Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasada warunkowości w V Raporcie Kohezyjnym – szansa czy zagrożenie Spotkanie Grupy Roboczej Nowa Perspektywa Finansowa 2014-2020 10 lutego 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasada warunkowości w V Raporcie Kohezyjnym – szansa czy zagrożenie Spotkanie Grupy Roboczej Nowa Perspektywa Finansowa 2014-2020 10 lutego 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Zasada warunkowości w V Raporcie Kohezyjnym – szansa czy zagrożenie Spotkanie Grupy Roboczej Nowa Perspektywa Finansowa 10 lutego 2011 r.

2 Główne obszary priorytetowe w V Raporcie Kohezyjnym
Warunkowość, Koncentracja tematyczna, Wartość dodana polityki spójności, Wzrost znaczenia i wykorzystania ewaluacji i monitoringu, Uproszczenia systemu zarządzania finansowego, Rozwijanie nowych form wsparcia finansowego. Warszawa, 10 lutego 2011 r.

3 Ad.1. Zasada warunkowości.
KE uzależnia udzielenie zgody na objęcie dofinansowaniem danego obszaru priorytetowego od wykazania przez IZ, że proces wdrażania dyrektyw unijnych został zamknięty w stopniu zadowalającym. Ocena ta będzie dokonywana na etapie programowania. Oznacza to, że interwencja IZ będzie de facto ograniczona do tych obszarów, w których proces implementacji został zamknięty. Będzie to szczególnie trudne dla IZ regionalnych, które nie mają praktycznie żadnych instrumentów w procesie wdrażania przepisów unijnych. Dodatkowo, IZ wskazując obszar  interwencji,  dla którego stwierdzono już zamknięcie procesu implementacji, będzie zobowiązana wskazać plan formalny dla podejmowanych działań dochodzenia do zgodności z celami określonymi w dyrektywach unijnych (vide ad.2). Oznacza to, że już na etapie programowania należy dokonać wyboru (kierując się zasadą oportunizmu), które z obszarów priorytetowych ,,opłaca’’ się objąć interwencją, jeśli koszty implementacji mogą przewyższyć korzyści, mając jednocześnie na uwadze priorytety Strategii Europa 2020. W celu umożliwienia aktywnego uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych jak największej grupy interesariuszy, na stronie internetowej MJWPU została utworzona - w menu głównym – zakładka tematyczna pod nazwą ,,Przegląd i renegocjacje RPO WM ’’. Również na stronie internetowej Urzędu zostało uruchomione przekierowanie na stronę MJWPU. Materiały prezentowane w tej zakładce powinny ułatwić wszystkim zainteresowanym zgłaszanie propozycji modyfikacji programu (w tym celu został udostępniony formularz Karty zmian RPO WM), ale także zapoznanie się z aktualnym etapem prac nad modyfikacją programu (Harmonogram przeglądu i renegocjacji programów operacyjnych). Dzięki uczestnictwu w debacie szerokiej grupy interesariuszy RPO WM, zaproponowane zmiany programu operacyjnego będą miały charakter kompleksowy, uwzględniając w możliwie najszerszy sposób priorytetowe obszary merytoryczne. Uwagi przesłane drogą ową do Departamentu Strategii i Rozwoju Regionlengo, zostaną poddane analizie w ramach koordynowanej przez DSiRR międzydepartamentalnej grupy konsultacyjnej, a następnie będą opublikowane (w zestawieniu tabelarycznym) na stronie internetowej MJWPU. Sprawozdanie na temat zgłoszonych uwag zostanie przedstawione pod obrady Komitetu Monitorującego RPO WM, w skład którego wchodzą przedstawiciele szerokiego grona odbiorców programu operacyjnego. Debata nad zmianą programu przez Komitet Monitorujący będzie stanowiła drugi etap procesu konsultacji społecznych programu. Ze względu na bardzo krótki termin prowadzenia konsultacji, określony w przesłanym przez MRR harmonogramie, datą graniczną zgłaszania uwag jest 4 lutego br. Liczba wejść w zakładkę ,,Przegląd programu” na dzień 03 lutego r. wynosi: 305. Warszawa, 10 lutego 2011 r.

