Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARODOWE SIŁY REZERWOWE"— Zapis prezentacji:

1 NARODOWE SIŁY REZERWOWE
Co to są Narodowe Siły Rezerwowe (NSR)? Jest to zasób żołnierzy rezerwy, którzy posiadają przydziały kryzysowe na stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Kto może przyjąć obowiązki w ramach NSR? Kandydat do przyjęcia obowiązków w  ramach NSR powinien spełniać ogólne wymagania dotyczące osób powoływanych do czynnej służby wojskowej (obywatelstwo polskie, odpowiedni wiek życia oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej). Powinna to być jednak osoba posiadająca tytuł żołnierza rezerwy i pełniąca wcześniej czynną służbę wojskową. Co to jest służba przygotowawcza i do kogo jest adresowana? Ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, mogą pełnić na ich wniosek lub za ich zgodą służbę przygotowawczą. Służby przygotowawczej nie pełni się w okresie trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego. Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie: co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów; co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów; co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych. Czas trwania służby przygotowawczej wynosi: dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy; dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy; dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.

2 NARODOWE SIŁY REZERWOWE
Jakie są korzyści z pełnienia służby w NSR? Ochrona uprawnień pracowniczych Gwarancja stabilności zawodowej. Wzrost wymiaru czasu służby zaliczanej do emerytury wojskowej Opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej Pomoc edukacyjna Możliwość udziału w różnorodnych szkoleniach i kształcenia na koszt wojska. Prawo do występowania do dowódcy jednostki wojskowej z wnioskiem o skierowanie na różnorodne formy szkolenia kursowego Możliwość dofinansowania kosztów nauki, studiów na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych Świadczenia zdrowotne Opieka medyczna i stomatologiczna w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej na zasadach dotyczących żołnierzy zawodowych Bezpłatne badania i szczepienia profilaktyczne, w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej Turnusy leczniczo – profilaktyczne po powrocie ze służby poza granicami kraju Należności finansowe Uposażenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych, odbywania okresowej służby wojskowej, pełnienia służby przygotowawczej Zwrot kosztów dojazdu, dodatek motywacyjny, prawo do nagród Rekompensata utraconych zarobków Świadczenia w naturze Bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe Bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe lub równoważnik pieniężny Bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny Prestiż służby w rezerwie Preferencje przy ubieganiu się o stanowiska w administracji państwowej i publicznej oraz szkolnictwie Prawo do odznaczeń, publicznego występowania w mundurze NSR, honorowych tytułów rezerwisty oraz wyróżnień za wzorową służbę


Pobierz ppt "NARODOWE SIŁY REZERWOWE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google