Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w zakresie organizacji Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w zakresie organizacji Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w zakresie organizacji Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej

2 Zadania poradni psychologiczno- pedagogicznej
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie ramowego statutu poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych,

3 Pomoc psychologiczno - pedagogiczna
Rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U z 2010 r. nr 228, poz. 1487).

4 Rozporządzenia MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach , szkołach i oddziałach oraz ośrodkach, w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych lub integracyjnych, w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

5 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na:
rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, które mogą wynikać z: z niepełnosprawności; z niedostosowania społecznego; z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; ze szczególnych uzdolnień; ze specyficznych trudności w uczeniu się; z zaburzeń komunikacji językowej; z choroby przewlekłej; z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; z niepowodzeń edukacyjnych; z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą

6 Potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne dziecka są podstawą dla nauczyciela w zakresie objęcia takiego dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną a tym samym dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

7 Pomoc psychologiczno - pedagogiczna
Udzielana jest: Uczniom Rodzicom Nauczycielom Udzielana jest przez: Nauczycieli Specjalistów Pracowników PPP, Organizacje pozarządowe

8 Zakres pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla ucznia
Funkcjonowanie percepcyjno- poznawcze Funkcjonowanie zdrowotne Funkcjonowanie społeczne

9 Nauczyciele uczący ucznia, wychowawca i specjaliści tworzą Zespół.

10 Działania placówki krok po kroku
Zgłoszenie do Dyrektora placówki konieczności podjęcia działań związanych z pomocą psychologiczno- pedagogiczną ( lista uczniów) Powołanie zarządzeniem Dyrektora zespołów ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej, wyznaczenie koordynatorów Koordynator wyznacza termin spotkania Zespołu Dyrektor / koordynator zawiadamia rodziców o terminie spotkania, Spotkanie zespołu ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej Pisemne powiadomienie rodziców o ustalonych formach pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla ucznia /zadanie dyrektora? W spotkaniach zespołu może uczestniczyć : na wniosek dyrektora przedstawiciel Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej na wniosek rodzica - inne osoby

11 Dokumenty Lista uczniów zgłoszonych do pomocy psychologiczno- pedagogicznej Zarządzenie dyrektora dot. powołania Zespołów Zawiadomienie rodziców o zaleceniach Zespołu KIPU, PDW, IPET Oświadczenie o zgodzie i rezygnacji rodziców z pomocy psychologiczno- pedagogicznej Wniosek dyrektora do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w sprawie wydania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu /na poziomie gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej/

12 Dyrektor organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną:
Zadania Dyrektora Dyrektor organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną: tworzy Zespół w skład, którego wchodzą nauczyciele uczący ucznia, wychowawcy i specjaliści, wyznacza koordynatora, osobę koordynującą pracę Zespołu, prace kilku Zespołów może koordynować jedna osoba, na podstawie zaleceń Zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane (z uwzględnieniem godzin wynikających z art. 42 KN),

13 Dyrektor organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną:
Zadania dyrektora w obszarze udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole Dyrektor organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną: informuje na piśmie rodziców ucznia (albo pełnoletniego ucznia), o ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy na podstawie wcześniejszej oceny efektywności tej pomocy, dokonanej przez Zespół, informuje rodziców o terminie spotkania zespołu, wyznacza w przypadku braku doradcy zawodowego, nauczyciela planującego i realizującego zadania w tym zakresie.

14 Zadania nauczycieli, specjalistów, wychowawców
rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia oraz planują sposób ich zaspokajania, dokonują obserwacji mających na celu rozpoznanie u uczniów na pierwszym etapie edukacyjnym, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, rozpoznają zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz planują wsparcie ich rozwoju, informują dyrektora o uczniu, który wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej, prowadzą doradztwo edukacyjno – zawodowe (w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej).

15 Zadania koordynatora zespołu
Prowadzi spotkanie, kieruje pracami zespołu Przedstawia dyrektorowi zalecane przez zespół formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej Wspólnie z członkami zespołu wypełnia kartę indywidualnych potrzeb ucznia, tworzy PDW, IPET Zwołuje zebrania zespołu, podając cel spotkania Nawiązuje kontakty z innymi specjalistami, PPP, organizacjami pozarządowymi

16 Zadania zespołu ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej

17 Do zadań zespołu należy
ustalenie zakresu w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zakładanie i prowadzenie Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia. określenia zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy, planowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno –zawodowego i sposobu jego realizacji, opracowanie dla ucznia, na podstawie ustalonych przez dyrektora form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy oraz wymiaru godzin poszczególnych form pomocy, Planu Działań Wspierających, lub w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego,

18 Do zadań zespołu należy
dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej uczniowi, efektywności realizowanych zajęć po zakończeniu jej udzielania, w danym roku szkolnym – przed opracowaniem arkusza organizacji na rok następny, dokonanie wcześniejszej oceny efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej na wniosek rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia, nauczyciela prowadzącego zajęcia, a w przypadku klasy terapeutycznej – wychowawcy tej klasy, sformułowanie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z uczniem, form, sposobów, okresów udzielania uczniowi dalszej pomocy, podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

