Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PAST SIMPLE TENSE Dominik Piś Kl.6 b.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PAST SIMPLE TENSE Dominik Piś Kl.6 b."— Zapis prezentacji:

1 PAST SIMPLE TENSE Dominik Piś Kl.6 b

2 Czasu Past Simple używamy:
The Past Simple Tense należy do jednego z czterech czasów przeszłych. Czynność lub stan wyrażony przy użyciu tego czasu należy do przeszłości. Czasu Past Simple używamy: Mówiąc o zdarzeniach lub sytuacjach, które miały miejsce i zakończyły się w przeszłości, np. He sold his car yesterday. – Wczoraj sprzedał swój samochód. Opowiadając o następujących po sobie wydarzeniach, np. Ann finished her homework and went to visit her friend. – Anna skończyła odrabianie lekcji i poszła odwiedzić swoją przyjaciółkę.

3 Cechą szczególną czasu Past Simple jest operator did służący do tworzenia pytań oraz zaprzeczeń. Innym istotnym elementem jest czasu Past Simple jest podział czasowników na: Regularne, tworzące formę przeszłą przy pomocy końcówki –ed np. walk-walked play-played invite- invited Pisownia Pisownią i wymową 2 i 3 formy czasowników regularnych rządzą zasady ortograficzne: - Czasowniki zakończone na -e, w drugiej formie przybierają końcówkę -d; -e pozostaje nieme. smile - smiled move - moved

4 - Do czasowników zakończonych na spółgłoski -d i -t dodajemy końcówkę -ed, którą wymawianym jako [-id]. add - added end - ended wait - waited - Do czasowników zakończonych na spółgłoski dźwięczne dodajemy końcówkę -ed, którą wymawiamy jako [-d]. borrow - borrowed rain - rained fill - filled - Do czasowników zakończonych na spółgłoski bezdźwięczne dodajemy końcówkę -ed, którą wymawiamy jako [-t]. help - helped look - looked wash - washed

5 - Czasowniki zakończone na -y, przed którym stoi spółgłoska, w drugiej formie tracą -y i przybierają końcówkę -ied. marry - married carry - carried - Do czasowników zakończonych na -y, przed którym stoi samogłoska, dodajemy końcówkę -ed. play - played enjoy - enjoyed - Istnieje grupa czasowników jednosylabowych, zakończonych na spółgłoskę, przed którą stoi samogłoska. W ich drugiej i trzeciej formie następuje podwojenie ostatniej spółgłoski. drop - dropped stop - stopped

6 Nieregularne Be Was/Were Buy Bought Do Did Find Found Get Got Go Went
Have Had Leave Left Put See Saw Steal Stole Take Took

7 ODMIANA CZASOWNIKA „to be”
Liczba pojedyncza I was you were He was She was It was Liczba mnoga we were they were

8 Zdania twierdzące Przykłady: I was in London last week.
podmiot + czasownik +ed (II forma) + reszta zdania Zdania twierdzące tworzymy poprzez dodanie końcówki -ed do czasownika głównego lub podajemy II formę czasownika z tabeli czasowników nieregularnych. Przykłady: I was in London last week. When I got out my car, he explode.

9 Zdania Przeczące Przykłady:
podmiot+ did + not + czasownik + reszta zdania Przeczenia tworzymy dodając NOT do DID. Czasownik główny pozostaje w formie podstawowej. Przykłady: He didn't learn any Italian when he was in Italy two year ago. He didn't get any good grades when he attended school.

10 Pytania Ogólne : did + podmiot + czasownik w formie podstawowej
np. Did he walk the dog yesterday? (Czy on wyszedł wczoraj z psem na spacer?) Odpowiedzi: Yes, he did. / No, he didn't. Szczegółowe: W pytaniach szczegółowych czasownik posiłkowy poprzedzony jest słówkiem pytającym, np. when, where, why, how, what time. np. What time did you get up yesterday? (O której wczoraj wstałeś?)

11 wcześniej, w przeszłości
OKREŚLNIKI CZASU yesterday wczoraj last night ostatniej nocy last week w zeszłym tygodniu last month w zeszłym miesiącu last year w zeszłym roku two years ago dwa lata temu a year ago rok temu before wcześniej, w przeszłości when I was a child kiedy byłem dzieckiem when I was younger gdy byłem młodszy

12 The end… Źródło: Internet


Pobierz ppt "PAST SIMPLE TENSE Dominik Piś Kl.6 b."

Podobne prezentacje


Reklamy Google