4 Ad.2. Koncentracja tematyczna
Opisana w ad.1. zgodność z procesem implementacji przepisów unijnych będzie de facto ograniczać liczbę obszarów priorytetowych objętych interwencją programu. Dodatkowo, w 5 Raporcie Kohezyjnym została zawarta zasada skorelowania liczby priorytetów z alokacją. Programy o większej alokacji będą realizowały większą liczbę priorytetów, a te o niższym poziomie alokacji – odpowiednio mniej (dwa, trzy).   Do priorytetów tych powinny równolegle dochodzić priorytety na skierowane na innowacje, grupy docelowe lub na nowatorskie podejście (np. na rozwój lokalny). Jako zagrożenie należy tu wskazać ścisłe powiązanie tego  podejścia z obowiązkiem realizacji zasady n+2, w bardzo zaostrzonej formie, obejmującej wszystkie programy, z wyjątkiem pierwszego roku (przy rezygnacji z wyjątków i odstępstw). Należy podkreślić, że dotyczy to również projektów środowiskowych i z zakresu infrastruktury. W opinii DSiRR zasada n+2 będzie praktycznie nie do zrealizowania dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska oraz infrastruktury drogowej, ze względu na bardzo długi, rozciągnięty w czasie proces realizacji. W celu umożliwienia aktywnego uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych jak największej grupy interesariuszy, na stronie internetowej MJWPU została utworzona - w menu głównym – zakładka tematyczna pod nazwą ,,Przegląd i renegocjacje RPO WM ’’. Również na stronie internetowej Urzędu zostało uruchomione przekierowanie na stronę MJWPU. Materiały prezentowane w tej zakładce powinny ułatwić wszystkim zainteresowanym zgłaszanie propozycji modyfikacji programu (w tym celu został udostępniony formularz Karty zmian RPO WM), ale także zapoznanie się z aktualnym etapem prac nad modyfikacją programu (Harmonogram przeglądu i renegocjacji programów operacyjnych). Dzięki uczestnictwu w debacie szerokiej grupy interesariuszy RPO WM, zaproponowane zmiany programu operacyjnego będą miały charakter kompleksowy, uwzględniając w możliwie najszerszy sposób priorytetowe obszary merytoryczne. Uwagi przesłane drogą ową do Departamentu Strategii i Rozwoju Regionlengo, zostaną poddane analizie w ramach koordynowanej przez DSiRR międzydepartamentalnej grupy konsultacyjnej, a następnie będą opublikowane (w zestawieniu tabelarycznym) na stronie internetowej MJWPU. Sprawozdanie na temat zgłoszonych uwag zostanie przedstawione pod obrady Komitetu Monitorującego RPO WM, w skład którego wchodzą przedstawiciele szerokiego grona odbiorców programu operacyjnego. Debata nad zmianą programu przez Komitet Monitorujący będzie stanowiła drugi etap procesu konsultacji społecznych programu. Ze względu na bardzo krótki termin prowadzenia konsultacji, określony w przesłanym przez MRR harmonogramie, datą graniczną zgłaszania uwag jest 4 lutego br. Liczba wejść w zakładkę ,,Przegląd programu” na dzień 03 lutego r. wynosi: 305. Warszawa, 10 lutego 2011 r.

