Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja ekologiczna w polskich dokumentach prawnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja ekologiczna w polskich dokumentach prawnych"— Zapis prezentacji:

1 Edukacja ekologiczna w polskich dokumentach prawnych
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników prezentacji stanu tych wód

2 Edukacja ekologiczna w dokumentach prawnych:
Konstytucja RP Ustawy Rozporządzenia Uchwały

3 Konstytucja RP Art. 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997 r „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju” Art. 74 Konstytucji RP „Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.” Art. 86 Konstytucji RP „Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa.

4 Ustawy Obowiązek edukacji ekologicznej został w przepisie art. 78 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska nałożony na środki masowego przekazu, które zostały zobowiązane do kształtowania pozytywnego stosunku społeczeństwa do ochrony środowiska oraz popularyzowania zasady tej ochrony w audycjach i publikacjach* * Art. 78 ustawy: „Środki masowego przekazu są obowiązane kształtować pozytywny stosunek społeczeństwa do ochrony środowiska oraz popularyzować zasady tej ochrony w publikacjach i audycjach”.

5 Rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów  (Dz.U. Nr 112, poz. 1206)  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. Nr 77, poz. 510) 

6 Uchwały na różnym poziomie administracyjnym (województwa, powiaty, gminy) tworzone są uchwały zawierające elementy normujące kwestię edukacji ekologicznej

7 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników prezentacji stanu tych wód

8 Rozporządzenie określa i edukuje w kwestii
klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych oraz wód podziemnych prowadzenia monitoringu stanu wód powierzchniowych i podziemnych z uwzględnieniem:  punktów poboru próbek do badań,  zakresu i częstotliwości badań, wyboru elementów jakości, metodyk referencyjnych badań warunków jakości danych, sposobów oceny wyników badań,  zakresu badań jakości wód powierzchniowych i podziemnych interpretacji wyników i prezentacji stanu wód powierzchniowych podziemnych

9 Rozporządzenie wprowadza klasyfikację jakości wód powierzchniowych i podziemnych
klasa I - wody o bardzo dobrej jakości klasa II - wody dobrej jakości klasa III - wody zadowalającej jakości klasa IV - wody niezadowalającej jakości klasa V - wody złej jakości Podstawę określenia klas jakości wód powierzchniowych i podziemnych, stanowią wartości graniczne wskaźników jakości wody w klasach jakości wód powierzchniowych i podziemnych

10 Rozporządzenie wprowadza kategorie hydromorfologicznego stanu wód powierzchniowych
stan bardzo dobry, stan dobry, stan umiarkowany

11 Rozporządzenie określa trzy zakresy monitoringu stanu wód powierzchniowych i podziemnych
Diagnostyczny, Operacyjny, Badawczy Planowanie i realizacja monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych ma uwzględniać rozpoznanie jakości wód i dostarczenie informacji na potrzeby gospodarowania wodami. Ocenę wyników badań prowadzi się zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001.

12 Rozporządzenie informuje o sposobie prezentacji stanu wód powierzchniowych i podziemnych
forma graficzna, forma tabelaryczna, forma opisowa

13 Bibliografia: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników prezentacji stanu tych wód

14 Dziękuję za uwagę 


Pobierz ppt "Edukacja ekologiczna w polskich dokumentach prawnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google