19 Zespoły opracowują następujące dokumenty
KIPU – na podstawie orzeczenia ( z wyjątkiem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego), opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej lub poradni specjalistycznej, diagnozy szkolnej PDW – na podstawie orzeczenia ( z wyjątkiem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego), opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej lub poradni specjalistycznej, diagnozy szkolnej IPET - na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, niedostosowani społecznie , zagrożeni niedostosowaniem społecznym)

20 Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka
Druga część spotkania poświęcona będzie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka zarówno posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, kształcenia specjalnego, opinie PPP oraz dziecka które takiego dokumentu nie posiada a które zdaniem nauczyciela wymaga objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną.

21 Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia
Imię i nazwisko ucznia Nazwa szkoły, Oznaczenie grupy, oddziału Informacje dotyczącą: Orzeczenia o potrzebie: indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, Opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym specjalistycznej (Należy podać numer i datę wystawienia orzeczenia/opinii) Diagnozę medyczną, Rozpoznanie dokonane przez Zespół wskazujące na objęcie ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

22 Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia
Po każdym spotkaniu przedstawia się dyrektorowi. Dołącza się ją do dokumentacji badań i czynności uzupełniających zgodnie z rozporządzeniem o dokumentacji przebiegu nauczania. Po zakończeniu uczęszczania ucznia do szkoły oraz w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymują oryginał karty, a w dokumentacji przebiegu nauczania pozostaje kopia. Za zgodą rodziców lub pełnoletniego ucznia kopia karty jest przekazana do szkoły, do której uczeń został przyjęty.

23 Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia
Zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej, obszary, w których uczeń wymaga wsparcia, zdolności i umiejętności ucznia, Zalecane przez zespół formy sposoby i okresy udzielania pomocy, Ustalone przez dyrektora formy, sposoby, okresy udzielania pomocy oraz wymiar godzin, (wpisuje dyrektor szkoły co potwierdza własnoręcznym podpisem) Ocenę efektywności udzielonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, Terminy spotkań Zespołu, Podpisy osób biorących udział w spotkaniach Zespołu.

24 Plan Działań Wspierających
Plan Działań Wspierających konstruuje się dla ucznia w przypadku posiadania przez ucznia innego niż orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego orzeczenia lub opinii, na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb ucznia. Dla ucznia zakłada się Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia.

25 Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
Zespół Analizuje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, Dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Opracowuje IPET

26 IPET Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny konstruowany jest dla ucznia posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie rozpoznania przeprowadzonego przez Zespół. Rozpoznanie powinno mieć formę wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, Dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nie zakłada się Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia.

27 IPET określa Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych
Rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów Formy i metody pracy z uczniem Formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiar godzin Działania wspierające rodziców ucznia, zakres współdziałania z PPP, innymi placówkami Zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami uczniów w realizacji zadań

28 IPET zawiera: Metryczkę z danymi ucznia Rozpoznanie wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Opracowane wyniki rozpoznania z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia Rodzaj i zakres działań nauczycieli i specjalistów Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych- sposób realizacji programu nauczania lub jego elementów na podstawie analizy przewidywanych osiągnięć zawartych w programie Dostosowanie sposobów sprawdzania wiadomości i oceniania Formy i metody pracy z uczniem- procedury osiągania celów Formy, sposoby oraz wymiar godzin udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej ustalonej przez dyrektora (np. wykaz zajęć nadobowiązkowych) Działania wspierające rodziców Uwagi dodatkowe Sposoby monitoringu i ewaluacji programu oraz informacje na temat modyfikacji IPET Informacje o zatwierdzeniu IPET-u przez Zespół

29 Plan działań wspierających
Może być opracowany dla grupy uczniów mających jednorodne indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne Określa cele do osiągnięcia Formy i sposoby pomocy psychologiczno- pedagogicznej Metody pracy z uczniem Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych Działania wspierające rodziców ucznia Zakres współdziałania z PPP, innymi placówkami

30 Formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej

31 Klasy Terapeutyczne Uczniowie wykazują jednorodne lub sprzężone zaburzenia wymagające dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb. posiadają opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym specjalistycznej, zalecającą objęcie ich nauką w tej klasie. Zajęcia prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych. Metody i formy realizacji programów nauczania są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i psychofizycznych uczniów. Maksymalna liczba uczniów – piętnastu. Klas terapeutycznych nie organizuje się w szkołach specjalnych.

32 Zajęcia rozwijające uzdolnienia
Organizowane są dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Podczas zajęć nauczyciele powinni stosować aktywne metody nauczania. Liczebność grupy maksymalnie osiem osób. Czas trwania zajęć – 45 minut.

33 Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
Organizowane są dla uczniów mających trudności w nauce i problemy z opanowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego. Liczebność grupy do ośmiu uczniów. Czas trwania zajęć – 45 minut.

