Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO"— Zapis prezentacji:

1 ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
ZA i PRZECIW

2 PLAN PREZENTACJI Rotary OPP Informacje o OPP – wymagania ustawodawcy
Dyskusja Decyzja - wyznaczenie terminów dalszych działań

3 ROTARY OPP Stowarzyszenie "Rotary Club" Olsztyn w Olsztynie
Rotary Club Jarosław Rotary Club Wolsztyn Stowarzyszenie "Rotary Club" Giżycko Rotary Klub Szamotuły Klub Rotariański Świdnica-Wałbrzych - Rotary Club Świdnica-Wałbrzych Klub Rotary Warszawa-Wilanów Rotary Klub Poznań – Starówka Klub Rotary Warszawa Józefów Rotary Klub Kraków Wyspiański Rotary Club Lublin

4 KLUBY W POLSCE

5 KLUBY W POLSCE

6 KLUBY W POLSCE

7 KLUBY W POLSCE

8 KLUBY W POLSCE

9 KLUBY W POLSCE

10 OPP Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady współpracy pomiędzy organami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi jest ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia roku Ustawodawca określił wymogi, które muszą spełniać organizacje pozarządowe, aby nadano im status OPP.

11 OPP Ustawa zdefiniowała działalność pożytku publicznego, jako działalność społecznie użyteczną, prowadzoną w określonej sferze zadań publicznych, poprzez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w ustawie. Działalności pożytku publicznego obejmuje sfery zadań publicznych wymienione art.4 ust.1 pkt 1 ustawy

12 DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA I ODPŁATNA
Ustawodawca wprowadził podział działalności pożytku publicznego na działalność nieodpłatną i odpłatną. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego to działalność statutowa organizacji, za którą organizacja nie pobiera wynagrodzenia. Działalność odpłatna pożytku publicznego to działalność w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych, prowadzona w celu wykonywania zadań statutowych, za którą  organizacja pobiera wynagrodzenie. Wynagrodzenie nie może być wyższe od tego, jakie wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności.

13 UZYSKANIE STATUSU OPP WARUNKI
organizacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudna sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa; działalność statutowa organizacji musi w całości odnosić się do zakresu zadań publicznych ujętych w art. 4 ustawy;  organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej lub prowadzi działalność gospodarczą „w rozmiarach służących realizacji celów statutowych”; całość dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej przez organizację musi być przeznaczona na realizację celów statutowych; organizacja pożytku publicznego posiada statutowy, kolegialny organ kontroli lub nadzoru odrębny od organu zarządzającego

14 REJESTRACJA OPP Wpis do rejestru jako organizacji pożytku publicznego dokonywany jest na wniosek organizacji. Rejestracja odbywa się w Krajowym Rejestrze Sądowym przy Sądzie Rejonowym we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 269, Sąd bada wniosek pod względem formalnym i merytorycznym  oraz czy zgłoszone dane są zgodne z rzeczywistym stanem. Organizacja pozarządowa uzyskuje status organizacji pożytku publicznego w chwili wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. 

15 REJESTRACJA OPP Organizacje po uzyskaniu wpisu muszą ponieść koszt zamieszczenia o nim informacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, który wynosi odpowiednio: dla pozostałych organizacji, które rejestrują się w Krajowym Rejestrze Sądowym po raz pierwszy – 500 zł. dla stowarzyszeń już zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym -250 zł.

16 PRZYWILEJE OPP Zwolnienia od podatków i opłat w odniesieniu do prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat skarbowych, opłat sądowych;  Zwolnienie i obniżki podatku od nieruchomości na rzecz organizacji pożytku publicznego prowadzącej działalność nieodpłatną na tej nieruchomości. Możliwość nabycia prawa użytkowania nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na preferencyjnych zasadach. Możliwość nabycia nieruchomości z bonifikatą jeżeli nieruchomość będzie wykorzystywana w celu prowadzenia działalności pożytku publicznego. Korzystanie z pomocy poborowych odbywających zastępczą służbę wojskową w organizacjach pożytku publicznego. Prawo nieodpłatnego korzystania z publicznego radia i telewizji w celu informowania o prowadzonej działalności. Możliwość korzystania z pomocy małoletnich wolontariuszy podczas zbiórek publicznych.

17 PRZYWILEJE OPP Możliwość przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

18 OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE OPP
Organizacja pożytku publicznego ma obowiązek przekazywania sprawozdań merytorycznych i finansowych Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej w terminie trzech miesięcy od końca roku obrotowego przyjętego przez organizację w polityce rachunkowości

19 OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE OPP
Sprawozdanie merytoryczne – stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zakresu sprawozdań składanych przez fundacje Sprawozdanie finansowe - organizacji pożytku publicznego nieprowadzących działalności gospodarczej w § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539). Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunków wyników oraz informacji dodatkowej. Organizacje pożytku publicznego, które nie prowadzą działalności gospodarczej, powinny ogłaszać sprawozdania finansowe na oficjalnych stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w części tematycznej „Organizacje pozarządowe”, a nie w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”.

20 WNIOSKI PRZECIW Dyscyplina w zakresie dokumentów formalnych klubu
Większa odpowiedzialność zarządów Dodatkowe koszty na sprawozdawczość księgową Mały potencjał zebrania 1%

21 WNIOSKI ZA możliwość uzyskania dodatkowych funduszy z 1%
kaganiec czasowy dyscypliny dokumentów formalnych dodatkowa propagacja klubu (wykazy organizacji OPP itp) nowe możliwości pozyskania funduszy jako OPP

22 DYSKUSJA


Pobierz ppt "ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google