Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu ul. Szymanowskiego 3 b

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu ul. Szymanowskiego 3 b"— Zapis prezentacji:

1 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu ul. Szymanowskiego 3 b
Sosnowiec Polska Centre for Continuing Education in Sosnowiec street Szymanowskiego 3 b Sosnowiec Poland

2

3 Oferujemy całkowicie bezpłatne nauczanie w systemie wieczorowym
i zaocznym w różnych typach szkół. We offer a completely free education in the evening and distance learning in different types of schools.

4 Kształcenie dorosłych
w naszej szkole ma już pięćdziesięciodwuletnią tradycje. Jej korzenie sięgają roku 1951 Funkcje dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego pełni od roku mgr Agata Andruszkiewicz;  zastępca: mgr Marzena Pasek Adult education in our school already has fifty two traditions. Its roots go back to Features Director of the Centre for Continuing Education fully a year : mgr Agata Andruszkiewicz;  deputy : mgr Marzena Pasek

5 GRONO PEDAGOGICZNE TEACHING STAFF

6 W naszej szkole panuje życzliwa atmosfera.
Zawody, w których odbywa się kształcenie słuchaczy, są zgodne z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. W naszej szkole panuje życzliwa atmosfera. Competition, which takes place in its training, are consistent with the current Ordinance of the Minister of Education. In our school there is a friendly atmosphere.

7 Posiadamy nowoczesne pracownie komputerowe (ze stałym dostępem do Internetu).
Zajęcia zawodowe prowadzimy w wyspecjalizowanych pracowniach zawodowych. Uczymy języków obcych (angielskiego, rosyjskiego, francuskiego i niemieckiego). Have modern computer labs (with constant access to the Internet). Classes in specialized professional conduct professional workshops. We teach foreign languages ​​(English, Russian, French and German).

8 KLASA BIOLOGICZNA CLASS BIOLOGICAL KLASA INFORMATYCZNA COMPUTER CLASS

9 Uczestniczymy w projektach międzynarodowych Grundtvig,
Leonardo da Vinci •Program Grundtvig jest jednym z czterech głównych programów sektorowych w programie "Uczenie się przez całe życie", realizowanym w latach 2007 – 2013 i dotyczy niezawodowej edukacji osób dorosłych. The Grundtvig program is one of the four sectoral programs in the "Learning for Life", realized in the years and applies to non-professional adult education. •Program Leonardo da Vinci ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych a także doskonalenie umiejętności według nowoczesnych standardów. The Leonardo da Vinci program aims to promote mobility in the European labor market and the implementation of innovative educational solutions for the professional qualifications and skills to modern standards.

10

11 W naszej szkole możesz uzupełnić wykształcenie na trzech poziomach
W naszej szkole możesz uzupełnić wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z wielu zawodów, których nauczanie prowadzimy. In our school you can make educated at three levels. You can finish school, get a job and title of technician in one of the many professions that we teach.

12 Celem naszej szkoły jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. The purpose of our school is to train at the highest European level. We go through the preparation of appropriate teaching facilities and hiring highly qualified staff.

13 Thank you for your attention
Dziękuję za uwagę Thank you for your attention


Pobierz ppt "Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu ul. Szymanowskiego 3 b"

Podobne prezentacje


Reklamy Google