34 Zajęcia logopedyczne Zajęcia organizowane są dla uczniów z zaburzeniami mowy. Liczba uczestników do 4 uczniów. Czas trwania – 60 minut.

35 Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Organizowane są dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczebność grupy nie powinna być większa niż 5 uczniów. Czas trwania zajęć – 60 minut.

36 Zajęcia socjoterapeutyczne i inne o charakterze terapeutycznym
Organizowane są dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników do 10 uczniów. Czas trwania zajęć - 60 minut.

37 Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
Organizowane są w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem aktywnych metod pracy.

38 Porady i konsultacje Prowadzone są dla uczniów, rodziców i nauczycieli przez innych nauczycieli, wychowawców i specjalistów.

39 do 31 marca 2012 r. Dyrektor musi powołać Zespoły, które ustalą zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej, określą zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy, uwzględniając zaspokojenie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych ucznia i rozpoznanie jego indywidualnych możliwości psychofizycznych. W przypadku uczniów, którzy już byli objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną, zespoły najpierw powinny dokonać oceny efektywności udzielonej pomocy.

40 do 30 kwietnia 2012 r. Dyrektor musi ustalić formy, sposoby, okresy udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin poszczególnych form pomocy, na podstawie zaleceń wypracowanych przez Zespoły.

41 do 30 września 2012 r. Zespoły opracują dla uczniów Plany Działań Wspierających.

42 Działania poradni psychologiczno - pedagogicznej

43 Diagnoza : badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, neuropsychologiczne,
Konsultacje lekarskie Orzecznictwo : Zespoły orzekające w Poradni

44 Dokumentacja wydawana przez Zespoły Orzekające Poradni
Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, zagrożonej niedostosowaniem społecznym, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowanie przedszkolnego, Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, zwane dalej „opiniami”

45 Zespoły ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej
Udział w Zespołach działających w placówkach oświatowych, Konsultacje dla nauczycieli, Konsultacje dla koordynatorów, Konsultacje dla nauczycieli prowadzących różne formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej, Konsultacje dla rodziców

46 Szkolenia, warsztaty dla Rad Pedagogicznych (wybrane przykłady)
Pomoc psychologiczno- pedagogiczna Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów? Gotowość szkolna Dostosowanie wymagań edukacyjnych Motywowanie uczniów do nauki Budowanie autorytetu nauczyciela Odpowiedzialność prawna nauczyciela Praca z uczniem zdolnym Jak współpracować z rodzicami Ocena opisowa Ocenianie kształtujące Jak analizować opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

47 Szkolenia, warsztaty dla rodziców (wybrane przykłady)
Gotowość szkolna Przygotowanie dziecka do przedszkola Jak motywować dziecko do samodzielnej nauki Kary i nagrody Problemy wieku dorastania Co robić, aby zapobiegać zachowaniom trudnym u mojego dziecka?

48 Zajęcia dla uczniów

49 „Jak radzić sobie ze stresem”
Prowadząca: Dominika Wołek - psycholog

50 Techniki uczenia się Prowadząca: Elżbieta Rosińska

51 Wszystko o tolerancji Prowadząca: Dominika Wołek

52 Ruch rozwijający W. Sherborn’e
Prowadzący: Monika Gromadzińska- Miszczak Agnieszka Galas

53 Muzykoterapia Prowadzący: Monika Gromadzińska- Miszczak

54 Twórcze myślenie Prowadzący: Monika Gromadzińska- Miszczak

55 Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
Realizatorzy: Małgorzata Skulska- pedagog Anna Podrażka- psycholog

56 „Słyszę …” Realizator: Janina Tomczyk - logopeda

57 Platforma badań zmysłów
Realizator: Janina Tomczyk - logopeda

58 Badania przesiewowe dotyczące mowy dzieci rozpoczynających naukę w szkole
Prowadzący: Janina Tomczyk Agnieszka Karbowiak

59 EEG-Biofeedback Prowadzący: Maja Przyborska – Olech - pedagog
Anna Podrażka - psycholog

60 Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka
Realizatorzy: Monika Gromadzińska- Miszczak – oligofrenopedagog Janina Tomczyk- logopeda Agnieszka Karbowiak- logopeda

61 Praca w Interdyscyplinarnym Zespole ds
Praca w Interdyscyplinarnym Zespole ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Realizator: Maryla Żywiałkowska - psycholog

62 Terapia rodzinna, terapia indywidualna
Prowadzący: Agnieszka Wierzejska

63 Art. Terapia Prowadzący: Agnieszka Galas Dominika Wołek

64 Praca z uczniem zagrożonym uzależnieniem
Prowadzący: Agnieszka Galas Dominika Wołek UZALEŻNIENIOM

65 Praca z uczniem z problemami emocjonalnymi
Prowadzący: Monika Kiczyńska - pedadog Piotr Hryniewicz – psycholog

66 Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
Prowadzący: Małgorzata Skulska Maja Przyborska- Olech Monika Gromadzińska- Miszczak

67 Interwencje kryzysowe w placówkach

68 Porady i konsultacje


Pobierz ppt "Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w zakresie organizacji Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google