Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Patryk Andrzejewski kl.I G

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Patryk Andrzejewski kl.I G"— Zapis prezentacji:

1 Patryk Andrzejewski kl.I G
PIT-y MENU Patryk Andrzejewski kl.I G

2 MENU: . Koniec Co to jest „PIT”?
Zakres podmiotowy podatku dochodowego od osób fizycznych Zakres przedmiotowy podatku dochodowego od osób fizycznych Podstawa opodatkowania Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych Pity 2007 Koniec

3 Co to jest „PIT”? PIT jest to podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT od ang. - Personal Income Tax), czyli podatek od dochodów osobistych Polski podatek dochodowy od osób fizycznych uregulowany jest ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. z późn. zm. Ponadto prawa i obowiązki podatnika tego podatku wynikają z szeregu postanowień Konstytucji RP, wielu ustaw i ratyfikowanych umów międzynarodowych oraz rozporządzeń wykonawczych. "PIT" to również nazwa druków urzędowych udostępnianych przez Ministerstwo Finansów, na których podatnicy składają swoje roczne deklaracje rozliczeniowe dotyczące podatku od dochodów osobistych. Powrót

4 Zakres podmiotowy podatku dochodowego od osób fizycznych
Podatnikami podatku dochodowego są osoby fizyczne. Przy ustalaniu definicji osoby fizycznej pomocnymi są uregulowania art. 8 kodeksu cywilnego, który mówi iż osobą fizyczną jest każdy człowiek od chwili narodzenia aż do śmierci. Powrót

5 Zakres przedmiotowy podatku dochodowego od osób fizycznych
Do zakresu przedmiotowego podatku od dochodów osób fizycznych należą wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkami dochodów, które zostały zakwalifikowane przez ustawę do kategorii zwolnień przedmiotowych. Dochód jest rozumiany jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania w danym roku podatkowym, z wyjątkiem wyraźnie zwolnionych od opodatkowania Powrót

6 Podstawa opodatkowania
Podstawą opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasadniczo suma dochodów z poszczególnych źródeł przychodów. Dochód ustawodawca definiuje jako dodatnią różnicę między sumą przychodów a kosztami ich uzyskania w danym roku podatkowym. Przychodem są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Powrót

7 Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych
Państwo za pomocą odpowiedniej polityki finansowej może posłużyć się podatkami do realizacji celów innych niż fiskalne. Służyć temu mogą ulgi podatkowe, faworyzujące określone kierunki działalności, jej przejawy lub sytuacje, w których znaleźli się określeni podatnicy. Przez ulgę podatkową należy rozumieć przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku (taką definicję formułuje ordynacja podatkowa). Dalej

8 Od dochodu można odliczyć:
składki na ubezpieczenia społeczne dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) darowizny przekazane faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu od 1 stycznia 2007 r. podatnicy wychowujący dzieci własne lub przysposobione, rozliczający się na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, mogą odliczyć od podatku kwotę stanowiącą iloczyn liczby wychowywanych dzieci i kwoty 120 zł. Dalej

9 Od obliczonego już podatku, można odliczyć:
kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, „wpłaty”, na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, Podatnicy mają też obowiązek w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie na odpowiednim druku o wysokości osiągniętego dochodu (straty) w roku podatkowym. Wróć do menu

10 Pity 2007 Powrót

11 KONIEC XDXD :P:P

12 Od obliczonego już podatku, można odliczyć:
kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, „wpłaty”, na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, Podatnicy mają też obowiązek w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie na odpowiednim druku o wysokości osiągniętego dochodu (straty) w roku podatkowym.


Pobierz ppt "Patryk Andrzejewski kl.I G"

Podobne prezentacje


Reklamy Google