Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"— Zapis prezentacji:

1 Alternatywne możliwości ubiegania się o wsparcie inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii

2 Środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

3

4 Planowane nabory wniosków – NFOŚiGW – GIS, cz.1
Źródło wsparcia: System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Forma wsparcia: - dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych - pożyczka do 60% kosztów kwalifikowanych Kategorie podmiotów mogących ubiegać o wsparcie: Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczęce usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jst nie będące pzredsiębiorcami, OSP, uczelnie i instytuty badawcze, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty lecznicze prowadzące przedsiębiorstwo w zakresie świadczenia świadczeń zdrowotnych, organizacje pozarządowe, kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne , w/w podmioty będące stroną umowy w projekcie grupowym Termin naboru wniosków: od 15 kwietnia do 15 maja 2013 r. Informacje dodatkowe:

5 Planowane nabory wniosków – NFOŚiGW – GIS, cz.4
Źródło wsparcia: System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 4) Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej Forma wsparcia: - dotacja - minimalna wartość projektu powyżej 8 mln PLN Kategorie podmiotów mogących ubiegać o wsparcie: Wytwórcy energii elektrycznej, operatorzy sieci energetycznych i inne podmioty Takie jak inwestorzy farm wiatrowych, podejmujące realizację przedsięwzięć w zakresie efektywnego przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej umożliwiającej przyłączenie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z energii wiatrowej Termin naboru wniosków: od 4 listopada od 15 listopada 2013 r. Informacje dodatkowe: Mariola Degles Barbara Miałkowska

6 Planowane nabory wniosków – NFOŚiGW – GIS, cz.5
Źródło wsparcia: System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych Część A) Termomodernizacja budynków, wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji, wykorzystanie OZE, wymiana oświetlenia wewnętrznego Forma wsparcia: dotacja do 100% kosztów kwalifikowanych Kategorie podmiotów mogących ubiegać o wsparcie: Polska Akademia Nauk i instytuty naukowe, państwowe instytucje kultury, Instytucje gospodarki budżetowej, miejskie i powiatowe komendy straży pożarnej Termin naboru wniosków: od 18 marca do 19 kwietnia 2013r. Informacje dodatkowe: (22) , (22) , (22) , (22) bądź pod adresem

7 Planowane nabory wniosków – NFOŚiGW – GIS, cz.6
Źródło wsparcia: System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 6) tj. program SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne Formy wsparcia: - dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych - pożyczka do 55% kosztów kwalifikowanych Kategorie podmiotów mogących ubiegać o wsparcie: Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki Wnioski można składać od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2013 r. do godz. 15:30. Szczegółowe informacje: Departament Ochrony Klimatu Michał Kolasiński – tel. (22) Informacje dodatkowe można uzyskać także pod nr tel. (22) ,  (22) (22) lub adresem

8 Planowane nabory wniosków – NFOŚiGW – Gekon
Źródło wsparcia: Środki krajowe, Program Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych Dofinansowanie projektów obejmujących realizację badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii proekologicznych w obszarach: 1) Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego 2) Efektywność energetyczna i magazynowanie energii 3) Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód 4) Pozyskiwanie energii z czystych źródeł 5) Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów Dofinansowywanie może być przeznaczone na: 1) fazę B+R obejmujacą: a) badania przemysłowe b) prace rozwojowe 2) fazę wdrożeniową

9 Planowane nabory wniosków – NFOŚiGW – Gekon c.d.
Forma wsparcia: - Dotacja – różne poziomy wsparcia w zależności od kategorii beneficjenta i rodzaju projektu - Kwota wsparcia – różne poziomy wsparcia w zależności od kategorii beneficjenta i rodzaju projektu – faza B+R od 0,5 mln PLN do 10 mln PLN na projekt – faza wdrożeniowa do 20 mln PLN na projekt, lecz nie więcej niż pięciokrotność kwoty dofinansowania fazy B+R – warunkiem dofinansowania projektu jest udział finansowy lub rzeczowy przedsiębiorcy/ przedsiębiorców/ grupy przedsiębiorców w kosztach fazy B+R (min. 20% kosztów kwalifikowanych tej fazy) Kategorie podmiotów mogących ubiegać o wsparcie: Konsorcja naukowo-badawacze oraz przedsiębiorcy Nabór wniosków będzie prowadzony od 1 marca do 14 marca 2013 r. (do godz. 24:00) wyłącznie w systemie elektronicznym OSF: Szczegółowe informacje: lub Dokumentacja konkursowa:

