, np. sejmu i prezydenta. Konstytucja gwarantuje tez prawa (np. osobiste, socjalne, polityczne, kulturalne, ekonomiczne) i określa obowiązki obywateli (np.przestrzeganie prawa, płacenie podatków, obrona ojczyzny w przypadku zagrożenia, dbałość o środowisko naturalne).

3 Budowa konstytucji

4 KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 kwietnia 1997 r. PREAMBUŁA W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

5 Rozdział I RZECZPOSPOLITA Art. 1
Rozdział I RZECZPOSPOLITA Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Art. 3. Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym. Art. 4. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Art. 5. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Art. 6. Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju. Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym. Art. 7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Art. 8. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. Art. 9. Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. Art. 10. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.

6 Rozdział-konstytucja dzieli się na 13 rozdziałów
Rozdział-konstytucja dzieli się na 13 rozdziałów Zawierają one omówienie najważniejszych elementów tworzących państwo, takich jak podstawowe zasady ustroju politycznego oraz wolności, prawa i obowiązki obywateli. Artykuł- konstytucja składa się z 243 artykułów. Tworzą one poszczególne rozdziały i dzielą się na tzw. ustępy, w których znajdują się szczegółowe informacje m.in. o zadaniach najważniejszych urzędów w państwie. Preambuła--wstęp do aktu prawnego, zwykle o znaczeniu politycznym, opisujący okoliczności wydania aktu oraz określający cele, jakim powinien on służyć. Nawiązuje do historii i mówi o wartościach, które gwarantuje rozwój społeczeństwa i państwa.

7 Funkcje konstutucji

8 Prawna reguluje podstawowe zasady prawa w państwie

9 Polityczna określa funkcjonowanie władzy w państwie

10 Organizacyjna wyznacza zasady działania państwa, jego organów i społeczeństwa

11 Prognostyczna daje możliwość określenia w jakim kierunku państwo będzie się rozwijało  

12 Wychowawcza kształtuje wizerunek obywatela w państwie

13 Polskie konstytucje

14 Konstytucja 3 maja 1791r.

15 Konstytucja Księstwa Warszawskiego z 22 lipca 1807r.

16 Konstytucja Królestwa Polskiego z 27 listopada 1815r.

17 Mała Konstytucja z 20 lutego 1919r.

18 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 17 marca 1921r. (tzw
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 17 marca 1921r.(tzw. konstytucja marcowa).

19 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 23 kwietnia 1935r. (tzw
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 23 kwietnia 1935r.(tzw. konstytucja kwietniowa).

20 Mała Konstytucja z 19 lutego 1947r.

21 Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z 22 lipca 1952r.

22 Mała Konstytucja z 17 października 1992r.

23 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r.

24 Krótka historia obecnej konstytucji

25 2 IV 1997r.- uchwalenie konstytucji przez Zgromadzenie Narodowe czyli wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu.

26 25 V 1997r.- przyjęcie Konstytucji przez obywateli Rzeczpospolitej Polskiej w referendum konstytucyjnym.

27 16 VII 1997r.- podpisanie konstytucji przez Prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego w obecności premiera oraz marszałka sejmu i senatu.

28 17 X 1997r.- Konstytucja weszła w życie

29 Wykonały: Anna Grdeń Monika Niedbalec Natalia Czerwiec
KONIEC!! Wykonały: Anna Grdeń Monika Niedbalec Natalia Czerwiec


Pobierz ppt "Polskie konstytucje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google