5 Ad.3. Wartość dodana polityki spójności.
Chodzi tu o zadaniowe powiązanie czterech funduszy: EFS, EFRR, EFROW, EFRyby. W tym ujęciu proces programowania powinien uwzględniać cele dla osiągnięcia których zostały powołane poszczególne fundusze. Wybierane zatem powinny być te projekty, które realizują w sposób optymalny największą liczbę wskaźników. Oznacza to odejście od wyboru projektów na podstawie kryteriów. Jedną z najważniejszą kwestii jest natomiast rozdzielenie alokacji, czyli  ustalenie progów alokacji środków pochodzących z poszczególnych funduszy, tak aby uniknąć skrajnych  sytuacji, w której np. projekt zostanie objęty  dofinansowaniem tylko wtedy gdy 50% jego budżetu zostanie przeznaczone na cele zgodne z EFS. Równolegle, na szczególną uwagę zasługuje tu kwestia realizacji ,,zobowiązań’’ złożonych przez poszczególnych ministrów rządu RP, dotyczących realizacji  zadań w określonych obszarach. W celu umożliwienia aktywnego uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych jak największej grupy interesariuszy, na stronie internetowej MJWPU została utworzona - w menu głównym – zakładka tematyczna pod nazwą ,,Przegląd i renegocjacje RPO WM ’’. Również na stronie internetowej Urzędu zostało uruchomione przekierowanie na stronę MJWPU. Materiały prezentowane w tej zakładce powinny ułatwić wszystkim zainteresowanym zgłaszanie propozycji modyfikacji programu (w tym celu został udostępniony formularz Karty zmian RPO WM), ale także zapoznanie się z aktualnym etapem prac nad modyfikacją programu (Harmonogram przeglądu i renegocjacji programów operacyjnych). Dzięki uczestnictwu w debacie szerokiej grupy interesariuszy RPO WM, zaproponowane zmiany programu operacyjnego będą miały charakter kompleksowy, uwzględniając w możliwie najszerszy sposób priorytetowe obszary merytoryczne. Uwagi przesłane drogą ową do Departamentu Strategii i Rozwoju Regionlengo, zostaną poddane analizie w ramach koordynowanej przez DSiRR międzydepartamentalnej grupy konsultacyjnej, a następnie będą opublikowane (w zestawieniu tabelarycznym) na stronie internetowej MJWPU. Sprawozdanie na temat zgłoszonych uwag zostanie przedstawione pod obrady Komitetu Monitorującego RPO WM, w skład którego wchodzą przedstawiciele szerokiego grona odbiorców programu operacyjnego. Debata nad zmianą programu przez Komitet Monitorujący będzie stanowiła drugi etap procesu konsultacji społecznych programu. Ze względu na bardzo krótki termin prowadzenia konsultacji, określony w przesłanym przez MRR harmonogramie, datą graniczną zgłaszania uwag jest 4 lutego br. Liczba wejść w zakładkę ,,Przegląd programu” na dzień 03 lutego r. wynosi: 305. Warszawa, 10 lutego 2011 r.

6 Ad.3. Wartość dodana polityki spójności.
Z informacji otrzymanych z MRR wynika, że KE dokonała podsumowania wszystkich złożonych deklaracji ,,cząstkowych’’ i będzie ich wymagać. Konsekwencją tego może się okazać powstanie wielu nowych ,,obszarów sektorowych’’, ukierunkowanych np. na poprawę życia zwierząt wodnych, gospodarki wodnej, lub zmniejszenia liczby wypadków na drogach. Odrębnej analizy wymaga natomiast nowa strategia programowania, która obejmuje następujące etapy: - wspólne ramy strategiczne (dalej: WRS), które określą mechanizm wdrożenia celów ,,Europa 2020’’ na priorytety wspólne dla czterech obszarów: EFS, EFRR, EFROW, EFRyby; - umowa o partnerstwie rozwoju i inwestycji, w ramach której następuje podział środków krajowych i unijnych na realizację priorytetów i programów. Umowa ma uwzględniać ww. obszary a także inne polityki i instrumenty. Nasuwa się pytanie: jaką rolę na tym etapie będzie odgrywać IZ regionalne, czy będą one reprezentowane bezpośrednio, czy też np. poprzez Komitet Regionów; - programy operacyjne – doprecyzowanie roli regionów w procesie wdrażania ustaleń na linii KE – MRR. W opinii DSiRR proces ten należy odwrócić. Już na etapie tworzenia WRS trzeba uwzględnić endogeniczność regionów oraz fakt, że nie wszystkie są zainteresowane w realizacji SUE RMB, Marco Polo, TEN-T itd. W celu umożliwienia aktywnego uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych jak największej grupy interesariuszy, na stronie internetowej MJWPU została utworzona - w menu głównym – zakładka tematyczna pod nazwą ,,Przegląd i renegocjacje RPO WM ’’. Również na stronie internetowej Urzędu zostało uruchomione przekierowanie na stronę MJWPU. Materiały prezentowane w tej zakładce powinny ułatwić wszystkim zainteresowanym zgłaszanie propozycji modyfikacji programu (w tym celu został udostępniony formularz Karty zmian RPO WM), ale także zapoznanie się z aktualnym etapem prac nad modyfikacją programu (Harmonogram przeglądu i renegocjacji programów operacyjnych). Dzięki uczestnictwu w debacie szerokiej grupy interesariuszy RPO WM, zaproponowane zmiany programu operacyjnego będą miały charakter kompleksowy, uwzględniając w możliwie najszerszy sposób priorytetowe obszary merytoryczne. Uwagi przesłane drogą ową do Departamentu Strategii i Rozwoju Regionlengo, zostaną poddane analizie w ramach koordynowanej przez DSiRR międzydepartamentalnej grupy konsultacyjnej, a następnie będą opublikowane (w zestawieniu tabelarycznym) na stronie internetowej MJWPU. Sprawozdanie na temat zgłoszonych uwag zostanie przedstawione pod obrady Komitetu Monitorującego RPO WM, w skład którego wchodzą przedstawiciele szerokiego grona odbiorców programu operacyjnego. Debata nad zmianą programu przez Komitet Monitorujący będzie stanowiła drugi etap procesu konsultacji społecznych programu. Ze względu na bardzo krótki termin prowadzenia konsultacji, określony w przesłanym przez MRR harmonogramie, datą graniczną zgłaszania uwag jest 4 lutego br. Liczba wejść w zakładkę ,,Przegląd programu” na dzień 03 lutego r. wynosi: 305. Warszawa, 10 lutego 2011 r.

7 Ad.4. Wzrost znaczenia i wykorzystania ewaluacji i monitoringu.
Postulowane wprowadzenie przejrzystych i mierzalnych wskaźników ukierunkowanych na wyniki oraz powiązanie ich z procesem tzw. ciągłej oceny, należy poddać krytyce, jest on bowiem sformułowany na dużym poziomie ogólności (przy jednoczesnym bardzo ambitnych zamierzeniu połączenia obszarów i polityk).   Ad.5. Uproszczenia systemu zarządzania finansowego. Pozytywnie należy ocenić ideę ograniczenia roli Instytucji Certyfikującej. Brak natomiast uzasadnienia dla sugerowanego wprowadzania całkowitego zakazu kwalifikowania wydatków poniesionych na podatek od towarów i usług. W celu umożliwienia aktywnego uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych jak największej grupy interesariuszy, na stronie internetowej MJWPU została utworzona - w menu głównym – zakładka tematyczna pod nazwą ,,Przegląd i renegocjacje RPO WM ’’. Również na stronie internetowej Urzędu zostało uruchomione przekierowanie na stronę MJWPU. Materiały prezentowane w tej zakładce powinny ułatwić wszystkim zainteresowanym zgłaszanie propozycji modyfikacji programu (w tym celu został udostępniony formularz Karty zmian RPO WM), ale także zapoznanie się z aktualnym etapem prac nad modyfikacją programu (Harmonogram przeglądu i renegocjacji programów operacyjnych). Dzięki uczestnictwu w debacie szerokiej grupy interesariuszy RPO WM, zaproponowane zmiany programu operacyjnego będą miały charakter kompleksowy, uwzględniając w możliwie najszerszy sposób priorytetowe obszary merytoryczne. Uwagi przesłane drogą ową do Departamentu Strategii i Rozwoju Regionlengo, zostaną poddane analizie w ramach koordynowanej przez DSiRR międzydepartamentalnej grupy konsultacyjnej, a następnie będą opublikowane (w zestawieniu tabelarycznym) na stronie internetowej MJWPU. Sprawozdanie na temat zgłoszonych uwag zostanie przedstawione pod obrady Komitetu Monitorującego RPO WM, w skład którego wchodzą przedstawiciele szerokiego grona odbiorców programu operacyjnego. Debata nad zmianą programu przez Komitet Monitorujący będzie stanowiła drugi etap procesu konsultacji społecznych programu. Ze względu na bardzo krótki termin prowadzenia konsultacji, określony w przesłanym przez MRR harmonogramie, datą graniczną zgłaszania uwag jest 4 lutego br. Liczba wejść w zakładkę ,,Przegląd programu” na dzień 03 lutego r. wynosi: 305. Warszawa, 10 lutego 2011 r.

