Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomoc społeczna w województwie kujawsko – pomorskim w latach 2008 – 2010 – wybrane elementy TORUŃ 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomoc społeczna w województwie kujawsko – pomorskim w latach 2008 – 2010 – wybrane elementy TORUŃ 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Pomoc społeczna w województwie kujawsko – pomorskim w latach 2008 – 2010 – wybrane elementy
TORUŃ 2011 r.

2 KLIENCI INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ

3 W województwie kujawsko-pomorskim w latach 2008 – w sytuacji wymagającej pomocy środowiskowej znalazło się ok. 13% mieszkańców w tych latach liczba osób będących klientami pomocy społecznej systematycznie malała: w 2008 r. wynosiła 13,34% ogółu mieszkańców województwa, w 2009 r. - 13,04%, w 2010 r. -12,72%; wzrastała natomiast liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

4

5 Liczba świadczeniobiorców pomocy społecznej
Na przestrzeni lat 2008 – 2010 najniższy odsetek świadczeniobiorców pomocy społecznej występował w powiatach grodzkich, tj. w Toruniu i Bydgoszczy. W dziesiątce gmin, w których była najniższa średnia korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w tych latach utrzymywało się niezmiennie gmin: Bydgoszcz, Toruń, z powiatu bydgoskiego: Osielsko i Białe Błota, Ciechocinek.

6 Liczba świadczeniobiorców pomocy społecznej cd.
W okresie od 2008 do 2010 r. w grupie 10 gmin, w których była najwyższa średnia świadczeniobiorców pomocy społecznej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców klasyfikowało się niezmiennie gmin: z powiatu lipnowskiego: Bobrowniki, Wielgie, Chrostkowo, Radziejów – gmina, Kęsowo (powiat tucholski), Radzyń Chełmiński (powiat grudziądzki).

7 Natężenie korzystających z pomocy społecznej
w województwie kujawsko-pomorskim występuje wyraźne terytorialne rozróżnienie w zakresie potrzeb w ramach pomocy społecznej; zwiększonych nakładów na świadczenia pomocy społecznej wymagają gminy położone we wschodniej części naszego województwa ze względu na większą liczbę mieszkańców korzystających z tego rodzaju wsparciem; na przestrzeni lat 2008 – 2010 najwyższy odsetek korzystających z zasiłków utrzymuje się w gminach z powiatów: lipnowskiego i rypińskiego.

8 Rodziny korzystające z pomocy społecznej
W latach 2008 – 2010 można było zaobserwować: znaczny wzrost 1-osobowych gospodarstw domowych, również na wsi; spadek liczby rodzin z dziećmi ogółem oraz we wszystkich wyodrębnionych ze względu na liczbę dzieci kategoriach, również na wsi; Obie tendencje miały wpływ na zjawisko wzrostu liczby rodzin objętych świadczeniami pomocy społecznej przy jednoczesnym spadku liczby osób w rodzinach. rodziny niepełne stanowiły ok. 16% rodzin ogółem objętych wsparciem; co piąta rodzina świadczeniobiorców była rodziną emerytów i rencistów; systematycznie wzrastała liczba rodzin, które objęte były pracą socjalną oraz liczba rodzin, które w ramach pomocy społecznej były objęte wyłącznie pracą socjalną.

9 Przyczyny spadku liczby świadczeniobiorców pomocy społecznej
niskie kryterium dochodowe kwalifikujące do korzystania z pomocy; wyjazdy z kraju w celach zarobkowych do krajów UE; efektywność działań pracowników socjalnych (w tym realizacja projektów systemowych w ramach PO KL); zmieniający się model rodziny na 2+1 (generuje to mniejsze wydatki, które rodziny są w stanie samodzielnie ponosić); szeroki wachlarz wsparcia finansowanego ze środków UE (np. dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej).

10 Powody korzystania z pomocy społecznej
Z danych MPiPS-03 za okres 2008–2010 wynika, że najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną w województwie kujawsko-pomorskim były: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

11 Ubóstwo w województwie kujawsko-pomorskim najważniejszym i najdotkliwszym problemem było nadal ubożenie ludności; ubóstwo było najczęstszym powodem korzystania z pomocy społecznej (dotyczyło ok. 60 % rodzinom); występowała tendencja wzrostowa w stosunku do liczby rodzin objętych pomocą z tytułu ubóstwa.

