Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w prawie oświatowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w prawie oświatowym"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w prawie oświatowym
K O Gdańsk KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2012 r. Gdańsk, VIII 2012 r.

2 Organizacja systemu oświaty
Ustawa o systemie oświaty art. 9 ust. 1 Nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego Szkoły wygaszane od dla młodzieży: LP, ULO, TU; dla dorosłych: ZSZ, T, LP, ULO; a od TU Przekształcenia (do ) dotyczą szkół dla dorosłych: LP, ULO, TU, T, ZSZ oraz szkoły dla młodzieży (ULO, T) Ustawodawca nie przewidział przekształcania LP dla młodzieży w LO dla dorosłych art. 5a ust. 2b - Nowe zadania oświatowe powiatów - zapewnienie warunków prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat (dot. publicznych szkół prowadzonych przez powiat; środki gwarantowane w dochodach jst.; finansowanie jak w przypadku innych zadań oświatowych)

3 Jednolity sposób opisu szkół i placówek (REGON 9-znakowy)
Ustawa o systemie oświaty oraz „Ustawa o SIO” (zm. od r.) Identyfikacja szkół i placówek przez REGON (krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej) art. 5f - Publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 u oso oraz ich zespoły wpisuje się do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej jako podmioty, o których mowa w art. 42 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz.439 z późn.zm.) Od 1.08 do r. samorządy przekażą do RSPO dane identyfikacyjne publ. i niepubl. szkół i placówek wg stanu na dzień r. informacja o numerze REGON zostanie przekazana z rejestru REGON do bazy danych SIO - RSPO art. 58 ust.4 oraz art. 82 ust.2 pkt 7 Wniosek o udzielenie zezwolenia (zgłoszenie do ewidencji) zawiera dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki

4 Organizacja pracy szkoły
Ustawa o systemie oświaty art. 39 ust. 5 Ustalanie zawodów w których kształci szkoła Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, ustala zawody, w których kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia co do zgodności z potrzebami rynku pracy art. 41 ust. 2 pkt 1 Kompetencje rady pedagogicznej Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła lub placówka takie kursy prowadzi. art. 50 ust. 2 pkt 5 Kompetencje rady szkoły Rada będzie mogła występować z wnioskami w sprawie organizacji zajęć, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2 tj. zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych organizowanych dla uczniów wymagających wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej

5 Organizacja pracy szkoły
Ustawa o systemie oświaty art. 62 a ust. 1 i 2 CKZiU jako „specyficzny” rodzaj zespołu Organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe lub placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3a, może je połączyć w Zespół, zwany „centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego” . W skład centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego powinna wchodzić co najmniej jedna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe. art Nowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej Działalność dydaktyczno-wychowawcza szkoły polega w szczególności na organizowaniu i prowadzeniu: obowiązkowych zajęć edukacyjnych; zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, wyrównawczych i specjalistycznych; praktycznej nauki zawodu; zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych; zajęć prowadzonych w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

6 Pragmatyka zawodowa art. 42 ust. 2 pkt 2c ustawy Karta Nauczyciela W ramach określonego pensum nauczyciel realizuje zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych Rozporządzenie MEN z dnia 3 lipca 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie min. stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (...) (Dz.U. z 2012 r. poz.790) Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od stopnia awansu zawodowego i kwalifikacji wzrasta od 83 zł. do 114 zł. brutto; Średnie zarobki wg stopnia awansu (mgr z przygotowaniem pedagogicznym: 2717 zł ; 3016 zł ; 3913 zł; 5000zł) Rozporządzenie (…) r. w sprawie sposobu organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania zielonoświątkowego dzieciom i młodzieży (Dz.U ) Porozumienie pomiędzy Naczelną Radą Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii.

7 Kształcenie Realizacja obowiązku nauki
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie przypadków, w jakich do publicznych lub niepublicznych szkół dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 lub 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz.U. z 2012 roku, poz. 857) Realizacja obowiązku nauki Szczególne przypadki w których osoba, która ukończyła gimnazjum może realizować obowiązek nauki poprzez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 186) Warunki, organizację i tryb prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – dostosować do wymogów rozporządzenia – do r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2012, poz.188) Warunki i tryb przeprowadzania egzaminów eksternistycznych; zadania CKE I OKE dot. przeprowadzania egzaminów eksternistycznych i egzaminu eksternistycznego zawodowego

8 Wyprawka szkolna Obowiązki dyrektora:
Uchwała Rady Ministrów 93/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz.U. z 2012 r. poz. 706) Obowiązki dyrektora: sporządza listę uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego na siedzibę szkoły; po uzyskaniu zwrotnej informacji o liczbie osób zakwalifikowanych do objęcia pomocą i otrzymaniu środków na rachunek bankowy szkoły – dyrektor zwraca rodzicom uczniów koszty zakupu podręczników po przedłożeniu przez nich dowodu zakupu, do wysokości ustalonej zgodnie z przepisami kwoty dofinansowania. szczegółowe informacje dotyczące „Wyprawki szkolnej 2012 r. ” / Sprawy dyrektorów

9 K O Gdańsk Wykaz aktów prawnych dotyczących zmian w prawie oświatowym od 1 września 2012 r. kuratorium.gda.pl/Sprawy nauczycieli/Akty prawne Dziękuję za uwagę Krystyna Laudańska


Pobierz ppt "Zmiany w prawie oświatowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google