Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Certyfikat rezydencji podatkowej a podatek u źródła w interpretacjach organów podatkowych Literatura: M.Zasiewska, A.Oktawiec, J. Chorązka – Umowy o unikaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Certyfikat rezydencji podatkowej a podatek u źródła w interpretacjach organów podatkowych Literatura: M.Zasiewska, A.Oktawiec, J. Chorązka – Umowy o unikaniu."— Zapis prezentacji:

1 Certyfikat rezydencji podatkowej a podatek u źródła w interpretacjach organów podatkowych
Literatura: M.Zasiewska, A.Oktawiec, J. Chorązka – Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania J.Tkaczyk, M.Zdyb – Międzynarodowe prawo podatkowe Wyd. Unimex – Komentarz 2012 Podatek dochodowy od osób prawnych opr. Konrad Krakowiak

2 Plan prezentacji Podatek u źródła
Wpływ certyfikatu na podatek u źródła Certyfikat rezydencji podatkowej: Forma Treść Czas

3 Podatek u źródła - definicja
zryczałtowany podatek dochodowy, który pobiera się od przychodów uzyskanych na terytorium Polski z tytułu należności określonych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 uCIT oraz w art. 29 ust. 1 uPIT, przez obcokrajowców lub zagraniczne spółki, czyli od nierezydentów podatkowych naszego kraju.

4 Podatek u źródła - istota
Płatnik: polska osoba prawna i jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz będąca przedsiębiorcą osoba fizyczna Podatnik: zagraniczna osoba fizyczna lub spółka Wypłata należności Uzyskanie przychodu na terytorium RP

5 Pobór podatku uCIT - Art Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

6 Podatek u źródła działa także w drugą stronę!!!
Podatek u źródła – cd. Podatek u źródła działa także w drugą stronę!!!

7 Należności objęte podatkiem

8 Należności wypłacane zagranicznym osobom fizycznym – art. 29 ust
Należności wypłacane zagranicznym osobom fizycznym – art. 29 ust. 1 uPIT Art Podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów: 1) z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 oraz z odsetek innych niż wymienione w art. 30a ust. 1, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu; 2) z opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu; 3) z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 10% przychodów; 4) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 10% przychodów; 5) z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

9 Należności wypłacane zagranicznym osobom prawnym – art. 21 ust. 1 uCIT
Art Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów: 1) z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), 2) z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2a) z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze - ustala się w wysokości 20% przychodów; 3) z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych, 4) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej - ustala się w wysokości 10% tych przychodów.

10 Należności wypłacane zagranicznym osobom prawnym – art. 22 ust. 1 uCIT
Art Podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

11 Certyfikat rezydencji a podatek
SKU TEK

12 Zastosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
ZASADA PIERWSZEŃSTWA UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA Art. 29 uPIT: „Przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest RP. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.” Art. 22a uCIT: „Przepisy art stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska” Art. 26 ust. 1 uCIT: „Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji” WARUNEK: CERTYFIKAT REZYDENCJI PODATKOWEJ

13 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Prawie 90 umów Dyrektywa Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich

14 Certyfikat rezydencji a podatek
SKU TEK

15 Zwolnienia od podatku Art. 21 ust. 3. uCIT: „Zwalnia się od podatku dochodowego przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 1) wypłacającym należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest: a) spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo b) położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład spółki podlegającej w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, jeżeli wypłacane przez ten zagraniczny zakład należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów przy określaniu dochodów podlegających opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej; 2) uzyskującym przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania; 3) spółka: a) o której mowa w pkt 1, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 2, lub b) o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1; 4) odbiorcą należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest: a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2, jeżeli dochód osiągnięty w następstwie uzyskania tych należności podlega opodatkowaniu w tym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

16 Zwolnienia od podatku – cd.
Art. 22 ust. uCIT: „Zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; 3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1; 4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.”