12 Bezrobocie bezrobocie było drugim dominującym powodem przyznawania pomocy społecznej (dotyczyło ponad 50 % rodzin); w latach liczba rodzin (w tym rodzin zamieszkujących obszary wiejskie) uzyskujących zasiłki z powodu bezrobocia systematycznie rosła; wzrost ten był ściśle związany z odnotowanym wzrostem liczby osób bezrobotnych w województwie (wg danych WUP).

13 Niepełnosprawność w okresie wśród ogólnej liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej, rodziny, w których występował problem niepełnosprawności stanowiły %; w latach 2008 – 2010 możemy zaobserwować naprzemienny wzrost i spadek zarówno liczby rodzin i osób w rodzinach objętych pomocą społeczną z tytułu niepełnosprawności, jak również liczby osób, którym przyznany został z tego powodu zasiłek okresowy; na podkreślenie zasługuje fakt, że kategoria niepełnosprawności w pewnych zakresach pokrywa się z innymi przesłankami (m.in. takimi jak długotrwała choroba).

14 Długotrwała/ciężka choroba
czwartym pod względem częstości występowania powodem przyznawania świadczeń pomocy społecznej była długotrwała lub ciężka choroba (ok. 21% rodzin korzystało z pomocy z tego tytułu); w latach 2008 – 2010 możemy zaobserwować naprzemienny wzrost i spadek zarówno liczby rodzin i osób w rodzinach objętych pomocą społeczną z tytułu długotrwałej lub ciężkiej choroby.

15 Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
w latach 2008 – 2010 z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych świadczenia pomocy społecznej przyznawane były ok. 19% rodzinom korzystającym z pomocy społecznej w naszym województwie; w latach 2008 – 2010 możemy zaobserwować naprzemienny wzrost i spadek liczby rodzin objętych pomocą społeczną z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

16 Populacja klientów pomocy społecznej – w ujęciu demograficznym
przeciętny klient pomocy społecznej był mieszkańcem miasta, był osobą w wieku produkcyjnym mobilnym, prowadził jednoosobowe gospodarstwo domowe, z pomocy społecznej korzystał z powodu ubóstwa.

17 WYBRANE FORMY POMOCY

18 Specjalny zasiłek celowy
ze względu na bardzo niskie ustawowe kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej (477 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 351 zł dla osoby w rodzinie), niezmienne od października 2006 r., rosło znaczenie i liczba przyznawanych świadczeń w formie specjalnego zasiłku celowego. Jest on przyznawany osobom, których dochód przekracza ustalone kryterium; z przedstawionych danych wynika, iż istnieje duże zapotrzebowanie na udzielenie finansowego wsparcia również osobom, które przekraczają ustawowe kryterium uprawniające do świadczeń – jednakże wymagają pomocy. specjalny zasiłek celowy % spośród ogólnej liczby rodzin objętych pomocą społeczną rok liczba osób, którym przyznano świadczenie liczba świadczeń liczba rodzin 2008 9 504 17 530 9 354 10,06% 2009 10 754 20 131 10 517 11,18% 2010 10 908 20 822 10 764 11,22%

19 Kontrakt socjalny Realizacja kontraktów socjalnych w ramach PO KL w województwie kujawsko-pomorskim w 2009 r. 133 ośrodki pomocy społecznej (92%) w ramach projektów systemowych PO KL zrealizowały kontraktów socjalnych, kontraktami socjalnymi objętych zostało osób, średnia wartość kontraktu socjalnego (bez wkładu własnego) wyniosła ok zł 16 powiatowych centrów pomocy rodzinie zrealizowało 203 kontrakty socjalne w 2009 r.; kontraktami objętych zostało 260 osób, średnia wartość kontraktu socjalnego (bez wkładu własnego) wyniosła ok zł.

20 Program Aktywności Lokalnej
Realizacja PAL w województwie kujawsko-pomorskim w 2009 roku 17 ośrodków pomocy społecznej (12%) zrealizowało Programy Aktywności lokalnej; w ramach PAL działaniami aktywizacyjnymi objętych zostało osób; średni koszt podejmowanych działań w przeliczeniu na 1 osobę aktywizowaną (bez wkładu własnego) wynosił blisko zł w 2009 r. wśród powiatowych centrów pomocy rodzinie placówki, tj. 16% zrealizowało 11 PAL-i; Programami objętych zostało 27 osób; średni koszt podejmowanych działań w przeliczeniu na 1 osobę aktywizowaną (bez wkładu własnego) wynosił blisko zł.

