Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Damian Ciunowicz i Krystian Baranowski – kl. I „TL’’

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Damian Ciunowicz i Krystian Baranowski – kl. I „TL’’"— Zapis prezentacji:

1 Damian Ciunowicz i Krystian Baranowski – kl. I „TL’’
Prezentacja . Transporty . Damian Ciunowicz i Krystian Baranowski – kl. I „TL’’

2 EXTERENAL TRANSPORT transport zewnętrzny
Transport poza obrębem określonego obiektu (kraju, miasta, fabryki itd), lecz powiązany z tym obiektem trasami transportowymi. Transportation outside of the specified object (country, city, factory, etc), but associated with the object transport routes.

3 Road transport Transport drogowy
Przemieszczanie towarów pomiędzy wskazanymi punktami na lądzie przy użyciu pojazdów drogowych . Movement of goods between specified points on the ground using road vehicles.

4 COMBINED TRANSPORT - transport kombinowany
The carriage of goods by at least two or more modes of transport . Przewóz towarów przez co najmniej dwie lub więcej gałęzie transportu .

5 WAREHOUSE TRANSPORTATION transport magazynowy
Transport wewnętrzny w obrębie magazynu związany z przyjęciem składowaniem i wysyłką zapasów magazynowych. Internal transport within the warehouse associated with the adoption of storage and shipping inventory.

6 UNACCOMPANIED TRANSPORT- transport nietowarzyszący
the carriage of road vehicles or intermodal loading units (ITU) by other means of transport (e. g. train or ferry)without driver . przewóz pojazdów drogowych lub Intermodalnych Jednostek (ITU) przez inny środek transportu (np. pociąg lub prom ) bez kierowcy .

7 BIMODAL TRANSORT – transport bimodalny
Transport drogą kolejową odpowiednio dostosowanych naczep samochodowych na wózkach kolejowych . Transport by rail tailored semi-trailers on rail bogies.

8 ACCOMPANIED TRANSPORT transport towarzyszący
Przewóz całkowitych pojazdów drogowych przez inny środek transportu (np. pociąg lub prom), łącznie z kierowcą . Carriage of the total road vehicles by another means of transport (eg train or ferry), including the driver

9 ROAD-RAIL TRANSPORT transport droga-kolej
Combined Transport by rail and road  transport . Transport kombinowany wykonywany przez kolej i transport drogowy .

10 INTERNAL TRANSPORT- transport wewnętrzny
Transport within the specified object . Transport w obrębie określonego obiektu .

11 MULTI PURPOSE CARRIER transportowiec wielozadaniowy
Samolot transportowy przeznaczony tylko do przewozu ładunków. transport aircraft designed to carry freight only.

12 HAULAGE transportowiec
Statek wielozadaniowy . The ship multipurpose

13 MULTIMODAL TRANSPORT transport multimodalny
przewóz towarów (lub osób, jednak określenia używa się najczęściej w odniesieniu do towarów) przez więcej niż jeden środek różnych gałęzi transportu (np. samochodowy i kolejowy lub morski, kolejowy i samochodowy) . carriage of goods (or the people, but the term used most often in relation to the goods) by more than one means of various modes of transport (such as road and rail or sea, rail and road) .

14 POINT TO POINT TRANSPORT transport z punktu do punktu
Transport towarów od nadawcy do odbiorcy , tzw. Door to door lub dom-dom. Transportation of goods from the sender to the recipient, so. door to door or house-house

15 INTERMODAL TRANSPORT transport intermodalny
typ transportu polegający na przewozie ładunków środkami przewozowymi różnych gałęzi transportu. Oznacza to, że do przewozu ładunku wykorzystuje się więcej niż jedną gałąź transportu, przy jednoczesnym wykorzystaniu tylko jednej jednostki ładunkowej type of transport for the carriage of goods involving a transport means different modes of transport. This means that the load is used to carry more than one mode of transport, while using only one unit load.


Pobierz ppt "Damian Ciunowicz i Krystian Baranowski – kl. I „TL’’"

Podobne prezentacje


Reklamy Google