17 Interpretacja ogólna Ministra Finansów nr DD5/033/4/12/RDX/DD-363
„Warunek podlegania opodatkowaniu od całości dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, należy rozumieć jako warunek posiadania tzw. rezydencji podatkowej” Podleganie opodatkowaniu od Posiadanie całości dochodów bez względu = certyfikatu rezydencji na miejsce ich osiągania podatkowej

18 Zwolnienia od podatku – cd.
Certyfikat rezydencji podatkowej + Spełnienie pozostałych warunków = Zwolnienie od podatku u źródła

19 Certyfikat rezydencji podatkowej
Art. 5a pkt. 21) uPIT: „Ilekroć w ustawie jest mowa o: certyfikacie rezydencji - oznacza to zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika;” Art. 4 pkt. 12) uCIT: „Ilekroć w ustawie jest mowa o: certyfikacie rezydencji - oznacza to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika;”

20 Certyfikat rezydencji podatkowej
Interpretacje organów podatkowych dotyczące: Forma Treść Czasu

21 Forma certyfikatu Wg ustaw: „zaświadczenie (…) wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika”

22 Forma – cd. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB4/ /11-2/SP – cd. „Certyfikatu rezydencji nie może zastąpić inny dowód (np. dokument potwierdzający prowadzenie przez określony podmiot działalności gospodarczej na terytorium danego kraju, oświadczenie podatnika, odpis z właściwego rejestru handlowego, a nawet informacja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej, czy też decyzja podatkowa).”

23 Forma – cd. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB4/415-614/11-2/SP
„Nie ma ujednoliconej formy certyfikatów rezydencji. Nie rozstrzyga o tym także definicja certyfikatu rezydencji (…). Każde państwo stosuje własny wzór takiego zaświadczenia i ma własne wymogi formalne związane z jego wydaniem. Z punktu widzenia właściwej kwalifikacji dokumentu przedłożonego przez podatnika płatnikowi, który ma stanowić podstawę uwzględnienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, istotne będą zatem pewne istotne składniki tego dokumentu. (…) Certyfikat rezydencji to dokument: wystawiony przez właściwe dla podatnika organy administracji podatkowej, wskazujący dane identyfikujące podatnika, w tym jego nazwę i siedzibę, datę wystawienia oraz ewentualnie okres ważności dokumentu, zawierający stwierdzenie, że podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w państwie jego siedziby.”

24 Forma – cd. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu nr ILPB2/415-658/11-6/WS
Forma elektroniczna: „certyfikat rezydencji to (…) dokument urzędowy, którego nie może zastąpić kopia nie mająca takiego charakteru, tzn. nie mająca waloru dokumentu urzędowego.” „zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego” „Jeżeli jednak nie ma możliwości dostarczenia certyfikatu rezydencji w ww. postaci ze względu na fakt, iż w praktyce w danym kraju ich wydawanie zostało zastąpione udostępnianiem dokumentu w wersji elektronicznej dostępnej na oficjalnej stronie internetowej należy uznać, że forma ta będzie wystarczająca dla celów udowodnienia miejsca zamieszkania podatnika.” „Podsumowując, jeżeli Wnioskodawca nie ma możliwości uzyskania certyfikatu rezydencji w postaci oryginału lub jego kopii posiadającej walor dokumentu urzędowego może zastosować zwolnienie od podatku bądź stawkę podatku wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w oparciu o certyfikat w wersji elektronicznej.”

25 Forma – cd. Wyrok NSA, sygn. akt II FSK 1363/09
Język: „organ podatkowy może zażądać przedstawienia uwierzytelnionego tłumaczenia zagranicznego certyfikatu rezydencji na język polski. W razie kontroli podatkowej polski podmiot wypłacający należności za granicę będzie obowiązany posiadać tłumaczenie tego dokumentu na język polski” (wyrok WSA w Gdańsku sygn. Akt I SA/Gd 786/08) „Naczelny Sąd Administracyjny w pełni podziela wywody sądu pierwszej instancji co do znaczenia jakie należy przypisać dokonanemu tłumaczeniu przez tłumacza przysięgłego kopii certyfikatu rezydencji. Takie tłumaczenie nie może zastąpić oryginału lub urzędowo poświadczonego oryginału certyfikatu rezydencji.”