21 Program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
Realizacja Programów w województwie kujawsko-pomorskim w 2009 r. wśród powiatowych centrów pomocy rodzinie placówek, tj. 37% zrealizowało 7 Programów integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych; Programami objęte zostały 132 osoby; średni koszt podejmowanych działań w przeliczeniu na 1 osobę aktywizowaną (bez wkładu własnego) wynosił zł.

22 Efekty realizowanych form wsparcia w ramach projektów systemowych OPS
W 2009 r. projektami objętych zostało osób (wraz z otoczeniem osób): 10,4 % uczestników projektów podjęło zatrudnienie, 6,5 % podjęło inny rodzaj aktywności zawodowej, 8 % podjęło inny rodzaj aktywności m.in. w sferze społecznej, 14,2 % dzięki udziałowi w projekcie zaprzestało korzystania z pomocy społecznej.

23 Efekty realizowanych form wsparcia w ramach projektów systemowych PCPR
W 2009 r. projektami objętych zostało 419 osób (wraz z otoczeniem osób): 8,8 % uczestników projektów podjęło zatrudnienie, 5,3 % podjęło inny rodzaj aktywności zawodowej, 21,2 % podjęło inny rodzaj aktywności m.in. w sferze społecznej, 4,3 % dzięki udziałowi w projekcie zaprzestało korzystania z pomocy społecznej.

24 Aktywna integracja W ramach realizacji kontraktów socjalnych, programów aktywności lokalnej oraz programów integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych stosowany jest i finansowany ze środków EFS zestaw instrumentów o charakterze aktywizacyjnym, które mają na celu przywrócenie osób wykluczonych społecznie na rynek pracy oraz ich integrację ze środowiskiem. Taki zestaw tzw. instrumenty aktywnej integracji został podzielony na 4 grupy: instrumenty aktywizacji zawodowej, instrumenty aktywizacji edukacyjnej, instrumenty aktywizacji zdrowotnej, instrumenty aktywizacji społecznej.

25 Najpopularniejsze instrumenty aktywnej integracji
Instrumentami aktywnej integracji, którymi objętych było ok. 60% uczestników wszystkich projektów systemowych w 2009 r. były: organizacja i sfinansowanie usług wspierających aktywizację zawodową (m.in. trenera pracy, doradcy zawodowego); skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową; organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych; organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego.

26 Usługi opiekuńcze ze względu na zjawisko starzenia się społeczeństwa warto szczególnie zwracać uwagę na inicjatywy realizowane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej na rzecz osób starszych; na przestrzeni lat 2008 – 2010 w ponad 100 gminach (tj. ponad 70%) realizowane były usługi opiekuńcze; pomoc w formie usług przysługuje zwłaszcza osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób w wykonywaniu czynności dnia codziennego.

27 Odpłatność za kierowanie do DPS
w latach 2008 – 2010 następował systematyczny wzrost liczby ośrodków pomocy społecznej, które ponosiły odpłatność za swoich mieszkańców skierowanych do domów pomocy społecznej; jednocześnie w latach 2008 – 2010 następował systematyczny wzrost liczby osób, za które gminy w województwie kujawsko- pomorskim ponosiły odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej. Odpłatność za kierowanie do DPS 2008 2009 2010 liczba OPS realizujących zadanie 112 119 125 liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia 1 279 1 392 1 593

28 Poradnictwo specjalistyczne
w latach 2008 – 2010 następował rozwój tej formy działalności ośrodków pomocy społecznej; w 2008 r. poradnictwo specjalistyczne prowadziło 33% ośrodków, a rok później już 44%; systematycznie wzrastała liczba rodzin i osób, którym zostało udzielone poradnictwo. Poradnictwo specjalistyczne 2008 2009 2010 liczba OPS realizujących zadanie 47 63 62 liczba rodzin korzystających z poradnictwa 6 625 7 023 7 058 liczba osób w tych rodzinach 18 780 20 915 20 533

29 Rodzicielstwo zastępcze
w województwie kujawsko-pomorskim w latach odnotowano zarówno wzrost, jak i spadek liczby spokrewnionych i niespokrewnionych rodzin zastępczych oraz liczby dzieci umieszczonych w tych rodzinach; spokrewnione rodziny zastępcze stanowiły ok. 60% ogółu rodzin zastępczych; następował systematyczny wzrost liczby zawodowych rodzin zastępczych (w przypadku rodzin specjalistycznych i o charakterze pogotowia rodzinnego wzrost ten był jednak niewielki); największy wzrost liczby dzieci umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych dotyczył rodzin wielodzietnych (w pozostałych kategoriach można było zaobserwować wzrosty i spadki liczby umieszczonych dzieci).