8 Ad.6. Rozwijanie nowych form wsparcia finansowego.
Główne założenie: ukierunkowanie 75% alokacji w nowym okresie programowania na fundusze rewolwingowe (odnawialne) należy ocenić pozytywnie. Brak natomiast jakichkolwiek danych nt. badań określających możliwości absorpcji tego typu instrumentu przez sektor MŚP. Mając równocześnie na uwadze, że fundusze rewolwingowe będą wykorzystywane przez różne grupy beneficjentów -  np. w projektach przeciwpowodziowych, drogowych, OZE itd., powstaje pytanie: jak wyznaczyć okres cyklu inwestycyjnego dla przedsięwzięcia dla którego Ocena Oddziaływania na Środowisko jest wydawana dwa lata? Jako istotne z punktu widzenia samorządu, należy natomiast uznać wprowadzenie odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji wskaźników przez IZ, w celu jak najbardziej efektywnego poziomu zarządzania. Nowa polityka spójności zakłada również wprowadzenie ścisłej koordynacji z działaniami polityki innowacyjnej UE, która powinna w większym stopniu wspierać cele rozwoju innowacyjnej gospodarki w najsłabiej rozwiniętych regionach Europy, poprzez m.in. wzrost do uczestnictwa przedsiębiorców i naukowców z tych regionów w europejskiej polityce innowacyjnej. W celu umożliwienia aktywnego uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych jak największej grupy interesariuszy, na stronie internetowej MJWPU została utworzona - w menu głównym – zakładka tematyczna pod nazwą ,,Przegląd i renegocjacje RPO WM ’’. Również na stronie internetowej Urzędu zostało uruchomione przekierowanie na stronę MJWPU. Materiały prezentowane w tej zakładce powinny ułatwić wszystkim zainteresowanym zgłaszanie propozycji modyfikacji programu (w tym celu został udostępniony formularz Karty zmian RPO WM), ale także zapoznanie się z aktualnym etapem prac nad modyfikacją programu (Harmonogram przeglądu i renegocjacji programów operacyjnych). Dzięki uczestnictwu w debacie szerokiej grupy interesariuszy RPO WM, zaproponowane zmiany programu operacyjnego będą miały charakter kompleksowy, uwzględniając w możliwie najszerszy sposób priorytetowe obszary merytoryczne. Uwagi przesłane drogą ową do Departamentu Strategii i Rozwoju Regionlengo, zostaną poddane analizie w ramach koordynowanej przez DSiRR międzydepartamentalnej grupy konsultacyjnej, a następnie będą opublikowane (w zestawieniu tabelarycznym) na stronie internetowej MJWPU. Sprawozdanie na temat zgłoszonych uwag zostanie przedstawione pod obrady Komitetu Monitorującego RPO WM, w skład którego wchodzą przedstawiciele szerokiego grona odbiorców programu operacyjnego. Debata nad zmianą programu przez Komitet Monitorujący będzie stanowiła drugi etap procesu konsultacji społecznych programu. Ze względu na bardzo krótki termin prowadzenia konsultacji, określony w przesłanym przez MRR harmonogramie, datą graniczną zgłaszania uwag jest 4 lutego br. Liczba wejść w zakładkę ,,Przegląd programu” na dzień 03 lutego r. wynosi: 305. Warszawa, 10 lutego 2011 r.