26 Forma – cd. Polski certyfikat + przykłady zagraniczne
CFR-1.pdf Filipiny 1942.jpg Wielka Brytania.jpg Węgry.jpg ZEA podanie.png

27 Treść certyfikatu wg ustaw: zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych - uPIT zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych - uCIT

28 Treść – cd. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy nr ITPB3/423-84/07/MK
„Certyfikat ma dla celów podatkowych potwierdzić siedzibę podatnika, jest więc formą dokumentowania stanu faktycznego. Dokument ten ma potwierdzać, w którym państwie podatnik (…) posiada rezydencję podatkową, tj. w którym państwie podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (jest opodatkowany z każdego źródła dochodu wskazanego przez to państwo, niezależnie od miejsca położenia źródła tego dochodu).”

29 Treść – cd. Treść polskiego certyfikatu
okres, którego zaświadczenie dotyczy „zaświadcza się niniejszym, że X ma miejsce zamieszkania/siedzibę w Polsce i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu umowy między Rządem RP a Y [umawiające się państwo] w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu”

30 Treść – cd. Sformułowanie certyfikatu
Certyfikaty mogą się różnić użytymi sformułowaniami. Zachodzi więc pytanie: Czy „potwierdzenie rezydencji podatkowej w danym państwie” to to samo co: „potwierdzenie rezydencji podatkowej w danym państwie w rozumieniu konkretnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę” i to samo co: „potwierdzenie miejsca siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika w danym państwie dla celów podatkowych”

31 Treść – cd. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB4/415-614/11-2/SP
„Potwierdzenie „rezydencji podatkowej w danym państwie” lub „rezydencji podatkowej w danym państwie w rozumieniu konkretnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę” ma charakter równoważny do potwierdzenia „miejsca siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika w danym państwie dla celów podatkowych”, a zatem niezależnie które z tych stwierdzeń jest zawarte w certyfikacie, na podstawie takiego certyfikatu (pod warunkiem, iż są, spełnione inne warunki wymagane do uznania danego dokumentu za certyfikat rezydencji) Wnioskodawca jest uprawniony (…) do zastosowania obniżonej stawki podatku u źródła bądź zwolnienia z podatku u źródła”

32 Czas moment wypłaty należności
Czy certyfikat musi być wydany na okres obejmujący moment wypłaty? Czy w momencie wypłaty należności podatnik musi się wykazać certyfikatem?

33 Czas – cd. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPBI/2/423-49/12/BG
„Warunek do skorzystania z preferencyjnych stawek zostanie spełniony dopiero w momencie uzyskania certyfikatu potwierdzającego rezydencję podatkową kontrahenta na moment dokonywania na jego rzecz wypłat należności.” „Niewystarczające jest posiadanie dokumentu certyfikatu rezydencji z datą wydania w roku lub w latach poprzedzających rok, w którym jest dokonywana wypłata należności.” „Przepisy nie regulują kwestii, jak długo ważny jest certyfikat rezydencji wydany przez organ administracji podatkowej. Certyfikat jest zaświadczeniem potwierdzającym określony stan faktyczny na dzień jego wydania, a także - o ile wynika to z jego treści - również w przeszłości. W sytuacji, gdy treść certyfikatu określa termin jego ważności bądź też konkretnie wskazuje okres czasu na jaki certyfikat został wydany, po upływie tego terminu nie ma podstaw do zastosowania właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.”

