Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Reasons for conflicts at work.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Reasons for conflicts at work."— Zapis prezentacji:

1 Reasons for conflicts at work.
Paulina Mazgal Grupa projektowa: VI Trener: Anna Mielniczek Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Here are of the most common workplace conflicts:
communication misunderstandings personality differences and clashes differences in goals and objectives substandard jobs performance differences over procedures or methods to be used lack of clearly defined areas of responsibility non-compliance with rules and policies competition for limited resources Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 In addition,conflict can arise where there are perceived or actual differences in treatment between departments or groups of employees. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4 In many workplaces there are strong ethno-cultural and racial source of conflicts well as gender conflicts. This may lead to charges of harassment and discrimination or at least the feeling that such things exist. People often bring their stresses from home into the office leading to further conflicts. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

6 Also language and personality styles often clash, waiting a great deal of conflict in the workplace. An additional source of workplace conflict can be found in varying ideas about personal success. The strong drive for work related achievement in some participants can clash with participants who do not emphasize work-related success in their lives. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

7

8 External factors can also lead to conflict in the workplace
External factors can also lead to conflict in the workplace. Economic pressure are caused by recession, changing markets,domestic and foreign competition,and the effects of Free Trade between countries. Conflict arises with clients and suppliers effecting customer service and delivery of goods. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

9 The modern workplace has significant levels of stress and conflict related to change-managment and downsizing. Technological change can cause conflict, as can changing work methodologies. Many workplaces suffer from constant reorganization, leading to further stress and conflict. In line with reorganization,many public and non-profit organizations suffer from downloading of responsibilities from other organizations. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

10

11 Differences in supervisory styles between departments can be a cause of conflicts. Also there can be work style clashes,seniority, and equal payments conflicts. Conflict can arise over resource allocation,the distribution of duties,workload and benefits,different levels of tolerance for risk taking. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

12 The source of conflict are therefore various contradictions inherent in the structure of the workplace and specific to the environmental conditions.The sources of these will be for example the contradictions inhernet in technical equipment, work organization,interpersonal relations that prevail among the crew, payroll system,as well as difficulties in assessing the managment of employees due to lack of sufficient objective criteria evalution,especially allowing for relatively accurate to determine the actual man’s participation in the implementation of the desired work. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

14 Finally,thank you for your attention.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

15 Powody konfliktów w pracy.
Paulina Mazgal Grupa projektowa: VI Trener: Anna Mielniczek Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

16 Oto najbardziej powszechne konflikty w miejscu pracy:
nieporozumienia komunikacyjne różnice osobowości i starć różnice w celach i zadaniach niespełniające normy wydajności pracy różnice w procedurach lub metodach, które należy stosować brak jasno zdefiniowanych zakresów odpowiedzialności Nieprzestrzeganie zasadad i polityki konkurencja o ograniczone zasoby Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

17 Ponadto konflikty mogą powstać tam, gdzie są przewidywane lub rzeczywiste różnice w traktowaniu pomiędzy departamentami lub grupami pracowników. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

18 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

19 W wielu zakładach pracy istnieją silne etniczno-kulturowe i rasowe źródła konfliktów oraz konflikty związane z płcią. To może prowadzić do zarzutów o molestowanie i dyskryminację lub przynajmniej poczucie, że takie rzeczy istnieją. Ludzie często przynoszą swoje naciski z domu do biura prowadzące do kolejnych konfliktów. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

20 Również język i osobościowy styl często są sprzeczne, czeka wiele konfliktów w miejscu pracy.Dodatkowym źródłem konfliktów w miejscu pracy można znaleźć w różnych pomysłach na osobisty sukces. Silny napęd do pracy związanej z realizacją u niektórych uczestników może kolidować z uczestnikami, którzy nie podkreślają związanych z pracą sukcesu w życiu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

21 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

22 Czynniki zewnętrzne mogą również prowadzić do konfliktów w miejscu pracy. Presja ekonomiczna są spowodowane przez recesję,w zmieniających się rynkach, konkurencji krajowej i zagranicznej, a efektami wolnego handlu między krajami. Konflikt powstaje z klientami i dostawcami wpływające na obsługę klienta i dostawą towarów. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

23 Nowoczesne miejsca pracy mają istotny poziom stresu i konfliktów związanych ze zmianami-dźwigowymi i ich zmniejszeniami. Zmiany technologiczne mogą powodować konflikt, ponieważ poprzez zmiane metod pracy. Wiele miejsc pracy cierpi na stałej reorganizacji, co prowadzi do dalszego stresu i konfliktów. Zgodnie z reorganizacją, wielu publicznych i niezarobkowym organizacji cierpi na pobieranie odpowiedzialności z innymi organizacjami. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

24 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

25 Różnice w systemach nadzoru stylów pomiędzy departamentami może być przyczyną konfliktów. Również nie może być starcia w stylu pracy, stażu pracy oraz równe płatności konflikty. Konflikt może powstać w ciągu alokacji zasobów, podziału obowiązków, obciążeń i korzyści, różnych poziomach tolerancji dla podejmowania ryzyka. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

26 Źródłem konfliktów są zatem rozmaite sprzeczności tkwiące w strukturze pracy oraz specyficzne dla środowiska warunków.Dokonując źródeł będą to na przykład sprzeczności tkwiące w sprzęcie technicznym, organizacji pracy, relacje międzyludzkie, które dominują wśród załogi, systemie wynagrodzeń,a także trudności w ocenie dźwigowej pracowników ze względu na brak wystarczającej dokonywaniu oceny,obiektywnej kryterii, w szczególności pozwalające na stosunkowo dokładne ustalenie rzeczywistego człowieka do udziału w realizacji żądanej pracy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

27 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

28 Wreszcie, dziękuję za uwagę.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Pobierz ppt "Reasons for conflicts at work."

Podobne prezentacje


Reklamy Google