10 Planowane nabory wniosków – NFOŚiGW – Gekon c.d.
Program GEKON

11 Planowane nabory wniosków – NFOŚiGW – EWE, cz.1
Źródło wsparcia: Środki krajowe, program „Efektywne wykorzystanie energii. Część 1) Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach” Dofinansowanie projektów obejmujących przeprowadzanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w podmiotach, w których minimalna wielkość przeciętnego zużycia energii końcowej (suma energii elektrycznej i cieplnej), w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie audytu, wynosiła MWh/rok: 1) audyty energetyczne procesów technologicznych 2) audyty elektroenergetyczne budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych 3) audyty energetyczne źródeł energii ciepła, energii elektrycznej i chłodu 4) audyty energetyczne wewnętrznych sieci ciepłowniczych i budynków Forma wsparcia: dotacja do 70 % kosztów kwalifikowanych Kategorie podmiotów mogących ubiegać o wsparcie: przedsiębiorcy Termin naboru wniosków: od 11 lutego do 28 lutego 2013 r.

12 Planowane nabory wniosków – NFOŚiGW – EWE, cz.2
Źródło wsparcia: Środki krajowe, program „Efektywne wykorzystanie energii. Część 2) Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii przedsiębiorstw Dofinansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne, realizowane przez przedsiębiorców, prowadzących do efektywnego wykorzystania energii lub uzyskania wymiernych oszczędności energii. Zakres wspieranych inwestycji obejmuje m.in.: 1) racjonalizację zużycia energii elektrycznej 2) racjonalizację zużycia energii cieplnej i gazu 3) modernizację procesów przemysłowych 4) wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością Forma wsparcia: pożyczka do 75 % kosztów kwalifikowanych Kategorie podmiotów mogących ubiegać o wsparcie: przedsiębiorcy Termin naboru wniosków: od 11 lutego do 28 lutego 2013 r. Szczegółowe informacje: (22)

13 Planowane nabory wniosków – NFOŚiGW – EWE, cz.4
Źródło wsparcia: Środki krajowe, program „Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Dofinansowanie projektów obejmujących projektowanie i budowę nowych budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkania zbiorowego Forma wsparcia: - dotacja (na koszty opracowania dokumentacji projektowej) - pożyczka Kategorie podmiotów mogących ubiegać o wsparcie: Jednostki sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki i spółki, uczelnie i instytuty badawcze, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty lecznicze prowadzące przedsiębiorstwo w zakresie świadczenia świadczeń zdrowotnych, organizacje pozarządowe, kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne realizujące zadania publiczne, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jst nie będące przedsiębiorcami, w tym samorządowe osoby prawne Termin naboru wniosków: od 2 kwietnia 2013 r. Dodatkowe informacje:

14 Środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata

15 Obszar priorytetowy: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

16 Mechanizm Finansowy EOG
1. Zastąpienie przestarzałych źródeł ciepła dla budynków użyteczności publicznej o mocy do 3 MW nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej, w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji/ trigeneracji). Przez źródła ciepła lub energii elektrycznej wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych należy rozumieć: - kolektory słoneczne o powierzchni ponad 100 m², - układy fotowoltaiczne, - instalacje do wykorzystania biogazu (z wyłączeniem produkcji tylko energii elektrycznej), - pompy ciepła, - instalacje do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł geotermalnych, - kotły na biomasę.

17 Mechanizm Finansowy EOG
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: - administracji publicznej, - oświaty, - opieki zdrowotnej, - opieki społecznej - opieki socjalnej, - szkolnictwa wyższego, - nauki, - wychowania. 3. Projekty mające na celu modernizację węzłów cieplnych o łącznej mocy do 5 MW dla w/w budynków użyteczności publicznej.

18 Mechanizm Finansowy EOG
Kategorie podmiotów mogących ubiegać o wsparcie: Władający lub właściciele obiektów budowlanych, źródeł ciepła lub energii elektrycznej, węzłów cieplnych oraz instalacji, maszyn lub urządzeń, którymi są jednostki sektora finansów publicznych lub podmioty niepubliczne, realizujące zadania publiczne. Formy wsparcia: dotacja do 80 % kosztów kwalifikowanych dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku pozostałych beneficjentów wysokość dofinansowania jest dodatkowo uzależniona od właściwych przepisów pomocy publicznej Wartość dofinansowania projektu wynosi od EUR do 3  EUR. Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami z państw-darczyńców w projektach zgłaszanych w konkursie nie jest wymagane.

19 Mechanizm Finansowy EOG
Planowany termin naboru: II kwartał 2013 Szczegółowe informacje: Ministerstwo Środowiska tel , Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tel , Janusz Mikułowski tel. (22) , Anita Kurek:

20 Dziękujemy za uwagę Julita Ewert Monika Biel
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich Centrum Informacyjne FEM ul. Wielicka 72 B w Krakowie tel , fax  


Pobierz ppt "Środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google