34 Czas – cd. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB2/415-584/12-2/LS
Certyfikat może dotyczyć wyłącznie zaistniałych, tj. teraźniejszych lub przeszłych stanów faktycznych, nigdy przyszłych okoliczności faktycznych. Zasadniczo więc certyfikat rezydencji powinien być dostarczony przez podmiot zagraniczny przy każdorazowej wypłacie określonych należności przez polski podmiot będący płatnikiem. Oczywiście tego rodzaju wymóg w stosunku do wszelkiego rodzaju płatności, w szczególności w przypadku, gdy płatności są dokonywane cyklicznie na rzecz stałego kontrahenta stanowiłyby niepotrzebne utrudnienie. W przypadku więc jakichkolwiek płatności dokonywanych przez polskich płatników w ciągu roku podatkowego na rzecz podmiotów zagranicznych, należy podchodzić pragmatycznie, biorąc pod uwagę m.in. bieżące kontakty między nimi. Należy również podkreślić, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wymaga od płatnika posiadania certyfikatu rezydencji potwierdzającego miejsce zamieszkania podatnika na dzień wypłaty należności z tytułów wymienionych w art. 29 ust. 1 cyt. wyżej ustawy w momencie dokonywania tej wypłaty. W większości przypadków nie ma możliwości uzyskania takiego dokumentu w dniu wypłaty tych należności. Z przepisów art. 29 ust. 2 tejże ustawy wynika, że warunkiem zastosowania stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobrania podatku zgodnie z taką umową jest udokumentowanie miejsca zamieszkania podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. A zatem, prawidłowa realizacja obowiązków przez płatnika wymaga uzyskania przez niego certyfikatu rezydencji aktualnego na moment dokonywania wypłat na rzecz podatnika. Ustawodawca nie wskazał przy tym, w jakim terminie płatnik powinien wejść w posiadanie tego dokumentu.

35 Czas – cd. Interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPBI/2/423-49/12/BG
„Płatnik może – mając jednak na względzie ryzyko odpowiedzialności zastosować zwolnienie od podatku bądź stawki podatku wynikające z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w oparciu o informacje uzyskane od podatnika bądź na podstawie uzyskanego wcześniej certyfikatu rezydencji i potwierdzenia przez podatnika, że dane w nim zawarte nie uległy zmianie. Nie zwalnia to jednak płatnika z obowiązku późniejszego uzyskania certyfikatu rezydencji dotyczącego okresu, w którym dokonane zostały te wypłaty. Jeśli natomiast płatnik nie ma pewności co do rezydencji podatkowej danego podmiotu, w celu dochowania należytej staranności przy realizacji ciążących na nim obowiązków, powinien stosować przepisy krajowe. W przypadku poboru podatku w wysokości wyższej niż należna, podatnik ma bowiem możliwość wystąpienia do właściwego organu podatkowego o zwrot nadpłaty.”

36 Czas – cd. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB4/415-614/11-2/SP
Certyfikaty rezydencji, stanowiące zaświadczenie o miejscu siedziby/zamieszkania podatnika dla celów podatkowych, wydawane co dwanaście kolejno po sobie następujących miesięcy w których nie wskazano okresu, dla którego potwierdzają one rezydencję podatkową nie mogą stanowić podstawy do obniżenia stawki podatku u źródła lub zastosowania zwolnienia z podatku u źródła w stosunku do płatności dokonywanych w okresie pomiędzy datami wydania takich certyfikatów rezydencji. Płatnik jest zobowiązany posiadać od kontrahenta certyfikat rezydencji potwierdzający rezydencję podatkową kontrahenta na moment dokonywania na jego rzecz wypłat należności”

37 Podsumowanie Podatek u źródła to zryczałtowany podatek dochodowy, który pobiera się od przychodów uzyskanych na terytorium Polski z tytułu określonych w ustawach należności przez obcokrajowców lub zagraniczne spółki, czyli od nierezydentów podatkowych naszego kraju. Aby korzystać ze zwolnienia lub z warunków opodatkowania z umowy należy posiadać certyfikat rezydencji podatkowej Certyfikat to zaświadczenie: o miejscu zamieszkania/siedzibie podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika potwierdzające rezydencję podatkową kontrahenta na moment dokonywania na jego rzecz wypłat należności


Pobierz ppt "Certyfikat rezydencji podatkowej a podatek u źródła w interpretacjach organów podatkowych Literatura: M.Zasiewska, A.Oktawiec, J. Chorązka – Umowy o unikaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google