9 Proponowane scenariusze ,,skonsumowania’’ zasady warunkowości.
,,pełna’’ implementacja implementacja ,,uproszczona’’ otwarcie debaty ograniczenie interwencji postulat do KE IZ RPO z MRR w celu jedynie do obszarów/sektorów uzyskania przez IZ koordynacji procesu w których proces implementacji ciągłej zgodności z prawem implementacji jest zamknięty lub regulacje unijne certyfikat ISO 14001 go nie obejmują zobowiązanie zobowiązanie przez IZ RPO członków RM zmiana interwencji beneficjentów do wdrożenia do zamknięcia implementacji horyzontalnej na sektorowej systemu zarządzania w poszczególnych środowiskowego, obszarach zapewniającego zgodność z dyrektywami unijnymi komplementarność obszarów interwencji i sektorów objętych implementacją wprowadzenie dodatkowego kryterium formalnego 1.1.Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego: konkurs ogłoszono w terminie czerwiec – lipiec 2010 r., obecnie trwa ocena wniosków. Alokacja na konkurs: 20 238 000 PLN (10,2 % całej alokacji na działanie). Trzy projekty kluczowe, które otrzymają dofinansowanie w ramach Działania 1.1. nie weszły jeszcze w fazę realizacji, znajdują się one na etapie: podpisania umowy, oceny formalnej lub składania wniosku o dofinansowanie (zgodnie z terminem określonym w pre-umowie). 1.2. Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka: konkurs nie został jeszcze ogłoszony, planowany nabór – I półrocze 2011 r.) Przewidywana alokacja na konkurs wynosi: 76,8% całej alokacji na Działanie. 1.6. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym: ze względu na małe zainteresowanie ze strony beneficjentów oraz fakt, że duża część wniosków w pierwszym konkursie odpadła na etapie oceny formalnej, we wrześniu 2010 r. ogłoszono kolejny konkurs w trybie otwartym, który trwa do tej pory. Alokacja na konkurs ogłoszony w 2009 r. wynosi 40 476 000 PLN (ok. 60% całkowitej alokacji na Działanie). Alokacja na konkurs ogłoszony w 2010 r.: 20 238 000 PLN (oko. 30% całkowitej alokacji na Działanie). Beneficjenci Działania 1.6. są częściowo tożsami z Działaniem 1.5., w którym poziom kontraktacji jest znacznie wyższy. W pierwszym kwartale 2011 r. przewidywane jest przeprowadzenie badania eksperckiego, które zdefiniuje bariery utrudniające osiągnięcie zakładanych rezultatów oraz wskaże pożądane mechanizmy naprawcze. Wyniki badania będą stanowić podstawę do dokonania ewentualnych realokacji pomiędzy działaniami w ramach priorytetu. 1.8. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT). Małe zainteresowanie ze strony beneficjentów, ogłoszenie drugiego naboru wniosków planowane jest na I półrocze 2011 r. Alokacja na konkurs ogłoszony w 2009 r : 25 782 127,24 PLN (około 80% całkowitej alokacji na Działanie). Beneficjenci Działania 1.8. są częściowo tożsami z Działaniem 1.5., w którym poziom kontraktacji jest znacznie wyższy. W pierwszym kwartale 2011 r. przewidywane jest przeprowadzenie badania eksperckiego, które zdefiniuje bariery utrudniające osiągnięcie zakładanych rezultatów oraz wskaże pożądane mechanizmy naprawcze. Wyniki badania będą stanowić podstawę do dokonania ewentualnych realokacji pomiędzy działaniami w ramach priorytetu.  2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu: Alokacja na pierwszy nabór wniosków w ramach Działania 2.1 wyniosła 10% alokacji (62 814 757,02 PLN). Jednocześnie, ok. 50% alokacji z EFRR w ramach Działania 2.1 przeznaczone jest na projekt „Internet dla Mazowsza”, w ramach którego umowa będzie podpisana dopiero po przejściu procedury notyfikacyjnej i otrzymaniu zgody KE. Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków na rok 2011, przyjętym przez ZWM w styczniu br., rozpoczęcie kolejnego naboru wniosków jest planowane na maj-czerwiec, przy alokacji na konkurs 10 mln Euro. 3.3. Lotniska i infrastruktura lotnicza: W tym działaniu do IWIPK jest zgłoszony jeden projekt kluczowy- lotnisko w Modlinie. Wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie zgodnym z pre-umową, jest w trakcie oceny merytorycznej. 4.2. Ochrona powierzchni ziemi: pierwszy konkurs został ogłoszony w 2008 roku, na 28% całkowitej alokacji na Działanie (35 780 788,05 PLN). W I kwartale 2011 zostanie ogłoszony konkurs na 20 % całkowitej alokacji na Działanie (25 772 500 PLN). W ramach Działania będą realizowane dwa projekty kluczowe, dla których wnioski o dofinansowanie będą złożone zgodnie z terminem określonym w pre-umowie do końca roku Wyniki badania będą stanowić podstawę do dokonania ewentualnych realokacji pomiędzy działaniami w ramach priorytetu. 4.3. Ochrona powietrza, energetyka: Jeden konkurs ogłoszono we wrześniu 2010 (trwa ocena wniosków). Drugi konkurs został ogłoszony w październiku (nabór wniosków zakończono 29 grudnia 2010 r.). Łącznie, w obu konkursach złożono 295 wniosków, na łączną wartość 3,34 mld zł 5.1. Transport miejski: w grudniu 2010 r. zakończył się pierwszy konkurs na który przeznaczono 93,7 % alokacji w działaniu (56 666 400 PLN). Aktualnie prowadzona jest ocena złożonych wniosków o dofinansowanie (złożono 6 wniosków na łączną wartość 81,6 mln zł.) zasada: koszty/korzyści Warszawa, 10 lutego 2011 r.