30 ŚRODKI FINANSOWE

31 Na środowiskową pomoc społeczną w województwie kujawsko pomorskim w latach jednostki organizacyjne pomocy społecznej w ramach zadań własnych wydatkowały łącznie kwotę zł: w 2008 r zł, w 2009 r zł, w 2010 r zł.

32 INFRASTRUKTURA POMOCY SPOŁECZNEJ

33 Jednostki realizujące zadania
W latach 2008 – 2010 obserwuje się zmiany w infrastrukturze pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim: powstał 1 dom pomocy społecznej, utworzono 2 środowiskowe domy samopomocy, rozpoczęło działalność ponad 30 placówek opiekuńczo- wychowawczych wsparcia dziennego (świetlic środowiskowych), powstały 2 ośrodki adopcyjno-opiekuńczych, utworzono 5 ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, rozpoczęły działalność 2 kluby integracji społecznej, powstało 14 spółdzielni socjalnych.

34 Infrastruktura w obszarze pomocy dla osób starszych

35 Infrastruktura w obszarze pomocy dla osób niepełnosprawnych

36 Infrastruktura w obszarze pomocy osobom bezdomnym i w kryzysie

37 Kadra pomocy i integracji społecznej
W latach 2008 – 2010 w zakresie zatrudnienia kadry pomocy i integracji społecznej w województwie kujawsko-pomorskim odnotowuje się systematyczny wzrost liczby pracowników PCPR i OPS. wyszczególnienie 2008 2009 2010 PCPR 174 206 215 OPS 2 709 2 791 2 870 w tym: liczba pracowników socjalnych 1 072 1 082 1 092 DPS 2 311 2 230 2 344 placówki opiekuńczo-wychowawcze 774 775 710 ośrodki adopcyjno-wychowawcze 16 19 28 OIK 51 49 46 ośrodki wsparcia 338 346 395

38 KIERUNKI POLITYKI SPOŁECZNEJ - REKOMENDACJE

39 Wpływ realizacji Priorytetu VII PO KL
wychodzenie osób z kręgu świadczeniobiorców pomocy społecznej ze względu na podjęcie zatrudnienia; stworzenie możliwości nabycia przez klientów ośrodków kwalifikacji, które będą wykorzystane do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (np. opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi); poszerzenie oferty pomocowej ośrodka (m.in. o poradnictwo specjalistyczne); wdrażanie nowych form wsparcia dla osób wykluczonych społecznie i metod pracy z rodziną; wzrost liczby uczestników realizowanych projektów. liczba uczestników projektów 2008 2009 2010 w ramach poddziałania 7.1.1 2 041 3 477 4 928 w ramach poddziałania 7.1.2 167 398 615 w ramach poddziałania 7.2.1 426 1 082 2 291

40 Obserwatorium Integracji Społecznej
w dniu 1 stycznia 2011 r. w strukturach ROPS w Toruniu rozpoczęło działalność Obserwatorium Integracji Społecznej; Obserwatorium powstało w ramach projektu systemowego Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji współfinansowanego ze środków EFS (Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej PO KL); w realizację zaangażowane są 3 instytucje centralne (MPiPS, CRZL i IRSS) oraz ROPS-y.

41 Obserwatorium Integracji Społecznej cd.
celem OIS jest wsparcie kadrowo-merytoryczne ROPS w zakresie stworzenia w strukturach sekcji analityczno-badawczych; funkcje pełnione przez OIS: badawcza, doradcza, informacyjna. działania Obserwatorium mają służyć wszystkim podmiotom i instytucjom działającym w obszarze aktywnej polityki społecznej, a zwłaszcza instytucjom gminnym i powiatowym.