10 Propozycja obszaru dla badania eksperckiego :
,,Identyfikacja obszarów priorytetowych objętych interwencją w ramach RPO WM, dla których obecnie nie został zamknięty proces implementacji regulacji unijnych do przepisów krajowych (przy jednoczesnym wskazaniu relacji koszty/korzyści zakończenia procesu implementacji).’’ Opracowanie będzie również obejmować te sektory, w których obecnie implementacja została już zakończona lub też nie są one  przedmiotem regulacji unijnych, a mogą stanowić obszary interwencji w ramach regionalnego programu operacyjnego w nowym okresie programowanie (zgodnie z ukierunkowaniem V Raportu Kohezyjnego). Wskazane sektory powinny uwzględniać branże/gałęzie gospodarki zdefiniowane w Regionalne Strategie Innowacji jako najbardziej innowacyjne, o największym potencjale dla realizacji celu głównego strategiach rozwoju województw. W celu umożliwienia aktywnego uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych jak największej grupy interesariuszy, na stronie internetowej MJWPU została utworzona - w menu głównym – zakładka tematyczna pod nazwą ,,Przegląd i renegocjacje RPO WM ’’. Również na stronie internetowej Urzędu zostało uruchomione przekierowanie na stronę MJWPU. Materiały prezentowane w tej zakładce powinny ułatwić wszystkim zainteresowanym zgłaszanie propozycji modyfikacji programu (w tym celu został udostępniony formularz Karty zmian RPO WM), ale także zapoznanie się z aktualnym etapem prac nad modyfikacją programu (Harmonogram przeglądu i renegocjacji programów operacyjnych). Dzięki uczestnictwu w debacie szerokiej grupy interesariuszy RPO WM, zaproponowane zmiany programu operacyjnego będą miały charakter kompleksowy, uwzględniając w możliwie najszerszy sposób priorytetowe obszary merytoryczne. Uwagi przesłane drogą ową do Departamentu Strategii i Rozwoju Regionlengo, zostaną poddane analizie w ramach koordynowanej przez DSiRR międzydepartamentalnej grupy konsultacyjnej, a następnie będą opublikowane (w zestawieniu tabelarycznym) na stronie internetowej MJWPU. Sprawozdanie na temat zgłoszonych uwag zostanie przedstawione pod obrady Komitetu Monitorującego RPO WM, w skład którego wchodzą przedstawiciele szerokiego grona odbiorców programu operacyjnego. Debata nad zmianą programu przez Komitet Monitorujący będzie stanowiła drugi etap procesu konsultacji społecznych programu. Ze względu na bardzo krótki termin prowadzenia konsultacji, określony w przesłanym przez MRR harmonogramie, datą graniczną zgłaszania uwag jest 4 lutego br. Liczba wejść w zakładkę ,,Przegląd programu” na dzień 03 lutego r. wynosi: 305. Warszawa, 10 lutego 2011 r.

11 Dziękuję za uwagę. Warszawa, 10 lutego 2011 r.


Pobierz ppt "Zasada warunkowości w V Raporcie Kohezyjnym – szansa czy zagrożenie Spotkanie Grupy Roboczej Nowa Perspektywa Finansowa 2014-2020 10 lutego 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google