42 Rozwijanie nowych form pomocy i samopomocy
Realizacja projektu współpracy ponadnarodowej pn. Starzeć się godnie w Europie- różnorodne wizje samorządów lokalnych: projekt był realizowany przez Biuro Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy współpracy merytorycznej ROPS w Toruniu; w ramach projekty zorganizowano cykl warsztatów międzynarodowych oraz krajowych służących wymianie doświadczeń i refleksji oraz wypracowaniu nowych metod pracy i opieki nad osobami starszymi; warsztaty skierowane były do kadr pomocy i integracji społecznej województwa kujawsko- pomorskiego, czyli osób, które na co dzień pracują z seniorami;

43 Projekt współpracy ponadnarodowej pn
Projekt współpracy ponadnarodowej pn. Starzeć się godnie w Europie- różnorodne wizje samorządów lokalnych bazą merytoryczną dla prezentowanych treści były wizyty studyjne i dyskusyjne odbywane w regionach partnerów projektu; kluczowe zagadnienia poruszane podczas tych spotkań to: integracja seniorów, aktywność zawodowa osób starszych, infrastruktura i mieszkalnictwo przyjazne osobom w podeszłym wieku, wychowanie do starości i choroby wieku podeszłego; podczas warsztatów wypracowano dwa modele  pracy z osobami starszymi, które można by realizować w instytucjach pomocy społecznej w naszym województwie: metoda wspomnieniowa oraz projekt „Tonio” w ujęciu kujawsko – pomorskim.

44 Promowanie dobrych praktyk i efektywnych rozwiązań
Od 2009 r. ROPS w Toruniu wydaje cyklicznie Biuletyn Informacyjny, współfinansowany ze środków EFS w ramach realizacji projektu systemowego pn. Akademia pomocy i integracji społecznej – wsparcie kadr, którego publikacja ma na celu: dostarczanie wiedzy nt. wdrażania Priorytetu VII PO KL i promocję projektu systemowego ROPS w Toruniu, upowszechnianie informacji o aktualnych inicjatywach w obszarze pomocy i integracji społecznej w naszym województwie, jak i w kraju, a nawet za granicą, stworzenie warunków do wymiany doświadczeń oraz prezentacji dobrych praktyk stosowanych w obszarze pomocy społecznej.

45 Promowanie dobrych praktyk i efektywnych rozwiązań cd.
W 2010 r. w ramach projektu systemowego pn. Akademia pomocy i integracji społecznej – wsparcie kadr ROPS w Toruniu zorganizował 2 wizyty studyjne: do Przedsiębiorstwa Społecznego Garncarska Wioska w Nidzicy, do Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej BYĆ RAZEM w Cieszynie. Celem obu wizyt było: poznanie dobrych praktyk oraz ciekawych inicjatyw w organizacjach i jednostkach realizujących działania w obszarze ekonomii społecznej, przekazanie uczestnikom praktycznych informacji dotyczących możliwości podejmowania tego rodzaju działań, porad i wskazówek opartych na doświadczeniu.

46 Promowanie dobrych praktyk i efektywnych rozwiązań cd.
W 2011 r. ROPS w Toruniu planuje przeprowadzenie kampanii społecznej i medialnej poświęconej tematyce rodzicielstwa zastępczego. rodzina zastępcza od kilku lat przechodzi kryzys, spowodowany niewystarczającym wsparciem i zrozumieniem społecznym; aktualnie w województwie kujawsko-pomorskim w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 1266 dzieci. Dla tych dzieci nie ma propozycji rodzinnych form opieki zastępczej, gdyż kandydatów na rodziców cały czas jest zbyt mało do potrzeb.

47 Wzrost znaczenia ekonomii społecznej
ekonomia społeczna jest jedną z najlepszych metod aktywizowania osób długotrwale pozostających bez pracy, gdyż proponuje aktywne formy pomocy zamiast pasywnych, współodpowiedzialność zamiast roszczeń i uzależnienia od pomocy; do sfery ekonomii społecznej zalicza się m.in. spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne, centra i kluby integracji społecznej (CIS, KIS), zakłady aktywności zawodowej (ZAZ) oraz fundacje i stowarzyszenia.

48 Podmioty ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

49 Kujawsko-Pomorskie FORUM Ekonomii Społecznej
W 2010 roku po raz pierwszy ROPS w Toruniu zorganizował  Kujawsko-Pomorskie FORUM  Ekonomii Społecznej, którego celem  było promowanie idei ekonomii społecznej oraz prezentacja działających podmiotów ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. w ramach forum odbyło się szereg interesujących wydarzeń związanych z promocją ekonomii społecznej m.in. w formie organizacji dni otwartych w podmiotach ES oraz konferencji.

50 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu
Dziękuję za uwagę Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu


Pobierz ppt "Pomoc społeczna w województwie kujawsko – pomorskim w latach 2008 – 2010 – wybrane elementy TORUŃ 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google